Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Informasjon om Helsehuset

Vår visjon er en åpen, inkluderende og utviklende bygd.

Helsehuset har en helhetlig tilnærming til psykisk og fysisk helse og tilbyr et bredt utvalg av tilbud, tjenester og tiltak du kan nyttigjøre deg av. Under finner du litt informasjon om tjenestene, men ta gjerne kontakt for mer informajson 

Helsehuset består av ressurser fra frivilligsentralen, BUA, frisklivsentralen og psykisk helse og rus.

Frivilligsentralen

«Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.»  Vil du bidra? Har du ledig tid og vil hjelpe andre? Eller har du behov for hjelp eller å få oppdrag utført? Frivilligsentralen er en sosial møteplass og tilbyr ulike aktiviteter og tilbud gjennom uka, både på dag- og kveldstid. Se Hemsedal Frivilligsentral for aktiviteter og kontaktpersoner.

Ta gjerne kontakt med Jette på Frivilligsentralen på tlf. 476 78 040, send en sms eller en mail på fri.hem@online.no

Frivilligsentralen for barn og unge

Vi arbeider for å skape flere sosiale arenaer for barn og unge i Hemsedal kommune. Vi jobber på barn og unges premisser og skal igangsette varierte aktivitetstiltak. Målsettingen er å få en høyere andel ungdom til å føle at de har noe meningsfullt å gjøre på fritiden.

Vi ønsker engasjement og bidrag fra ungdommen selv, og søker flere frivillige ressurser. Vi i sentralen vil i hovedsak arbeide med driften og planlegging av aktiviteter, men også legge til rette for igangsettelse og noe utøvelse av forskjellige tiltak.

Les mer om vårt arbeid her.

Kontakt: Kari Plejdrup-Skillestad tlf: 459 75 185

kari.plejdrup-skillestad@hemsedal.kommune.no  

BUA 

Lån sport- og fritidsutstyr helt gratis hos oss!

Tilbudet er et ledd i kommunens satsing på folkehelse og bærekraft. BUA Hemsedal drives av Hemsedal Frivilligsentral.

Er du under 18 år må en myndig person stå som Ansvarlig låntaker. Mindreårige kan låne på egenhånd, men er da registrert som medlåntaker.

Du kan registrere deg på www.bua.no som låntaker før du kommer, så går det fortere!  

Les mer om BUA Hemsedal her!

Følg BUA på Facebook her!

Frisklivsentralen

"Gjør det enklere å ta gode valg for helsen"

I frisklivsentralen er det flere helserelaterte kurs og gruppetiltak du kan benytte deg av. Få hjelp til å: 

Mestre helseutfordringer, fremme fysisk og psykisk helse, forebygge eller avgrense sykdom. Se frisklivsentralen for mer informasjon. 

Behandlingstilbud psykisk helse og rus

Det psykiske helse og rus tilbudet et gratis lavterskel behandlingstilbud hvor du selv tar kontakt. Det er ikke behov for henvisning fra fastlege. Les mer om kurstilbudet og individuell oppfølging på psykisk helse og rus. 

Miljøarbeid

Målrettet miljøarbeid handler om å tilrettelegge for mestringsopplevelser, selvbestemmelse og selvstendighet ut fra de forutsetningene hvert enkelt individ har.

Sammen med deg settes det faglige, etiske og personlige mål for hvordan miljøarbeidet bør gjennomføres og hva som er ønsket resultat. Et overordnet mål er ofte å tilstrebe god livskvalitet. Ditt behov settes i sentrum, og aktiviteter velges individuelt ut fra hva som bidrar til økt livskvalitet.

Samarbeid i Hemsedal og Hallingdal

Helsehuset samarbeider med interne og eksterne samarbedeidspartnere. Under finner du noe informasjon om våre samarbeidspartnere:

IPS

IPS ung er et tilbud til deg mellom 16-30 år, som har det vanskelig psykisk eller har utfordringer med rus, og som trenger hjelp til å starte eller komme tilbake til jobb eller skole. IPS ung er et tilbud i samarbeid mellom NAV og helsetjenesten. For mer informasjon se IPS ung – individuell karrierestøtte - nav.no

FACT team

Flexible Assertive Community Treatment kan oversettes til fleksibel aktivt oppsøkende behandling for innbyggere med alvorlig psykisk lidelse og eventuelt rusproblemer.

FACT-teamet består av medarbeidere både fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, og målet er at pasientene skal få helhetlige og koordinerte tjenester som er tilpasset den enkelte. Pasienten får tett oppfølging i perioder hvor han/hun er sårbar eller syk og mindre oppfølging i stabile faser. I perioder hvor pasienten ikke klarer å møte til time, oppsøker teamet pasienten. FACT-teamet vil også følge opp pasienten ved innleggelse på sykehus.

Fysioterapi/Ergoterapi

Arbeidsområder for fysioterapitjenesten 

  • Helsefremmande og førebyggjande arbeid
  • Behandling
  • Habilitering/rehabilitering
  • Hjelpemidlar
  • Gruppetrening

Du kan kontakte oss på tlf 90052834, dette er vårt felles telefonnummer for fysio-og ergoterapitjenesten. Denne telefonen er betjent mellom kl. 09:00-15:00 i ukedagene. Dersom vi ikke svarer ringer vi deg opp igjen når vi har mulighet.

Familiens hus

Familiens Hus er et samlet tjenestetilbud for barn, unge og familier i Hemsedal Kommune, som jobber tverrfaglig og tverretatlig til det beste for våre innbyggere. Vi vil gjerne vil være støttespillere for deg og din familie.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å snakke med noen, eller har behov for veiledning i forhold til et barn eller familiesituasjon. Vårt felles telefonnummer for Familiens Hus er 481 97 438. Denne telefonen er betjent mellom kl.08:30-15:00 i ukedager. Dersom vi ikke svarer, ringer vi deg opp igjen når vi har mulighet.