Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Høyring og kunngjeringar

Varsel om oppstart av planar

Detaljregulering - Endring av BU7, Fridalen (2022004)

Jf. pbl. §§ 12-3 og 12-8 varsles det med dette om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for BU7/Fridalen i Hemsedal kommune. Hovedmålet er å legge til rette for flere enheter på tomt 24-27, enkelte justeringer av formålsgrenser og grad av utnytting, tilrettelegging for molok mm.

Innspill/merknader må sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 Ål eller på e-post judith.aakre@asplanviak.no innen 16.12.2022.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2022004 i søkefeltet.

Detaljregulering - Returpunkt Gravset (2020002)

Det varsles med dette om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Returpunkt Lykkjavegen i Hemsedal kommune, jfr. PBL § 12-8. Formålet er ikke i samsvar med gjeldende kommuneplan, og sammen med oppstartsvarsel legges planprogram ut på høring jf. PBL § 4-1.

Asplan Viak er engasjert av Hemsedal kommune til å bistå i planarbeidet.
Varslingsmaterialet kan ses på Hemsedal kommune sin hjemmeside:
www.hemsedal.kommune.no. Det bes om at eventuelle merknader sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 Ål (judith.aakre@asplanviak.no) innen 27.11.2022.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2020002 i søkefeltet.

Detaljregulering - Gravsettjerne (2022002)

I samsvar med plan- og bygningslova §12-8 varslast det oppstart av arbeid med detaljregulering for Gravsettjerne.

Varsel om oppstart av utbyggingsavtale
I samsvar med plan- og bygningslovens § 17-4 blir det også varsla oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale.

Det bes om at eventuelle merknadar sendast skriftleg til Arkitekthagen AS, Torget 3, 3570 Ål eller e-post: thh@arkitekthagen.no innan 01.07.2022.  

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2022002 i søkefeltet.

Detaljregulering for BU6 (2019008)

I samsvar med plan- og bygningsloven §12-8 varsles det med dette om utvidelse av planområde og høring av planprogram for reguleringsplanen BU6. Utvidelsen av planområdet gjør det mulig å etablere en sammenhengende gang- og sykkelvei langs fylkesveien på hele strekningen fra Fløgovegen til BU6. Formålet med reguleringen er å utvikle et boligområde. Utvidelsen av planområdet omfatter eksisterende fylkesveg med sideareal, gnr. 2233 bnr. 1 (fylkesveg), i tillegg til gbnr. 67/7, 67/93, 63/13, 66/1, 66/2, 67/248 og 67/15. I tillegg omfatter planområde deler av eiendommene gnr./bnr. 66/1, 66/3, 66/15, 65/8, 65/9, og ligger øst for eksisterende boligområde på Fiskum.

Det bes om at eventuelle merknader sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 Ål (judith.aakre@asplanviak.no) innen14.05.2022. 

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2019008 i søkefeltet.

 

Detaljregulering for Svøo - Leikvin

I samsvar med plan- og bygningslova §12-8 varsles det med dette om oppstart av planprosess og høring av planprogram for detaljreguleringsplanen Svøo - Leikvin. Planarbeidet vert sett i gang på vegne av Hødn Bygg AS i samarbeid med grunneigar Torleiv Løken og utført av Arkitekthagen AS.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 17-4 blir det også varsla oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale.

Det bes om at eventuelle merknader og spørsmål til vart sendt skriftlig til Arkitekthagen AS, Torget 3, 3570 Ål (thh@arkitekthagen.no) innan 19.08.2022.

Kontakperson:
Torstein Haug Hagen - tlf. 97 08 61 92, epost: thh@arkitekthagen.no

Detaljregulering for Lauvstad

I samsvar med plan- og bygningslova §12-8 varsles det med dette om oppstart av detaljregulering og høring av planprogram for Lauvstad. Planarbeidet vert sett i gang på vegne av Geir Møllerplass og utført av Asplan Viak.

Varslingsmaterialet kan ses på Hemsedal kommune sin hjemmeside www.hemsedal.kommune.no og på www.asplanviak.no. Innspill/merknader må sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 Ål eller på e-post judith.aakre@asplanviak.no innen 7.11.2022.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2022005 eller plannavn i søkefeltet.

Offentleg ettersyn og høyring av planar

Høyring og offentleg ettersyn - detaljregulering for Gravsettjerne (2022002)

Hovudutval for Plan og Ressurs gjorde i sak 7/2023 i møte den 26.01.2023 vedtak om å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for Gravsettjerne (planID 2022002) ut til høyring og offentleg ettersyn jamfør §§ 12-10 og 10-11 i plan- og bygningslova.

Merknader til reguleringsarbeidet må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no innan 23.04.2023. Eventuelle spørsmål kan rettast til planavdelinga.

Høyring og offentleg ettersyn- Kommunedelplan for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet i Hemsedal kommune 2023-2027

Hemsedal kommunestyre legg i medhald av plan- og bygningslova §11-14 framlegg til tematisk kommunedelplan for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet ut på høyring og offentleg ettersyn. Høyringsperioden er 6 veker.

Høyringsdokumenta finn du her: Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2019017 eller plannavn i søkefeltet.

Merknader til framlegg til plan må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 16.03.2023 Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat/ ved samfunnsplanleggar.

