Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Tilskot til tilpassing av bustad

Har du behov for å tilpasse bustaden din? Då kan du søkje om finansiering til små eller store ombyggingar og tilpassingar.

Tilskot til tilpassing av bustad skal medverke til at eldre og funksjonshemma får ein bustad som over tid fungerar godt i forhold til bevegelsesvanskar eller anna funksjonshemming.

Tilskotet blir gitt til både enkle tiltak og til større ombygningar for å tilretteleggje bustaden i forhold til søkjar si funksjonsnedsetting:

  • Utvendig terrengarbeid der det er nødvendig for å betre tilgjengelegheita.
  • Påbygging/ombygging av bustad for å få alle nødvendige rom på eitt plan.
  • Utviding av døropningar/rom/korridorar og byte av dører, inkludert branndører.
  • Fjerning av tersklar og terskelplater.
  • Installering av eller tilrettelegging for velferdsteknologi som får bustaden til å fungere betre og førebyggje behov for tenester eller innlegging i institusjon.
  • Anna arbeid som er nødvendig for at personar med nedsett funksjonsevne kan fortsetje å bu heime.
  • Ordninga er økonomisk behovsprøvd. Den økonomiske behovsprøvinga blir gjort etter ei heilskapleg vurdering av husstanden sin økonomiske situasjon på sikt / etter at tilpassingstiltak er gjennomført.

Kommunen administrerar ordninga og søkjer Husbanken om midlar. Kommunen har ikkje plikt til å innvilge tilskot, men dei må behandle søknadene. Kommunen kan bruke stor grad av skjøn i saksbehandlinga og når dei fattar vedtak i søknadene.

Meir informasjon og søknadskjema kan du finne på Husbanken sine nettsider, eller ved henvendelse til tenestetorget i kommunen.