Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Slam

Slamavgift vert fakturert både 1. og 2. halvår.

  • Hemsedal kommune innførte tvungen tømming av slamtankar i 2006

  • Stoklands er entreprenøren som utfører tøminga (av slam og kloakk) f.o.m. 1. mars 2018. Stokland Bilruter er hovedentreprenør og har engasjert Telemark Godslinjer AS til å utføre all tømming med slamsugebil

  • Fakturering av slamtøming skjer ved årleg avgift kvar vår- og hausttermin

  • Alle tette tankar skal tømast kvart år (bustad- og fritidshus)

  • Fritidshus med slamavskiljar; kvart 4.år (2022, 2026 osb)

  • Bustadhus med slamavskiljar; kvart 2. år (2020, 2022 osb.)

  • Treng ein tøming oftare, må dette avtalast direkte med Stoklands Bilruter. 

Du vil bli motta ein eigen faktura på denne tømminga frå kommunen.

I mange tilfelle er det ikkje tanken som er full, men hindringar i røyra som tettar tilkomsten til tanken.
Dette er huseigar sitt ansvar. I så fall må du sørge for at røyra er fri for framandlegement.
Ta kontakt med røyrleggjar dersom du ikkje kan gjera dette arbeidet sjølv.

Prisar for ekstra- og nødtømming

Ekstratømming:

Type Pris m/mva
Oppmøte               1 809
Pris pr m3    582
Rensegebyr pr m3    261

Nødtømming:

Type Pris m/mva
Oppmøte 3 939
Pris pr m3    582
Rensegebyr pr m3    261

Ikkje utført ekstra - nødtømming:

Type                     Pris m/mva
Ikkje utført   647
Oversikt over slamgebyr

 

Gebyrregulativ for slamgebyr i Hemsedal gjeldene frå 01.01.2021.

Type Pris m/mva
Årleg fast gebyr for alle anlegg    290
Pr.m3 for slamavskillere/tette tanker/store anlegg o.l     613
Fastgebyr for minirenseanlegg    748
Pr. m3 for minirenseanlegg     411
Fastgebyr for store anlegg 1 368
Rensegebyr ved tette tanker/ekstra- og nødtømminger - pris pr. m3     261
Traktor-/spesialbiltømming/liten bil    772
Tilsynsgebyr


Eit av arbeidsområda ein ser det ikkje har vore knytta nok ressursar til er tilsyn.

Tilsyn er ei lovpålagt oppgåve kommunen skal utføre. Her i Hallingdal er det eit stort etterslep på tilsyn. 

Ved å samarbeide i eit felles kontor for spredt avløp kan ein organisere tilsyna og arbeidet som kjem i etterkant, på ein meir tilfredsstillande måte.

Det kreves kompetanse, personell og økonomi for å gjennomføre tilsyn med små avløpsanlegg. 
Som underliggjande prinsipp gjeld at forurensar skal betale for arbeidet kommunen har i forbindelse med tilsyn med små avløpsanlegg.

Nytt fra 01.01.2020 er eit tilsynsgebyr på alle slamanlegg – dette grunna opprettelsen av felles kontor for spredt avløp i Hallingdal.

Tilsynsgebyret for 2022 er kr 500,- inkl. mva per eigedom.

Ta kontakt her: Stoklands, tlf. 993 70 201

Dersom det verkeleg hastar med å få slamtanken tømt kan ein nytte dette vakttelefonnummeret: 959 84 903.

Generelle spørsmål rundt grunnlag for fakturering av; slam, vatn/avløp, renovasjon

 Epost vedk. vassmålaravlesning: vassmalar@hemsedal.kommune.no