Høyring og offentleg ettersyn - detaljregulering for Huso Fjellgard 2 (2022007)

Hovudutval for Plan og Ressurs gjorde i sak 83/2022 i møte den 27.10.2022 vedtak om å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for Huso Fjellgard 2 (planID 2022007) ut til høyring og offentleg ettersyn jamfør §§ 12-10 og 10-11 i plan- og bygningslova.

Merknader til reguleringsarbeidet må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.noinnan 10.03.2023. Eventuelle spørsmål kan rettast til planavdelinga.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2022007 i søkefeltet.

Høyring - Planprogram kommunedelplan for naturmangfold i Hemsedal kommune 2022-2026

VARSEL OM OPPSTART
Kommunedelplan for naturmangfald i Hemsedal kommune

I samsvar med plan- og bygningslova §11-12 varslast det oppstart av arbeid med tematisk kommunedelplan for naturmangfald etter behandling i kommunestyret den 16.06.2021 sak 65/2021.
Samstundes vert framlegg til planprogram lagd ut til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med §§4-1 og 11-13 i plan- og bygningslova.

Formålet med planarbeidet er å få ein samla oversikt og heilskapleg framstilling av viktige og verdifulle naturområder, naturtypar og artar i kommunen.

Planprogram
Samstundes vert framlegg til planprogram lagd ut til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med §§4-1 og 11-13 i plan- og bygningslova.

Planprogrammet skal klarlegge formålet med planarbeidet, gjennomføring av planprosessen, opplegg for medverknad og valte tema i planarbeidet.

Høyringsdokumenta finn du her: Planprogram kommunedelplan for naturmangfald i Hemsedal kommune 2022-2026.pdf

Merknader til varsel om oppstart og forslag til planprogram må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 15.08.2021 Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat/ ved miljøvernrådgjevar.

 

Høyring - Regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion 2022-2027

Regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion 2022-2027, med tilhøyrande tiltaksprogram og handlingsplan, leggjas no ut på høyring. Alle som har interesse for vassforvaltning vert invitert til å bidra med innspel, slik at vi kan få ein enno betre plan for korleis vi skal nå eit godt vassmiljø til glede og nytte for heile samfunnet.

Høyringsdokumenta finn du her: https://www.vannportalen.no/vannregioner/vestland/

Vassforvaltningsplanen set miljømål for vassførekomstane, tiltaksprogrammet skisserer tiltak for å nå miljømåla, og handlingsprogrammet koordinerer prosessen med å nå miljømåla. Kommunar, fylkeskommunar og statlege etatar er gjennom planen plikta til å legge miljømåla til grunn for deira planlegging og verksemd. Planen skal etter vedtak i fylkesting sendast over til Klima- og miljødepartementet for godkjenning.

Vi minner òg om den nasjonale høyringskonferansen som vert arrangert 27. og 28. april.

Høyring av søknad om løyve etter forureiningslova til Trøim reinseanlegg

Statsforvaltaren fekk 06.11.2020 søknad frå Hemsedal kommune om løyve til utslepp av kommunalt avløpsvatn til elva Hemsil frå Trøim reinseanlegg (gbnr 66/8). Det blir søkt om å oppdatere og å endre løyvet slik at det blir dekkande for perioden 2020-2030. 

Søknaden er lagt ut til offentleg gjennomsyn på våre heimesider www.statsforvaltaren.no/ov under Høyringer. 

Innspel kan sendast til Statsforvaltaren på e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvaltaren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss, innan 05.03.2021. Merk innspel med: 2020/37759

Bustadpolitisk plan - planprogram på høyring

Hemsedal kommunestyre gjorde i møte 06.04.2022, i sak 19/2022, vedtak om å leggje planprogram for bustadpolitisk plan ut på høyring. Føremål med planen er å få ei langsiktig og heilskapleg ramme for å løyse kommunens noverande og framtidige bustadutfordringar. Innspel kan sendast til postmottak@hemsedal.kommune.no innan 20.mai. 

Planprogram for bustadpolitisk plan

Vedtekne planar

 Orientering om klagerett og utsatt iverksetting.

Detaljregulering for Rv.52 Tuv-Venås (2019019)

Kommunestyret har i møte 30.11.2022, sak 109/2022, vedtatt detaljreguleringsplan for Rv.52 Tuv-Venås. Planvedtak blir med dette kunngjort i tråd med plan- og bygningslova § 12-12. 

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no innen 25.februar 2023.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2019019 i søkefeltet.

Detaljregulering for Rv.52 Storeskar-Galdande (2019018)

Kommunestyret har i møte 30.11.2022, sak 110/2022, vedtatt detaljreguleringsplan for Rv.52 Storeskar-Galdande. Planvedtak blir med dette kunngjort i tråd med plan- og bygningslova § 12-12. 

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no innen 25.februar 2023.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2019018 i søkefeltet.

Detaljregulering for Burta Åne (2020001)

Kommunestyret har i møte 14.12.2022, sak 119/2022, vedtatt detaljreguleringsplan for Burta Åne. Planvedtak blir med dette kunngjort i tråd med plan- og bygningslova § 12-12. 

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no innen 20.mars 2023. 

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2020001 i søkefeltet.

Andre kunngjeringar