Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aktuelt

 • Ledig stilling - Barnevernskonsulent

  15.08.2019
  Hallingdal Barnevernteneste har ledige stillingar.
  Les meir
 • Læring- og mestringskurs

  22.05.2019
  Hallinghelse og Frisklivssentralen i Hemsedal samarbeidar om å halde eit interkommunalt kurs innan læring og mestring ved bruk av kursprogrammet Livsstyrketrening.
  Les meir
 • Digital postkasse

  01.03.2018
  Unngå unødvendig ventetid, og få brev frå det offentlege og private direkte i den digitale postkassen, same kor du er. Raskt, sikkert og enkelt
  Les meir
 • Presisering om kommunal flagging

  10.07.2019
  Bruk av offentleg flaggstong skal følgje kommunale retningslinjer og offisielle nasjonale flaggdager.
  Les meir
 • Branntips.no

  03.07.2019
  Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra? Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker brannvesenet å høre fra deg. Sammen kan vi unngå at branner oppstår og potensielt redde liv.
  Les meir
 • Delta i spørjeundersøking-vinn el-sykkel

  24.05.2019
  Me vil gjerne høyre di meining om dei store og små grepa me kan gjera framover – som kommune og i fellesskap. Difor vert det i desse dagar (frå fredag 24. mai) sendt ut skriv om ei spørjeundersøking som me håpar så mange som mogleg svarar på.
  Les meir
 • Kulturprisen 2019

  17.05.2019
  Gratulerer til Anneli R. og Terje Vøllo som fekk tildelt Hemsedal kommune sin kulturpris 17.05.2019 Kulturprisen vert delt ut til to personer. To personar som over mange år har utmerka seg saman og kvar for seg. Dei har over lang tid vist eit stort engasjement for Hemsedal idrettslag og aktivitet i fotballmiljøet og i alpingruppa.
  Les meir
 • Trafikktryggleikstiltak idrettsbanen

  30.04.2019
  I tråd med prioriteringar i kommunestyret er nå trafikktryggleikstiltak v/ Idrettsbanen gjennomført. Tiltaket med bom inn mot fotballbanen med meir, er gjennomført for å unngå at born og unge sin ferdsel betre blir skilt i frå køyrande.
  Les meir
 • "Det generelle bålforbudet"

  12.04.2019
  Fra 15. april blir det forbudt å tenne bål i skog og utmark Det «generelle bålforbudet» varer fra 15. april til 15. september, og i løpet av denne perioden er hovedregelen at det ikke er lov med bruk av åpen ild i skog og utmark.
  Les meir
 • Informasjonsmøte Skrantesjuke (CWD)

  21.03.2019
  Det vert halde informasjonsmøte om situasjonen og tiltaka i samband med påvisinga av skrantesjuke i Nordfjella.Les meir i invitasjonen:
  Les meir
 • Koblingsboksen

  06.03.2019
  er et prosjekt som har fått tittelen "Koblingsboksen". Rett og slett fordi det er et prosjekt som kobler sammen mennesker med ressurser og behov.
  Les meir
 • Energi- og klimaregnskap

  05.03.2019
  Hemsedal kommune har redusert klimautsleppet årleg. Sjå energi og klimaregnskap for 2018.
  Les meir
 • Tips til gode energitiltak

  10.07.2018
  Høge strømrekningar? Finn dei rette energitiltaka for din bolig med kommunens energiportal – Heilt gratis!
  Les meir
 • Kommunepsykologar i Hallingdal

  15.02.2019
  Eit miljø for kommunepsykologer i Hallingdal – vil du vera med?
  Les meir
 • Konferanse

  21.01.2019
  Hardangerviddatunnelene AS arrangerer på nytt Rein Vidde Hardangerviddakonferansen 1.- 2. april 2019 på Geilo.
  Les meir
 • Mestringstreff

  21.02.2019
  Mestringstreff – interkommunalt kurs for deg med helseutfordringar
  Les meir
 • Stadnamn i Hemsedal

  15.02.2019
  Høyrt om staden Astrilego? Denne historia og mange andre finn du no i stadnamnsbasen som Hemsedal Historielag ilag med Hemsedal kommune og Språkradet har bygd opp. Søk opp din eigedom og sjå om du finn nokre historiar knytta til staden.
  Les meir
 • Drikkevatnstudien

  13.02.2019
  Undersøkelse kor mange som vert sjuke av drikkevatnet
  Les meir
 • Ungdom i huset

  11.02.2019
  Kom å møt Ann Jeanett Heitmann som står bak podcasten "Ungdomsforeldre", 21. februar kl. 19.00 - Hemsedal bibliotek
  Les meir
 • Hvilke kulturminner er viktig i kommunen?

