Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Høyring og kunngjeringar

Varsel om oppstart av planar

Oppstart av arbeid med planstrategi 2023-2027

Hemsedal kommune varsler oppstart av arbeid med planstrategi 2023-2027 etter plan- og bygningsloven § 10-1. 

Innspill kan sendes per epost til postmottak@hemsedal.kommune.no eller per post til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal. 

Les dokumentene her: 

Områderegulering for Trøym sentrum vest - varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Hovedutvalg for Plan og ressurs vedtok i sak 8/2024 i møte den 22.02.2024 å legge utkast til planprogram for områderegulering for Trøym sentrum vest på høring og offentlig ettersyn, samt å varsle oppstart av planarbeid, jf. plan- og bygningsloven § 12-8.  

Formålet med planen er å legge til rette for en bærekraftig og grønn utvikling i Trøym sentrum i tråd med tidligere gjennomført stedsutviklingsprosjekt Smart Fjellbygd. Det skal i planarbeidet være fokus på blant annet sentrumsnære boliger, infrastruktur, gode uterom og elva som ressurs.  

Innspill må sendes skriftlig til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no innen 02.05.2024. Eventuelle spørsmål kan rettes til planavdelingen i kommunen.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2024001 i søkefeltet.

Strategisk næringsplan 2024-2030 - varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Formannskapet vedtok i sak 15/2024 i møte den 20.02.2024 å legge høringsutkast til planprogram for strategisk næringsplan ut på høring og offentlig ettersyn.

Innspill kan sendes per epost til postmottak@hemsedal.kommune.no eller per post til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal, innen 24.05.2024.

Les dokumentene her:

Kommuneplanens arealdel - varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Kommunestyret gjorde i sak 38/2024 i møte den 23.04.2024 vedtak om å sende forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel på høring og offentlig ettersyn, med hjemmel i § 11-3 i plan- og bygningsloven. Det kunngjøres samtidig oppstart av planarbeidet.

Planprogrammet skal ligge på høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Innspill må sendes skriftlig til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no innen 26.06.2024. Eventuelle spørsmål kan rettes til planavdelingen i kommunen.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2024002 i søkefeltet.

Offentleg ettersyn og høyring av planar

Bustadpolitisk plan - høyring og offentleg ettersyn

Hemsedal kommune har vedteke å legge planutkast på «Bustadpolitisk plan 2024-2030» ut på offentleg høyring og ettersyn.
Høyringsperioden vert i perioden 31.01.2024-13.03.2024.

Planforslaget har som formål å skape ei helskapeleg og langsiktig ramme for å løyse kommunen sine noværande og framtidige bustadutfordringar. Den skal legge føringar for bustadutvikling generelt og for målretta tiltak for innbyggergrupper med særskilde behov.


Les planforslaget her: Høyringsutkast Bustadpolitisk plan 2024-2030

Sjå vedlegg til planen her:

Innspel eller merknader til planforslaget må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen, 3560 Hemsedal, eller til postmottak@hemsedal.kommune.no seinast 13.03.2024.

Høyring og offentleg ettersyn - detaljregulering for Rv.52 Eikredammen-Ulsåk (2021005)

Statens vegvesen legg ut forslag til reguleringsplan for riksveg 52 Eikredammen-Ulsåk i Hemsedal kommune til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §12-10.

Reguleringsplanen blir behandla etter § 3-7 i plan- og bygningslova. Det betyr at Statens vegvesen utarbeider og legg reguleringsplanen ut til offentleg ettersyn, medan kommunen sluttbehandlar og vedtek planen.

Send merknader til planen skriftleg innan 19.februar 2024, til: Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller firmapost@vegvesen.no. Merknader blir merka med: «Merknad til rv.52 Eikredammen-Ulsåk 21/113406»

Kontakt
Har du spørsmål til planforslaget kan du ta kontakt med:
Prosjektleiar Knut Erik Skogen
Tlf.: 917 50 056
E-postadresse: knut-erik.skogen@vegvesen.no
Planleggingsleiar Anne-Lise Mastrup
Tlf.: 916 87 951
E-postadresse: anne.mastrup@vegvesen.no

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2021005 i søkefeltet.

Høyring og offentleg ettersyn - Kommunedelplan for naturmangfald i Hemsedal kommune 2023 - 2027

Hemsedal kommune har vedteke å legge planutkast «Kommunedelplan for naturmangfald i Hemsedal kommune 2023 – 2027» ut på offentleg ettersyn, jamfør plan og bygningslovens § 11-14.

Høyringsperioden vert i perioden 20.06.23 – 11.08.2023.

Planforslaget har som formål å få ein samla oversikt og heilskapleg framstilling av viktige og verdifulle naturområde, naturtypar og artar i kommunen. Vidare skal denne kunnskapen verte nytta i arealforvaltninga. Det skal også verte utarbeida eigne handlingsplanar.

Les planforslaget her: Kommunedelplan for naturmangfald i Hemsedal.pdf

Innspel eller merknader til planforslaget må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen, 3560 Hemsedal, eller til postmottak@hemsedal.kommune.no seinast 11. august 2023.

Høyring - Regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion 2022-2027

Regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion 2022-2027, med tilhøyrande tiltaksprogram og handlingsplan, leggjas no ut på høyring. Alle som har interesse for vassforvaltning vert invitert til å bidra med innspel, slik at vi kan få ein enno betre plan for korleis vi skal nå eit godt vassmiljø til glede og nytte for heile samfunnet.

