Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Eiendomsskatt

Spørsmål om eiendomsskatt kan sendes til: eiendomsskatt@hemsedal.kommune.no

Hvem gjelder eiendomsskatten for?

Kommunestyret i Hemsedal har vedtatt å utvide eiendomsskatten fra tidligere å gjelde næringseiendommer, til å omfatte hele kommunen, det vil si også bolig og fritidseiendommer med tilhørende bygninger gjeldende fra år 2020.

Det ble vedtatt 14.12.2017 i sak 89/17 i Handlingsprogrammet s 7. 

Hemsedal kommune står ovafor store investeringar innan skule og helse/ pleie- og omsorg, og går difor inn for utviding til generell eigedomsskatt. 
Kommunestyret utvider eigedomsskatten til å gjelde alle eigedommar i heile kommunen, jfr eigedomsskatteloven § 3 fyrste ledd bokstav a. Taksering må vere ferdig og iverksatt innan utskriving i 2020.

Det er takseringsfirmaet Verditaksering Kjell Larsen AS som skal gjennomføre befaring av eiendommer.

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteform, som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med.

Vedtekter og sakkyndig nemnd

Kommunestyret i Hemsedal har vedtatt vedtekter som trekker opp rammer for arbeidet knyttet til alminnelig taksering og forvaltning av lov om eiendomsskatt. Vedtektene avklarer at kommunen skal benytte besiktigelsesmedarbeidere, som legger fram forslag til takster på eiendommene til ei sakkyndig nemnd.

Nemnd
Det er valgt ei sakkyndig nemnd som skal fastsette takstverdiene, og ei sakkyndig klagenemnd som skal behandle klager når det gjelder takst og utskriving av eiendomsskatt.

Vedtekter for sakkyndig nemnd og klagenemnd - eigedomsskatt

Hvordan beregnes eiendomsskatt?

Eiendommens takst (eiendomsskattetakst) danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten skal gjenspeile antatt markedsverdi slik det står i eiendomsskatteloven § 8A-2:

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp en må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.»

Kommunestyret skal hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende skatteår ta stilling til etter hvilke satser og regler som eventuell eiendomsskatt skal utskrives. Satsen for eiendomsskatten skal være mellom 1 og 7 promille av takstgrunnlaget, men for bolig og fritid ikke overstige 5 promille, og kan årlig kun endres med 1 promille. For husløse eiendommer kan satsen endres med 3 promille.

Hva blir skattesatsen? 

Av lov om eiendomsskatt heter det at all nytaksering av bolig og fritid (regulert til fritid) skal starte med skattesats 1 promille det første året. Etter dette kan kommunestyret velge å la promillen stå på 1, eller øke den. Dette er et politisk vedtak som skjer i sammenheng med budsjettvedtaket hvert år. 

For næring og fritidsboliger regulert til næring vil satsen være 5 promille. 

Fra 1.1.2020 har Stortinget vedtatt at det skal gjøres fratrekk på 30% av eiendommen si takstverdi. Dette gjelder for boliger- og fritidseiendommer. Det vil si at på en eiendom med verdi 1.000.000,- vil takstgrunnlaget bli 700.000,- etter fratrekk på 30%. Det er 1 promille av dette med eventuelle andre fradrag som blir grunnlaget for skatten. 

Taksering og befaring

VKL (Verditaksering Kjell Larsen AS) er engasjert for å gjennomføre befaring av eiendommene i prosjektperioden. Det vil i utgangspunktet kun bli foretatt utvendig besiktigelse, og vi er derfor ikke avhengig av at eier/eierrepresentant er tilstede. Alle som eier eiendom i Hemsedal kommune, som skal besiktiges, vil få tilsendt informasjon med nærmere opplysninger om takseringsarbeidet. De som ønsker å være med på besiktigelsen må ta skriftlig kontakt med eiendomsskattekontoret. Besiktigernes rapport fra befaringen befaring er grunnlaget for sakkyndig nemnds fastsettelse av taksten/eiendomsskattegrunnlaget.

