Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Levering av mat

Heimebuande eldre eller andre personar som på grunn av sjukdom, alder eller andre grunnar ikkje kan lage middag sjølv, kan søke om å få middagslevering.

Tilbodet består av ferdig laga middag som vert bringa ein eller fleire dagar i veka. Tenesta skal vera eit supplement for å dekkja ernæringsbehovet til innbyggjarar som av ulike årsaker ikkje er i stand til å dekka dette behovet fullt ut sjølv, og på den måten førebyggja feilernæring og sjukdom.

Kriterier for tildeling
 • Det må føreliggja søknad frå brukar.
 • Brukar må opphalda seg i kommunen.
 • Brukar bur heime og har fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemming som gjer at ein ikkje er i stand til å ivareta ernæringsbehovet sitt.
Kva får du?
 • Maten som vert produsert etter kok-kjøl prinsippet vert køyrt ut til brukar ein eller fleire gonger i veka etter vedtak. Tal dagar framkjem i vedtaket.
 • Behov for å auka eller redusera tal på dagar med matlevering må avklarast med tildelingskontoret. Det vert laga meny for 6 veker av gongen.
 • Diettmat vert levert dersom det er medisinske årsaker til det.
Kva må du gjere?
 • Avbestilling må skje seinast kl. 11 leveringsdagen. Det vert fakturert for middag som ikkje er avbestilt innan fristen.
 • Brukar må vera tilstade ved levering eller syta for at nokon tek i mot maten. 
Kva kostar det?
 • Betalingsats matombringing
 • Pris per porsjon vert vedteke årleg av kommunestyret - betalingssatsar for omsorg og pleie
 • Faktura vert sendt ut på etterskot etter kvar månad.
Lovgrunnlag

Dette er ikkje ei lovpålagt tjeneste, men vedtak kan bli gitt etter Helse- og omsorgstenesteloven § 3-2 punkt 6, bokstav b.

Søknadsskjema - elektronisk

Søknadsskjema - utskrift

Søknaden skal sendast til:

Hemsedal kommune
Pleie og omsorgsavdelinga
Imrevegen 30
3560 Hemsedal

Kontaktinformasjon

Hemsedal Bygdaheim Tlf: 31 40 88 60

Heimebaserte tenester tlf: 917 24 986

Kjøkkenet tlf: 970 58 820

Avdelingsleiar Hemsedal Bygdaheim Hege Owesen (epost)

Avdelingsleiar Heimebaserte tenester Line Strandberg (epost)

Konsulent Marianne Brenno Nygård (epost)