Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Eiendomsskatt

Spørsmål om eiendomsskatt kan sendes til: eiendomsskatt@hemsedal.kommune.no

Eiendomskatt 2021

For 2021 er det vedtatt 2 promille for bolig/fritid og 7 promille for næring. 

Fakturering av eiendomsskatt. 

Fakturering av eiendomsskatt sammenfaller med fakturering av kommunale avgifter, dvs på samme faktura. Dette gjelder også de som får sin første eiendomsskatt nå i 2021. 
Det er dessverre feil informasjon i brev vedlagt skatteseddel. 

Klagefrist er satt til 30.04.21 - då skatteseddlande vart sendt ut i to puljer. 

Selv om det er sendt inn klage på taksten, må skatten betalest som utsendt.

Eiendomsskattekontoret behandler saker fortløpende.

Hvis utfallet av klagesaken går i klagers favør vil skatten bli rettet på i 2. termin. Dersom det etter retting fremdeles er overbetalt skatt vil dette bli tilbakebetalt med renter. Faktura for 2. termin vil bli sendt ut i desember.

Det følger av §25 i eiendomsskatteloven, som blant annet sier at «eigedomsskatten skal ytast til fastsett tid og med dei summane som først er fastsette, endå om det er sendt inn klage over utskrivinga eller utskrivingsgrunnlaget, eller dei står under prøving for ein klageinstans eller domstolane.»


Skatteseddel for eiendomsskatt 2021.
Til skatteseddelen ligger et følgebrev med forklaring hvordan du leser skatteseddelen samt klageskjema.

For eiendommer hvor flere er eierrepresentanter, går dette takstgrunnlaget til første person registrert på eiendommen. For festeeiendommer går takstgrunnlaget til fester.

Litt om indre og ytre faktor 
Graderingen av indre og ytre faktor går mye på skjønn i tillegg til visse vurderinger av areal, bygg og beliggenhet. 
Vurderingen av indre og ytre faktor kan variere helt fra 0,3 til det høyeste som er 2. 
0,3 er dårlig/svært lav standard. 
2 er høy standard og gjerne relativt nytt bygg / særdeles attraktiv beliggenhet.

Hva går eiendomsskatten til? 

Kommunen bruker eiendomsskatten primært til å finansiere kapitalkostnader av nødvendige investeringer innen helse, oppvekst, men også anna infrastruktur som bruer og veianlegg. Innbyggertallet er grunnlaget for det nasjonale inntektssystemet for kommunesektoren (skatt/rammetilskudd) tar utgangspunkt i at Hemsedal har ca. 2500 innbyggere. 

Realiteten er at vi i halve året har ti ganger så mange innbygger – ofte mellom 20-30.000. Infrastrukturkostnader, men også drift av kommunale tjenester må skaleres ifht dette. Brannberedskap, legetjenester, men også drift av veianlegg er bare noen av ansvarsoppgavene Hemsedal kommune må dekke innenfor normal drift. Kommunen er aktivt med å finansiere sti/ løypehold, både sommer som vinter,- i tillegg til andre serviceoppgaver tilknyttet Hemsedal utmarksservice. Støtte til brøyting av parkeringsplasser tilknyttet løypenettet har også vært en oppgave.

Alle disse oppgavene klarer vi ikke uten å utnytte inntektspotensialet i kommunen.

 

Følgebrev til skatteseddel

Skjema for klage på eiendomsskatt

Skjema for søknad om fritak

Retningslinjer for taksering av bolig, fritid og landbruk (eiendommer som ikke er i næring)

Retningslinjer for taksering av næring

Sonekart bolig

Sonekart fritid

 

 

Hvem gjelder eiendomsskatten for?

Kommunestyret i Hemsedal har vedtatt å utvide eiendomsskatten fra tidligere å gjelde næringseiendommer, til å omfatte hele kommunen, det vil si også bolig og fritidseiendommer med tilhørende bygninger gjeldende fra år 2020.

Det ble vedtatt 14.12.2017 i sak 89/17 i Handlingsprogrammet s 7. 

Hemsedal kommune står ovafor store investeringar innan skule og helse/ pleie- og omsorg, og går difor inn for utviding til generell eigedomsskatt. 
Kommunestyret utvider eigedomsskatten til å gjelde alle eigedommar i heile kommunen, jfr eigedomsskatteloven § 3 fyrste ledd bokstav a. Taksering må vere ferdig og iverksatt innan utskriving i 2020.

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteform, som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med.

Vedtekter og sakkyndig nemnd

Kommunestyret i Hemsedal har vedtatt vedtekter som trekker opp rammer for arbeidet knyttet til alminnelig taksering og forvaltning av lov om eiendomsskatt. Vedtektene avklarer at kommunen skal benytte besiktigelsesmedarbeidere, som legger fram forslag til takster på eiendommene til ei sakkyndig nemnd.

Nemnd
Det er valgt ei sakkyndig nemnd som skal fastsette takstverdiene, og ei sakkyndig klagenemnd som skal behandle klager når det gjelder takst og utskriving av eiendomsskatt.

