Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Tilskuddsordninger i landbruket

Tilskuddsordninger for jord, skog og miljø

Produksjonstilskudd (PT)

Viktige frister

Én søknadsprosess med to registreringer:
Del 1: Telledato 1. mars med søknadsfrist 15. mars

Del 2: Telledato 1. oktober med søknadsfrist 15. oktober

Det er mulig å endre innsendt søknad i 14 dager etter søknadsfristen.

Etterregistering: 10. januar året etter

Utbetaling er i februar året etter

Vilkår:

 • Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret innen den aktuelle søknadsfristen
 • Foretaket må drive vanlig jordbruksproduksjon som forutsetter en viss avkasting. Se rundskriv og jordbruksavtalen for detaljer.
 • Produksjon må foregå på en eller flere landbrukseiendommer.
 • For å søke arealtilskudd må det være etablert vegetasjonssoner på minst 2 meter til årsikker vassdrag i området (måles utfra vassdragets normalvannstand). Disse kan ikke jordarbeidas.
 • Foretaket må ha en gjødslingsplan for gjeldene sesong det søkes tilskudd for jf. Forskrift om gjødslingsplanlegging. Se mer info lengere nede på siden.
 • Foretaket som har benyttet seg av plantevernmidler, må ha en plantevernjournal som inneholder opplysningene:
  • navn på plantevernmidler som er brukt,
  • tidspunkt for behandling,
  • dosen som er brukt,
  • området og veksten som plantevernmiddelet ble brukt på.

Plantevernjournalen skal arkivers i 3 år tilbake i tid.

Tiltak det kan søkes på:

 • Tilskudd til husdyr
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • Tilskudd til små og mellomstore melkebruk
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
 • Tilskudd for dyr på beite
 • Tilskudd for dyr på utmarksbeite
 • Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
 • Avløsertilskudd
 • Arealtilskudd
 • Kulturlandskapstilskudd
 • Arealtilskudd til økologisk landbruk

Søknadsomgangene

Del 1 av søknaden (søknadsfrist 15. mars)
Det er kun husdyrprodusenter som skal søke ved del 1. I søknaden skal du oppgi:

 • antall dyr foretaket disponerte 1. mars i søknadsåret, fordelt på dyreslag

Del 2 av søknaden (søknadsfrist 15. oktober)
Både husdyrprodusenter og planteprodusenter skal søke ved del 2. I søknaden skal du oppgi:

Planteproduksjon:

 • eiendommen(e) foretaket disponerer areal på inneværende vekstsesong og hvor stort areal foretaket disponerer på den enkelte eiendommen, fordelt på markslag
 • antall dekar foretaket har disponert og brukt i sin planteproduksjon inneværende vekstsesong, fordelt etter vekster
 • mengde egenprodusert grovfôr som har blitt solgt (gjelder foretak som har solgt egenprodusert grovfôr).

I seksjonen «Areal – eiendommer», hvor du fyller inn hvilke eiendommer du disponerer, kan du trykke på lenke til Gårdskart fra NIBIO. Du bør hvert år sjekke arealene i Gårdskart, slik at søknaden blir riktig. Arealtall oppdateres digitalt i kartet og kan bli endret fra år til år.

Husdyrproduksjon

 • antall dyr foretaket disponerte 1. oktober i søknadsåret, fordelt på dyreslag
 • antall dyr som har vært på beite og/eller utmarksbeite
 • antall dyr av bevaringsverdige husdyrraser foretaket disponerte 1. oktober i søknadsåret (gjelder foretak som disponerer bevaringsverdige husdyrraser).
 • husdyrprodusenter må svare på om de søker om avløsertilskudd og i så fall fylle ut hvilke utgifter foretaket har hatt til avløsning.

Etterregistrering av opplysninger gjelder

 • avløserutgifter foretaket har hatt etter 15. oktober
 • dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober

Mer informasjon på landbruksdirektoratet sine hjemmesider
Elektronisksøknadskjema via Altinn på internett

Regionalt miljøtilskudd (RMP)

Søknadsfrist er den 15. oktober

Regionale miljøtilskudd (RMP-tilskudd) skal stimulere bøndene til å gjøre tiltak for å begrense forurensning og fremme kulturlandskapsverdier. Miljøprogrammet gjelder for perioden 2019 – 2022. Nyt program kommer i løpet av våren 2023

