Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Betalingssatsar

Matombringing

Varm mat kr. 85,- per porsjon - vert køyrd ut 5 gonger i veka.

Mat på Bygdaheimen

Middag kr. 85,-

Andre måltid kr. 40,-

Helpensjon kr. 130,-

Dagsenter hjemmeboende

Ett måltid inkludert henting/bringing kr. 130,-

Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm kr. 270,- pr. månad
Andre tilleggsfunksjonar, røykvarslar: kr. 60,- pr. månad

Betalingssatsar for heimehjelp

Når kommunen skal fastsetje betalingssats for brukar, går ein ut frå husstandens samla nettoinntekt før særfrådrag ved siste likning.

Husstandens inntekt per år Kr per time Maks kr per måned
Under 2 G 220,- 220,-
2 G - 3 G 320,- 1100,-
3 G - 5 G 370,- 2700,-
Over 5 G 420,- 3700,-

1 G (grunnbeløpet) per 01.05.2022 er 118 620 kroner,-.

Korttidsplass og dag- og nattopphald Bygdaheimen

Korttidsplass/døgnplass kr. 185,-

Dag/natthopphald kr. 105,-

Korttidsplass Hallingdal sjukestugu

Døgnplass kr. 185,-

Langtidsplass Bygdaheimen

For langtidsplass blir vederlaget er rekna ut etter inntekt. Du betalar 75 % av grunnbeløpet og 85 % av tilleggspensjon og renteinntekter. Skatt vert trekt frå.

Lovgrunnlag

Satsane for heimehjelp, korttidsplass og dag- og nattopphald og langtidsplass blir justert i samsvar med statlege føringar jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Satsane for mat, dagsenter, tryggleiksalarm gjeld frå 1.1.2023, vedteke i kommunestyret 14.12.2022 i sak 122/22

Faktura

Faktura vert sendt ut på etterskot etter kvar månad