Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Biologisk mangfald

Kva er biologisk mangfald?

Det fins utruleg mange artar; dyr plantar, sopp og mikroorganismar. Innanfor kvar art varierer arveanlegga mellom dei uilke individa. I tillegg varierer miljøet, økosystema, og dei økologiske prosessane desse artene og organismane er ein del av. Biologisk mangfald er ein fellesbenevning for alle desse forma for variasjon

Etter Rio-konvensjonen er biologisk mangfald definert som variasjon hos levande organismar av alt opphav, herunder bl.a. terrestriske, marine eller akvatiske økosystem og dei økologiske komplekser som dei er ein del av: dette omfattar mangfald innanfor arter, på artsnivå og på økosystemnivå.

Registrering av biologisk mangfald i Hemsedal og Hallingdal

Det vart registrert biologisk mangfald på ein rekkje stader i Hemsedal og resten av kommunane i Hallingdal i perioden 2001 – 2003. Det var spesielle naturtypar som var registrert i denne kartlegginga. Ein naturtype er til dømes: slåttemark, bekkekløft og gammal lauvskog osv. Sommaren 2010 blei det foretatt supplerande kartlegging av natutypar i Hemsedal. Asplan Viak og Miljøfaglig Utredning utførte kartlegginga i felt og har utarbeida rapport.

Rapport frå naturtypekartlegging