Vilkår

Det er spesifikke vilkår for de enkelte tiltak


Oversikt over tilskuddsordningene for 2024 som er aktuelt for Hemsedal:

 • Tiltak for å ivareta landbrukets kulturlandskap:
  • Drift av bratt areal
  • Drift av beitelag
  • Beite av verdifulle jordbrukslandskap i innmark verdifulle og utvalgte kulturlandskap
  • Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark (over verneskogsgrensen)
 • Tilskudd til biologisk mangfold
  • Slått av verdifulle jordbrukslandskap over verneskogsgrensen
  • Slått av slåttemyr og slåttemark
  • Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer
 • Tilskudd til kulturmiljøer og kulturminner
  • Drift av seter min. 4 uker
  • Skjøtsel av enkeltstående automatisk fredete kulturminner
 • Tilskudd for å redusere utslipp til luft
  • Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel
  • Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange
 • Tilskudd miljøavtale og klimarådgiving
  • Klimarådgiving (NYTT i 2021)

Det er endret litt i formuleringene på diverse vilkår så det kan være lurt å lese veilederen. Den finnes hos statsforvalteren i Oslo og Viken her. Sjekk at alt areal og alle tiltak overføres fra kartet til søknaden. Det har vert tilfelle hvor det var feil i systemet. Prøv først selv å søke, er det allikevel behov for hjelpe, kan dere bestille tid til å få hjelp på landbrukskontoret.

Mer informasjon om de ulike ordningene under RMP finner du på nettsidene til Statsforvalteren i Oslo og Viken og Landbruksdirektoratet.
Elektronisk søknadskjema finnes her

Gjødslingsplan

Alle som søker produksjonstilskudd (PT) og regionalt miljøtilskudd (RMP) er pålagt å ha årlig gjødslingsplan for hver vekstsesong, med mindre Landbrukskontoret har godkjent noe annet. Ved mangelfull eller manglende gjødslingsplan kan dele eller hele av tilskuddet avkortes!

Gjødslingsplanen må ha jordprøver for alle skiftene som ikke kan være eldre enn åtte år. På landbrukskontoret på kommunehuset kan man låne jordspyd,  få prøveesker og få veiledning til hvordan jordprøver tas. 

Gjødslingsplanen må inneholde en kartskisse, med oppgitt målestokk, som tydelig viser skifteinndelingen med navn og areal størrelse.

Tilskuddssøknader og gjødslingsplan må stemme overens.

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells på Gol kan leies til å lage gjødslingsplan for foretak. NLR har laget en fin oversikt over ansvar og plikter når det gjeller gjødslingsplan.
Gjødslingsplanlegging; ansvar og plikter

Forskrift om gjødselplan finnes her.

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel

Søknadsfrist er fortløpende hele året

Gjelder tilskudd til dekning av kostnadene til avløsning ved egen eller barns sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon eller omsorgsovertakelse, og ved dødsfall.

Det er mulig å søke tilskudd til:

 • avløsning i forbindelse med bondens sykdom eller skade
 • avløsning i forbindelse med svangerskap, fødsel, adopsjon og omsorgsovertaking av barn
 • avløsning i forbindelse med barns sykdom eller skade
 • avløsning i forbindelse med bondens dødsfall

Det kan bare bli gitt tilskudd for dokumenterte, faktiske utgifter til avløysing. Dette kan være kjøpte tjenester fra avløyserlag. Det er krav til bondens næringsinntekt fra jordbruk- eller gartneri.

Mer informasjon på landbruksdirektoratet sine hjemmesider
Elektronisksøknadskjema via Altinn på internett

Det finnes to avløyser tjenester som dekker Hemsedal i dag. Begge tilbyder å søke tilskudd for den avløyste.

Landbrukstenester Folgefonna
Kontortid mandag til fredag 08:30 - 15:30
Telefon 53 48 22 70
Vakttelefon: 99 08 61 37
Epost: landbrukstenester.folgefonna@n-lt.no

Landbrukstjenester Buskerud
Kontaktperson på Gol: Torbjørn Aalton 411 24 091
Hoved nummer: 480 33 947
Epost: torbjorn@ltbuskerud.no

Tilskudd til drenering/grøfting

Statlig støtte til drenering

Søknadsfrist er fortløpende hele året.

 • Foretak som eier eller leier jordbruksareal kan søke på ordningen.
 • Det kan bare søkes på jordbruksareal som tidligere er grøftet.
 • Tilskudd kan IKKE gis der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget
 • Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 4.000 kroner per dekar.
 • Ved annen grøfting kan det gis 61 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 4.000 kroner per dekar.

