Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Fritak og nedsettelse/ettergivelse

Fritak fra eiendomsskatt

Det er to muligheter for å få fritak fra eiendomsskatt, obligatoriske og frivillige.

 
Obligatoriske fritak

Enkelte eiendommer skal få obligatorisk fritak fra eiendomsskatt. Det gjelder visse eiendommer eid av staten eller kommune. Fritaket gjelder ikke eiendom eid gjennom selvstendige rettssubjekter (aksjeselskap for eksempel).

Eiendommer som skal ha obligatoriske fritak vil bli automatisk fritatt, og du trenger ikke be om fritak.


Du kan lese mer om regler for obligatoriske fritak i eiendomsskatteloven § 5.

 

Frivillige fritak

Kommunestyret kan frita enkelte eiendommer helt eller delvis fra eiendomsskatt. Hvilke eiendommer som skal få fritak blir vurdert av kommunestyret hvert år.

Kommunestyret i Hemsedal har bestemt at disse fritakene gjelder for skatteåret 2023:

  1. Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten, jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a.
  2. Bygning som har historisk verdi, jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav b. Bygning av historisk verdi vil si bygninger som er automatisk fredet eller vedtaksfredet etter kulturminneloven.


Hvis du oppfyller vilkårene i et av disse alternativene, kan du søke om fritak. Søknadsskjema finner du her:


Hvis du får godkjent søknaden om fritak, vil fritaket gjelde for dette skatteåret (ett år). Du må søke på nytt om fritak for neste år.

Frivillige fritak for skatteåret 2022 ble bestemt av kommunestyret 14.12.2022 sak 122/2022. Se saksframlegg til møte i kommunestyret her.


Du kan lese mer om regler for frivillige fritak i eiendomsskatteloven § 7.

 

Nedsettelse/ettergivelse av eiendomsskatten

Hvis du har helt spesielle grunner til at det er urimelig at kommunen krever inn eiendomsskatt, kan skatten bli satt ned eller ettergitt av formannskapet. Det skal mye til før du får satt ned eller ettergitt eiendomsskatten, og er kun et spesielt unntak fra kravet om eiendomsskatt.


Du kan lese mer om regler for lemping av eiendomsskatten i eiendomsskatteloven § 28.