  17.01.2019
  Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning rettet mot private eiere av verneverdige kulturminner
  Les meir
 • Kurs - Reiselivstilbod på gard

  11.01.2019
  Kurs for deg som ynskjer å kombinere gardsdrift med natur og/eller kulturbaserte reiselivstilbod
  Les meir
 • Invitasjon til søknadsverksted 29. og 30. januar 2019

  03.12.2018
  Eig du eit verneverdig hus du ynskjer å seta i stand? Buskerud bygningsvernsenter inviterer til to informasjonskveldar om kvar og korleis du kan søkje om tilskot.
  Les meir
 • Registrering av vassforsyningssystem

  18.12.2018
  Alle vassforsyningssystem skal vere registrert hjå Mattilsynet.
  Les meir
 • Du er ein del av norges beredskap

  30.11.2018
  DSB har i samarbeid med Oslo kommune utvikla kampanjen "Du er ein del av Norges beredskap" for å styrka bevisstheita og kunnskapen om eigenberedskap i befolkninga. Dette blir gjort gjennom konkrete råd om kva folk kan gjera for å forberede seg best mogleg viss noko skulle skje med kritiske samfunnsfunksjonar.
  Les meir
 • Energisparing gir resultat

  15.11.2018
  I vekesvis har det vore mykje energiprat i kommunale bygg. Me finn vaktmeisterpersonale høgt og lågt på kontor, kantine og andre stadar. No gjer arbeidet synlege resultat!
  Les meir
 • Fosterhjem - infomøte 15.nov.

  09.11.2018
  Bufetat invitera til informasjonsmøte torsdag 15. november på Thon Hotel, Ål
  Les meir
 • Bustøtte

  26.10.2018
  Har du høge buutgifter og låg inntekt? Kanskje du kan søkje bustøtte hjå Husbanken?
  Les meir
 • Ledig stilling - kommunerevisjon IKS

  25.10.2018
  Kommunerevisjon IKS søkjer ein engasjert og dyktig dagleg leiar.Kommunerevisjon IKS er eigd av kommunane i Hallingdal og Valdres.
  Les meir
 • Har du tid til overs?

  28.09.2018
  Har du lang erfaring med å jobbe med barn og familier? Vi trenger deg!
  Les meir
 • Ledige stillingar i PPT og OT Nedre Hallingdal

  13.09.2018
  Følgande stillingar er ledig: PP-rådgiver og kombinert PP-rådgiver/nestlederstilling. Sjå stillingsannonse hjå NAV
  Les meir
 • Hemsedalquiz - vinnar er kåra

  10.09.2018
  Me gratulerar Liv Birgit Borge som vinnar av Hemsedalquizen som vart arrangert under årets Høstmarked. Premie er gåvekort på Hallingbillett til ein verdi av 500 NOK.
  Les meir
 • Klipp hekk og busker

  08.08.2018
  Eig eller disponerer du en eigedom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss.
  Les meir
 • Landbruket må høyne brannberedskapen

  06.08.2018
  Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående innhøstningsarbeidet.
  Les meir
 • Seniorferier i 2018

  03.08.2018
  Er du eller veit du om andre heimeboende eldre som kunne trengt ein ferie med gode opplevelser i trygge rammer? Norges Røde Kors arrangerer ferie- og leiropphold på Merket i Valdres.
  Les meir
 • Gratulerer til Kjell Snerte som fekk tildelt Hemsedal kommune sin kulturpris 17. mai

  18.05.2018
  Kulturprisen i år gjekk til Kjell Snerte. Prisen vart delt ut under arrangement i Trøimshallen 17. mai.
  Les meir
 • "Noen på hjertet?"