Mer informasjon på landbruksdirektoratet sine hjemmesider
Elektronisksøknadskjema via Altinn på internett

Kommunal støtte til grøfting (under tilskot til ymse jord- og skogbrukstiltak):

Søknadsfrist er 1. mars.

 • Tiltaket skal være ferdig gjort.
 • Det må være søkt om statlige midler i forkant av søknaden
 • Det kan gis samlet tilskudd på inntil 60% av godkjente og dokumenterte kostnader

Se vilkår og mere informasjon om ordningen i vedtektene og under kommunalt tilskudd – Ymse jord- og skogbrukstiltak på denne side.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler)

Søknadsfrist 1. mars og 20. august.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) er en tilskuddsordning som handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Regelverk og elektroniske søknadskjema finnes på landbruksdirektoratet sine hjemmesider.

Vilkår:

 • Det må foregå en produksjonstilskudds berettiget produksjon på eiendommen. (Eier eller leietaker må søke produksjonstilskudd på eiendommen)
 • Tiltaket må ikke være påbegynt

Tiltak som kan søkes på:

 • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. Inntil 100 % tilskudd
 • Kulturlandskapstiltak
  • Biologisk mangfold. Fremme biologisk mangfold i kulturlandskapet, inntil 70 % tilskudd
  • Gammel kulturmark. Beiterydding inntil 50 % tilskudd
  • Tilgjengelig og opplevelseskvalitet. Stirydding og ligne, inntil 50 % tilskudd (vanligvis 30 %)
  • Kulturminne og kulturmiljø. Bevaring og skjøtsel, inntil 50 % tilskudd
  • Verneverdige bygninger*. Restaurering av verneverdige bygg, inntil 50 % tilskudd
  • Andre tiltak som er viktig for landbruket, inntil 50 % tilskudd
 • Ulike tiltak som kan reduserer forurensning fra landbruket
 • Informasjonsmidler. Inntil kr 30.000,- tilskudd.

Når det søkes på et tiltak, må det ligge ved et kostnadsoverslag som blir grunnlag for tilskuddet. Her finnes en felle sprisliste for Hallingdal for maks kostnadsoverslag for diverse tiltak. Denne kan brukes til å lage et kostnadsoverslag for blant anna beiterydding.

*Ved tiltak som restaurering av verneverdige bygg må kostnadsoverslaget utarbeides av en tømmer. I tillegg må verneverdien vurderes av en representant fra fylkeskommunen.

Viktige dokumenter for ordningen:

Tilskudd til ymse jord- og skogbrukstiltak

Søknadsfrist er 1. mars. OBS nye vedtekter!!

Det er mulig å søke tilskudd til følgende tiltak:

 1. Tilskudd til nydyrking.Tilskudd inntil kr. 7.000,- pr. daa.
 2. Tilskudd til drenering/grøfting av tidligere dyrket jord.Tilskudd inntil 60% av godkjente kostnader.Her medregnes statligtilskudd
 3. Tilskudd til fjerning av gamle beitegjerde og piggtråd. Tilskuddet utgjør 20 kr pr. meter gjerde.
 4. Tilskudd til oppsett av strategiske viktige gjerde mot utmark.Tilskuddet utgjør 30 kr pr. meter gjerde.
 5. Stipend til landbruksutdanning. Tilskudd inntil 15.000 pr søker.
 6. Vannkvalitet på gardsbruk med husdyrproduksjon / foredling.Tilskudd inntil 25% av godkjente kostnader.
 7. Etablering og videre utvikling av tilleggsnæring i landbruket. Tilskudd inntil 25% av godkjente kostnader.
 8. Kommunalt tilskudd til investering på støler med aktiv stølsdrift.Det kan gi tilskudd inntil 30% av godkjent kostnadsoverslag.
 9. Tilskudd til Utmarksoppsyn barmarksesong. Tilskudd inntil 30.000 pr. prosjekt.
 10. Tilskudd til vedlikehold av skogsveger med fokus på økt nedbør og erosjon.Tilskudd inntil 25% av godkjente kostnader.
 11. Tilskudd til skogplanting. Tilskudd er kr. 2 pr. utsett plante.
 12. Tilskudd til ungskogpleie. Tilskuddet til utført ungskogpleie er kr 200/dekar.
 13. Andre viktige tiltak for landbruket. Tilskuddet kan gis med inntil 50% av godkjent kostnad.

