Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Spennende arbeid i Hemsedal kommune!

Administrasjonen i Hemsedal planlegger for fremtidens kommune og har startet en grundig prosess på alle nivåer.

Hva er bra med å bo i Hemsedal?

Felles ledersamling

Tirsdag 14. mars hadde alle virksomhetsledere, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og ledergruppen felles samling på Skarsnuten hotell.

Dagen hadde mange punkter på programmet, men felles for dem alle var fokus på Hemsedal kommunes utvikling for å møte fremtidige utfordringer.


Konstituert kommunedirektør Ola Frogner innledet dagen med en “fot i bakken”. Hva preger organisasjonen i dag, og hvilke utfordringer står kommunen ovenfor.

Økonomisjef Mari Espelin orienterte om årsmeldingen, resultatet for 2022 og utviklingen fremover.


Sølvi Larsen Aalrust er kommunens hovedverneombud og informerte om vernetjenestens arbeid, både sentralt og ute på virksomhetene. Hvordan kan ledelse, tillitsvalgte og vernetjeneste sammen sikre et godt arbeidsmiljø og god utvikling i Hemsedal kommune.

Spennende tema


Den siste delen av dagen var viet Kick-Off med HRP AS og oppstart av analysearbeidet som skal gjennomføres.

Det er satt følgende overordnede mål for ressurs- og organisasjonsanalysen:

  • Avdekke innsparings –og effektiviseringspotensialet i Hemsedal kommune
  • Det skal være gjennomgang av hver enkelt virksomhet, men også se overordnet på organisasjon.
  • Vurdere om overordna strukturelle endringer kan bidra til en mer effektiv drift
  • Vurdere nivå og kvalitet på tjenester
  • Hva er lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver
  • Mulighetsrom for å forbedre arbeidsprosesser og automatisere/digitalisere oppgaver

 

Samlingen på tirsdag var første møte med HRP sine konsulenter og kommunens virksomhetsledere.

Det ble gjennomført en SWOT-analyse med følgende temaer:

  • Kvalitet på tjenestene – interne tjenester i organisasjonen og tjenester ut til innbyggerne
  • Samhandling på tvers – hvordan skape helhet og sammenheng?
  • Organisering og ledelse
  • Innbyggerbrillene – tjenester, kvalitet, organisering og ledelse, tilgjengelig, informasjon, annet?

SWOT-analyse.jpeg
HRP skal videre jobbe med analyser “nedenfra og opp” innenfor disse samme temaene. Det vil bli litt ulik tilnærming til disse prosessene tilpasset hver enkelt sektor.

Bred involvering


Det skal gjennomføres kartlegginger, samtaler i gruppe og enkeltvis i hver enkelt sektor i tiden fremover. Dette skal danne grunnlag for en vurdering av kommunens organisering, nivå og kvalitet på tjenestene, avdekke mulig innsparings- og effektiviseringstiltak samt hvilke muligheter som finnes for å forbedre og automatisere oppgaver eller arbeidsprosesser.


Arbeidet med analysegrunnlaget er omfattende og viktig. HRP ønsker en bred involvering for å sikre et best mulig bilde av organisasjonens utfordringer og muligheter. Derfor brukes det god tid på møter med ansatte på alle nivåer og ulike møteformer, samtaler og informasjonskanaler for å få så godt grunnlag som mulig.


Denne prosessen er viktig for at kommunen skal kjenne igjen og oppleve at forslagene til tiltak er basert på god og riktig informasjon.

Profesjonell bistand med kommuneerfaring

Teamet fra HRP har alle bred og lang erfaring fra ulike tjenesteområder i kommunen og de ser frem til å samarbeide med kommunens ledelse og ansatte i denne prosessen.


HRP forteller etter samlingen at de opplever en organisasjon som er endringsvillige og interesserte i å bidra i arbeidet. Dette gir et godt grunnlag for å møte dagens, og fremtidens utfordringer!

Kick off 2023.jpeg

Sist endret: 29.04.2024