Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Energi- og klimaregnskap

Bil med CO2 utslipp skyer

Hemsedal kommune har ført energi og klimaregnskap for sine verksemder sidan 2015. Informasjonen som vert nytta i eit klimaregnskap stammar både frå eksterne og interne kjelder, og blir omrekna til tonn CO2-ekvivalenter. Analysa er basert på den internasjonale standarden "A Corporate Accounting and Reporting Standard", som er utviklet av "the Greenhouse Gas Protocol Initiative" - GHG protokollen. Dette er den mest anvendte metoden verda over for å måle sine utslepp av klimagassar.

Som rapporten og figurane syner har klimagassutsleppet til Hemsedal vorte redusert årleg, noko som i hovudsak skuldast ein reduksjon i bruken av straum til oppvarming av formålsbygg

Energi- og klimaregnskap 2018 Hemsedal kommune

Klimagasser (årlig)

Klimagassutslipp (prosentvis)