Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hemsedal barne- og ungdomsskule (5-10 trinn)

Hemsedal barne og ungdomsskule har 5.-10.klasse og har i dag 183 elevar og 36 tilsette. Bilde er av vennskapstreet til Hemsedal barne- og ungdomsskule.Her ser de handtrykket til alle elevar og tilsette ved skulen.

Besøksadresse:

Hemsedalsvegen 2918
3560 Hemsedal

Postadresse

Hemsedal kommune
Hemsedal barne og ungdomsskule
Hemsedalsvegen 2889
3560 Hemsedal

Tre med håndavtrykk

Skulerute

Elevskyss

Skysstider 2019-2020

Lykkja - Halbjørhus - Ulsåk - Trøimshallen kl. 07.55
Eikre - Ålrust - Mythevegen - Trøimshallen kl. 08.00
Gol - Hjelmen -  Svøo - Trøimshallen - Skogajordet - Tuv kl. 07.40
Trøimshallen - Skogajordet - Tuv kl. 08.12
Fiskum - Torset - Ulsåk - Trøimshallen - Hulbak - Tuv kl. 07.45
Trøimshallen - Ulsåk kl. 08.10
Grøndalen - Lio - Tuv - Trøimshallen kl. 07.45

 Sjå også www.brakar.no

Retten til skuleskyss begrunna i opplæringslova

Det er opplæringslova kapittel 7 som regulerer skuleskyssen i grunnskulen.

•§7-1 slår fast at ”Elevar i 2.-10.klasse som bur meir enn fire kilometer frå skulen har rett til gratis skyss.
•For elevar i 1.klasse/førskulen er skyssgrensa to kilometer
•Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda”

Særlege forhold utløyser rett til skuleskyss

Det må vera særlege forhold som utløyser skyssrett med bakgrunn i trafikkfarleg skuleveg.

I kommentarane til lova blir dette formulert slik:

”Loven krever at elevene utsettes for en fare som er utenom det vanlige. Den risiko skoleelever til vanlig utsettes for når de ferdes i trafikken er derfor ikke tilstrekkelig.”

Andre grunnar som kan utløyse rett til skuleskyss

•Opplæringslova §7-3 seier vidare at ”Elevar som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom heimen og opplæringsstaden.”
•I slike tilfelle må det leggjast fram legeerklæring som også seier noko om kor lenge eleven har behov for skyss.

Opplæringslova kapittel 13 regulerer blant anna fordelinga av kommunens og fylkeskommunens ansvar for opplæringa. Det er fylkeskommunen, eller den instansen fylkeskommunen delegerer dette til, som har ansvaret for organiseringa av skuleskyssen.

Foreldre som meiner at barnet deira har rett på skuleskyss på grunn av trafikkfarleg skuleveg, må søkje Hemsedal kommune om slik skyss.

Ved øvrige spørsmål om skuleskyss, ta kontakt med den enkelte skule.

Trygg Trafikk sin rettleiar for særleg farleg eller vanskeleg skuleveg

Organisering av skuledagen

Timeinndeling

1. time 08.30 - 09.30 60  
Friminutt 09.30 - 09.40   10
2. time 09.40 - 10.40 60  
Matfri 10.40 - 11.10   30
3. time 11.10 - 12.10 60  
Friminutt 12.10 - 12.20   10
4. time 12.20- 13.20 60  
Friminutt 13.20 - 13.30   10
5. time 13.30- 14.30 60  

Måndag: 5.-7. sluttar etter 4.time.Leksehjelp til 1430.
Tysdag og torsdag: Alle elevane sluttar 1430.
Onsdag og fredag: Alle elevane sluttar etter 4.time, 1320.

Foreldrepålogging - IKT og  Digital læringsplattform.

Foreldre kan logge seg på Skooler og Visma flyt via linkane under.
Bruk ID-porten.

Skooler Foreldreportal

Visma Flyt Skole

 

Mjølk og frukt

For deg som skal bestille skulemjølk og frukt/grønt:
Mjølk: Gå inn på skolelyst.no for bestilling av skulemjølk.
Frukt:  Gå inn på skolefrukt.no for bestilling av frukt.

 

Søknad om elevpermisjon/skulefri

Du skal nytte dette skjemaet om du skal søkje fri for eleven meir enn ein skuledag. Skjema finn du her: Søknad om fri
Fråvære på ein dag kan du sende på sms via Visma Flyt skole til kontaktlærar. 
Opplæringslova § 2-11 seier følgjande om permisjon frå den pliktige opplæringa;  "Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.  Ved søknad om fri utover 2 veker skal eleven skrivast ut frå skulen".
Det bør i slike tilfelle opprettast ein samarbeidsavtale mellom eleven og skulen. Det er ein føresetnad at denne avtalen ikkje påfører skulen/kommunen eit juridisk eller økonomisk ansvar  Vi minner om opplæringslova §2-11 om permisjon frå undervisninga der det heiter: "Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute." 

Søknad om fråtrekk av fråværesdagar på vitnemålet. Skjema finn du her: Søknad om fråtrekk av fråvær

 

Eksamen - prøver

Informasjon om retten til å klage på karakterar.

Eksamen 2020
Skriftleg eksamen:
15.mai: Opplysning om trekkfag.
19.mai: Matematikk / Førebuing engelsk.
20.mai: Engelsk
25.mai: Førebuing norsk
26.mai: Norsk hovudmål.
27.mai: Norsk sidemål.

Munnleg eksamen:
11.juni: Opplysning om trekkfag.
13.juni: Munnleg eksamen.

