Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Hallingdal Renovasjon

Heimeside Hallingdal Renovasjon

Hallingdal renovasjon har ansvaret for avfallshandteringa i Hemsedal kommune. Dei fleste husstandane i Hemsedal har henteordning.

Avfallsdunkene

  • skal vere plassert på plant underlag
  • skal vere lett tilgjengelig inntil 5 meter frå køyreruta.

 

Det er henting kvar fredag.

Avfallsinfo for Hemsedal

Husstandar utanfor bustadområde og fritidsbustader

skal levere husholdningsavfall på returpunkter i nærområdet. Annet avfall skal leveres på lokalt avfallsmottak.

Opningstider Langeset

Opningstider avfallsmottaket på Langeset

  • Kl. 12.00 - 19.00 - Tysdagar
  • Kl. 12.00 - 19.00 - Torsdagar 
  • Kl. 10.00 - 14.00 - Laurdagar

Prisar for levering av avfall

For deg som er privatperson og betaler renovasjonsgebyr til ein av våre eigarkommuner er prisen for levering av avfall lagt inn i renovasjonsgebyret. Dette forutset at avfallet blir levert med personbil med eller utan tilhenger, og at avfallet sorteras ved levering. Er det næringsavfall bes du ta kontakt for prisar.

Retningsliner for fritak for gebyrplikt i samband med renovasjonsgebyr 

Heimel om fritak ligg i §4 andre ledd i forskrifta jf. forurensningslova § 30.

  • Søknad om dispensasjon skal vere skriftleg dokumentert.
  • Kommunen kan kreve fotodokumentasjon der den finn det teneleg.
  • Dispensasjon kan berre bli gjeve for særskilte eiendomar.

Vedtak fattet etter desse bestemmelsane er å sjå på som enkeltvedtak og kan påklages ihht. klagereglane i forvaltningslova.

Felles retningsliner for fritak frå renovasjon i Hallingdal og Krødsherad vart vedteke i Hovudutval for Plan og Ressurs 29.08.2013 - Sak 53/13

Felles retningsliner

Forskrift for avfallsbehandling

Skjema for klage/fritak

For meir informasjon om Renovasjon/avfallshåndtering, sjå vår side om Kommunale avgifter