Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Omsetjings- og bevillingsgebyr (sal og skjenking)

Alle som har fast sal- eller skjenkebevilling skal betale eit årleg bevillingsgebyr. Størrelsen på gebyret beregnas etter omsatt mengde alkohol.

Onsdag 08.09.2021vart det i kommunestyre vedtatt følgende:
Vedtak 
Hemsedal kommune avstår fra å utfakturere avgift på alkohol til serveringsbedriftene i Hemsedal for 2021. Inntektstapet skal ikke påvirke kommunens støtte til rusfrie arrangement og kostnad for skjenkekontroll. Kostnaden dekkes av disposisjonsfondet/budsjett 2021. 
Det vil si at det ikke kommer en faktura som tidligere som går på omsetningsgebyr (innrapporterte antall liter i de ulike gruppene).

Kven skal levere omsetjingsoppgåve?

Fast verksemd

Bevillingshaver for  fast sals- eller skjenkebevilling skal levere omsetjingsoppgåve for omsatt mengde alkohol pr. år.

Ny verksemd
Dersom stedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal ein oppgje forventa omsetjing.

Opphøyr eller sal av verksemd
Bevillingsgebyret løper helt til bevillingshaver har sagt opp bevillingen. Hvis sals- eller skjenkestedet opphøyrer eller vert solgt, skal omsetjingsoppgåva sendast inn så snart dei endelege omsetjingstalla er klare. Hvis omsetjingsoppgåva manglar ved opphøyr av sals- eller skjenkebevilling blir det foretatt ei skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret.

Omsetjingsoppgåve - fast bevilling

Etter alkohollova §7-1, samt alkohollova forskrift §6-1, skal bevillingshaver av fast sals- eller skjenkebevilling betale eit årleg bevillingsgebyr. Gebyret vert rekna ut med grunnlag i bevillingshavers innsendte omsetjingsoppgåve jf. alkohollovens §6-3. 

Bevillingsgebyret i Hemsedal kommune betales i forkant, hvilket innebærer at gebyret fastsettes for forventa omsatt alkohol.  

Omsetjingsoppgåva skal vedleggas dokumentasjon fra regnskapsfører/revisor. 

Gebyr - fast bevilling

Bevillingsgebyret fastsettes etter opplysningar i omsetningsoppgaven om forventa omsatt alkohol, og etter satser hjemmla i alkohollova forskrift §6-2. Satsane er ulike for salg og skjenking av alkohol. 

Minstegebyr for skjenkebevilling utgjør p.t 5 400 kroner og minstegebyret for salgsbevilling utgjør p.t. 1 740 kroner.

Bevillingshavere som har fleire bevillingar må senda inn ein omsetjingsoppgåve for kvar enkelt sals- og skjenkested.

Innlevering av salsrapport

Innlevering av skjenkerapport

Manglande oppgåve - ubetalt gebyr

Dersom det ikkje vert levert omsetjingsoppgåve innan fastsatt frist, vil bevillingshaver bli tildelt to prikker jf. alkohollova forskrift §10-3, 3. ledd, 4. strekpunkt.

Hvis bevillingsgebyr ikkje betalast innan fastsatt frist vil, bevillingshaver bli tildelt ytterligere to prikker jf. alkohollova forskrift §10-3, 3. ledd, 5. strekpunkt.

For ytterligare informasjon om prikktildeling og inndragning av salgs- og/eller skjenkebevilling vennligst sjå forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. kap. 10 jf. §10-3.

Gebyr - ein enkelt anledning

Behandling av søknad om skjenkebevilling for ein enkelt anledning belastas med 390 kroner pr. anledning.

Gebyr - ambulerande bevilling

Behandling av ambulerande skjenkebevilling til lukka arrangement belastas med 390 kroner.