Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

 

Hemsedal kommunehus held stengt i romjula 27. og 28. desember 2018

Vakttelefonar held ope som vanleg.

Vi ynskjer alle ei riktig God Jul og eit Godt Nytt År!

Innskriving i grunnskulen 2019-2020

Føresette som IKKJE har motteke vedtak om innskriving må registrere seg ved å sende inn elektronisk skjema innan 31.12.2018. 

Elektronisk skjema for innskriving

Meir info

_____________________

Handlingsprogram og økonomiplan ligg til gjennomsyn.

Meir info og sakspapir

________________________________

Legat - Hemsedal kommune

Frist for å søke er 21.desember.

Meir informasjon

Skroll videre ned

Aktuelt

Mestringstreff - kurs for deg med helseutfordringar

Mestringstreff - kurs for deg med helseutfordringar

Er du over 18 år og lev med helseutfordringar som påverkar kvardagen din?

Les meir

Du er ein del av norges beredskap

Du er ein del av norges beredskap

DSB har i samarbeid med Oslo kommune utvikla kampanjen "Du er ein del av Norges beredskap" for å styrka bevisstheita og kunnskapen om eigenberedskap i befolkninga. Dette blir gjort gjennom konkrete råd om kva folk kan gjera for å forberede seg best mogleg viss noko skulle skje med kritiske samfunnsfunksjonar.

Les meir

Invitasjon til søknadsverksted 29. og 30. januar 2019

Invitasjon til søknadsverksted 29. og 30. januar 2019

Eig du eit verneverdig hus du ynskjer å seta i stand? Buskerud bygningsvernsenter inviterer til to informasjonskveldar om kvar og korleis du kan søkje om tilskot.

Les meir

Energisparing gir resultat

Energisparing gir resultat

I vekesvis har det vore mykje energiprat i kommunale bygg. Me finn vaktmeisterpersonale høgt og lågt på kontor, kantine og andre stadar. No gjer arbeidet synlege resultat!

Les meir

Fosterhjem - infomøte 15.nov.

Fosterhjem - infomøte 15.nov.

Bufetat invitera til informasjonsmøte torsdag 15. november på Thon Hotel, Ål

Les meir

Bustøtte

Bustøtte

Har du høge buutgifter og låg inntekt? Kanskje du kan søkje bustøtte hjå Husbanken?

Les meir

Ledig stilling - kommunerevisjon IKS

Ledig stilling - kommunerevisjon IKS

Kommunerevisjon IKS søkjer ein engasjert og dyktig dagleg leiar.Kommunerevisjon IKS er eigd av kommunane i Hallingdal og Valdres.

Les meir

Har du tid til overs?

Har du tid til overs?

Har du lang erfaring med å jobbe med barn og familier? Vi trenger deg!

Les meir

Hemsedalquiz - vinnar er kåra

Hemsedalquiz - vinnar er kåra

Me gratulerar Liv Birgit Borge som vinnar av Hemsedalquizen som vart arrangert under årets Høstmarked. Premie er gåvekort på Hallingbillett til ein verdi av 500 NOK.

Les meir

Klipp hekk og busker

Klipp hekk og busker

Eig eller disponerer du en eigedom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss.

Les meir

Landbruket må høyne brannberedskapen

Landbruket må høyne brannberedskapen

Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående innhøstningsarbeidet.

Les meir

Seniorferier i 2018

Seniorferier i 2018

Er du eller veit du om andre heimeboende eldre som kunne trengt ein ferie med gode opplevelser i trygge rammer? Norges Røde Kors arrangerer ferie- og leiropphold på Merket i Valdres.

Les meir

Tips til gode energitiltak

Tips til gode energitiltak

Er det potensiale for å spare energi i heimen? Sjekk ut energiportalen!

Les meir

Gratulerer til Kjell Snerte som fekk tildelt Hemsedal kommune sin kulturpris 17. mai

Gratulerer til Kjell Snerte som fekk tildelt Hemsedal kommune sin kulturpris 17. mai

Kulturprisen i år gjekk til Kjell Snerte. Prisen vart delt ut under arrangement i Trøimshallen 17. mai.

Les meir

"Noen på hjertet?"

