Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Informasjon om eiendomsskatt

Hemsedal kommune har eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen. Kommunestyret vedtar årlig hvilke satser og regler som skal benyttes for det kommende skatteåret. For 2023 er det vedtatt en promillesats på 3 og ett bunnfradrag på kr 1 million.  

Alle eiendommer betyr bolig, fritid, tomter, landbruk og næring. Før 2020 var det bare noen næringseiendommer (verker og bruk) som hadde eiendomsskatt i Hemsedal.

Eiendomsskatt blir skrevet ut 1. mars hvert år. Du får da tilsendt en skatteseddel som viser eiendomsskatten for din eiendom. Skattelistene for skatteåret blir også offentliggjort på kommunen sine hjemmesider og lagt ut i Tenestetorget i kommunehuset.

Takseringsregler bolig fritid og landbruk_ revivert 2021.pdf

Takseringsregler næring.pdf

Vedtekter for sakkyndig nemnd og klagenemnd - eigedomsskatt.pdf

 

Hva går eiendomsskatten til?

Kommunen bruker eiendomsskatten primært til å finansiere nødvendige investeringer innen helse, oppvekst, og annen infrastruktur som bruer og veianlegg. Innbyggertallet er grunnlaget for det nasjonale inntektssystemet for kommunesektoren (skatt/rammetilskudd) som tar utgangspunkt i at Hemsedal har ca. 2 600 innbyggere.

Realiteten er at vi i halve året har ti ganger så mange innbygger – ofte mellom 20-30.000. Infrastrukturkostnader og drift av kommunale tjenester må skaleres i henhold til dette. Brannberedskap, legetjenester og drift av veianlegg er bare noen av ansvarsoppgavene Hemsedal kommune må dekke innenfor normal drift. Kommunen er aktivt med å finansiere sti/ løypehold, både sommer som vinter,- i tillegg til andre serviceoppgaver tilknyttet Hemsedal utmarksservice. Støtte til brøyting av parkeringsplasser tilknyttet løypenettet har også vært en oppgave.

Du kan lese mer om regler for at kommunestyret kan vedta eiendomsskatt i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3.

 

Hva er eiendomsskatten?

Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatt, som kommunestyret kan bestemme at kommunen skal ha. Hele skatten går til kommunen, og det er kommunen selv som styrer skatten.

Det blir regnet ut eiendomsskatt på fast eiendom basert på forholdene per 1. januar i skatteåret. For eiendomsskatt 2023, er det status på eiendommen 1. januar 2023 som avgjør satsen.

Hvis du får midlertidig brukstillatelse/ferdigattest på en bygning i løpet av året, vil du få eiendomsskatt på denne bygningen neste år. Dersom du river en bygning i løpet av året, må du få ferdigattest på rivingen. Vi vil da ikke skrive ut eiendomsskatt på revet bygning fra neste år. Ved helt spesielle hendelser, som for eksempel naturkatastrofer og brann, kan vi vurdere ettergivelse av eiendomsskatt etter søknad.

For år 2023 er skattesatsene:

  • Bolig/fritid        3 promille
  • Næring            7 promille

Bolig- og fritidseiendom får et fratrekk på 30 %. Landbrukseiendommer får et fratrekk i takstgrunnlaget på 20 %.

Kommunestyret bestemmer hvert år satser og regler for eiendomsskatten i kommunen for neste skatteår. Dette blir gjort som en del av kommunen sitt budsjett. Satsen for eiendomsskatten skal være mellom 1 og 7 promille av takstgrunnlaget for næring, og mellom 1 og 5 promille for bolig og fritid. For bebygde eiendommer kan promillen bli endret med 1 promille per år, og for ubebygde eiendommer kan promillen bli endret med 3 promille per år. Informasjon om økning/reduksjon i eiendomsskatten, blir ikke sendt ut til hver enkelt eier.

Når får du faktura for eiendomsskatt?

Eiendomsskatten blir fakturert samtidig med andre kommunale avgifter. Alle kommunale avgifter, vann, avløp, renovasjon og eiendomsskatt, blir sendt ut på samme faktura. Fakturaene har forfall 20. april og 20. oktober.

Hvis skatten for eiendommen din er mindre enn 300 kr, blir det ikke skrevet ut skatt eller sendt faktura.

Hvis det er flere eiere på en eiendom, vil fakturaene bli sendt til første person registrert på eiendommen. Ved festeeiendommer, vil fakturaene bli sendt til fester.