Høyringsdokumenta finn du her: https://www.vannportalen.no/vannregioner/vestland/

Vassforvaltningsplanen set miljømål for vassførekomstane, tiltaksprogrammet skisserer tiltak for å nå miljømåla, og handlingsprogrammet koordinerer prosessen med å nå miljømåla. Kommunar, fylkeskommunar og statlege etatar er gjennom planen plikta til å legge miljømåla til grunn for deira planlegging og verksemd. Planen skal etter vedtak i fylkesting sendast over til Klima- og miljødepartementet for godkjenning.

Vi minner òg om den nasjonale høyringskonferansen som vert arrangert 27. og 28. april.

Høyring av søknad om løyve etter forureiningslova til Trøim reinseanlegg

Statsforvaltaren fekk 06.11.2020 søknad frå Hemsedal kommune om løyve til utslepp av kommunalt avløpsvatn til elva Hemsil frå Trøim reinseanlegg (gbnr 66/8). Det blir søkt om å oppdatere og å endre løyvet slik at det blir dekkande for perioden 2020-2030. 

Søknaden er lagt ut til offentleg gjennomsyn på våre heimesider www.statsforvaltaren.no/ov under Høyringer. 

Innspel kan sendast til Statsforvaltaren på e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvaltaren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss, innan 05.03.2021. Merk innspel med: 2020/37759

Vedtekne planar

 Orientering om klagerett og utsatt iverksetting.

Detaljregulering for Leikvin Svøo (2022003)

Kommunestyret har i møte 08.11.2023, sak 131/2023, vedtatt detaljreguleringsplan for Leikvin Svøo. Planvedtak blir med dette kunngjort i tråd med plan- og bygningslova § 12-12. 

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no innen 14.desember 2023.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2022003 i søkefeltet. 

Detaljregulering for BU7/Fridalen (2022004)

Kommunestyret har i møte 08.11.2023, sak 130/2023, vedtatt detaljreguleringsplan for BU7/Fridalen. Planvedtak blir med dette kunngjort i tråd med plan- og bygningslova § 12-12. 

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no innen 21.desember 2023.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2022004 i søkefeltet. 

Andre kunngjeringar

Høyring Meddommarval - Valutvalet si innstilling

Kvart fjerde år vel kommunar og fylkeskommunar nye meddommarar og skjønnsmedlemmer som skal gjere teneste i domstolane. Hemsedal kommune skal no velje nye meddommarar for perioden 2025-2028, og Valutvalet i Hemsedal har gjort innstilling av meddommarar til Borgarting Lagmannsrett, Buskerud tingrett og Vestre Viken jordskifterett.

Innstillinga frå Valutvalet leggast ut på høyring før endeleg vedtak i Kommunestyret 19.06.2024.

Frist for høyringsinnspel er 07.06.2024. 

Innspel sendast postmottak@hemsedal.kommune.no.

 

Borgarting Lagmannsrett: 

1. Ragnhild Halbjørhus
2. Steinar Bleken

Buskerud tingrett:

Kvinner:  Menn:
1. Hege Janett Myro 1. Ole Nils Aalrust
2. Maria-Helena Karlsson 2. Ola Lien
3. Helene Sagabråten 3. Jan Egil Halbjørhus
4. Marianne Brenno 4. Sveinung Halbjørhus
5. Sølvi Larsen Aalrust 5. Jørgen Von Tangen
6. Camilla Sæther 6. Kjell Erik Skølt
7. Kristin Lysne Larsen 7. Steinar Bleken
8. Tina Lohne Sjøgren 8. Jørgen Aamot
9. Jette Lassen Ellseth 9. Magne H. Thorset
10. Susanne Maraz Roteigen 10. Tøllev Brøndbo Kirkebøen
11. Camilla Osnes 11. Hans Eivind Jore

Vestre Viken jordskifterett:

1. Magnhild Hustad     
2. Ragnhild Halbjørhus
3. Olav Støyten
4. Magne H. Thorset 
5. Lars Einar Intelhus
6. Rune Waaler
7. Kristin Mythe Eitrheim 
8. Trine Nordli

 

Høring «Forskrift om folkevaltes økonomiske godtgjering i Hemsedal kommune» 

Hemsedal kommunestyre vedtok den 23.04.2024 (KS-sak 36/2024) å legge «Forskrift om folkevaltes økonomiske godtgjering i Hemsedal kommune» ut på høring.

Høringsutkast «Forskrift om folkevaltes økonomiske godtgjering i Hemsedal kommune»


Frist for å sende inn innspill er 14.06.2024.

Innspill sendes til postmottak@hemsedal.kommune.no.

 

Høring av forslag til ny lokal gebyrforskrift for private planforslag, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering for Hemsedal kommune

Følgebrev til høring av forslag til ny lokal gebyrforskrift.pdf

Endelig utkast gebyrforskrift - med gebyrsatser.pdf

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Kjelhovda

Hemsedal kommune kunngjør oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Kjelhovda planID 2019011, i henhold til plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd. Forhandlingene vil gjelde rekkefølgekrav i planbestemmelsene punkt 5 (herunder høgdebasseng) og motpart i forhandlingene vil være Olav Holde / Åge Haga / Kjetil Tuv. 

Utkast til utbyggingsavtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader og inngått utbyggingsavtale vil bli kunngjort.  

Spørsmål og merknader kan rettes skriftlig til:

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for BU6

Hemsedal kommune kunngjør oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for BU6 planID 2019008 i henhold til plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd. Forhandlingene vil gjelde rekkefølgekrav i planbestemmelsene punkt 8 (herunder gang- og sykkelveg samt vann- og avløpsledning langs Torsetvegen) og motpart i forhandlingene vil være Totalbygg Hallingdal AS / Hemsedal Maskinlag AS.  

Utkast til utbyggingsavtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader og inngått utbyggingsavtale vil bli kunngjort.  

Spørsmål og merknader kan rettes skriftlig til: