Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Betalingssatsar

Matombringing

Varm mat kr. 85,- per porsjon - vert køyrd ut 3 gonger i veka.

Mat på Bygdaheimen

Middag: kr. 85,-

Andre måltid: kr. 40,-

Helpensjon: kr. 130,-

Dagsenter hjemmeboende

Ett måltid inkludert henting/bringing: kr. 130,-

Dagsenter psykisk helse

Ett måltid inkludert henting/bringing: kr. 130,-

Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm - mobil: kr. 270,- pr. månad
Andre tilleggsfunksjonar, røykvarslar: kr. 60,- pr. månad

Betalingssatsar for heimehjelp

Når kommunen skal fastsetje betalingssats for brukar, går ein ut frå husstandens samla nettoinntekt før særfrådrag ved siste likning.

Innkreving av eigenbetaling skal skje i samsvar med reglar frå Helse- og omsorgsdepartementet.

Husstandens inntekt per år kr per time kr per mnd
Under 2 G 220,- 220,-
2 G - 3 G 320,- 1100,-
3 G - 5 G 370,- 2700,-
Over 5 G 420,- 3700,-

1 G (grunnbeløpet) per 01.05.2022 er kr. 111 477,-.

Korttidsplass og dag- og nattopphald Bygdaheimen

I institusjon - døgnplass kr. 185,-

Dag/natthopphald i institusjon kr. 105,-

Korttidsplass Hallingdal sjukestugu

Døgnplass kr. 185,-

Langtidsplass Bygdaheimen

For langtidsplass blir vederlaget er rekna ut etter inntekt. Du betalar 75 % av grunnbeløpet og 85 % av tilleggspensjon og renteinntekter. Skatt vert trekt frå.

Lovgrunnlag

Satsane for heimehjelp, korttidsplass og dag- og nattopphald og langtidsplass blir justert i samsvar med statlege føringar jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Satsane for mat, dagsenter, tryggleiksalarm gjeld frå 1.1.2023, vedteke i kommunestyret 14.12.2022 i sak 122/22

Faktura

Faktura vert sendt ut på etterskot etter kvar månad