Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Hemsedal kommune har eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen.

Alle eiendommer betyr bolig, fritid, tomter, landbruk og næring. Før 2020 var det bare noen næringseiendommer (verker og bruk) som hadde eiendomsskatt i Hemsedal.

Eiendomsskatt blir skrevet ut 1. mars hvert år. Du får da tilsendt en skatteseddel som viser eiendomsskatten for din eiendom. Skattelistene for skatteåret blir også offentliggjort på kommunen sine hjemmesider og lagt ut på Tjenestetorget på kommunehuset.

 

Hva går eiendomsskatten til?

Eiendomsskatt for alle eiendommer i hele kommunen ble vedtatt av kommunestyret 14.12.2017 sak 89/17 i Handlingsprogrammet s. 7:

Hemsedal kommune står ovafor store investeringar innan skule og helse/ pleie- og omsorg, og går difor inn for utviding til generell eigedomsskatt.

Kommunestyret utvider eigedomsskatten til å gjelde alle eigedommar i heile kommunen, jfr eigedomsskatteloven § 3 fyrste ledd bokstav a. Taksering må vere ferdig og iverksatt innan utskriving i 2020.


Du kan lese mer om regler for at kommunestyret kan vedta eiendomsskatt i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3.

 

Hva er eiendomsskatten?

Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatt, som kommunestyret kan bestemme at kommunen skal ha. Hele skatten går til kommunen, og det er kommunen selv som styrer skatten.

Det blir regnet ut eiendomsskatt på fast eiendom basert på forholdene per 1. januar i skatteåret. For eiendomsskatt 2021, er det status på eiendommen 1. januar 2021 som avgjør satsen.

Hvis du får midlertidig brukstillatelse/ferdigattest på en bygning i løpet av året, vil du få eiendomsskatt på denne bygningen neste år. Dersom du river en bygning i løpet av året, må du få ferdigattest på rivingen. Vi vil da ikke skrive ut eiendomsskatt på revet bygning fra neste år. Ved helt spesielle hendelser, som for eksempel naturkatastrofer og brann, kan vi vurdere ettergivelse av eiendomsskatt etter søknad.

For år 2022 er skattesatsene:

 • Bolig/fritid        2 promille
 • Næring            7 promille

Bolig- og fritidseiendom får et fratrekk i takstgrunnlaget på 30 %. Landbrukseiendommer får et fratrekk i takstgrunnlaget på 20 %.

Kommunestyret bestemmer hvert år satser og regler for eiendomsskatten i kommunen for neste skatteår. Dette blir gjort som en del av kommunen sitt budsjett. Satsen for eiendomsskatten skal være mellom 1 og 7 promille av takstgrunnlaget for næring, og mellom 1 og 5 promille for bolig og fritid. For bebygde eiendommer kan promillen bli endret med 1 promille per, og for ubebygde eiendommer kan promillen bli endret med 3 promille per år. Informasjon om økning/reduksjon i eiendomsskatten, blir ikke sendt ut til hver enkelt eier.

 

Hvordan beregner vi eiendomsskatten?

Hemsedal kommune bruker takst, og ikke formuesverdi, som grunnlag for eiendomsskatt for bolig og fritidsbolig. Verdien av eiendommen blir satt til det beløpet man går ut fra at eiendommen blir solgt for ved fritt salg, altså markedsverdien.

Skattegrunnlaget blir beregnet ut fra ulike faktorer:

 • Sonefaktor:
  • Basert på beliggenhet i kommunen.

Sonefaktor bolig

 

Sonekart fritid 

 • Indre faktor:
  • Basert på bygningenes alder, standard og kvalitet.
  • Eksempel kan være funksjonalitet, alder, standard, kvalitet og tilstand, store/små arealer, innlagt strøm, vann og avløp.
 • Ytre faktor:
  • Basert på utenforliggende forhold ved eiendommen.
  • Eksempel kan være beliggenhet, adkomst/tilgjengelighet, støy, utsikt/solforhold, andre verdipåvirkende faktorer, og nærhet til sone.

Indre og ytre faktor blir vurdert ut fra areal, bygg, beliggenhet og skjønn. Faktorene kan variere fra 0,3 til 2, hvor 0,3 er dårlig/svært lav standard og 2 er høy standard (gjerne relativt nytt bygg/spesielt attraktiv beliggenhet). Vurderingene blir gjort ved utvendig besiktigelse.


Du kan lese mer om regler for takst i eiendomsskatteloven § 8 A-2.

 

Når får du faktura for eiendomsskatt?

Eiendomsskatten blir fakturert samtidig med andre kommunale avgifter. Alle kommunale avgifter, vann, avløp, renovasjon og eiendomsskatt, blir sendt ut på samme faktura. Fakturaene har forfall 20. april og 20. oktober.

Hvis skatten for eiendommen din er mindre enn 300 kr, blir det ikke skrevet ut skatt eller sendt faktura.

Hvis det er flere eiere på en eiendom, vil fakturaene bli sendt til første person registrert på eiendommen. Ved festeeiendommer, vil fakturaene bli sendt til fester.

 

Informasjon om retting av feil

Hvis det er registrert feil areal på eiendommen din, må du sende inn informasjon om riktig areal. Eiendomsskattekontoret kan rette feil i matrikkelen og beregne nytt skattegrunnlag.