"Noen på hjertet?"

Pårørendesentere i Oslo har nylig åpnet en chat for barn og ungdom: «Noen på hjertet?». Chatten er for personer opp til 25 år, som har utfordringer eller bekymringer rundt sykdom hos noen nær dem. På chatten kan man anonymt, enkelt og trygt snakke med unge voksne i PIO-senteret. Den er åpen hver tirsdag og onsdag klokken 16-20.

Les meir

Kreftkontakt

Kreftkontakt

Kreft fører ofte til store endringar i livet. Tankar og uro rundt behandling, økonomi og praktiske utfordringar er vanleg.Når eit menneske får kreft påverkar dette også dei pårørande. Her finn du informasjon om kva Hemsedal kommune sin kreftkontakt kan bistå med.

Les meir

Få tilskot til å fjerne gamalt oljefyringsanlegg

Få tilskot til å fjerne gamalt oljefyringsanlegg

Frå og med 2020 er det forbode å bruke olje til oppvarming av bustader. Søk Enova no for å få tilskot til fjerning av gamalt anlegg!

Les meir

Digital postkasse

Digital postkasse

1 180 innbyggjarar i Hemsedal kommune har endå ikkje teke i bruk digital postkasse. No startar kommunen ein kampanje for å få fleire til å ta imot digital post frå kommunen.

Les meir

Kommunestyret med temadag 6.3.2018

Kommunestyret med temadag 6.3.2018

Lenke til Ecosiign og HTTL/Skistar sine presentasjonar finn du nedst i artikkelen

Les meir

Rehabilitering og velferdsteknologi

Rehabilitering og velferdsteknologi

Interkommunale fagdager om rehabilitering og velferdsteknologi for ansatte i helse og omsorg - 14 og 15 mars

Les meir

Ein vegvisar ved vald og overgrep dinutvei.no

Ein vegvisar ved vald og overgrep dinutvei.no

Vald i nære relasjonar, overgrep og valdtekt kan ramme menneske uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få eller kor hjelpa finnast. Mange ønskjer også meir kunnskap om vald og overgrep.

Les meir

Beitebruksplan ute på høyring

Beitebruksplan ute på høyring

Endeleg har vi klart å få på plass beitebruksplan for kommunen. Den vert no lagt ut på høyring, og vi ynskjer innspel frå dykk!

Les meir

Feiing og tilsyn på hytta

Feiing og tilsyn på hytta

I 2016 kom ny forskrift om brannforebygging, med vesentlege endringar frå den tidlegare gjeldande forskrifta. Blant anna skal både fritidsboligar og næringsbygg med fyringsanlegg no ha feiing og tilsyn.

Les meir

Legat

Legat

Hemsedal kommune sitt legatet har som formål å gå til tiltak for personar som ut frå psykisk eller fysisk fungering har behov for praktisk hjelp for å kunne ta del i aktivitetar. Har du slike behov, kan du søkje om å få tildelt midlar. Frist 21. desember

Les meir

Nye tomter - Svøo III

Nye tomter - Svøo III

Omregulerte boligtomter på Svøo III er lyst ut for sal.

Les meir

Gratis HPV-vaksine til kvinner fødde 1991 og seinare

Gratis HPV-vaksine til kvinner fødde 1991 og seinare

Ta kontakt med Hemsedal helsestasjon på telefon: 31 40 89 31 /31 40 88 15 om du ynskjer å nytte deg av tilbodet om gratis vaksine mot HPV-infeksjon, Vi setter opp timeavtalar fortløpande.

Les meir

Offentleg ettersyn -Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Offentleg ettersyn -Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet ligg ute offentleg ettersyn. Planen skal sjå på behov i høve til idrett og fysisk aktivitet. Den er og grunnlaget for spelemiddelsøknadene. Har du innspel?

Les meir

Jan Olav Helling som rådmann i Hemsedal

Jan Olav Helling som rådmann i Hemsedal

Jan Olav Helling er innstilt som rådmann i Hemsedal kommune. Helling er helse og sosialsjef i Hol kommune. Han tiltrer så snart han er løyst frå oppgåvene i Hol, og kommunestyret i Hemsedal har gjort tilsetjinga.

