Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Eigedomsskatt

Kommunestyret i Hemsedal har vedtatt å utvide eiendomsskatten fra tidligere å gjelde næringseiendommer, til å omfatte hele kommunen, det vil si også bolig og fritidseiendommer med tilhørende bygninger gjeldende fra år 2020.

Det ble vedtatt 14.12.2017 i sak 89/17 i Handlingsprogrammet s 7. 

Hemsedal kommune står ovafor store investeringar innan skule og helse/ pleie- og omsorg, og går difor inn for utviding til generell eigedomsskatt.

Kommunestyret utvider eigedomsskatten til å gjelde alle eigedommar i heile kommunen, jfr eigedomsskatteloven § 3 fyrste ledd bokstav a. Taksering må vere ferdig og iverksatt innan utskriving i 2020.

Det er takseringsfirmaet Verditaksering Kjell Larsen AS som skal gjennomføre befaring av eiendommer.

Bakgrunn

Alle eiendommer i Hemsedal kommune (bolig, fritid, boligdelen på landbrukseiendommer, næring og ubebygde tomter) skal takseres, med unntak av eiendommer som får fritak fra eiendomsskatt i henhold til eiendomsskattelovens §5.

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteform, som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med.

Vedtekter
Kommunestyret i Hemsedal har vedtatt vedtekter som trekker opp rammer for arbeidet knyttet til alminnelig taksering og forvaltning av lov om eiendomsskatt. Vedtektene avklarer blant at kommunen skal benytte besiktigelsesmedarbeidere, som legger fram forslag til takster på eiendommene til ei sakkyndig nemnd.

Nemnd
Det er valgt ei sakkyndig nemnd som skal fastsette takstverdiene, og ei sakkyndig klagenemnd som skal behandle klager når det gjelder takst og utskriving av eiendomsskatt.

Vedtekter for sakkyndig nemnd og klagenemnd - eigedomsskatt

Hvordan beregnes eiendomsskatt?

Eiendommens takst (eiendomsskattetakst) danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten skal gjenspeile antatt markedsverdi slik det står i eiendomsskatteloven § 8A-2:

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp en må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.»

Kommunestyret skal hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende skatteår ta stilling til etter hvilke satser og regler som eventuell eiendomsskatt skal utskrives. Satsen for eiendomsskatten skal være mellom 1 og 7 promille av takstgrunnlaget, men for bolig og fritid ikke overstige 5 promille, og kan årlig kun endres med 1 promille. For husløse eiendommer kan satsen endres med 3 promille.

Taksering og befaring

VKL (Verditaksering Kjell Larsen AS) er engasjert for å gjennomføre befaring av eiendommene i prosjektperioden. VKL drifter også eiendomsskattekontoret i samarbeid med kommunen sine representanter. Det vil i utgangspunktet kun bli foretatt utvendig besiktigelse, og vi er derfor ikke avhengig av at eier/eierrepresentant er tilstede. Alle som eier eiendom i Hemsedal kommune, som skal besiktiges, vil få tilsendt informasjon med nærmere opplysninger om takseringsarbeidet. De som ønsker å være med på besiktigelsen må ta skriftlig kontakt med eiendomsskattekontoret. Besiktigernes rapport fra befaringen befaring er grunnlaget for sakkyndig nemnds fastsettelse av taksten/eiendomsskattegrunnlaget.

Når sakkyndig nemnd har fastsatt taksten på alle eiendommer i Hemsedal kommune, vil eierne få tilsendt skjema, som viser taksten og hvorledes den er beregnet, samt beregnet skatt. Dette skal skje senest 01.03.2020. Eierne har da en mulighet til å klage på taksten. Klager behandles først hos sakkyndig nemnd, og hvis ikke klagen tas til følge, går saken til klagenemnda.

Ord og uttrykk

Ofte stilte spørsmål

Fritak fra eiendomsskatt

Kriterier/vilkår    
§ 5 i eiendomsskatteloven regulerer hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt. Det gjelder for det første statseiendom som blir brukt til visse nærmere angitte allmennyttige formål, eller av statsmakten, forsvaret og til samferdsel på nærmere angitte vis. Unntaket gjelder bare eiendommer som staten eier direkte, og ikke eiendom eid gjennom selvstendige rettssubjekter. Også eiendom som kommunen eier direkte er fritatt etter denne bestemmelsen.

Eiendommer som skal fritas etter § 5 vil automatisk bli fritatt og det er ikke nødvendig å melde fra. 

§ 7 i eiendomsskatteloven regulerer hvilke eiendommer som kommunestyret kan velge å frita for eiendomsskatt. Dette kan gjelde helt eller delvis fritak. Dette fritaket innvilges for ett år av gangen etter søknad, og i henhold til de retningslinjer loven gir. Søknad om fritak for eiendomsskatt etter § 7 behandles hvert år av Hemsedal kommunestyre. Det er i hovedsak lag/foreninger og stiftelser som kommer inn under denne bestemmelsen.

Søknadsskjema om fritak etter eiendomsskattelovens §7 finnes her eller på tenestetorget på kommunehuset.

Aktuelle linker