Nasjonale prøver 2019
Lesing 5.klasse: 2. - 27.september.
Engelsk 5.klasse: 2. - 27.september.
Rekning 5.klasse: 2. - 27.september.
Lesing 8.klasse: 2. - 27.september.
Engelsk 8.klasse: 2. - 27.september.
Rekning 8.klasse: 2. - 27.september.
Lesing 9.klasse: 2. - 27.september.
Rekning 9.klasse: 2. - 27.september.

Alle dei nasjonale prøvene skal no gjennomførast elektronisk.

Råd og utval

Skulemiljøutval

Skulemiljøutvalet handsamar saker som vedkjem det fysiske og psykososiale miljøet ved skulen, jmf. Opplæringslova §11-1a. Det er partsamansett og elevar og foreldre er i fleirtal.

Leiar:  . 
Nestleiar: Irene Markegård. 
Skrivar: Morten Lien.

Elevar: .   
Foreldre: Irene Markegård og Mathilda Sjøgren.
Undervisningspers: Line Sollien og Hilde Halbjørhus.  
Kommunens representant: 
Rektor Morten Lien.

Samarbeidsutval

Samarbeidsutvalet er skulen sitt øverste rådsorgan. Der sit det representantar for ulike brukargrupper ved skulen.

Leiar:  . 
Nestleiar: Irene Marakegård.   
Skrivar: 

Elev:  . 
Foreldre: Irene Markegård og Mathilda Sjøgren.
Undervisningspers.:  Line Sollien og Hilde Halbjørhus. 
Andre tilsette: John Johansen.
Kommunens representant: Jørgen von Tangen 
Rektor Morten Lien.

Elevrådet

Slik ser elevrådet ut 2019-2020:

Leiar: Alfons Sjögren. 
Nestleiar: Isabell Øverby-Nosha.
Skrivar: Marte Markegård.

Kontaktlærar for elevrådet: Marte Kristin Kjelsvik.

Klasserepresentantar:

5. klasse:   Sivert Kristiansen Skolt og Torhild Elise Eikre.
6. klasse:   Kristupas Mackevicius og David Elias Øverby-Nosha. 
7. klasse:   Mathias Bråten Ødegård og Gina Løken. 
8. klasse:   Ängla Eid Arvidson og Oskar Owesen.
9. klasse:   Isabell Øverby-Nosha og Ronja Wølneberg. 
10. klasse: Alfons Sjøgren og Marte Markegård.

FAU

Vedtekter for FAU vedtatt 23.09.2019

Slik ser FAU for 2019- 2020 ut:

Leiar: Irene Markegård.
Nestleiar: Matilda Sjøgren 
Skrivar: 

Dei øvrige foreldrekontaktene er styremedlemar.

Foreldrekontaktar:

5. klasse:   Stine Kristiansen Skolt og Rita Johnsen.
6. klasse:   Kristoffer Fagerli Sæthren og Mona Syversbråten.
7. klasse:   Bengt Wilhelmsen og David Underland.
8. klasse:   Anne Berit Ulsaker og Anita Pettersen.
9. klasse:   Hanne Ødegård og Gunvor Thorset Abrahamsen. 
10. kasse:  Matilda Sjøgren og Britt-Reidun Intelhus.

Referat frå møter

Referat frå møte i SUSMU 26.8.19

Referat frå møte i elevrådet 19.9.19 

Referat frå årsmøte i FAU 23.09.19

Referat frå møte i FAU 23.09.19

Referat frå møte i elevrådet 8.10.19

 

Kontaktinfo

Rektor
Morten Lien Tlf. 3140 8905 / Mobnr: 906 74 463 E-post: Morten Lien

Konsulent
Liv Birgit Borge Tlf. 3140 8905 E-post: Liv Birgit Borge 

Inspektør
Ingunn Blom-Hagen Tlf. 3140 8907 / Mobnr: 450 65 068 E-post: Ingunn Blom-Hagen

Rådgjevar
Andreas Møhlenberg Tlf. 3140 8906 E-post: Andreas Møhlenberg

Sosiallærar 
Marte Kristin Kjelsvik Tlf: 3140 8906 Epost: Marte Kristin Kjelsvik

 

Kontaktlærar.

5.klasse:   Olga Løken Møllerplass og Ellen Kure og Maria Leganger
6.klasse:   Signe Lise Hovig Jordheim og Line Sollien og Rut Rimstad-Intelhus
7.klasse:   Ingunn Holtet Turner og Silje Venås og Katarina Fritsch
8.klasse:   Ann Kristin Åsmul og Tone Mediaa Lenning
9.klasse:   Gerd Line Røysi og Lisbet Langehaug
10.klasse:  Andreas Møhlenberg og Eva Bodin

SMS-nummer til skulen:

Du kan ikkje ringe dette nummer, kun sende sms.

1912 30599 10000

Administrasjon: 
Morten Lien
Ingunn Blom-Hagen
Liv Birgit Borge  
Marte Kristin Kjelsvik                                                        

1912 30599 10007

5.klasse:
Olga Løken Møllerplass
Ellen Kure
Maria Leganger

1912 30599 10001

6.klasse:
Signe Lise Jordheim
Line Sollien
Rut Rimstad-Intelhus

1912 30599 10002 7.klasse:
Katarina Fritsch
Ingunn Holtet Turner
Silje Venås
1912 30599 10003 8.klasse:
Ann Kristin Åsmul
Tone Mediaa Lenning
1912 30599 10004 9.klasse:
Gerd Line Røysi
Lisbet Langehaug 
 1912 30599 10005  10.klasse: 
Andreas Møhlenberg
Eva Bodin

 Planar, lovar og reglar

Ordensreglar Hemsedal barne- og ungdomsskule

Handlingsplan mot mobbingNytt regelverk om skulemiljø

Tilstandsrapport for oppvekstsektoren 2018

Trafikksikker kommune - Plan for skular og barnehagar 2016-2019.pdf