Se vilkår og mere informasjon om ordningen i vedtektene.

Tilskudd til tiltak i beiteområder i Buskerud

Frist for å søke er tirsdag 15. februar. Beite- og sankelagene i Buskerud har anledning til å søke om tilskudd til tiltak i beiteområder. Dette er for alle som har dyr på utmarksbeite, om det er sau, kyr, gjeit eller lama.

Det er sankelaget som kan søke på vegne av foretakene. Ønsker du å søke om tilskudd til et tiltak, så kontakt sankelagsleder. Sankelaget kan enten godkjenne og videresende en papirsøknad fra et enkelt foretak eller søke elektronisk på veiene av hele eller dele av sankelaget.

Hallingdalkommunene har felles retningslinjer for denne tilskuddsordning. Denne finnes her

Om tilskudd til tiltak i beiteområder:
Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingstiltak
Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan være ulike typer prosjekter som retter seg mot organisering og tilrettelegging av utmarksbeitene for god og effektiv beitebruk. Dette kan bl.a. omfatte

 • Planlegging og prosjektering av faste installasjoner
 • Ny organisering av beitelag og utmarksbeiteområder
 • Prosjektrettet arbeid for stimulering til økt beitebruk og rasjonell utnyttelse av beitene
 • Tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr som kan bidra til effektiv og god beitebruk
 • Utarbeidelse av planer (beitebruksplan, tiltaksplan, beredskapsplan mv.) for utmarksbeite.
 • Vegetasjonskartlegging

Tilskudd til investeringer knyttet til utmarksbeitene
Tilskudd kan gis til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk. Innenfor disse rammene kan tilskudd gis til alle tiltak som fremmer beitebruken i et område.

Ulike typer faste og mobile investeringstiltak det kan gis tilskudd til (listen er ikke uttømmende):

 • Sperregjerder Et sperregjerde skal hindre beitedyr i å komme ut av beiteområdet. Sperregjerder kan også tjene til å avgrense beiteområdet mot vei, jernbane, tettbebyggelse og sammenhengende jordbruksområder.
 • Ferister bør være av godkjent fabrikat eller bygd etter standardtegninger.
 • Bruer Det kan gis tilskudd til bruer som er dimensjonert for føring av beitedyr. Dersom bruene er kraftigere dimensjonert kan kostnadsoverslag eller tilskuddsandel reduseres tilsvarende.
 • Gjeterhytter Kostnadsoverslag for gjeterhytter kan omfatte hytter på inntil 20 m2 med kvadratmeterpris som tilsvarer gjennomsnittlig kostnad for hytter av enkel standard i det aktuelle området.
 • Sanke- og skilleanlegg
 • Anlegg/rydding/ utbedring av drifteveier
 • Saltsteinsautomater
 • Transportprammer
 • Elektronisk overvåkingsutstyr (Nofence, radiobjeller, lammenoder, merkesavlesere, findmysheep mv.)

For mer informasjon om ordningen se hjemmesidene til landbruksdirektoratet.

Elektronisk søknad her

Utlysning av midler til fjellandbruket i 2024

Søknadsfrist 10. mars 2024

Statsforvalteren i Oslo og Viken forvalter også i år 750 000 kroner til prosjekter som skal styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellandbruket. Dette omfatter følgende kommuner i Hallingdal og Numedal; Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Rollag og Nore og Uvdal.

Hvem kan søke:

 • Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer som har til hensikt å utvikle landbruk og landbruksbaserte næringer i fjellområdene.

Mer informasjon på statsforvalteren sine hjemmesider

Erstatning for klimabetinga avlingssvikt

Frist for å søke er 31. oktober, MEN skaden må varsles så snart den oppdages.

Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt kan søke om erstatning:

Vilkår:

 • Dokumenter klimaskaden og gi melding om mulig avlingssvikt
  • Foretaket skal gi melding til kommunen om skaden «melding uten ugrunnet opphold», slik at kommunen har mulighet til å kontrollere arealet på et tidspunkt der klimaskaden kan påvises.
  • Søknaden skal inneholde god dokumentasjon av skaden. God dokumentasjon kan være en bekreftelse på klimautfordringer fra kommunen eller et profesjonelt fagmiljø. Annen god dokumentasjon vil f.eks. være skadeomfang i hele områder eller meteorologiske data. Bilder kan gi god tilleggsinformasjon.
 • Avlingssvikten må ha en klimatisk årsak som det ikke er mulig å sikre seg imot.
  • Foretaket skal ha gjort det som en normalt kan regnes med for å forebygge tap.