Les meir

Ny renovasjonsordning

Ny renovasjonsordning

Her finn du informasjon om ny renovasjonsordning som trådde i kraft september 2017.

Les meir

Nye opningstider på biblioteket

Nye opningstider på biblioteket

Frå og med 23.08.2017 er det nye opningstider på Hemsedal fokebibliotek.

Les meir

Restaurering av stigen til Skogshorn er no i gang

Restaurering av stigen til Skogshorn er no i gang

4 Sherpaer er no i gang med å restaurere den sterkt slitasjeprega stigen til Hemsedal mest besøkte fjell; Skogshorn.

Les meir

Utmarksoppsyn

Utmarksoppsyn

Hemsedal kommune har fått Utmarksoppsyn. Henning Flaget er frå sumaren 2017 utmarksoppsyn i Hemsedal. Han kan kontaktast på telefon: 47841653, e- post: 5317@online.no.Flaget er tilsett i Hemsedal Utmarksservice som driftar utmarksoppsynet, har begrensa politimynde, og er uniformert på oppdrag. Vi ser fram til å møte han i li og fjell – då han er med og ser til at vi nyttar naturen til beste for alle

Les meir

Fotografering av vegnett

Fotografering av vegnett

Det kommunale vegnettet skal fotograferast i næraste framtid. Det vert teke panoramabilete for kvar femte meter på vegen.

Les meir

Få posten frå kommunen digitalt

Få posten frå kommunen digitalt

Hemsedal kommune har starta opp med digital utsending av brev til innbyggarar og næringsliv. Vi vonar overgangen til digital post er ei god ordning for deg som til vanleg nyttar digitale løysingar.

Les meir

Kulturpris 2017 - Ole Embrikgård

Kulturpris 2017 - Ole Embrikgård

Gratulerer til Ole Embrikgård som fekk tildelt Hemsedal kommune sin kulturpris 17. mai

Les meir

Hallingambassadører

Hallingambassadører

Er du vår neste Hallingambassadør, eller kjenner du nokon som kunne tenkje seg det? Frist for innsending av forslag til kandidatar: 20. mai

Les meir

Digital radio

Digital radio

Det er ikkje lenger langt inn i framtida at Noreg tar det store steget inn i den digitale radioverda. I slutten av april 2017 sløkker NRK FM-sendingane sine i Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark.

Les meir

Utbygging av breiband - høyring

Utbygging av breiband - høyring

Kommunane i Hallingdal med koordinering frå Regionrådet for Hallingdal skal i 2017 søke om statlege midlar til vidare utbygging av fibernett i utvalte område. Dei som ynskjer å gje høyringsuttale er invitert til å gjera det innan 24.4.2017.

Les meir

Bygg og bevar: Kunnskap om byggeskikk

Bygg og bevar: Kunnskap om byggeskikk

Lyst til å lære deg lafting, tørrmuring og mykje meir? Bygg og Bevar er eit program oppretta av Klima- og miljødepartementet i samarbeid med Byggenæringens Landsforening. Vi skal bidra til at eldre bygninger vert brukt, forvalta, satt i stand og utvikla på ein god måte.

Les meir

Jegerprøve kurs 2017

Jegerprøve kurs 2017

Gol Jeger og Fiskeforening arrangerer jegerprøvekurs våren 2017.

Les meir

Start Upp - Hemsedal

Start Upp - Hemsedal

HAR DU EIN GOD IDÈ?

Les meir

Ledig stilling: PP-rådgjevar

Ledig stilling: PP-rådgjevar

PPT og OT nedre Hallingdal IKS søkjer ny PP-rådgjevar.

Les meir

Hemsedal - trafikksikker kommune

Hemsedal - trafikksikker kommune

Torsdag 9 mars vart Hemsedal kommune godkjent som ein "trafikksikker kommune"

Les meir

Spor det er verdt å ta vare på

Spor det er verdt å ta vare på

Kor vert alle søknader, teikningar, høyringssvar osv av? Korleis vert det offentlege materialet forvalta? I forbindelse med IKA Kongsberg sitt 25 årsdag laga dei ein film om nettopp dette.

