Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Høyring og kunngjeringar

Varsel om oppstart av planar

 

Detaljregulering - Returpunkt Gravset (2020002)

Det varsles med dette om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Returpunkt Lykkjavegen i Hemsedal kommune, jfr. PBL § 12-8. Formålet er ikke i samsvar med gjeldende kommuneplan, og sammen med oppstartsvarsel legges planprogram ut på høring jf. PBL § 4-1.

Asplan Viak er engasjert av Hemsedal kommune til å bistå i planarbeidet.
Varslingsmaterialet kan ses på Hemsedal kommune sin hjemmeside:
www.hemsedal.kommune.no. Det bes om at eventuelle merknader sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 Ål (judith.aakre@asplanviak.no) innen 27.11.2022.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2020002 i søkefeltet.

Offentleg ettersyn og høyring av planar

Høyring og offentleg ettersyn - detaljregulering for Boligområde BU7/Fridalen (2022004)

Hovudutval for Plan og Ressurs gjorde i sak 51/2023 i møte den 22.06.2023 vedtak om å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for Boligområde BU7/Fridalen (planID 2022004) ut til høyring og offentleg ettersyn jamfør §§ 12-10 og 10-11 i plan- og bygningslova.

Merknader til reguleringsarbeidet må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no innan 12.09.2023. Eventuelle spørsmål kan rettast til planavdelinga.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2022004 i søkefeltet.

Høyring og offentleg ettersyn - Kommunedelplan for naturmangfald i Hemsedal kommune 2023 - 2027

Hemsedal kommune har vedteke å legge planutkast «Kommunedelplan for naturmangfald i Hemsedal kommune 2023 – 2027» ut på offentleg ettersyn, jamfør plan og bygningslovens § 11-14.

Høyringsperioden vert i perioden 20.06.23 – 11.08.2023.

Planforslaget har som formål å få ein samla oversikt og heilskapleg framstilling av viktige og verdifulle naturområde, naturtypar og artar i kommunen. Vidare skal denne kunnskapen verte nytta i arealforvaltninga. Det skal også verte utarbeida eigne handlingsplanar.

Les planforslaget her: Kommunedelplan for naturmangfald i Hemsedal.pdf

Innspel eller merknader til planforslaget må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen, 3560 Hemsedal, eller til postmottak@hemsedal.kommune.no seinast 11. august 2023.

Høyring - Regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion 2022-2027

Regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion 2022-2027, med tilhøyrande tiltaksprogram og handlingsplan, leggjas no ut på høyring. Alle som har interesse for vassforvaltning vert invitert til å bidra med innspel, slik at vi kan få ein enno betre plan for korleis vi skal nå eit godt vassmiljø til glede og nytte for heile samfunnet.

Høyringsdokumenta finn du her: https://www.vannportalen.no/vannregioner/vestland/

Vassforvaltningsplanen set miljømål for vassførekomstane, tiltaksprogrammet skisserer tiltak for å nå miljømåla, og handlingsprogrammet koordinerer prosessen med å nå miljømåla. Kommunar, fylkeskommunar og statlege etatar er gjennom planen plikta til å legge miljømåla til grunn for deira planlegging og verksemd. Planen skal etter vedtak i fylkesting sendast over til Klima- og miljødepartementet for godkjenning.

Vi minner òg om den nasjonale høyringskonferansen som vert arrangert 27. og 28. april.

Høyring av søknad om løyve etter forureiningslova til Trøim reinseanlegg

Statsforvaltaren fekk 06.11.2020 søknad frå Hemsedal kommune om løyve til utslepp av kommunalt avløpsvatn til elva Hemsil frå Trøim reinseanlegg (gbnr 66/8). Det blir søkt om å oppdatere og å endre løyvet slik at det blir dekkande for perioden 2020-2030. 

Søknaden er lagt ut til offentleg gjennomsyn på våre heimesider www.statsforvaltaren.no/ov under Høyringer. 

Innspel kan sendast til Statsforvaltaren på e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvaltaren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss, innan 05.03.2021. Merk innspel med: 2020/37759

Høyring og offentleg ettersyn - detaljregulering for Leikvin Svøo (2022003)

Hovudutval for Plan og Ressurs gjorde i sak 50/2023 i møte den 22.06.2023 vedtak om å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for Leikvin Svøo (planID 2022003) ut til høyring og offentleg ettersyn jamfør §§ 12-10 og 10-11 i plan- og bygningslova.

Merknader til reguleringsarbeidet må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no innan 12.09.2023. Eventuelle spørsmål kan rettast til planavdelinga.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2022003 i søkefeltet.

Vedtekne planar

 Orientering om klagerett og utsatt iverksetting.

Mindre endring detaljregulering for Nyørk II (2019001)

Jf. Hemsedal kommune sitt delegeringsreglement vedtatt 16.06.2021 er det gjort følgende vedtak:
Med hjemmel i pbl. § 12-14 vedtas mindre endring av detaljregulering for Nyørk II.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no innen 19.juli 2023.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2019001 i søkefeltet.

Detaljregulering for Gravsettjerne (2022002)

Kommunestyret har i møte 20.06.2023, sak 49/2023, vedtatt detaljreguleringsplan for Gravsettjerne. Planvedtak blir med dette kunngjort i tråd med plan- og bygningslova § 12-12. 

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no innen 19.juli 2023.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2022002 i søkefeltet.

Detaljregulering for Krikken vannverk (2021003)

Kommunestyret har i møte 22.03.2023, sak 13/2023, vedtatt detaljreguleringsplan for Krikken vannverk. Planvedtak blir med dette kunngjort i tråd med plan- og bygningslova § 12-12. 

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no innen 27.juli 2023. 

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2021003 i søkefeltet.

Detaljregulering for Fagervoll (2022001)

Kommunestyret har i møte 20.06.2023, sak 47/2023, vedtatt detaljreguleringsplan for Fagervoll. Planvedtak blir med dette kunngjort i tråd med plan- og bygningslova § 12-12. 

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no innen 13.juli 2023.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2022001 i søkefeltet.

Detaljregulering for Huso Fjellgard 2 (2022007)

Kommunestyret har i møte 20.06.2023, sak 46/2023, vedtatt detaljreguleringsplan for Huso Fjellgard 2. Planvedtak blir med dette kunngjort i tråd med plan- og bygningslova § 12-12. 

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no innen 28.juli 2023.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2022007 i søkefeltet.

Detaljregulering for Langødden (2019015)

Kommunestyret har i møte 20.06.2023, sak 50/2023, vedtatt detaljreguleringsplan for Langødden. Planvedtak blir med dette kunngjort i tråd med plan- og bygningslova § 12-12. 

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no innen 28.juli 2023.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2019015 i søkefeltet.

Andre kunngjeringar