  16.05.2018
  Pårørendesentere i Oslo har nylig åpnet en chat for barn og ungdom: «Noen på hjertet?». Chatten er for personer opp til 25 år, som har utfordringer eller bekymringer rundt sykdom hos noen nær dem. På chatten kan man anonymt, enkelt og trygt snakke med unge voksne i PIO-senteret. Den er åpen hver tirsdag og onsdag klokken 16-20.
  Les meir
 • Kreftkontakt

  15.05.2018
  Kreft fører ofte til store endringar i livet. Tankar og uro rundt behandling, økonomi og praktiske utfordringar er vanleg.Når eit menneske får kreft påverkar dette også dei pårørande. Her finn du informasjon om kva Hemsedal kommune sin kreftkontakt kan bistå med.
  Les meir
 • Få tilskot til å fjerne gamalt oljefyringsanlegg

  30.04.2018
  Frå og med 2020 er det forbode å bruke olje til oppvarming av bustader. Søk Enova no for å få tilskot til fjerning av gamalt anlegg!
  Les meir
 • Kommunestyret med temadag 6.3.2018

  26.02.2018
  Lenke til Ecosiign og HTTL/Skistar sine presentasjonar finn du nedst i artikkelen
  Les meir
 • Rehabilitering og velferdsteknologi

  06.02.2018
  Interkommunale fagdager om rehabilitering og velferdsteknologi for ansatte i helse og omsorg - 14 og 15 mars
  Les meir
 • Ein vegvisar ved vald og overgrep dinutvei.no

  18.01.2018
  Vald i nære relasjonar, overgrep og valdtekt kan ramme menneske uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få eller kor hjelpa finnast. Mange ønskjer også meir kunnskap om vald og overgrep.
  Les meir
 • Beitebruksplan ute på høyring

  15.12.2017
  Endeleg har vi klart å få på plass beitebruksplan for kommunen. Den vert no lagt ut på høyring, og vi ynskjer innspel frå dykk!
  Les meir
 • Feiing og tilsyn på hytta

  14.12.2017
  I 2016 kom ny forskrift om brannforebygging, med vesentlege endringar frå den tidlegare gjeldande forskrifta. Blant anna skal både fritidsboligar og næringsbygg med fyringsanlegg no ha feiing og tilsyn.
  Les meir
 • Legat

  20.11.2017
  Hemsedal kommune sitt legatet har som formål å gå til tiltak for personar som ut frå psykisk eller fysisk fungering har behov for praktisk hjelp for å kunne ta del i aktivitetar. Har du slike behov, kan du søkje om å få tildelt midlar. Frist 21. desember
  Les meir
 • Nye tomter - Svøo III

  13.10.2017
  Omregulerte boligtomter på Svøo III er lyst ut for sal.
  Les meir
 • Gratis HPV-vaksine til kvinner fødde 1991 og seinare

  09.10.2017
  Ta kontakt med Hemsedal helsestasjon på telefon: 31 40 89 31 /31 40 88 15 om du ynskjer å nytte deg av tilbodet om gratis vaksine mot HPV-infeksjon, Vi setter opp timeavtalar fortløpande.
  Les meir
 • Offentleg ettersyn -Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

  13.09.2017
  Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet ligg ute offentleg ettersyn. Planen skal sjå på behov i høve til idrett og fysisk aktivitet. Den er og grunnlaget for spelemiddelsøknadene. Har du innspel?
  Les meir
 • Jan Olav Helling som rådmann i Hemsedal

  08.09.2017
  Jan Olav Helling er innstilt som rådmann i Hemsedal kommune. Helling er helse og sosialsjef i Hol kommune. Han tiltrer så snart han er løyst frå oppgåvene i Hol, og kommunestyret i Hemsedal har gjort tilsetjinga.
  Les meir
 • Ny renovasjonsordning

  05.09.2017
  Her finn du informasjon om ny renovasjonsordning som trådde i kraft september 2017.
  Les meir
 • Nye opningstider på biblioteket

  24.08.2017
  Frå og med 23.08.2017 er det nye opningstider på Hemsedal fokebibliotek.
  Les meir
 • Restaurering av stigen til Skogshorn er no i gang