Når sakkyndig nemnd har fastsatt taksten på alle eiendommer i Hemsedal kommune, vil eierne få tilsendt skjema, som viser taksten og hvorledes den er beregnet, samt beregnet skatt. Dette skal skje senest 01.03.2020. Eierne har da en mulighet til å klage på taksten. Klager behandles først hos sakkyndig nemnd, og hvis ikke klagen tas til følge, går saken til klagenemnda.

Fritak fra eiendomsskatt

Kriterier/vilkår    
§ 5 i eiendomsskatteloven regulerer hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt. Det gjelder for det første statseiendom som blir brukt til visse nærmere angitte allmennyttige formål, eller av statsmakten, forsvaret og til samferdsel på nærmere angitte vis. Unntaket gjelder bare eiendommer som staten eier direkte, og ikke eiendom eid gjennom selvstendige rettssubjekter. Også eiendom som kommunen eier direkte er fritatt etter denne bestemmelsen.

Eiendommer som skal fritas etter § 5 vil automatisk bli fritatt og det er ikke nødvendig å melde fra. 

§ 7 i eiendomsskatteloven regulerer hvilke eiendommer som kommunestyret kan velge å frita for eiendomsskatt. Dette kan gjelde helt eller delvis fritak. Dette fritaket innvilges for ett år av gangen etter søknad, og i henhold til de retningslinjer loven gir. Søknad om fritak for eiendomsskatt etter § 7 behandles hvert år av Hemsedal kommunestyre. Det er i hovedsak lag/foreninger og stiftelser som kommer inn under denne bestemmelsen.

Søknadsskjema om fritak etter eiendomsskattelovens §7 finnes her eller på tenestetorget på kommunehuset.

Jeg har fått brev fra kommunen - jeg har fått to ulike brev fra kommunen

Har du fått flere brev om eiendomsskatt fra kommunen?
Om du har fått flere brev i posten er det fordi du har flere eiendommer registrert på deg. Kommunen kan hjelpe til med en liste over hva gards- og bruksnummer det gjelder. 

Jeg har fått to forskjellige brev i posten, hvorfor?
Det ene brevet er et brev til dei som er eier av en næringseiendom. Det kan være restaurant, butikk, fritidsbolig som er regulert til næring og lignende. I dette brevet blir du spurt om noen opplysninger som du må sende til kommunen. 

Det andre brevet er et informasjonsbrev. Her behøver du ikke komme med opplysninger. Brevet gjelder boliger eller fritidsboliger (regulert til fritid). 

 

Formueskatt - eiendomsskatt og likningsskatt

Formuesverdi (ligningsverdi) på eiendommen skal ikke sammenlignes med markedsverdi som vurderes i forbindelse med utskriving av eiendomsskatt. Disse har ingen ting med hverandre å gjøre. 
Skatteetaten skriver på sine hjemmesider: «Ved beregning av formuesskatt skal eiendeler du måtte ha ved årets utgang, som hovedregel verdsettes til det eiendelen er verdt på det frie markedet. For boligeiendom er det imidlertid gjort unntak, og en lavere verdi kalt formuesverdi, skal legges til grunn ved beregning av formuesskatt.  Skatteetaten beregner en boligverdi basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Formuesverdien settes til angitt prosent av denne boligverdien avhengig av om boligen er en primær- eller sekundærbolig.»

Skatteetaten legger så til grunn 25% for bolig, og 90% for sekundærbolig av verdien som grunnlag for formuesverdi. Dette benyttes som del av beregningen for valg av skattekort og krav årlig skatt. 
Ved taksering av eiendomsskatt for kommuner sier eiendomsskatteloven § 8 A-2 følgende: 
«(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Verdet av næringseigedom skal setjast til teknisk verde når det ikkje er mogleg å fastsetje verdet etter regelen i første punktum.»

Takstene skal derfor sette til markedsverdi etter lovverket. Den enkelte kommune velger deretter ønsket promille av takstverdien som grunnlag for utskreven eiendomsskatt.

 

Ofte stilte spørsmål

Ord og uttrykk

Aktuelle lenker