Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Klage/Fritak

Retningsliner for fritak for gebyrplikt i samband med renovasjonsgebyr
Heimel om fritak ligg i §4 andre ledd i forskrifta jf. forurensningslova § 30.

 • Søknad om dispensasjon skal vere skriftleg dokumentert.
 • Kommunen kan kreve fotodokumentasjon der den finn det teneleg.
 • Dispensasjon kan berre bli gjeve for særskilte eiendomar.

Vedtak fattet etter desse bestemmelsane er å sjå på som enkeltvedtak og kan påklages ihht. klagereglane i forvaltningslova.
Felles retningsliner for fritak frå renovasjon i Hallingdal og Krødsherad vart vedteke i Hovudutval for Plan og Ressurs 29.08.2013 - Sak 53/13

Søknad om fritak for kommunale avgifter
Skjema for klage/fritak

 • Du kan òg hente skjema i Tenestetorget.
  Me oppmodar alle til å nytte fastsett.
 • Me tillet ikkje andre adressatar enn eigar (heimelshavar) av eigdomen, då denne er ansvarleg for betaling av kommunale eigedomsavgifter.
 • Unntak; dødsbo ved forelagt uskifteattest og i dei tilfelle det er offentleg oppnevnt verge.

Eigarskifte
 • Eigarskifte vert sendt til kommunen fleire gonger i året frå Statens Kartverk, og vert oppdatert jamnleg i våre registre. Det er derfor ikkje naudsynt å melde frå om dette.
 • Me vil gjera merksam på at skal desse oppføringane endrast, så skal det tinglysast.
 • Adresseendringar
  Skal samsvare med dei opplysningane som står i Folkeregisteret
Retningsliner og forskrifter

Forskrift for avfallsbehandling


Felles retningslinjer for fritak fra renovasjon i Hallingdal og Krødsherad.


Forskrift for avfallsbehandling.