  07.07.2017
  4 Sherpaer er no i gang med å restaurere den sterkt slitasjeprega stigen til Hemsedal mest besøkte fjell; Skogshorn.
  Les meir
 • Utmarksoppsyn

  06.07.2017
  Hemsedal kommune har fått Utmarksoppsyn. Henning Flaget er frå sumaren 2017 utmarksoppsyn i Hemsedal. Han kan kontaktast på telefon: 47841653, e- post: 5317@online.no.Flaget er tilsett i Hemsedal Utmarksservice som driftar utmarksoppsynet, har begrensa politimynde, og er uniformert på oppdrag. Vi ser fram til å møte han i li og fjell – då han er med og ser til at vi nyttar naturen til beste for alle
  Les meir
 • Fotografering av vegnett

  26.06.2017
  Det kommunale vegnettet skal fotograferast i næraste framtid. Det vert teke panoramabilete for kvar femte meter på vegen.
  Les meir
 • Få posten frå kommunen digitalt

  12.06.2017
  Hemsedal kommune har starta opp med digital utsending av brev til innbyggarar og næringsliv. Vi vonar overgangen til digital post er ei god ordning for deg som til vanleg nyttar digitale løysingar.
  Les meir
 • Kulturpris 2017 - Ole Embrikgård

  18.05.2017
  Gratulerer til Ole Embrikgård som fekk tildelt Hemsedal kommune sin kulturpris 17. mai
  Les meir
 • Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

  11.05.2017
  Varsel om oppstart av arbeidet med Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet vart sist vedteke i 2013. For å kunne søkje spelemidlar og for å kunne ha ein plan for utbygging og behov i høve til idrett...
  Les meir
 • Hallingambassadører

  09.05.2017
  Er du vår neste Hallingambassadør, eller kjenner du nokon som kunne tenkje seg det? Frist for innsending av forslag til kandidatar: 20. mai
  Les meir
 • Digital radio

  18.04.2017
  Det er ikkje lenger langt inn i framtida at Noreg tar det store steget inn i den digitale radioverda. I slutten av april 2017 sløkker NRK FM-sendingane sine i Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark.
  Les meir
 • Utbygging av breiband - høyring

  07.04.2017
  Kommunane i Hallingdal med koordinering frå Regionrådet for Hallingdal skal i 2017 søke om statlege midlar til vidare utbygging av fibernett i utvalte område. Dei som ynskjer å gje høyringsuttale er invitert til å gjera det innan 24.4.2017.
  Les meir
 • Bygg og bevar: Kunnskap om byggeskikk

  06.04.2017
  Lyst til å lære deg lafting, tørrmuring og mykje meir? Bygg og Bevar er eit program oppretta av Klima- og miljødepartementet i samarbeid med Byggenæringens Landsforening. Vi skal bidra til at eldre bygninger vert brukt, forvalta, satt i stand og utvikla på ein god måte.
  Les meir
 • Jegerprøve kurs 2017

  22.03.2017
  Gol Jeger og Fiskeforening arrangerer jegerprøvekurs våren 2017.
  Les meir
 • Start Upp - Hemsedal

  20.03.2017
  HAR DU EIN GOD IDÈ?
  Les meir
 • Ledig stilling: PP-rådgjevar

  15.03.2017
  PPT og OT nedre Hallingdal IKS søkjer ny PP-rådgjevar.
  Les meir
 • Hemsedal - trafikksikker kommune

  09.03.2017
  Torsdag 9 mars vart Hemsedal kommune godkjent som ein "trafikksikker kommune"
  Les meir
 • Spor det er verdt å ta vare på

  06.03.2017
  Kor vert alle søknader, teikningar, høyringssvar osv av? Korleis vert det offentlege materialet forvalta? I forbindelse med IKA Kongsberg sitt 25 årsdag laga dei ein film om nettopp dette.
  Les meir
 • TUBFRIM delar ut 650.000 NOK

  06.03.2017
  TUBFRIM delar ut kr 650.000 i 2017     TUBFRIM delar ut kr 650.000 til førebyggjande og trivselsfremmande tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemma born og unge, samt til bekjemping av tuberkulose. Søknadsfrist er 15.3.2017. Pressemelding og...
  Les meir
 • Springande byrjing