Utregning av avlingssvikt:

 • Det er en egenrisiko på 30 %
 • Avlingen i skadeåret må være mindre enn 70 % av gjennomsnittsavlingen for vekstgruppen (grovfôr).
 • For grovfôrproduksjon til salg:
  • gjennomsnittsavlingen regnes ut fra avling per dekar fra de fem siste årene
 • For grovfôrproduksjon til egne dyr:
  • gjennomsnittsavlingen måles utfra den fastsette normavling i kommunen. Finnes her § 14 i forskriften.
 • Maksimal utbetaling per vekstgruppe er kr. 750 000.
 • Erstatning under kr 5000 blir ikke utbetalt

Hvordan søke:

 • Frist for å søke er 31. oktober det året skaden oppsto.
 • Søknadsskjemaet finnes på Altinn:
 • Husk å få en kvittering på at søknaden er sent.

Spesielle regler:

 • Erstatningen skal gis for tapte fôrenheter, jf. sats- og beregningsforskriften § 8. Grovfôrets fôrverdi er avgjørende for mengde fôr som må til for å dekke dyrenes fôrbehov
Ordninger i Innovasjon Norge (IN)

Dersom du planlegger et prosjekt på gården eller en ide for bedriften, kan være muligheter for at Innovasjon Norge har ordninger som støtter iden eller prosjektet. Det er lurt i å sette i gang tidlig med de forskjellige prosessene som å ta kontakt med aktuelle fagmiljøene (NLR, banken, håndverkere, Hallingdal Næringshage, Hallingdal Etableringssenter e.l.) og kommunen tidlig slik at grunnlaget til søknaden blir god. Innovasjon Norge har de siste årene gått tidlig tom for midler som har ført til prioritering av gode prosjekter.

Fristen for å søke på «tradisjonelt og tilleggsnæring» er den 1 desember.
Det er ingen søknadsfrist for «utviklingsprosjekter».

Søknaden må fylles elektronisk.

Søknadskjemaene finner man nederst under hver ordning i en av de blåe flisene.
PS: sjekk om du har alle nødvendige dokumentasjonene som være med i søknaden. Dokumentasjonsguiden finner du her.

Av støtteordninger som IN kan tilby er følgende:

Under Tradisjonell landbruk er det mulig å søke på:

 • Tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg/driftsbygninger og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter.
 • Tilskudd til lager for husdyrgjødsel.
 • Tilskudd til investeringer i frukt- og bærdyrking.
 • Tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte.
 • Lån til investeringer på landbrukseiendommer, kjøp av eiendom og tilleggsareal.
 • Lån til generasjonsskifte ved familieoverdragelser gis normalt bare til personer under 35 år, samt i områder hvor bankene tilbyr dårlige vilkår for landbruk.

Særskilte prioriteringer og mer info på hjemmesiden til Innovasjon Norge.

Under Tilleggsnæring kan en søke på:

 • Tilskudd til aktiviteter som naturlig inngår i avklaring og utvikling av selve forretningsidéen. Det kan være markedsundersøkelser, utarbeidelse av en forretningsplan og planlegging av selve etableringen.
 • Tilskudd til utvikling av tjeneste/produkt frem til markedsintroduksjon.
 • Tilskudd til bedriftsutvikling som produktutvikling, kompetansebygging, markedsundersøkelser, testsalg, nettverksbygging og markedsføring av nye produkter.
 • Tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg/driftsbygninger og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter.
 • Tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte.
 • Lån til investeringer.
  Mer informasjon finner du på hjemmesiden deres.
  Under Ny bolig på gårdsbruk kan en søke på:
 • Ny bolig for eier, kårfolk eller ansatte på gården.
 • Utbedring av eksisterende bolig. Dette kan omfatte tilbygg, ombygging, energisparende tiltak, tilpassing for eldre og funksjonshemmede eller for å ivareta antikvariske verdier.
 • Kjøp av bolig på tomt når formålet er at boligen skal knyttes til bruket.

Mer informasjon finner du på hjemmesiden deres.

