Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Fysioterapi/Ergoterapi

Fysioterapi og ergoterapi inngår som ein del av helsetilbodet til Hemsedal kommune og er ei lovpålagt teneste.

 Arbeidsområdar for fysioterapitjenesta

• Helsefremmande og førebyggjande arbeid

• Behandling

• Habilitering/rehabilitering

• Hjelpemidlar

• Gruppetrening

Kontaktinfo fysio-og ergoterapi

Du kan kontakte oss på tlf 90052834, dette er vårt felles telefonnummer for fysio-og ergoterapitjenesten. Denne telefonen er betjent mellom kl. 09:00-15:00 i ukedagene. Dersom vi ikke svarer ringer vi deg opp igjen når vi har mulighet. 

(gjelder også hendvendelesr til syn og hørselkontakt)

Mål for fysioterapitjenesta

• Befolkninga tek ansvar for eiga helse.

• Omfang og konsekvensar av skadar, belastningslidingar, livsstilsjukdommar og psykiske lidingar reduserast og at sjukefråværet gjeng ned.

• Dei med medfødde eller ervervede funksjonshemningar gjenvinn, beheld og utviklar  si funksjonsevne og opplev deltaking og mestring.

• Behovet for omsorgsteneste heime og i institusjon unngås eller utsetjast ved at brukar opprettheld funksjonsevna.

• Fysioterapitenesta skal vere ei serviceretta og effektiv teneste med høg fagleg kvalitet. Tenesta gir tilbod til brukarar  i heile livslaupet, frå nyfødd til dei eldste.

 

Fysioterapeut med driftsavtale

Kommuna har driftsavtale med private fysioterapeutar i tilegg til kommunale ansatte.

Frå 1.januar 2018 treng ikkje pasientar lenger henvisning frå lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi. 

Dette betyr at pasientar som har behov for fysioterapi kan oppsøka fysioterapeut direkte. Det er fortsatt ein forutsetning for stønad at pasienten går til ein fysitoerapeut som har driftsavtale med kommuna. Sjølv om kravet til henvisning faller bort, er det ikkje til nokon hinder for at pasientar fortsatt kan komme med henvisning til fysioterapi.

Kontaktinfo fysioterapeuter med driftsavtale

Hemsedal kommune har driftsavtale med:

Anna Pedersen: Spesialist i allmenn fysioterapi

Tlf: 412 89 486  Hemsedal Helsesenter, hemsedalsvegen 2887. Anna Pedersen fysioterapi

e-post: anna.pedersen@hemsedal.kommune.no 

 

Terje Skulstad: Manuellterapeut og spesialist i idrettsfysioterapi

Tlf: 934 68 426    Helselaben, Hovtunsenteret 2etg. Helselaben

e-post: terje@helselaben.no

Tenesta kan bidra med

• Undersøking

• Funksjonstrening/motorisk vurdering

• Utforming og oppfølging av tiltak

• Behandling

• Gruppetrening

• Opptrening etter medisinske inngrep

• Veiledning, informasjon og undervisning  

 

Kriteria/vilkår

Den enkelte fysioterapeut har eit sjølvstendig ansvar for å vurdra pasientens behandlingsbehov og skal ved behov samarbeide med pasientens fastlege og med andre relevante tenesteytere.

Fysioterapeutar med driftsavtale skal vurdere alle henvendelser og prioritere ut fra haste og alvorlighetsgrad.

Kommunal Fysioterapi

Er ein viktig del av den tverrfaglige kommunehelsetenesta

Tenesta kan bidra med

 • Fysioterapi knytta til skule, barnehage og helsestasjon.
 • Forebyggande tiltak, usikkerhet knytta til barns utvikling og habilitering av barn med sjukdom og skade.
 • Rehabilitering knytta til Bygdaheimen og heimebaserte tenester med fokus på å ivareta og oppretthalde funksjon.
 • Fallforebyggande tiltak.
 • Behandling og trening individuelt og i grupper i sal og varmtvatnbasseng
 • Hjelpemiddelformidling, søknader, utprøving og tilpassing
 Gravid- og barseltrening 

Med fysioterapeut i gruppe. Trent eller utrent, spiller ingen rolle, alle øvelser kan gjøres lettere eller tyngre. Fysioterapeuten er med og veileder og tilpasser for den enkelte. Fokuset på treningene er generell styrketreing, inkludert bekkenbunnsmusklulatur, og uttøying. 

Ingen påmelding, og det er gratis. Ta gjerne med deg babyen din. 

Når: tirsdager fra 12:30 til 13:30 i kjelleren på Bygdahiemn.  

Ved spørsmål ta kontakt med fysioterapeut Synnøve på tlf: 45737627

 

Egenandel/pris på tjenesta 

Når du går til fysioterapeut eller manuellterapeut, får du dekket deler av utgiftene dine til behandlingen. Som hovedregel må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester.Pris for tenesta

Fra 1.januar 2017 må alle betale egenandel for behandling for fysioterapeut. Diagnoselista som tidligere ga rett til gratis fysioterapi avvikles. Barn under 16 år og personer med yrkesskade er fritatt for egenandel.

Eigenandel betalar ein fram til ein har nådd beløpsgrense for frikort som er kr.  3040,-.

Eigenandel kan betalast med kort og VIPPS

Eigenandel 2023

Ergoterapi

Arbeidsområdar til ergoterapitjenesta

Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig – for enda flere. Ergoterapeuter finner løsninger når det blir et gap mellom helsa og hverdagens krav.

Kommunens ergoterapitjeneste inngår som en del av kommunens helsetilbud og gis i forbindelse med behandling av sykdom eller skade til personer i alle aldre innenfor målgruppen for ergoterapi.

Ergoterapi hjelper mennesker til å fungere best mulig i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse. Ergoterapi innebærer blant annet:

 • kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler
 • trening av daglige gjøremål eller andre ferdigheter
 • tilrettelegging og endring av boligen
 • tilpassing av aktiviteter, f.eks. arbeidsvaner
 • tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage og skole
 • veiledning og informasjon
Kven kan få tjenesta

Personer som har vansker med å klare daglige aktiviteter eller som står i fare for å få vansker i forbindelse med alder, funksjonshemming, sykdom eller skade.

Utlån av hjelpemidlar

Korttidsutlån

Dersom du bur, eller oppheld deg i kommunen, og treng hjelpemiddel i ei kortare periode, kan du låne dette frå det kommunale hjelpemiddellagret.

Utkøyring av hjelpemiddel frå kommunalt lager kr. 150,-.

Eksempel på hjelpemiddel er:

• krykkjer

• rullator

• toalettforhøyar

• badekarbrett

• toalettstol

• dusjkrakk

• manuell rullestol.

Lånetida er 3 månader, med muligheit for forlengelse.

Langtidsutlån

Har du varig (over 2 år) behov for hjelpemidlar, ta kontakt med ergoterapeut som sørgjer for utreiing og søknad vidare til NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud.

Hjelpemiddelbehovet vurderast av ergoterapeut saman med brukar og/eller pårørande.

Terapeuten i kommuna har ansvar for å begrunne hjelpemiddelbehovet i søknaden (som dei sender til NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken), og for at opplæring i bruk av hjelpemidlane blir gjeve.

Vi gjer oppmerksom på at det kan ta fleire veker eller månader å få hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken.

Vaktmeistar eller ergoterapeut tek kontakt med brukar/pårørande når hjelpemidla er komne.

Div lenker

Kva er fysioterapi 

kva er ergoterapi

Hjelpemiddelsentralen i Vest-Viken