Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tuv og Ulsåk oppvekstsenter (1-4 trinn)

Tuv og Ulsåk oppvekstsentar har både skule, SFO og barnehage. Det er omlag 60 elevar frå første til fjerde klasse på både Tuv og Ulsåk. Skulane er saman med barnehagane på Tuv og Ulsåk oppvekstsenter. Tuv oppvekstsenter ligg nord i kommunen og Ulsåk oppvekstsenter ligg lengst sør i kommunen. Tuv skule er næraste nabo til Hemsedal statlige mottak og har eiga innføringsklasse.

Besøksadresse:

TUV: Røggevegen 8, ULSÅK: Lykkjavegen 24
3560 Hemsedal

Postadresse

Hemsedal kommune
Tuv/Ulsåk oppvekstsenter
Hemsedalsvegen 2889
3560 Hemsedal

Skulerute

Organisering av skuledagen

1. jobbeøkt

08.30   - 09.30

 

 

Fysisk   aktivitet

09.30   – 10.00

   

2. jobbeøkt

10.00   – 10.45

 

 

Matpause

10.45   - 11.05                                                                                                                                                                                        

 

 

Friminutt

11.05-   11.35

 

 

3.   jobbeøkt

11.35-   12.50 (ty+to)

 

 
 

11.35-   13.25 (man+on+fr)

 

 

Tysdag: tilbod om leksetid for 3 og 4 trinn på sfo rett etter undervisningstida

 

Foreldrepålogging - IKT og Digital læringsplattform.

Foreldre kan logge seg på Skooler via linken under. Bruk ID-porten.

Skooler Foreldreportal

  

Søknad om elevpermisjon/skulefri

Du skal nytte dette skjemaet om du skal søkje fri for eleven meir enn ein skuledag. Skjema finn du her:

Søknad om elevfri


Fråvær på ein dag kan du sende på sms via Visma Flyt skole til kontaktlærar.  Opplæringslova § 2-11 seier følgjande om permisjon frå den pliktige opplæringa;  "Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.  Ved søknad om fri utover 2 veker skal eleven skrivast ut frå skulen". Det bør i slike tilfelle opprettast ein samarbeidsavtale mellom eleven og skulen. Det er ein føresetnad at denne avtalen ikkje påfører skulen/kommunen eit juridisk eller økonomisk ansvar  Vi minner om opplæringslova §2-11 om permisjon frå undervisninga der det heiter: "Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute." 

Innskriving til grunnskulen

Alle som skal byrje ved grunnskulen hausten 2019 skal motta vedtak om innskriving innan 15.desember.
Dette gjeld barn født i 2013 og eventuelt barn med vedtak om utsett skulestart. I dette vedtaket vil det blant anna bli gjeve melding om kva skule eleven er innskriven ved.

Føresette som ikkje har motteke brev med vedtak frå skulen, og elevar som flytter til kommunen i tida fram mot skulestart, må sende inn skjema om innskriving innan 31.12.2018.  Dette for at alle elevar som skal byrje ved grunnskulen skal få vedtak om innskriving.

Elektronisk skjema for innskriving


Elevar i grunnskulen har etter Lov om læring rett til å gå på nærskulen. Med få unntak er dette skulen som i
avstand ligg nærast heimen. Alle elevar blir difor skriven inn ved nærskulen. Det er mogeleg å søkje om skulebytte,
men då skal det søkjast særskilt om dette i begrunna søknad til oppvekstleiar innan 1.januar for påfølgjande skuleår.

Heimane vil få tilsendt informasjon om besøk på skulen for barna og om foreldremøte i løpet av vårhalvåret.

Foreldremøte på Ulsåk og Tuv skule

Føresette vert innkalling til informasjonsmøte om skulestarten i mai/ juni. 

Meir informasjon kjem. 

Møte med rektor
Elev og føresette vert og innkalla til innskriving hjå rektor i mai/ juni.

 

Skuleutvikling for Tuv og Ulsåk

Felles løft, steg 3:

 • Språk
 • Lesestrategi
 • Begrep

Heile Hallingdal har same satningsområde. Arbeidet strekk seg over tre år frå 2015 - 2017.

Pedagogisk plattform

Vi har ei erfaren og stabil personalgruppe som set læring i fokus. Dette gjer resultat i form av eit godt miljø både når det gjeld det faglege og det sosiale. Vi jobbar aktivt for at eleven skal få ein solid grunnutdanning i eit mobbefritt miljø.

 • Vi vil skape eit godt og trygt miljø for læring. Både fagleg, sosialt og emosjonelt
 • Alle skal lære samarbeid, omsorg og å ta ansvar for seg sjølv og andre
 • Alle må ha respekt for kvarandre og kvart sitt funksjonsnivå

Døme på undervisningsmetoder

 • Fysisk aktivitet
 • Stasjonsundervisning
 • Begrepsundervisning
 • Lydfargemetoden
 • Strukturert ordlæring 

Mjølk og frukt

For deg som skal bestille skulemjølk og frukt/grønt:

Mjølk: Gå inn på skolelyst.no for bestilling av skulemjølk

Frukt: Gå inn på  skolefrukt.no for bestilling av frukt.

