Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Bruksendring fra hytte til bolig

Ønsker du å bo på hytta?

Hvis du ønsker å bruke hytta di som bolig må du søke om bruksendring. Hvis formålet i reguleringsplan/kommuneplan ikke er bolig, må du også søke om dispensasjon fra formålet.

Kommunestyret i Hemsedal har bestemt at vi ønsker å legge til rette for endring fra fritidsbolig til helårsbolig, og at vi kan gi tillatelse til bruksendring hvis søknaden er i tråd med føringene fra overordna myndigheter om geografisk bosettingsmønter.

Du kan lese vedtaket her under saken " Fra fritidsbolig til helårsbolig".


For å få endret bygningen fra hytte til bolig må du sende inn
 1. Søknad om bruksendring fra hytte til bolig.
 2. Søknad om dispensasjon (hvis bolig ikke er i tråd med formålet i reguleringsplan/kommuneplan).
 3. Dokumentasjon på gjennomført nabovarsling, se link her.
 4. Tilstandsvurdering fra ansvarlig firma med kompetanse på fagområdet etter dagens tekniske krav (teknisk forskrift).
  • Hvis du ikke oppfyller krav til bolig i teknisk forskrift, må du søke om fravik/dispensasjon fra disse kravene. Søknaden må angi hvilke krav du ikke oppfyller med begrunnelse.
  • Det er ikke mulig å fravike krav til sikkerhet.
 5. Skred-/flomrapport hvis eiendommen ligger i aktsomhetsområde eller faresone.
 6. Dokumentasjon på at vei, vann og avløp er sikret for bolig
 7. Eventuell søknad om ny avkjøringstillatelse
Boplikt 

Det er boplikt i Hemsedal, og hvis du får godkjent bruksendring fra hytte til bolig inntrer boplikten.

Du kan sende søknad om bruksendring til