Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Energi og klimaregnskap

Hemsedal kommune har ført energi og klimaregnskap for sine verksemder sidan 2015. Informasjonen som vert nytta i eit klimaregnskap stammar både frå eksterne og interne kjelder, og blir omrekna til tonn CO2-ekvivalenter. Analysa er basert på den internasjonale standarden "A Corporate Accounting and Reporting Standard", som er utviklet av "the Greenhouse Gas Protocol Initiative" - GHG protokollen. Dette er den mest anvendte metoden verda over for å måle sine utslepp av klimagassar.

Som rapporten og figurane syner har klimagassutsleppet til Hemsedal vorte redusert årleg, noko som i hovudsak skuldast ein reduksjon i bruken av straum til oppvarming av formålsbygg

Energi og klimaregnskap 2021 Hemsedal kommune.pdf

Sammendrag klimagassutslipp og energiforbruk 2019-2021 Hemsedal kommune.pdf

Klimagassutslepp i heile kommunen i 202 - tal frå Miljødirektoratet - Utslipp av klimagasser i Norges kommuner og fylker - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)