Vedtekter for sakkyndig nemnd og klagenemnd - eigedomsskatt

Hvordan beregnes eiendomsskatt?

Eiendommens takst (eiendomsskattetakst) danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten skal gjenspeile antatt markedsverdi slik det står i eiendomsskatteloven § 8A-2:

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp en må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.»

Kommunestyret skal hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende skatteår ta stilling til etter hvilke satser og regler som eventuell eiendomsskatt skal utskrives. Satsen for eiendomsskatten skal være mellom 1 og 7 promille av takstgrunnlaget, men for bolig og fritid ikke overstige 5 promille, og kan årlig kun endres med 1 promille. For husløse eiendommer kan satsen endres med 3 promille.

Hva blir skattesatsen? 

Av lov om eiendomsskatt heter det at all nytaksering av bolig og fritid (regulert til fritid) skal starte med skattesats 1 promille det første året. Etter dette kan kommunestyret velge å la promillen stå på 1, eller øke den. Dette er et politisk vedtak som skjer i sammenheng med budsjettvedtaket hvert år. 

Fra 1.1.2020 har Stortinget vedtatt at det skal gjøres fratrekk på 30% av eiendommen si takstverdi. Dette gjelder for boliger- og fritidseiendommer. Det vil si at på en eiendom med verdi 1.000.000,- vil takstgrunnlaget bli 700.000,- etter fratrekk på 30%. Det er 1 promille av dette med eventuelle andre fradrag som blir grunnlaget for skatten. 

Taksering og befaring

Det vil i utgangspunktet kun bli foretatt utvendig besiktigelse, og vi er derfor ikke avhengig av at eier/eierrepresentant er tilstede. Besiktigernes rapport fra befaringen befaring er grunnlaget for sakkyndig nemnds fastsettelse av taksten/eiendomsskattegrunnlaget.

Når sakkyndig nemnd har fastsatt taksten på alle eiendommer i Hemsedal kommune, vil eierne få tilsendt skjema, som viser taksten og hvorledes den er beregnet, samt beregnet skatt. Dette skal skje senest 01.03.2021. Eierne har da en mulighet til å klage på taksten. Klager behandles først hos sakkyndig nemnd, og hvis ikke klagen tas til følge, går saken til klagenemnda.

Fritak fra eiendomsskatt

Kriterier/vilkår    
§ 5 i eiendomsskatteloven regulerer hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt. Det gjelder for det første statseiendom som blir brukt til visse nærmere angitte allmennyttige formål, eller av statsmakten, forsvaret og til samferdsel på nærmere angitte vis. Unntaket gjelder bare eiendommer som staten eier direkte, og ikke eiendom eid gjennom selvstendige rettssubjekter. Også eiendom som kommunen eier direkte er fritatt etter denne bestemmelsen.

Eiendommer som skal fritas etter § 5 vil automatisk bli fritatt og det er ikke nødvendig å melde fra. 

§ 7 i eiendomsskatteloven regulerer hvilke eiendommer som kommunestyret kan velge å frita for eiendomsskatt. Dette kan gjelde helt eller delvis fritak. Dette fritaket innvilges for ett år av gangen etter søknad, og i henhold til de retningslinjer loven gir. Søknad om fritak for eiendomsskatt etter § 7 behandles hvert år av Hemsedal kommunestyre. Det er i hovedsak lag/foreninger og stiftelser som kommer inn under denne bestemmelsen.

Søknadsskjema om fritak etter eiendomsskattelovens §7 finnes her eller på tenestetorget på kommunehuset.

Formueskatt - eiendomsskatt og likningsskatt

Formuesverdi (ligningsverdi) på eiendommen skal ikke sammenlignes med markedsverdi som vurderes i forbindelse med utskriving av eiendomsskatt. Disse har ingen ting med hverandre å gjøre. 
Skatteetaten skriver på sine hjemmesider: «Ved beregning av formuesskatt skal eiendeler du måtte ha ved årets utgang, som hovedregel verdsettes til det eiendelen er verdt på det frie markedet. For boligeiendom er det imidlertid gjort unntak, og en lavere verdi kalt formuesverdi, skal legges til grunn ved beregning av formuesskatt.  Skatteetaten beregner en boligverdi basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Formuesverdien settes til angitt prosent av denne boligverdien avhengig av om boligen er en primær- eller sekundærbolig.»

Skatteetaten legger så til grunn 25% for bolig, og 90% for sekundærbolig av verdien som grunnlag for formuesverdi. Dette benyttes som del av beregningen for valg av skattekort og krav årlig skatt. 
Ved taksering av eiendomsskatt for kommuner sier eiendomsskatteloven § 8 A-2 følgende: 
«(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Verdet av næringseigedom skal setjast til teknisk verde når det ikkje er mogleg å fastsetje verdet etter regelen i første punktum.»

Takstene skal derfor sette til markedsverdi etter lovverket. Den enkelte kommune velger deretter ønsket promille av takstverdien som grunnlag for utskreven eiendomsskatt.

 

Ofte stilte spørsmål

Ord og uttrykk

Aktuelle lenker