Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Motorferdsel i utmark

MOTORFERDSEL I HEMSEDAL KOMMUNE 

Det er høve til å søkje om løyve til leigekøyring, løyve for varig funksjonshemma, løyve til transport av bagasje/utstyr til hytte og løyve til køyring i utmarksnæring.

Leigekøyrarar som ynskjer å fornye løyve må levere loggbok saman med ny søknad.

Det skal nyttast eiget søknadsskjema, elektronisk eller i papirversjon. 

Leigekøyringsløyve i Hemsedal

Dersom du treng transport (snøskuter/snøscooter)) til stader der det ikkje er brøyta veg kan du nytte personar med leiekøyringsløyve til å utføre transporten.

Liste over personar med leigekøyringsløyve

Avgjerda om ervervsmessig køyring er ei sentral avgjerd. For å redusere køyringa, bør naudsynt transport med snøskuter i størst mogleg utstrekning skje som leigekøyring.

Transport der det kan være aktuelt å nytte leigekøyring er:

•transport av bagasje mellom bilveg og hytte

•tilsyn med privat hytte etter eigars oppdrag

•transport for massemedia på reportasjeoppdrag

•transport av funksjonshemma

•transport av ved

Regelverket opnar for at ein i tillegg kan søke om dispenasjon. §§ 5 og 6 i Nasjonal forskrift og § 6 i lova har utfyllande avgjerder om det.

Skjema - Motorisert ferdsel i utmark

Elektronisk skjema

Pdf-skjema