Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Informasjon om Koordinerande eining

Hemsedal har en koordinerende enhet (KE) som skal sørge for at tjenestene til deg som mottaker blir sett i sammenheng.

Tiltakene som blir satt i verk skal ha en tydelig målsetting og kontinuitet. Koordinerende enhet skal legge til rette for godt samarbeid internt i kommunen, med fastleger, andre sektorer og spesialisthelsetjenesten. Vi skal også legge til rette for at du som mottaker er involvert og medvirkende i planleggingen og organiseringen av rehabilitering og habilitering. 

Koordinerende enhet omfatter disse tjenestene
 • Individuell plan
 • Avlastingstilbud barn og voksne
 • Dagtilbud barn og voksne
 • Velferdsteknologi
 • Demensteam
 • Kreftkontakt
 • Fritidskontakt (støttekontakt)
 • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 • Omsorgsstønad
 • Følgekort (ledsagerbevis)
 • Parkeringsløyve/kort
 • Transportteneste (TT-kort) 
Koordinerende enhet skal
 • Sørge for at tjenester blir sett i sammenheng og sikre koordinering og kontinuitet i  oppfølgingen
 • Bidra til at tjenesteyterne samarbeider om planlegging og organisering av  tilbudene
 • Være et kontaktpunkt for samhandling lokalt og med spesialisthelsetjenesten
 • Legge til rette for brukermedvirkning
 • Kartlegge rehabiliterings- og hjelpebehov

Nasjonal veileder 

Nasjonal veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

 


Melding til Koordinerende enhet - utskriftsskjema 

Kontaktinformasjon:

Henrik J. Thorset, leder koordinerende enhet

Rita Johnsen, spesialkonsulent og koordinator

Sølvi Ålrust, saksbehandler og koordinator barn og unge

Stine Money, saksbehandler og koordinator rehabilitering og velferdsteknologi

Kristine Tørre Asprusten, saksbehandler og koordinator

Kirsten Marie Brenno, konsulent

Ann Elisabeth Nes, konsulent