Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aktuelt

 • Jegerprøve kurs 2017

  22.03.2017
  Gol Jeger og Fiskeforening arrangerer jegerprøvekurs våren 2017.
  Les meir
 • Fleire ledige stillingar i Hemsedal kommune

  22.03.2017
  Er du vår nye kollega? Me treng blant anna: leiar av kulturskulen, helsesøster, sjukepleiar, sekretær og sommarvikarar.
  Les meir
 • Start Upp - Hemsedal

  20.03.2017
  Hemsedal kommune inviterer i til gründerkonkurransen «Start Upp Hemsedal» som er lagt opp som en workshop den 1-2 juni på Storelia i Hemsedal.
  Les meir
 • Ledig stilling: PP-rådgjevar

  15.03.2017
  PPT og OT nedre Hallingdal IKS søkjer ny PP-rådgjevar.
  Les meir
 • Hemsedal - trafikksikker kommune

  09.03.2017
  Torsdag 9 mars vart Hemsedal kommune godkjent som ein "trafikksikker kommune"
  Les meir
 • Spor det er verdt å ta vare på

  06.03.2017
  Kor vert alle søknader, teikningar, høyringssvar osv av? Korleis vert det offentlege materialet forvalta? I forbindelse med IKA Kongsberg sitt 25 årsdag laga dei ein film om nettopp dette.
  Les meir
 • TUBFRIM delar ut 650.000 NOK

  06.03.2017
  TUBFRIM delar ut kr 650.000 i 2017     TUBFRIM delar ut kr 650.000 til førebyggjande og trivselsfremmande tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemma born og unge, samt til bekjemping av tuberkulose. Søknadsfrist er 15.3.2017. Pressemelding og...
  Les meir
 • Springande byrjing

  17.02.2017
  Sitter du med en god forretningside? Har en drøm om å starte et firma innen dittkompetanseområde? Er du mellom 18 og 35 år?
  Les meir
 • Frikort for helsetenester

  05.01.2017
  Fra 2017 slipper du å søkje om frikort for helsetenester. Det kjem automatisk i posten innan tre veker etter at egenandelstaket på 1 990 NOK er nådd.
  Les meir
 • Kulturskule: Nye kurs

  04.01.2017
  Songleik 5-6 år, skrivekurs med Bergljot Kaslegard, individuell songundervisning, Laus/Halling - no også for dei over 10 år og mykje meir. Meir info også på vår facebookside: Hemsedal Kulturskule
  Les meir
 • Prosjekt Skogshødn

  20.12.2016
  Stigen opp til Skogshødn skal restaurerast - gjennom fleire år har parti av stigen vorte sterkt utsatt for slitasje, grunna aukande bruk og endra klima. Det trengs personar som kan bidra med dugnadsinnsats. For eksempel med rydding av ny trase, etablering av rasteplass og til førebuing av område der det skal byggjast trapper. Har du lyst til å bidra?
  Les meir
 • Gratis HPV-vaksine

  12.12.2016
  Gratis HPV-vaksine vert gitt til kvinner fødde 1991 og seinare. Dette er eit toårig vaksinasjonsprogram. Ta kontakt med Hemsedal helsestasjon for meir informasjon og timebestilling.
  Les meir
 • Er du klar for det digitale radioskiftet?

  28.11.2016
  Radioskiftet nærmar seg med stormskritt. Veit du kven av radiokanalane som blir heildigitale og når radioskiftet skjer der du bur?
  Les meir
 • IBU-midler Innovasjon Norge

  30.09.2016
  Har du planar for investering i ny eller eksisterande driftsbygning eller tilleggsnæring til landbruk i 2017?
  Les meir
 • Lisensfelling på Jerv

  09.09.2016
  Rovviltnemnda har opna for lisensfelling på jerv, som inkluderar Buskerud.
  Les meir
 • Tv-aksjonen 2016

  02.09.2016
  Årets TV-aksjon 23. oktober: saman får vi hjelpa heilt fram
  Les meir
 • Vertsfamiliar, besøksheim

  12.07.2016
  Ål kommune søker vertsfamiliar/besøksheimar til einslege mindreårige flyktningar. Kan dette vere noko for deg/dykk?
  Les meir
 • "Kva skjer" - registrer ditt arrangement

