Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skogbruk

Rådgjeving og forvaltning av lover, forskrifter og tilskotsordningar

Rådgjeving

•Næringsavdelinga skal gje fagleg råd i spørsmål knytt til resultatområdet skogbruk.
•Informasjon om ulike lover og reglar og tilskotsordningar i skogbruket.
•Avdelinga skal vere døropnar mot finansieringskjelder utanfor vårt distrikt, særleg SND (Statens nærings- og distriktsutviklingsfond).

Lovforvaltning

Avdelinga skal medvirke til at næringsutøvarane nyttar skogressursane sine på ein samfunnsmessig, økonomisk og miljømessige forsvarleg måte.

Skogbrukssjefen har det daglege ansvar for skogoppsynet og skogkulturen i kommunen, m.a. oppfølging av barkebilleangrep og stimulering til auka satsing på ungskogpleie.

Fylgjande saker etter ulike forskrifter og lover i skogbruket vert handsama hjå avdelinga:

•omdisponering av skogsareal
•vegbygging
•skogskjøtsel
•hogst i verneskog
•rentemiddelbudsjett for skogbruket
•bruk av skogavgiftsordninga
•tilskotsordningar

Avdelinga handsamar og-/eller gjev uttale på fylgjande søknader

•tilskot til bygging av skogsveg
•tilskot til drift i vanskeleg terreng
•tilskot til m.a. planting, ungskogpleie, markberedning og stammekvisting
•søknad om bygdeutviklingsmidler, tilleggsnæringar (BU-midler)

Hogst i verneskog

Meldingen skal innehalde informasjon om:

•hogstområdet si plassering

•bestandnummer i skogbruksplanen

•høgde over havet

•hogstkvantum

•planlagt starttidspunkt

•hogstform

•kven som utfører drifta

•send meldingen til skogbrukssjefen

Melding om hogst i verneskog

Lovar / regler og andre nyttige lenker

Landbruksveg

Lov om landbruksveg

Etablering av landbruksveg

Skogbrukslova