Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Dispensasjon

Hvis prosjektet/tiltaket ditt er i strid med reglene, har du muligheten til å søke om dispensasjon. Du har ikke krav på å få dispensasjon.

Hva skal til for å få godkjent en dispensasjon?

For å få godkjent en søknad om dispensasjon må to vilkår være oppfylt:

  1. Hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemelse, eller najonale eller regionale interesser, må ikke bli vesentlig tilsidesatt, og
  2. Fordelene ved å gi dispensasjonen må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Ved vurderingen skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. Personlige og økonomiske hensyn vektlegges normalt ikke.

Du kan lese mer om reglene for dispensasjon i plan- og bygningsloven kapittel 19.

Hva må du sende inn?
  1. Søknad om dispensasjon. Skriv hva du søker dispensasjon fra og hvorfor. Prøv å begrunne så godt du kan. Skjema for søknad om dispensasjon finner du her: Skjema for søknad om dispensasjon
  2. Tegninger av prosjektet/tiltaket.
  3. Situasjonsplan som viser prosjektet/tiltaket.
  4. Dokumentasjon på nabovarsling.

 

Saksbehandlingstid for dispensasjonssøknader er 12 uker fra søknaden er komplett.

Søknaden om dispensasjon kan kreve politisk behandling. Saken blir da lagt fram til hovedutvalget for plan og ressurs, som avgjør saken. Hovedutvalget har et møte hver måneden (ikke i juli).

I noen tilfeller må vi sende søknaden din på høring eller til uttalelse til regionale eller nasjonale myndigheter, før vi kan behandle søknaden.