  12.07.2016
  Hallingdal og Hemsedal Kommune har ei eiga arrangementskalender der ein kan informera om forestillingar, teater, kurs, konsertar osv.
  Les meir
 • Mulighetsstudie HBU-skule og Bygdaheimen

  29.06.2016
  Presentasjon frå Asplan Viak lagt fram for kommunestyret 28.6.2016; «Mulighetsstudie – utvikling av ein sentralskule ved HBU, samt utviding av Bygdaheimen med helse- og omsorgsbustader».
  Les meir
 • Elsykler og utmark

  02.06.2016
  No er somaren her, og syklar kjem fram frå garasje og uthus. Fleire har gått til innkjøp av elsyklar, men visste du at det er ikkje er lov å sykle i utmark med slike syklar?
  Les meir
 • Studietur for fjellbønder

  12.05.2016
  Satsinga "Fjellandbruket» har gleda av å invitera fjellbønder i Telemark og Buskerud til: Studietur i Hol og Ål i Buskerud 29.8 - 30.8.2016.
  Les meir
 • Høyring - Lokal forskrift for hundehald i Hemsedal kommune

  12.05.2016 Les meir
 • Landbrukslegatet deler ut 350 000 NOK

  06.05.2016
  Målet er å støtte aktuelle utviklingstiltak som bidreg til næringsutvikling og nyskaping innafor landbruket. Søknadsfrist er 1. juni 2016
  Les meir
 • Villreinjakt 2016

  27.04.2016
  i Hemsedal Statsallmenning
  Les meir
 • Kongens fortenestemedalje

  20.04.2016
  Harald Lystad er tildelt Kongens fortenestemedalje!
  Les meir
 • Bålreglene er endra

  14.04.2016
  Fra 1. januar i år gjeld endra regler for bålbrenning. Mellom 15. april og 15. september er det forbode å gjera opp ild nær skog og i all anna utmark utan tillatelse frå kommunen.
  Les meir
 • Ledig stilling: Sekretær for seks kontrollutval

  12.04.2016
  Kvar kommune har eit kontrollutval, som forestår løpande kontroll- og tilsyn av kommunen på vegne av kommunestyret. No er dei på jakt etter ein sekretær.
  Les meir
 • Fisketurisme

  30.03.2016
  Ein del av lokal verdiskaping i fjellregionen
  Les meir
 • SMIL-tilskot

  21.03.2016
  Tenkjer du å utføra tiltak som ivaretek jordbrukets kulturlandskap? Då kan du kanskje motta stønad frå SMIL- tilskotet!
  Les meir
 • Tilskotsordninga Fjellandbruket

  09.03.2016
  Har du tenkt å gjennomføra tiltak på landbrukseigedomen din som gjeld fjell, fjellandbruket, naturressurser, kultur og tradisjon? Søk tilskotsordninga Fjellandbruket. Frist: 1. april.
  Les meir
 • Oppstart av planstrategi

  29.02.2016
  I tråd med Plan – og bygningslova § 10-1 har Hemsedal kommune starta arbeidet med kommunal planstrategi for inneverande kommunestyreperiode. Planstrategien skal omfatte ei drøfting av kommunen sine strategiske val innan samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk/ utbyggingspolitikk, miljø, sektorverksemd i høve til planbehov og prioritering dei neste åra.
  Les meir
 • Ulovleg skilt og reklamebruk

  21.02.2016
  Hemsedal kommune har brukt store ressursar til å rydde opp i ulovleg skilt- og reklamebruk dei siste åra. Kommunestyret har oppdatert skilt- og reklamevedtektene i tett samarbeid med næringa. Skilt og reklame i det offentlege rom er søknadspliktige tiltak. Kommunen må no desverre ty til ulovlegheitsoppfølgjing - om ikkje det vert rydda opp før 11. mars 2016.
  Les meir
 • Dinutvei.no

  17.02.2016
  Vold i nære relasjonar, overgrep og voldtekt kan ramme menneske uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få eller kor hjelpa finns. Mange ynskjer også meir kunnskap om vold og overgrep. Nettportalen "dinutvei" gjer deg oversikt og informasjon.
  Les meir
 • Nominer til kulturprisen 2016

  18.01.2016
  Hemsedal kommune inviterer innbyggjarane i Hemsedal til å fremje kandidatar til den kommunale kulturprisen. Kulturprisen har som føremål å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen.
  Les meir
 • Resultat "Kva no Hemsedal?"

