Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Bruksendring fra hytte til bolig

Ønsker du å bo på hytta?

Hvis du ønsker å bruke hytta di som bolig må du søke om bruksendring. Hvis formålet i reguleringsplan/kommuneplan ikke er bolig, må du også søke om dispensasjon fra formålet.

Kommunestyret i Hemsedal har bestemt at det kan gis midlertidig dispensasjon i 3 år for bruksendring fra hytte til bolig i kommunen. Du kan lese vedtaket her.


For å få endret bygningen fra hytte til bolig må du sende inn
 1. Søknad om bruksendring fra hytte til bolig.
 2. Søknad om dispensasjon (hvis bolig ikke er i tråd med formålet i reguleringsplan/kommuneplan).
 3. Dokumentasjon på gjennomført nabovarsling, se link her.
 4. Tilstandsvurdering fra ansvarlig firma med kompetanse på fagområdet etter dagens tekniske krav (teknisk forskrift).
  • Hvis du ikke oppfyller krav til bolig i teknisk forskrift, må du søke om fravik/dispensasjon fra disse kravene. Søknaden må angi hvilke krav du ikke oppfyller med begrunnelse.
  • Det er ikke mulig å fravike krav til sikkerhet.
 5. Skred-/flomrapport hvis eiendommen ligger i aktsomhetsområde eller faresone.
 6. Dokumentasjon på at vei, vann og avløp er sikret for bolig
 7. Eventuell søknad om ny avkjøringstillatelse
Boplikt 

Det er boplikt i Hemsedal, og hvis du får godkjent bruksendring fra hytte til bolig inntrer boplikten.

Gebyr for behandling av søknad om dispensasjon og bruksendring
3.3.4 a) Dispensasjon (plbl kap. 19, § 19-1) - Dispensasjon frå
kommuneplan, reguleringsplan, utbyggingsplan eller
føresegner i plan- og bygningslova i saker som skal på
ekstern høyring. Gebyr for dispensasjon kjem i tillegg til
saksgebyr.
kr 19 670
3.3.4 b) Dispensasjon (plbl kap. 19, § 19-1) - Dispensasjon i saker
som ikkje skal på ekstern høyring. Gebyr for dispensasjon
kjem i tillegg til saksgebyr.
kr 14 760
3.3.4 c) Dispensasjon (pbl kap.19, §19-1) - Kurrante dispensasjoner
i byggesakshandsaming.
kr 3 830
3.3.5.5 c) Bruksendring m.v. (plbl § 20-1 bokstav d)  kr 3 550
Du kan sende søknad om bruksendring til