Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Oppmåling

Viss du har spørsmål vedrørande oppmåling som du ikke finn svar på under, oppfordrar me til å sende epost: oppmaaling@hemsedal.kommune.no

Frådeling av tomt / Kart- og oppmåling

 

Matrikkellov frå 1. januar 2010
  • Lova skal sikre tilgang til viktige eigedomsopplysningar, ved at det blir ført eit einsarta og påliteleg register (matrikkelen) over alle faste eigedomar i landet.
  • Lova skal sikre at grenser og eigedomsforhold vert klarlagte.

Før ein søkjer om deling/oppmåling bør ein sette seg inn i den nye lova. Rettleiinga i søknadsskjema gjev god informasjon.

Deling av eigedom

Byggjesak/Landbruk behandlar søknader om deling av eigedom (oppretting av matrikkeleining).

Send søknad til Hemsedal kommune, Byggjesak/Landbruk, 3560 Hemsedal

 

Kartforretning og oppmåling av eigedom
  • Teknisk etat utfører kartforretning/ oppmåling av eigedom
  • behandlar søknadar om grensesjustering (små areal inntil 5% av areal på den minste eigedomen - maksimalt 500 m2)
  • eigarseksjonering (oppdeling i eigarseksjoner)
    sammenføying av eigedomar.
  • Avdelinga oppdaterer og vedlikeheld kartbasen og held matrikkelen (eigedom- adresse- og bygningsregisteret) ajour.

Søknader sendast Hemsedal kommune, Teknisk etat, 3560 Hemsedal.   

Deling og oppmåling

Søknad om deling (Plan- og bygningsloven/ Jordloven) vert behandla av byggesak/landbruk.

Søknader sendast til

Hemsedal kommune
Hemsedalsvegen 2889
byggesak/landbruk 
3560 Hemsedal

Rekvisisjon av oppmålingsforretning (etter Matrikkelloven) vert behandla av Oppmålinga.
Rekvisisjon av oppmålingsforretning og Krav om sammenføyning av eigedommar sendes til sendast til

Hemsedal kommune
Hemsedalsvegen 2889
Oppmåling
3560 Hemsedal

Matrikkellov frå 1. 1. 2010. Det er viktig å setje seg inn i denne lova, dersom det skal søkast om deling eller oppmåling av eigedom.

Søknadsskjema for deling og oppmåling inneheld ei god rettleiing.

Søknadsskjema

Gjeld søknad om deling etter Plan- og Bygningslov/Jordlov og rekvisisjon av oppmålingsforretning etter Matrikkellov.

Søknadsskjema med rettleiing (PDF)

Nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel

Krav om sammenføyning

 

Oppretting av festetomt

Hemsedal kommune har sett ein framgangsmåte for å få opprette ny festetomt eller få registrert ein eksisterande, men ikkje tinglyst festetomt.
Framgangsmåte for å opprette ny festetomt

Viktig informasjon til dei som utfører utstikking og innmåling i Hemsedal

I EUREF89 er det berre Stamnett, Landsnett og nyberekna fastmerker som kan nyttast ved oppstilling. Desse punkta kan lastast ned som sosifiler (SOSI er det offisielle norske standardformatet for utveksling av digitale kartdata).

Stamnettpunkt
Landsnettpunkt
Nyberegna fastmerker i Hemsedal