  11.12.2015
  Spørjeundersøkinga ble gjennomført i to veker i oktober og vart sendt ut frå Hemsedal turistkontor.
  Les meir
 • Friluftslivets år, vekas tur

  30.11.2015
  Det er Friluftslivets År i 2015 (FÅ15). Kvar oddetals-torsdag vil ein av kommunane i Hallingdal eller Nore og Uvdal presentere vekas tur i Hallingdølen. Målet er å få fleire ut på tur og gjerne i nytt, ukjent terreng.
  Les meir
 • Tori Snerte - tildelt Trygve Hoffs Minnepris 2015

  30.11.2015
  Laurdag 28. november fekk Tori Snerte tildelt Trygve Hoffs Minnepris. Utdelinga fann stad i Geilo Kulturkyrkje i samband med konsert med Stein Torleif Bjella og Hemsedalskoret.
  Les meir
 • Vil du hjelpa mindreårige asylsøkjarar?

  19.11.2015
  Einslege mindreårige som har kome til Norge i håp om asyl, har behov for ein vaksenperson som kan hjelpe dei med juridiske rettar. Har du lyst til å hjelpa? Kurs vil bli gitt.
  Les meir
 • Hemsedal Statlige Mottak - info om hendelse

  11.11.2015
  Hemsedal Statlige Mottak vart natt til onsdag råka av brann. Taktisk etterforskning pågår.
  Les meir
 • Info om mottak og vidare aktivitet

  26.10.2015
  Hemsedal Kommune har per idag 4 mottak, og Røde Kors samt Bufdir søkar no personar som vil vera med anten å starte aktivitetar på mottaka, eller som vil stille som fosterheim.
  Les meir
 • Bestill radonmåling nå!

  16.10.2015
  Radon bør måles over minimum 2 måneder i vintersesongen (mellom oktober og april), og sporfilmer er den ekleste og rimeligste metoden. Bestill tid for radonmåling via Miljøretta Helsevern Hallingdal.
  Les meir
 • Influensavaksine

  06.10.2015
  Ein ny influensasesong står for døra. Hemsedal Legekontor vaksinerer kvar mandag fra 10. oktober til 14. november mellom 14.00 - 15.00 Meld deg i resepsjonen når du kjem. Hugs at du må sitje her i 20 minutter etter vaksina er sett.
  Les meir
 • Norges Vel gründerpris

  25.09.2015
  Kjenner du ein person du meiner kunne ha gjort seg fortent til heder og ære for en framifrå innsats for lokalsamfunnet? Stem han/henne inn til Norges Vels gründerpris!
  Les meir
 • Asylmottak for einslege mindreårige

  18.09.2015
  Hemsedal statlige mottak har inngått avtale med UDI om etablering av asylmottak for einslege mindreårige.
  Les meir
 • Midlertidig innkvartering - asylsøkjarar

  18.09.2015
  Frå 18. september er det oppretta midlertidig innkvartering for asylsøkjarar i Hemsedal.
  Les meir
 • ENØK - frist 1. oktober

  08.09.2015
  Har du vindauger som ikkje er tette, gamal vedovn og skulle gjerne ha etterisolert litt? Dette er noko du som privatperson med eigedom brukt til bustadsformål i Hemsedal kan søkje om tilskot til.
  Les meir
 • Har du rom for ein til?

  04.09.2015
  I den nasjonale rekrutteringskampanjen for fosterheim letar vi etter folk med rom for ein til i livet sitt.
  Les meir
 • Tilskot av kulturmidlar

  12.06.2015
  Tilskot av kulturmidlar, frist 1. mars.
  Les meir
 • Spelemidler - tilskot til anlegg

  12.06.2015
  Spelemidlar - Søk om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
  Les meir
 • Kunngjering Markegardslia - Lykkja

  12.06.2015
  Her finn du informasjon om kunngjering av Kommunedelplanen Markegardslia-Lykkja
  Les meir
 • Tv-aksjonen 18. oktober

  28.05.2015
  Tv-aksjonen 18. oktober: Vi skal vokte regnskogen
  Les meir
 • Enklare å betale

  28.05.2015
  Gjer det enklare å betale, opprett eFaktura eller AvtaleGiro idag!
  Les meir
 • Rydd eit kulturminne

  28.05.2015
  Barn og ungdom over heile landet vert invitert til innsats for bevaring av kulturminner i samarbeid med Friluftslivets År 2015.
  Les meir