Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Vatn og avløpsgebyr

Oversikt årsgebyr vatn og avløp

Årsgebyr for vassforsyning og avløpshandtering er todelt:

Abonnementsgebyr:

Eit fast årleg gebyr for kommunens vass- og avløpstenester. Inntektene frå gebyret skal fortrinnsvis dekkje tenestenes kapitalkostnader og indirekte administrasjonskostnadar. I 2022 forventast dette å utgjer 60 % for vann og 50 % for avløp.

Abonnementsgebyr er eit fast beløp som betalast av alle eigedommar og bereknas pr eigedom eller pr bueining.

Forbruksgebyr:

Blir fastsett anten etter faktisk vassforbruk eller stipulert etter størrelsen på eigedomen(BRA).                

Stipulert forbruk reknast ut ifrå bruksareal multiplisert med ein faktor på 1,2 m3/m2.

For fritidsbustad er faktoren 0,6 m3/m2.

Bruksareal reknast etter NS-3940

 

 Abonnentsgebyr bustad og fritid (fast del)
  Vatn - m/mva  Avløp - m/mva
Bustad    933,00

1 224,00

Fritid 1 986,00

2 448,00

Abonnentsgebyr næring (fast del)

Abonnensgebyret for nærings- og kombinasjonseigedomar trappast opp etter vassforbruk i m3 og framkjem av tabellen under.

Vatn

Abonnementsgebyr vatn for nærings- og kombinasjonseigedomar:

Forbruksklasse (m3) Pris m/mva
0 - 300      933,00
301 - 1000    2 979,00
1001 - 3000    5 958,00
3001 - 6000  11 916,00
6001 - 20.000  23 832,00
20.001 - 50.000  49 650,00
50.001 - 150.000  99 300,00

AVLØP

Forbruksklasse (m3) Pris m/mva
0 - 300    1 224,00
301 - 1000    3 672,00
1001 - 3000    7 344,00
3001 - 6000  14 688,00
6001 - 20.000   29 376,00
20.001 - 50 000  61 200,00
50.001 - 150.000 122 400,00
Pris for vatn og avløp per m3

Målt forbruk

Vatn - pris m/mva Avløp - pris m/mva 
11,70 pr m3  22,05 pr m3

STIPULERT FORBRUK (EIGEDOMMAR UTAN VASSMÅLAR)

For bustad- og fritidseigedommar med stipulert vassforbruk fastsettes årsavgift etter stipulert vassforbruk basert på bebyggelsens samla areal på eigedommen.

 

Dømer på gebyrutrekning

Målt forbruk - Bustadeigedom (120 m3):
Vatn: 933 kr + (120 m3 x 11,70 kr/m3) + 200 kr = 2.597 kr
Avløp: 1.224 kr + (120 m3 x 22,05 kr/m3) = 3.870 kr


Målt forbruk - Fritidsbustad (120 m3):
Vatn: 1.986 kr + (120 m3 x 11,70 kr/m3) + 200 kr = 3.590 kr
Avløp: 2.448 kr + (120 m3 x 22,05 kr/m3) = 5,148 kr


Målt forbruk - Nærings- og kombinasjonseigedom (4.500 m3):
Vatn: (933 kr x 12) + (4.500 m3 x 11,70 kr/m3) + 200 kr = 64.766 kr
Avløp: (1.224 kr x 12) + (4.500 m3 x 22,05 kr/m3) = 113.913 kr


Stipulert forbruk - Bustadeigedom (120 m2 BRA = 144 m3):
Vatn: 933 kr + (120 m2 x 1,2 m3/m2 x 11,70 kr/m3) = 2.879 kr
Avløp: 1.224 kr + (120 m2 x 1,2 m3/m2 x 22,05 kr/m3) = 4.399 kr

 

Vassmålarleige og avlesning

For eigedommar med vassmålar betalast målarleige på kr 200,- pr år.

5. Ubebygd eigedom

For ubebygd eigedom skal det kun betalast abonnentsgebyr i samsvar med kva som er godkjend på eigedommen.

6. Avlesing av vassmålar

Abonnenten skal lese av vassmålaren så nær fastsett tidspunkt for avrekning som mogleg og sende resultatet til kommunen innan fastsett frist.

Epost: vassmalar@hemsedal.kommune.no

Unnlet abonnenten å lese av målaren, kan kommunen fastsette årsgebyret skjønnsmessig etter purring. Kommunen kan sjølv lese av målar utan ytterligare varsel til abonnenten.

Der kommunen leser av målaren vert det krevd eit gebyr på kr. 1000,-

Kontakt oss

Generelle spørsmål rundt grunnlag for fakturering av; slam, vatn/avløp, renovasjon

 Epost vedk. vassmålaravlesning: vassmalar@hemsedal.kommune.no