Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Forskrift om ekstraordinær båndtvang, Hemsedal kommune

Bakgrunnen for dette vedtaket er å hjelpe viltet i en stund der det er mye snø som gjør det spesielt utfordrende for viltet å bevege seg. At viltet kan ha store utfordringer ifht det å bevege seg pga store snømengder gjør viltet spesielt utsatt for eventuelle løshunder som jager og skader viltet. Derfor innfører vi denne ekstraordinære båndtvangen.

Denne gjelder inntil ordinær båndtvang i Hemsedal starter 1. april 2023.

«Heimel: Fastsett av Hemsedal kommune 03. februar 2023 med heimel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd punkt f og etter Hemsedal kommunes delegasjonsreglement.

§ 1. I dei delane av Hemsedal kommune som ligg under 1000 meter over havet vert det innført ekstraordinær bandtvang for hund i perioden frå og med 03. februar til og med 31. mars 2023. Kommunen kan, dersom forholdene tilsier det, oppheve forskriften umiddelbart.

§ 2. I ovannemnde område med ekstraordinær bandtvang gjeld dei same reglane som i den ordinære bandtvangstida, jf. § 14 3. ledd, pkt. c) og d), § 15 og § 16 i hundelova.
Ordinær bandtvang med heimel i hundelova § 6 gjeld frå og med 1. april til og med 31.oktober.

§ 3. Forskrifta vert sett i verk 03. februar og gjeld fram til og med 31. mars 2023.»

Sist endret: 07.02.2023