Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Betalingssatsar

Matombringing

Varm mat kr. 80,- per porsjon - vert køyrd ut 3 gonger i veka.

Mat på Bygdaheimen

Middag: kr. 80,-

Andre måltid: kr. 35,-

Helpensjon: kr. 125,-

Dagsenter eldre heimebuande/personar med demenssjukdom

Ett måltid inkludert henting/bringing: kr. 130,-

Dagsenter psykisk helse

Ett måltid inkludert henting/bringing: kr. 130,-

Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm - mobil: kr. 265,- pr. månad
Andre tilleggsfunksjonar, røykvarslar: kr. 55,- pr. månad

Betalingssatsar for heimehjelp

Når kommunen skal fastsetje betalingssats for brukar, går ein ut frå husstandens samla nettoinntekt før særfrådrag ved siste likning.

Innkreving av eigenbetaling skal skje i samsvar med reglar frå Helse- og omsorgsdepartementet.

Inntekt i husstanden kr per time kr per mnd
Under 2 G 215,- 215,-
2 G - 3 G 300,- 1000,-
3 G - 5 G 350,- 2500,-
Over 5 G 400,- 3500,-

1 G (grunnbeløpet) per 01.05.2022 er kr. 111 477,-.

Korttidsplass og dag- og nattopphald Bygdaheimen

I institusjon - døgnplass kr. 180,-

Dag- og natthopphald i institusjon kr. 100,-

Korttidsplass Hallingdal sjukestugu

Døgnplass kr. 180,-

Langtidsplass Bygdaheimen

For langtidsplass blir vederlaget er rekna ut etter inntekt. Du betalar 75 % av grunnbeløpet og 85 % av tilleggspensjon og renteinntekter. Skatt vert trekt frå.

Lovgrunnlag

Satsane for heimehjelp, korttidsplass og dag- og nattopphald og langtidsplass blir justert i samsvar med statlege føringar jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Satsane for mat, dagsenter og tryggheisalarm gjeld frå 1.1.2022 vedteke i kommunestyret 15.12.2021, sak 116/21

Faktura

Faktura vert sendt ut på etterskot etter kvar månad