  17.02.2017
  Sitter du med en god forretningside? Har en drøm om å starte et firma innen dittkompetanseområde? Er du mellom 18 og 35 år?
  Les meir
 • Frikort for helsetenester

  05.01.2017
  Fra 2017 slipper du å søkje om frikort for helsetenester. Det kjem automatisk i posten innan tre veker etter at egenandelstaket på 1 990 NOK er nådd.
  Les meir
 • Kulturskule: Nye kurs

  04.01.2017
  Songleik 5-6 år, skrivekurs med Bergljot Kaslegard, individuell songundervisning, Laus/Halling - no også for dei over 10 år og mykje meir. Meir info også på vår facebookside: Hemsedal Kulturskule
  Les meir
 • Prosjekt Skogshødn

  20.12.2016
  Stigen opp til Skogshødn skal restaurerast - gjennom fleire år har parti av stigen vorte sterkt utsatt for slitasje, grunna aukande bruk og endra klima. Det trengs personar som kan bidra med dugnadsinnsats. For eksempel med rydding av ny trase, etablering av rasteplass og til førebuing av område der det skal byggjast trapper. Har du lyst til å bidra?
  Les meir
 • Gratis HPV-vaksine

  12.12.2016
  Gratis HPV-vaksine vert gitt til kvinner fødde 1991 og seinare. Dette er eit toårig vaksinasjonsprogram. Ta kontakt med Hemsedal helsestasjon for meir informasjon og timebestilling.
  Les meir
 • Er du klar for det digitale radioskiftet?

  28.11.2016
  Radioskiftet nærmar seg med stormskritt. Veit du kven av radiokanalane som blir heildigitale og når radioskiftet skjer der du bur?
  Les meir
 • IBU-midler Innovasjon Norge

  30.09.2016
  Har du planar for investering i ny eller eksisterande driftsbygning eller tilleggsnæring til landbruk i 2017?
  Les meir
 • Lisensfelling på Jerv

  09.09.2016
  Rovviltnemnda har opna for lisensfelling på jerv, som inkluderar Buskerud.
  Les meir
 • Vertsfamiliar, besøksheim

  12.07.2016
  Ål kommune søker vertsfamiliar/besøksheimar til einslege mindreårige flyktningar. Kan dette vere noko for deg/dykk?
  Les meir
 • "Kva skjer" - registrer ditt arrangement

  12.07.2016
  Hallingdal og Hemsedal Kommune har ei eiga arrangementskalender der ein kan informera om forestillingar, teater, kurs, konsertar osv.
  Les meir
 • Mulighetsstudie HBU-skule og Bygdaheimen

  29.06.2016
  Presentasjon frå Asplan Viak lagt fram for kommunestyret 28.6.2016; «Mulighetsstudie – utvikling av ein sentralskule ved HBU, samt utviding av Bygdaheimen med helse- og omsorgsbustader».
  Les meir
 • Høyring - Lokal forskrift for hundehald i Hemsedal kommune

  12.05.2016 Les meir
 • Landbrukslegatet deler ut 350 000 NOK

  06.05.2016
  Målet er å støtte aktuelle utviklingstiltak som bidreg til næringsutvikling og nyskaping innafor landbruket. Søknadsfrist er 1. juni 2016
  Les meir
 • Villreinjakt 2016

  27.04.2016
  i Hemsedal Statsallmenning
  Les meir
 • Kongens fortenestemedalje

  20.04.2016
  Harald Lystad er tildelt Kongens fortenestemedalje!
  Les meir
 • Bålreglene er endra

  14.04.2016
  Fra 1. januar i år gjeld endra regler for bålbrenning. Mellom 15. april og 15. september er det forbode å gjera opp ild nær skog og i all anna utmark utan tillatelse frå kommunen.
  Les meir
 • Ledig stilling: Sekretær for seks kontrollutval

  12.04.2016
  Kvar kommune har eit kontrollutval, som forestår løpande kontroll- og tilsyn av kommunen på vegne av kommunestyret. No er dei på jakt etter ein sekretær.
  Les meir
 • Fisketurisme