Du kan sende henvendelsen skriftlig til:

Informasjon om klagerett

Hvis du mener at eiendomsskatten for eiendommen din er feil, har du muligheten til å klage.

Fristen for å klage for skatteåret 2022 er 12.04.2022.

Hvis du klager etter klagefristen, vil klagen din kunne bli avvist. Du har muligheten til å klage igjen neste år.


Hva skal klagen inneholde?

 • Hva du klager på
 • Hvilke endringer du ønsker
 • Begrunnelse for klagen
 • Underskrift av deg
 • Dato, slik at vi ser at du har klaget innenfor klagefristen

 

Skjema for klage på eiendomsskatten finner du her:


Du kan sende klagen skriftlig til:


Du kan klage på eiendomsskatten hvert år, men ikke på det samme grunnlaget som tidligere år.


Vi behandler klagen din fortløpende, og du vil bli informert om behandlingen underveis. Du må være forberedt på at klagen din kan medføre både høyere og lavere endelig takst.

Må du betale faktura for eiendomsskatt når du har klaget?

Selv om du har klaget på taksten, må du betale fakturaen med eiendomsskatt. Hvis du får medhold i klagen, vil skatten bli rettet på andre termin. Du vil eventuelt få tilbakebetalt penger med renter hvis du fortsatt har betalt for mye etter at vi har rettet beløpet.

Hvordan behandler vi klagen din?

 • Klagen din vil bli lagt fram til behandling i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt.
  1. Hvis du ikke får medhold i sakkyndig nemnd, blir saken lagt fram til klagenemnd for eiendomsskatt. Vedtaket fra klagenemnda kan du ikke klage på.
  2. Hvis du får medhold i sakkyndig nemnd, men likevel mener vedtaket er feil, kan du klage på vedtaket fra sakkyndig nemnd. Klagen vil da bli behandlet på nytt i sakkyndig nemnd.


Du kan lese mer om regler for klage i eiendomsskatteloven §§ 19-23 og forvaltningsloven §§ 28-36.

 

Fritak fra eiendomsskatt

Det er to muligheter for å få fritak fra eiendomsskatt, obligatoriske og frivillige.

 
Obligatoriske fritak

Enkelte eiendommer skal få obligatorisk fritak fra eiendomsskatt. Det gjelder visse eiendommer eid av staten eller kommune. Fritaket gjelder ikke eiendom eid gjennom selvstendige rettssubjekter (aksjeselskap for eksempel).

Eiendommer som skal ha obligatoriske fritak vil bli automatisk fritatt, og du trenger ikke be om fritak.


Du kan lese mer om regler for obligatoriske fritak i eiendomsskatteloven § 5.

 

Frivillige fritak

Kommunestyret kan frita enkelte eiendommer helt eller delvis fra eiendomsskatt. Hvilke eiendommer som skal få fritak blir vurdert av kommunestyret hvert år.

Kommunestyret i Hemsedal har bestemt at disse fritakene gjelder for skatteåret 2021:

 1. Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten, jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a.
 2. Bygning som har historisk verdi, jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav b. Bygning av historisk verdi vil si bygninger som er automatisk fredet eller vedtaksfredet etter kulturminneloven.


Hvis du oppfyller vilkårene i et av disse alternativene, kan du søke om fritak. Søknadsskjema finner du her:


Hvis du får godkjent søknaden om fritak, vil fritaket gjelde for dette skatteåret (ett år). Du må søke på nytt om fritak for neste år.

Frivillige fritak for skatteåret 2021 ble bestemt av kommunestyret 17.12.2020 sak 133/20. Se saksframlegg til møte i kommunestyret her: https://sru-hemsedal.azurewebsites.net/api/utvalg/208954/moter/367221/behandlinger/4/0


Du kan lese mer om regler for frivillige fritak i eiendomsskatteloven § 7.

 

Nedsettelse/ettergivelse av eiendomsskatten

Hvis du har helt spesielle grunner til at det er urimelig at kommunen krever inn eiendomsskatt, kan skatten bli satt ned eller ettergitt av formannskapet. Det skal mye til før du får satt ned eller ettergitt eiendomsskatten, og er kun et spesielt unntak fra kravet om eiendomsskatt.


Du kan lese mer om regler for lemping av eiendomsskatten i eiendomsskatteloven § 28.

 

Taksering og befaring av nye eiendommer

Vi vil i utgangspunktet kun gjennomføre en utvendig besiktigelse, og det er derfor ikke nødvendig at du som eier er tilstede ved befaring. Etter besiktigelsen blir det laget en rapport som er grunnlaget for at sakkyndig nemnd skal fastsette eiendomsskattetaksten.

Når sakkyndig nemnd har fastsatt taksten på alle eiendommene i kommunen, vil du få tilsendt et skjema, som viser takst, utregning og beregnet eiendomsskatt. Dette skal være sendt ut senest 01.03.2021. Du har da mulighet til å klage på taksten hvis du ikke er enig. Se eget avsnitt for informasjon om klagerett.

 

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål til eiendomsskatten, kan du kontakte eiendomsskattekontoret ved å:

 • Ringe Tjenestetorget på telefon 31 40 88 00
 • Sende e-post til postmottak@hemsedal.kommune.no
 • Sende brev til Hemsedal kommune v/eiendomsskattekontoret, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal

Ord og uttrykk

Skjema og dokumenter