Les meir

Springande byrjing

Springande byrjing

Sitter du med en god forretningside? Har en drøm om å starte et firma innen dittkompetanseområde? Er du mellom 18 og 35 år?

Les meir

Frikort for helsetenester

Frikort for helsetenester

Fra 2017 slipper du å søkje om frikort for helsetenester. Det kjem automatisk i posten innan tre veker etter at egenandelstaket på 1 990 NOK er nådd.

Les meir

Kulturskule: Nye kurs

Kulturskule: Nye kurs

Songleik 5-6 år, skrivekurs med Bergljot Kaslegard, individuell songundervisning, Laus/Halling - no også for dei over 10 år og mykje meir. Meir info også på vår facebookside: Hemsedal Kulturskule

Les meir

Prosjekt Skogshødn

Prosjekt Skogshødn

Stigen opp til Skogshødn skal restaurerast - gjennom fleire år har parti av stigen vorte sterkt utsatt for slitasje, grunna aukande bruk og endra klima. Det trengs personar som kan bidra med dugnadsinnsats. For eksempel med rydding av ny trase, etablering av rasteplass og til førebuing av område der det skal byggjast trapper. Har du lyst til å bidra?

Les meir

Gratis HPV-vaksine

Gratis HPV-vaksine

Gratis HPV-vaksine vert gitt til kvinner fødde 1991 og seinare. Dette er eit toårig vaksinasjonsprogram. Ta kontakt med Hemsedal helsestasjon for meir informasjon og timebestilling.

Les meir

Er du klar for det digitale radioskiftet?

Er du klar for det digitale radioskiftet?

Radioskiftet nærmar seg med stormskritt. Veit du kven av radiokanalane som blir heildigitale og når radioskiftet skjer der du bur?

Les meir

IBU-midler Innovasjon Norge

IBU-midler Innovasjon Norge

Har du planar for investering i ny eller eksisterande driftsbygning eller tilleggsnæring til landbruk i 2017?

Les meir

Lisensfelling på Jerv

Lisensfelling på Jerv

Rovviltnemnda har opna for lisensfelling på jerv, som inkluderar Buskerud.

Les meir

Vertsfamiliar, besøksheim

Vertsfamiliar, besøksheim

Ål kommune søker vertsfamiliar/besøksheimar til einslege mindreårige flyktningar. Kan dette vere noko for deg/dykk?

Les meir

"Kva skjer" - registrer ditt arrangement

"Kva skjer" - registrer ditt arrangement

Hallingdal og Hemsedal Kommune har ei eiga arrangementskalender der ein kan informera om forestillingar, teater, kurs, konsertar osv.

Les meir

Mulighetsstudie HBU-skule og Bygdaheimen

Mulighetsstudie HBU-skule og Bygdaheimen

Presentasjon frå Asplan Viak lagt fram for kommunestyret 28.6.2016; «Mulighetsstudie – utvikling av ein sentralskule ved HBU, samt utviding av Bygdaheimen med helse- og omsorgsbustader».

Les meir

Landbrukslegatet deler ut 350 000 NOK

Landbrukslegatet deler ut 350 000 NOK

Målet er å støtte aktuelle utviklingstiltak som bidreg til næringsutvikling og nyskaping innafor landbruket. Søknadsfrist er 1. juni 2016

Les meir

Villreinjakt 2016

Villreinjakt 2016

i Hemsedal Statsallmenning

Les meir

Kongens fortenestemedalje

Kongens fortenestemedalje

Harald Lystad er tildelt Kongens fortenestemedalje!

Les meir

Bålreglene er endra

Bålreglene er endra

Fra 1. januar i år gjeld endra regler for bålbrenning. Mellom 15. april og 15. september er det forbode å gjera opp ild nær skog og i all anna utmark utan tillatelse frå kommunen.

Les meir

Ledig stilling: Sekretær for seks kontrollutval

Ledig stilling: Sekretær for seks kontrollutval

Kvar kommune har eit kontrollutval, som forestår løpande kontroll- og tilsyn av kommunen på vegne av kommunestyret. No er dei på jakt etter ein sekretær.

