Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Demens

Demensteamet arbeider for å gi meir kunnskap om demenssjukdommar og å betre kvaliteten på samveret med personar som er råka av demens.

Kontaktinformasjon

Demens-teamet består av sjukepleiarar, fysioterapeut og fastlegen i Hemsedal kommune og kan kontaktast mandag til fredag kl. 08-15 på tlf. 902 85 262

Fastlege også kan formidle kontakt.

Kva er demens og kvifor utgreiing?

Demens er ei sjukdomsgruppe i hjernen som stadig fleire vert ramma av. Dette gjer symptom som hukommelsessvikt, sviktande språkfunksjon, endringar i personligdomen og nedsett omsorg for seg sjølve. Det kan skape store vanskar med å meistre kvardagen. Det er naudsynt å utreda demens slik at brukaren og dei pårørande får riktig informasjon om sjukdommen.

Dersom heimetenesta og omsorgssenteret skal kunne gje god hjelp til riktig tid, må ein vita noko om sjukdommen hos den einskilde. For legen er det avgjørande å vita om brukaren har demens slik at rett medisin og behandling blir gitt. Det gir og eit grunnlag for korrekt behandling seinere i sjukdomsforløpet. Dette vil gje ein tryggare og bedre situasjon for brukaren og dei pårørande.

Mål med utgreiing og tiltak

Målet med utgreiinga er å bedre funksjonsnivået til pasienten, forebygga unødig flytting, forebygge problemadferd og auke den sosiale kontakten. Dette kan bidra til auka trivsel og ein bedre kvardag for pasient og pårørande.

Kva gjer demens-teamet

Vi kan komme på heimebesøk og utgreie daglege aktivitetar, mental funksjon og adferd. Teamet vil gjere ein del testar, rettleie pårørenda og gjere ein sikkerhetsjekk i bustaden.Vi vil vere bindeleddet mellom den demente, pårørande og hjelpeapparatet i kommunen.


Kurs - pårørendeskolen

Kurs for pårørende til personer med demens - Høsten 2022

Les meir her: Pårørendeskolen Demens i Hemsedal og Gol - Høsten 2022