Under Fornybar energi i landbruket kan en søke på:

 • Anlegg for varmesalg
  • Hva kan du søke om støtte til:
   • Fyrhus
   • Nytt varmeanlegg, max effekt 6 MW
   • Brenselslager for inntil 1 års forbruk
   • Varmedistribusjon
   • Backupløsninger
  • Dette støttes ikke:
   • Utstyr og installasjon i varmekundens bygninger ut over varmeveksler og måler
   • Utstyr til brenselsproduksjon
   • Transportutstyr
   • Brukt utstyr
 • Gårdsvarmeanlegg (inkl. varmegjenvinning og solenergi)
  • Fyrhus
  • Nytt varmeanlegg og distribusjonsnett
  • Varmepumper (væskebasert), varmegjenvinnings- og solanlegg, der energien benyttes på landbrukseiendommen
  • Flislager for inntil 1 års forbruk av flis
  • Varmeavgivelsesenheter til næringsbygg
  • Distribusjon til landbruksproduksjon, tilleggsnæring og boliger
  • Biooljekjel til korntørke i kombinasjon med biobrenselanlegg for fast brensel.
 • Veksthus (inkl. varmegjenvinning og solenergi)
  • Fyrhus
  • Nytt varmeanlegg
  • Brenselslager for inntil 1 års forbruk
  • Varmedistribusjon
  • Varmepumper, varmegjenvinnings- og solanlegg som dekker eget forbruk
 • Biogass-, biokull- og kraft/varmeanlegg
  • Reaktoranlegg
  • Pyrolyseanlegg
  • Kraft/Varme anlegg
  • Lager for brensel og substrater
  • Utstyr for produksjon av varme, elkraft og biodrivstoff.
 • Flislager og tørkeanlegg for brenselproduksjon for salg
  • Investering
  • Opparbeidelse av tomt
  • Lagertak og flistørker

Mer informasjon finner du på hjemmesiden deres.

Under Vekstfinansiering kan en søke på:

 • Vekstfinansieringen er tilrettelagt for bedrifter som har store utgifter knyttet til vekstfasen av bedriften.
 • Du kan søke støtte til lønnskostnader, kostnader for innleid hjelp og kjøp av tjenester til f.eks. utvikling av profil, produkt/tjenester og markedsaktiviteter.
 • Tilskuddsmidlene må være utløsende for gjennomføringen av prosjektet. Bare eksterne og betalte kostnader kan inngå i godkjente kostnader. Det kan i tillegg søkes om risikolån og garantier til spesielle kapitalbehov knyttet til veksten. Din bedrifts behov forforretningsmessig kompetanse vil også bli kartlagt i forbindelse med søknaden.

Mer informasjon finner du på hjemmesiden deres.

Forskjellige skjemaer for IN landbruket finner du her.
Hvordan lage en forretningsmodell finner du her.

Tilskudd til skogkultur (NMSK-midler)

NMSK står for; Tilsukudd til nærings- og miljøtiltak i skogsbruket

I samarbeid med næringen har Hallingskog utarbeidet tilskuddsordninger innenfor skogbruk som er felles for hele Hallingdal. Tilskudd blir utbetalt fortløpende etter innlevert dokumentasjon på at tiltak er gjennomført.

Utfra lokale prioriteringer og tilpasninge blir det gitt tilskudd til:

 • Skogkultur (ungskogpleie /tynning mv.)
 • Miljøtiltak i skog
 • Prosjekt for å utvikle skogbruket lokalt/regionalt

Formål

Økonomiske virkemiddel for å stimulere økt verdiskaping i skogbruket, på produksjon, skjøtseltiltak, avvirkning.

Målgruppe

Skogeiere i Hemsedal kommune.

Markberedning: Arealtilskudd: 75 kr/m3. Forløpende utbetaling av tilskudd etter dokumentasjon.

Ungskogpleie/ avstandsregulering/løvrydding: 125 kr/ daa. Forløpende utbetaling av tilskudd etter dokumentasjon.

Tynning: Tilskudd fra Fylkesmannen 25 kr/m3 for massevirke, og ombygging eller nybygg skogsbilveier.

Skogfond med skattefordel ( 85 % ) kan nyttes til å dekke egenandel etter tilskudd på investeringer i skogkultur. Dette gjelder også eget arbeid.

Kommunen kan gi generell rettledning og informasjon om det offentlige virkemiddelapperatet.

Skjema og informasjon om tilskuddsordningen finnes her