  30.03.2016
  Ein del av lokal verdiskaping i fjellregionen
  Les meir
 • SMIL-tilskot

  21.03.2016
  Tenkjer du å utføra tiltak som ivaretek jordbrukets kulturlandskap? Då kan du kanskje motta stønad frå SMIL- tilskotet!
  Les meir
 • Tilskotsordninga Fjellandbruket

  09.03.2016
  Har du tenkt å gjennomføra tiltak på landbrukseigedomen din som gjeld fjell, fjellandbruket, naturressurser, kultur og tradisjon? Søk tilskotsordninga Fjellandbruket. Frist: 1. april.
  Les meir
 • Oppstart av planstrategi

  29.02.2016
  I tråd med Plan – og bygningslova § 10-1 har Hemsedal kommune starta arbeidet med kommunal planstrategi for inneverande kommunestyreperiode. Planstrategien skal omfatte ei drøfting av kommunen sine strategiske val innan samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk/ utbyggingspolitikk, miljø, sektorverksemd i høve til planbehov og prioritering dei neste åra.
  Les meir
 • Dinutvei.no

  17.02.2016
  Vold i nære relasjonar, overgrep og voldtekt kan ramme menneske uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få eller kor hjelpa finns. Mange ynskjer også meir kunnskap om vold og overgrep. Nettportalen "dinutvei" gjer deg oversikt og informasjon.
  Les meir
 • Nominer til kulturprisen 2016

  18.01.2016
  Hemsedal kommune inviterer innbyggjarane i Hemsedal til å fremje kandidatar til den kommunale kulturprisen. Kulturprisen har som føremål å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen.
  Les meir
 • Resultat "Kva no Hemsedal?"

  11.12.2015
  Spørjeundersøkinga ble gjennomført i to veker i oktober og vart sendt ut frå Hemsedal turistkontor.
  Les meir
 • Friluftslivets år, vekas tur

  30.11.2015
  Det er Friluftslivets År i 2015 (FÅ15). Kvar oddetals-torsdag vil ein av kommunane i Hallingdal eller Nore og Uvdal presentere vekas tur i Hallingdølen. Målet er å få fleire ut på tur og gjerne i nytt, ukjent terreng.
  Les meir
 • Tori Snerte - tildelt Trygve Hoffs Minnepris 2015

  30.11.2015
  Laurdag 28. november fekk Tori Snerte tildelt Trygve Hoffs Minnepris. Utdelinga fann stad i Geilo Kulturkyrkje i samband med konsert med Stein Torleif Bjella og Hemsedalskoret.
  Les meir
 • Bestill radonmåling nå!

  16.10.2015
  Radon bør måles over minimum 2 måneder i vintersesongen (mellom oktober og april), og sporfilmer er den ekleste og rimeligste metoden. Bestill tid for radonmåling via Miljøretta Helsevern Hallingdal.
  Les meir
 • Influensavaksine

  06.10.2015
  Ein ny influensasesong står for døra. Hemsedal Legekontor vaksinerer kvar mandag fra 10. oktober til 14. november mellom 14.00 - 15.00 Meld deg i resepsjonen når du kjem. Hugs at du må sitje her i 20 minutter etter vaksina er sett.
  Les meir
 • Norges Vel gründerpris

  25.09.2015
  Kjenner du ein person du meiner kunne ha gjort seg fortent til heder og ære for en framifrå innsats for lokalsamfunnet? Stem han/henne inn til Norges Vels gründerpris!
  Les meir
 • Har du rom for ein til?

  04.09.2015
  I den nasjonale rekrutteringskampanjen for fosterheim letar vi etter folk med rom for ein til i livet sitt.
  Les meir
 • Spelemidler - tilskot til anlegg

  12.06.2015
  Spelemidlar - Søk om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Frist 1. oktober
  Les meir
 • Enklare å betale

  28.05.2015
  Gjer det enklare å betale, opprett eFaktura eller AvtaleGiro idag!
  Les meir
 • Rydd eit kulturminne

  28.05.2015
  Barn og ungdom over heile landet vert invitert til innsats for bevaring av kulturminner i samarbeid med Friluftslivets År 2015.
  Les meir