Les meir

Fisketurisme

Fisketurisme

Ein del av lokal verdiskaping i fjellregionen

Les meir

SMIL-tilskot

SMIL-tilskot

Tenkjer du å utføra tiltak som ivaretek jordbrukets kulturlandskap? Då kan du kanskje motta stønad frå SMIL- tilskotet!

Les meir

Tilskotsordninga Fjellandbruket

Tilskotsordninga Fjellandbruket

Har du tenkt å gjennomføra tiltak på landbrukseigedomen din som gjeld fjell, fjellandbruket, naturressurser, kultur og tradisjon? Søk tilskotsordninga Fjellandbruket. Frist: 1. april.

Les meir

Oppstart av planstrategi

Oppstart av planstrategi

I tråd med Plan – og bygningslova § 10-1 har Hemsedal kommune starta arbeidet med kommunal planstrategi for inneverande kommunestyreperiode. Planstrategien skal omfatte ei drøfting av kommunen sine strategiske val innan samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk/ utbyggingspolitikk, miljø, sektorverksemd i høve til planbehov og prioritering dei neste åra.

Les meir

Dinutvei.no

Dinutvei.no

Vold i nære relasjonar, overgrep og voldtekt kan ramme menneske uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få eller kor hjelpa finns. Mange ynskjer også meir kunnskap om vold og overgrep. Nettportalen "dinutvei" gjer deg oversikt og informasjon.

Les meir

Nominer til kulturprisen 2016

Nominer til kulturprisen 2016

Hemsedal kommune inviterer innbyggjarane i Hemsedal til å fremje kandidatar til den kommunale kulturprisen. Kulturprisen har som føremål å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen.

Les meir

Resultat "Kva no Hemsedal?"

Resultat "Kva no Hemsedal?"

Spørjeundersøkinga ble gjennomført i to veker i oktober og vart sendt ut frå Hemsedal turistkontor.

Les meir

Friluftslivets år, vekas tur

Friluftslivets år, vekas tur

Det er Friluftslivets År i 2015 (FÅ15). Kvar oddetals-torsdag vil ein av kommunane i Hallingdal eller Nore og Uvdal presentere vekas tur i Hallingdølen. Målet er å få fleire ut på tur og gjerne i nytt, ukjent terreng.

Les meir

Tori Snerte - tildelt Trygve Hoffs Minnepris 2015

Tori Snerte - tildelt Trygve Hoffs Minnepris 2015

Laurdag 28. november fekk Tori Snerte tildelt Trygve Hoffs Minnepris. Utdelinga fann stad i Geilo Kulturkyrkje i samband med konsert med Stein Torleif Bjella og Hemsedalskoret.

Les meir

Bestill radonmåling nå!

Bestill radonmåling nå!

Radon bør måles over minimum 2 måneder i vintersesongen (mellom oktober og april), og sporfilmer er den ekleste og rimeligste metoden. Bestill tid for radonmåling via Miljøretta Helsevern Hallingdal.

Les meir

Influensavaksine

Influensavaksine

Ein ny influensasesong står for døra. Hemsedal Legekontor vaksinerer kvar mandag fra 10. oktober til 14. november mellom 14.00 - 15.00 Meld deg i resepsjonen når du kjem. Hugs at du må sitje her i 20 minutter etter vaksina er sett.

Les meir

Norges Vel gründerpris

Norges Vel gründerpris

Kjenner du ein person du meiner kunne ha gjort seg fortent til heder og ære for en framifrå innsats for lokalsamfunnet? Stem han/henne inn til Norges Vels gründerpris!

Les meir

Har du rom for ein til?

Har du rom for ein til?

I den nasjonale rekrutteringskampanjen for fosterheim letar vi etter folk med rom for ein til i livet sitt.

Les meir

Spelemidler - tilskot til anlegg

Spelemidler - tilskot til anlegg

Spelemidlar - Søk om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Frist 1. oktober

Les meir

Enklare å betale

Enklare å betale

Gjer det enklare å betale, opprett eFaktura eller AvtaleGiro idag!

Les meir

Rydd eit kulturminne

Rydd eit kulturminne

Barn og ungdom over heile landet vert invitert til innsats for bevaring av kulturminner i samarbeid med Friluftslivets År 2015.

Les meir

Kva skjer

Aktivitetskalender for heile Hallingdal