 

 

 

 

Elevskyss

Skysstider 2019-2020

Lykkja - Halbjørhus - Ulsåk - Trøimshallen kl. 07.55
Eikre - Ålrust - Mythevegen - Trøimshallen kl. 08.00
Gol - Hjelmen -  Svøo - Trøimshallen - Skogajordet - Tuv kl. 07.40
Trøimshallen - Skogajordet - Tuv kl. 08.12
Fiskum - Torset - Ulsåk - Trøimshallen - Hulbak - Tuv kl. 07.45
Trøimshallen - Ulsåk kl. 08.10
Grøndalen - Lio - Tuv - Trøimshallen kl. 07.45

 Sjå også www.brakar.no

Retten til skuleskyss begrunna i opplæringslova

Det er opplæringslova kapittel 7 som regulerer skuleskyssen i grunnskulen.

•§7-1 slår fast at ”Elevar i 2.-10.klasse som bur meir enn fire kilometer frå skulen har rett til gratis skyss.
•For elevar i 1.klasse/førskulen er skyssgrensa to kilometer
•Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda”

Særlege forhold utløyser rett til skuleskyss

Det må vera særlege forhold som utløyser skyssrett med bakgrunn i trafikkfarleg skuleveg.

I kommentarane til lova blir dette formulert slik:

”Loven krever at elevene utsettes for en fare som er utenom det vanlige. Den risiko skoleelever til vanlig utsettes for når de ferdes i trafikken er derfor ikke tilstrekkelig.”

Andre grunnar som kan utløyse rett til skuleskyss

•Opplæringslova §7-3 seier vidare at ”Elevar som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom heimen og opplæringsstaden.”
•I slike tilfelle må det leggjast fram legeerklæring som også seier noko om kor lenge eleven har behov for skyss.

Opplæringslova kapittel 13 regulerer blant anna fordelinga av kommunens og fylkeskommunens ansvar for opplæringa. Det er fylkeskommunen, eller den instansen fylkeskommunen delegerer dette til, som har ansvaret for organiseringa av skuleskyssen.

Foreldre som meiner at barnet deira har rett på skuleskyss på grunn av trafikkfarleg skuleveg, må søkje Hemsedal kommune om slik skyss.

Ved øvrige spørsmål om skuleskyss, ta kontakt med den enkelte skule.

Trygg Trafikk sin rettleiar for særleg farleg eller vanskeleg skuleveg

Råd og utval

Råd og utval Tuv Oppvekstsenter avd. skule

Foreldrerådets arbeidsutval (FAU)

Leiar: Rebecca Loos
SFO representant: Mona Syversbråten
Nestleiar:
Skrivar:

Foreldrekontaktar:

1. klasse: Zara Jonsson
2. klasse: Rebecca Loos 
3. klasse: Eli-Ann Evensen 
4. klasse: Maria Jartmann
SFO-representant: Mona Syversbråten

Dei øvrige foreldrekontaktane er styremedlemar.

Alle foreldre som har born i skula, er medlem av skulas foreldreråd. Foreldrerådet vel eit arbeidsutval (FAU) som er foreldrestemma ovafor skula. FAU skal blant anna sikra reell medverking frå foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representera alle foreldre ved skula og bidra til at samarbeidet mellom heim og skule er godt.

Valordningar

Det er opp til kvar enkelt skule å organsera val av foreldrekontaktar og representantar til FAU. Som regel skjer dette i forbindelse med eit ordinært foreldremøte. Det er viktig at alle foreldre er godt informert om kva det inneheld å vera tillitsvalt, og at det er ein viss kontinuitet i arbeidsutvalet. Retningsliner for valordninga bør vera skriftlege og inngå i vedtektene for FAU.

FAU er heimla i opplæringslova § 11-4.

Oppgåver for FAU

 • Arbeide for eit godt skulemiljø
 • Ta initiativ til sosiale aktivitetar for elevane
 • Informera og høyre alle foreldre om aktuelle saker
 • Arrangere samlingar for foreldre og lærarar
 • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærarar
 • Skapa kontakt mellom skula og lokalsamfunnet

 

Samarbeidsutval (SU)

Samarbeidsutvalet (SU) er skula sitt øvste rådgjevande organ og her er alle partar i skula representert; elevar, foreldre, undervisningspersonell, andre tilsette og to representantar frå kommunen, kor rektor skal vera den eine. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skula.

SU kan uttale seg om følgjande:

 • Forslag til budsjett
 • Arbeids- og utviklingsplanar for skula
 • Plan for heim-skule-samarbeid
 • Skulevurdering
 • Planer for ombygging og vedlikehald av skuleanlegga
 • Skulas informasjonsarbeid
 • Prinsipp for val av bøker til skulebiblioteket
 • Fritidsaktivitetar
 • Skuleskyss
 • Trafikkforholda og korleis skulevegen kan sikras
 • Ordensreglement
Skulemiljøutval (SMU)

Hensikta med skulemiljøutvalet er å sikra at skula har eit systematisk arbeid for eit godt skulemiljø. SMU skal vera eit rådgjevande organ for skula i saker knytt til dette. Elevane, foreldre, skula, tilsette i skula og ein representant frå kommunen skal vera representert. Foreldre og elevar skal til saman ha fleirtall i SMU. Det er skuleeigars og rektors ansvar at alle rådsorgana vert oppretta og fungerer i samsvar med opplæringslova. 

