Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skulefritidsordninga SFO

Kommunen har tilbod om skulefritidsordning før og etter skuletid for 1.-4. klasse, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.Skulefritidsordninga legg til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hjå barna.Skulefritidsordninga gir barna omsorg og tilsyn.

Søke SFO 

Fristen for å søkje SFO-plass i samband med hovudopptaket for 2020 / 2021 er 1. mars 2020.

 

Elektronisk søknad

Rettleiing til elektronisk søknad 

Dersom du ikkje har tilgang til internett, eller dersom du ynskjer hjelp til å fylle ut den elektroniske søknaden, kan du ta kontakt med Hemsedal barne- og ungdomsskule, tlf. 31 40 89 05.
Personar som manglar 11-sifra personnummer må også ta kontakt med 31 40 89 05.

 

Oppseiing

 • Oppseiing av plass i SFO skal gjelde frå 1. eller 15. i månaden.
 • Oppseiing av plassen skal meldast  minimum 1 månad før barnet skal slutte.
 • Oppseiing kan ikkje skje etter 15.mai, og i tilfelle dette skjer, vil foreldrebetalinga likevel halde fram med fast månadleg beløp ut SFO-året.
 • Kommunen kan og seie opp plassar med same frist dersom betalingsfristen vert overskriden med meir enn 2 månader.
 • Oppseiing skal skje via Visma Flyt skole.

 

Prioritet til opptak

Alle som søkjer innan fristen 1.mars, får plass.

Inntak i løpet av skuleåret kan skje etter nærare vurdering og dersom det ikkje fører til behov for auka bemanning. Dersom det er fleire søkjarar enn det er plass til, vert inntaket gjort etter fylgjande vilkår:

1.Barn med særlege vanskar kan takast inn føre andre søkjarar når det ligg ei fagleg vurdering til grunn for vurderinga av situasjonen og tilråding om inntak.

2.Barn av einslege foreldre i arbeid eller under utdanning, og som åleine fører tilsyn med barnet/barna.

3.Barn som har begge foreldre/føresette i arbeid eller under utdanning.

4.6-åringar kjem føre eldre barn.

Dersom det er plass, kan skulefritidsordninga ta mot barn for kortare periodar der det er særlege grunnar til det (sjukdom i heimen o.a).

Opningstid

 • SFO følgjer skuleåret og startar 15/8.
 • 6-åringane som skal begynne på 1. årstrinn, startar i SFO sine lokale veke 31, men saman med personalet frå barnehagen.
 • SFO er open dei dagane som går inn i skuleruta. I haustferien, vinterferien, i juni etter skuleslutt og i august før skulestart er det høve til å kjøpe dagar. Påmeldinga er bindande med eigen betaling.
 • SFO ved Tuv og Ulsåk skular samarbeider utanom dei 38 vekene som utgjer skuleåret.
 • SFO er stengt i juli, jule- og påskeferie, andre fridagar i skuleåret jf skuleruta.
 • SFO heldt stengt inntil 6 planleggingsdagar som vert brukt til kompetanseheving hjå personalet. Desse dagane er til vanleg dei same som skulen sine.

Opningstid

Kl. 07.30 til 16.30 kvar dag (måndag til fredag) 

Tilbod gjennom året:

Morgen sfo 07.30-08.30

Ettermiddag SFO skuleslutt- 16.30

 

Leksetid

Kommunen skal ha eit tilbod om leksetid for elevar på 1.-4. årstrinn.
Tilbodet skal vere gratis for elevane. Elevane skal ha rett til å delta på leksetidtilbodet, men det skal vere frivillig om dei ønskjer å delta.

 

Prisar SFO 2020

Vedtekne prisar gjeldande frå 1.1.2020

Full betaling  
1 dag pr veke før og etter skulen    545,-
2 dagar pr veke før og etter skulen 1 090,-
3 dagar pr veke før og etter skulen 1 630,-
4 dagar pr veke før og etter skulen 2 165,-
5 dagar før og etter skulen 2 710,-
Berre morgon    610,-
   
Syskenmoderasjon  
30% på den rimelegaste plassen frå barn nr. 2  
   
Kjøp av dag  
Pris pr dag i feriar utanom skuleruta  290,.-
Pris pr dag for dei som ikkje har ordinær plass  320,-
Pris pr dag før og etter skuletid  145,-
Pris pr dag for dei som ikkje har ordinær plass  155,-
Gebyr ved for sein henting  280,-
Betaling
 • Kommunestyret fastset foreldrebetalinga for SFO ved budsjetthandsaminga kvart år.
 • Rekninga vert sendt ut forskotsvis kvar månad.
 • Det er foreldrebetaling for plass 10 månader i året.
 • Dersom meir enn 2 månader av foreldrebetalinga utestår vert varsel om oppseiing av plassen sendt frå økonomiavdelinga i kommunen.
 • Brukarar som mistar plassen grunna manglande betaling kan tidlegast få attende plass ved neste ordinære opptak.

 

Klage på SFO

Får du avslag på søknaden, kan du klaga til kommunen innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misfornøyd med og kvifor du meinar vedtaket bør endras. Om du treng rettleiing, kan du henvenda deg til kommunen. Opprettheld kommunen si avgjersle, vert saken sendt vidare til kommunens eigen klagenemnd, som avgjer om klaga skal tas til følge.

 

SFO-vedtekter 

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGA

Kontaktinfo

SFO Tuv skule, tlf. 962 27 793

SFO Ulsåk skule, tlf. 971 50 499