Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Privat vatn og avløp

Kommunalt avløpstilsyn og vassområde Hallingdal

Felleskontoret, forkorta KAV Hallingdal, er eit vertskommunesamarbeid mellom Flå, Nesyen, Gol, Hemsedal og Ål, der Ål er vertskommune.
Kontoret er plassert på Torpomoen, i andre etasje i det nye bygget.
Adresse: Torpomoen 27, 3579 TORPO.
Kommunalt avløpstilsyn og vassområde Hallingdal

Kommunane har ansvar for og plikt til å fylgje opp alle løyver, samt føre tilsyn for å hindre forureining. KAV Hallingdal har fått delegert mynde og skal føre tilsyn med eksisterande avløpsanlegg. KAV Hallingdal har også overteke ansvaret for sakshandsaming av utsleppsløyver etter Forureiningslova og etablering av avløpsanlegg etter Plan- og bygningslova for kommunane.

Søknader om utsleppsløyve skal som før sendast inn til den kommunen tiltaket er i. Søknadane vil så bli overført til sakshandsamar ved KAV Hallingdal som behandlar søknaden på vegne av kommunen. Søknaden vert arkivert i byggesaksarkivet på din eigedom i «heimkommunen».

Spørsmål om sakshandsaming kan rettast til kommunen din som tidlegare, eller til sakshandsamar ved KAV Hallingdal. 

Registrering av private vannforsyningsanlegg

Alle små vassforsyningsanlegg som forsyner to eller fleire skal registrerast

Meir informasjon hjå KAV Hallingdal

Alle vassforsyningssystem skal væra registrert hjå Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon og lenke til registreringsskjemaet, finnes på Mattilsynet.

Når skal ein søke om utsleppsløyve?

• Når det er utslepp av sanitært avløpsvatn frå hytter, bustadhus og liknande som ikkje kan koplast på offentleg avlaupsnett

• Ved innlegging av vatn

• Vesentleg auke av etablert utslepp

• Installering av vassklosset

• Ved etablering av utslepp

Søknad om utslepp

• Søknad om utslepp skal sendast til kommunen

• Du som eigar, er ansvarleg for at det blir utarbeida ein skriftleg, fullstendig søknad, som inneheld nødvendig opplysningar som vil vere av betyding for kommunen, jf. forureiningsforskrifta §§ 12-4, 13-4

• Som oftast vil det vere eit røyrleggarføretak, eit entreprenørfirma eller eit konsulentfirma som utarbeider og sender inn søknad til kommunen

Innhenting av informasjon

• Start prosessen i god tid

• Det kan ta litt tid å skaffe nødvendig informasjon

• Du må mellom anna sende ut nabovarsel, med fire vekers svarfrist

• Nabovarsel kan sendast som rekommandert sending eller overleverast personlig mot kvittering

• Hugs at dersom søknaden manglar opplysningar eller dokumentasjon, eller du har søkt om unntak frå krav, vil dette kunne forsinke saksbehandlinga

Hemsedal kommune har vedtatt lokale forskrifter på området.

Slamtømming

Tvungen tømming av tank:

  • Alle tette tankar skal tømmast kvart år. Både bustader og fritidshus
  • For eigedom med fast busetnad skal slamavskillaren tømmast annakvart år. Partalsår 2018, 2020, 2022 osv.
  • For fritidshus skjer tømming av slamavskillar kvart 4. år. Partalsår 2018, 2022, 2026 osv

 Abonnentar med tette tankar vert fakturert årleg for tømminga.

  • For abonnentar med tømming annakvart år, vert rekninga fordelt over 2 år. Kundane vert fakturert etterskotsvis med ein 1/2 part av kostnaden for tømming kvart år.
  • For abonnentar med tømming kvart 4 år, vert rekninga fordelt over 4 år. Kundane vert fakturert med 1/4 part av kostnaden for tømming kvart år.

Ekstra tømmingar må bestillast av abonnent direkte hjå Stoklands. Det er berre entreprenør som er godkjent av kommunen som har løyve til å tømme anlegg.

Kommunen kan bestemme anna tømmehyppighet.

Stoklands har kontraktansvar for kommunane som er tilslutta Hallingdal Renovasjon på tvungen slamtømming.

Ta kontakt her: Telemark Godslinjer tlf. 959 84 900.

Dersom det verkeleg hastar med å få slamtanken tømt kan ein nytte dette vakttelefonnummeret: 959 84 903.

Les meir om slam- og renovasjonsavgifter her

 

Nyttige lenker

Lokal forskrift om utslepp av avløpsvatn frå bustad og fritidsbustad i Hemsedal kommune

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette tankar og bestemmingar om betaling av gebyr, Hemsedal kommune, Buskerud.

Gebyrregulativ for tekniske tenester i Hemsedal kommune

Byggeregler blanketter

Teknisk rettleiar avløp

 

Viktig informasjon

Veiledning til eier ved feil og mangler på avløpsanlegg.pdf

Viktige ord og uttrykk.pdf

Kommunedelplan for Markegardslia - Lykkja

Rammeplankart

Tilsyn, drift og vedlikehald

Miljøkonsekvens ved etablering av tette tankar

 

Drikkevatn i spredt bebyggelse og på hytta

Bur du slik at du ikkje er tilknytta vassverk, men vil sikre deg godt drikkevatn?

Er du usikker på om vatnkjelda på hytta er bra nok?

Folkehelseinstituttet sin nye brosjyre gjer deg både tips og råd både til kva du kan gjera sjølv, og til kven du bør kontakte.