Leiar: Monika Randar
rektor: Rita Tormodsrud

Foreldre skule: Rebecca Loos
Foreldre SFO: Mona Syversbråten
Foreldre barnehage:
Kommunens representant: Hege Austheim Jacobsen
Tilsette barnehage:
Rektor Rita Tormodsrud.

  

Råd og utval Ulsåk Oppvekstsenter - avd skule

Foreldrerådets arbeidsutval (FAU)

Leiar:  Olav Wollebæk Veslestølen
Nestleiar: Matilda Sjögren
Sekretær: Susanne Roteigen 
SFO representant: Elisabet Halvorsen
Ingrid Kathrin Ingebrigtsen
Rut Rimstad-Intelhus
Hege Janett Myro
Gunhild Hustad

Foreldrekontaktar:

1. klasse: Elisabet Halvorsen og Ingrid Kathrin Ingebrigtsen
2. klasse: Hege Janett Myro og Susanne Roteigen
3. klasse: Rut Rimstad-Intelhus og Gunhild Hustad
4. klasse: Olav Wollebæk Veslestølen og Matilda Sjøgren 

Skulemiljøutval (SMU)

Hensikta med skulemiljøutvalet er å sikra at skula har eit systematisk arbeid for eit godt skulemiljø. SMU skal vera eit rådgjevande organ for skula i saker knytt til dette. Elevane, foreldre, skula, tilsette i skula og ein representant frå kommunen skal vera representert. Foreldre og elevar skal til saman ha fleirtall i SMU. Det er skuleeigars og rektors ansvar at alle rådsorgana vert oppretta og fungerer i samsvar med opplæringslova. 

Styrar: Eva Markegård 
Rektor: Unni Bjørke

Foreldre skule: Olav Veslestølen
Foreldre SFO:
Foreldre barnehage:
Kommunens representant: Ove Fekene
Tilsette barnehage:
Tilsette SFO: Hilde Mythe Helland

Tilsett skule: Gry Carlson

2. elevar frå 4. klasse

Referat møte 29.3.17

 

Kontaktinfo:

Rektor Tuv Oppvekstsenter:
Unni Bjørke
Tlf: 906 54 701

Kontaktlærarar ved Tuv oppvekstsenter:

1 klasse Oskar Sunde tlf. 976 30 469 
2 klasse Line Larsen tlf 472 04 184
3.klasse Berit Harviken Hjelseth tlf 952 07 381
4 klasse Ellen Marie Basberg tlf. 942 05 024

Sfo tlf 962 27 793 

SMS-nummer:
Du kan ikkje ringe dette nummer, kun sende sms.

1912 30599 00000  Administrasjon:
Unni Bjørke
Liv Birgit Borge
1912 30599 00005 

1.klasse:
Oskar Sunde
Therese Skjolden Løvdokken

1912 30599 00009  2.klasse:
Line Larsen
Hege Janett Myro
1912 30599 00010  3.klasse:
Berit Harviken Hjelseth
Hanne Asp Lunde
1912 30599 00011  4.klasse:
Ellen Marie Basberg
Hanne Asp LundeRektor Ulsåk oppvekstsenter:
Heidi Myrvoll
Tlf: 995 99 172

Lærarar Ulsåk oppvekstsenter:

1 klasse  Anita Pettersen tlf. 928 21 156
2.klasse  Gry Herland
3 klasse  Reidun Aasbø Frogner   tlf. 980 13 479 og Ingunn Elida Wiken tlf. 975 83 500
4 klasse  Gry Carlson tlf. 922 33 272 og Heidi Sæther tlf 917 04 043


SFO: 971 50 499 

SMS-nummer:
Du kan ikkje ringe dette nummer, kun sende sms.

1912 30599 20000 Administrasjon:
Heidi Myrvoll
Liv Birgit Borge
1912 30599 20008 1.klasse:
Anita Pettersen
1912 30599 20009 2.klasse:
Gry Herland
1912 30599 20010 3.klasse:
Reidun Aasbø Frogner
Ingunn Wiken
1912 30599 20012 4.klasse:
Heidi Sæther
Gry Carlson

 

Planar, lover og reglar

Skolerapport Tuv skole - veilederkorps 2019

Skolerapport Ulsåk skole - veilederkorps 2019

Tuv oppvekstsenter: Kva kan heimen forvente seg av skulen

Tuv oppvekstsenter: Kva forventer skulen av heimen

Opplæringslova

Ordensregelement - Ulsåk Skule

Ordensregelement - Tuv Skule

Aktivitetsplan Ulsåk skule

Vedtekter for skulefritidsordninga 2016

Kommunal plan: overgang barnehage og skule

Plan som sikrar elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo

Tilstandsrapport for oppvekstsektoren 2018

Trafikksikker kommune - Plan for skular og barnehagar 2016-2019.pdf