Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hemsedal barne- og ungdomsskule (5-10 trinn)

Besøksadresse:

Hemsedalsvegen 2918
3560 Hemsedal

Hemsedal barne og ungdomsskule har 5.-10.klasse og har i dag 203 elevar og 50 tilsette. Bilde er av vennskapstreet til Hemsedal barne- og ungdomsskule.Her ser de handtrykket til alle elevar og tilsette ved skulen.

Hjemmeundervisning: 

Hvordan logge seg på office 365 hjemmefra:  

O365 hjemme.mp4

Postadresse

Hemsedal kommune
Hemsedal barne og ungdomsskule
Hemsedalsvegen 2889
3560 Hemsedal

Tre med håndavtrykk

Skulerute

Elevskyss

Skysstider 2020-2021

Lykkja - Halbjørhus - Ulsåk - Trøimshallen kl. 07.55
Eikre - Ålrust - Mythevegen - Trøimshallen kl. 08.00
Gol - Hjelmen -  Svøo - Trøimshallen - Skogajordet - Tuv kl. 07.40
Trøimshallen - Skogajordet - Tuv kl. 08.12
Fiskum - Torset - Ulsåk - Trøimshallen - Hulbak - Tuv kl. 07.45
Trøimshallen - Ulsåk kl. 08.10
Grøndalen - Lio - Tuv - Trøimshallen kl. 07.45

 Sjå også www.brakar.no

GENERELT OM BUSSKORT

Alle elevar som har rett på skuleskyss får tildelt eit elektronisk busskort frå skulen. Busskortet er gyldig 17.8.20 – 18.6.21. Busskortet vert deaktivert om sommaren.

Dersom kortet ikkje verker frå skulestart må du gi beskjed til skulen om dette. Ta med busskortet til skulen og du får tildelt midlertidig reisebevis inntil busskortet blir aktivert. Skulekort er gebyrfritt for grunnskoleelevar. Ta godt vare på det!

Kva gjeld når mitt barn har SFO?

Skulefritidsordninga er frivillig, og foreldre/føresette må sjølve bringe og hente barna når ordinær skuleskyss ikkje kan nyttast.

Når du bestiller SFO og kryssar av morgon og ettermiddag, har du ikkje rett på buss desse tidspunkta.

Om ditt barn ikkje skal bruke SFO ein ettermiddag eller ein morgon, har dei ikkje gjeldande busskort denne dagen. Foreldre/føresette må sjølve sørge for at barnet sitt kjem til skulen og/eller heim frå skulen.

Det er viktig at bestillinga av SFO er reell og nøyaktig. Brakar, vår transportleverandør, set opp transport ut frå talet på barn som ikkje er meldt på SFO morgon og ettermiddag. Særleg no med restriksjon i høve pandemien, skal Brakar alltid ha nok kapasitet og skuleeigar skal kjenne til at transporten er forsvarleg.

 

Retten til skuleskyss begrunna i opplæringslova

Det er opplæringslova kapittel 7 som regulerer skuleskyssen i grunnskulen.

•§7-1 slår fast at ”Elevar i 2.-10.klasse som bur meir enn fire kilometer frå skulen har rett til gratis skyss.
•For elevar i 1.klasse/førskulen er skyssgrensa to kilometer
•Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda”

Særlege forhold utløyser rett til skuleskyss

Det må vera særlege forhold som utløyser skyssrett med bakgrunn i trafikkfarleg skuleveg.

I kommentarane til lova blir dette formulert slik:

”Loven krever at elevene utsettes for en fare som er utenom det vanlige. Den risiko skoleelever til vanlig utsettes for når de ferdes i trafikken er derfor ikke tilstrekkelig.”

Andre grunnar som kan utløyse rett til skuleskyss

•Opplæringslova §7-3 seier vidare at ”Elevar som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom heimen og opplæringsstaden.”
•I slike tilfelle må det leggjast fram legeerklæring som også seier noko om kor lenge eleven har behov for skyss.

Opplæringslova kapittel 13 regulerer blant anna fordelinga av kommunens og fylkeskommunens ansvar for opplæringa. Det er fylkeskommunen, eller den instansen fylkeskommunen delegerer dette til, som har ansvaret for organiseringa av skuleskyssen.

Foreldre som meiner at barnet deira har rett på skuleskyss på grunn av trafikkfarleg skuleveg, må søkje Hemsedal kommune om slik skyss.

Ved øvrige spørsmål om skuleskyss, ta kontakt med den enkelte skule.

Trygg Trafikk sin rettleiar for særleg farleg eller vanskeleg skuleveg

Organisering av skuledagen

Timeinndeling

1. time 08.30 - 09.30 60  
Friminutt 09.30 - 09.40   10
2. time 09.40 - 10.40 60  
Matfri 10.40 - 11.10   30
3. time 11.10 - 12.10 60  
Friminutt 12.10 - 12.20   10
4. time 12.20- 13.20 60  
Friminutt 13.20 - 13.30   10
5. time 13.30- 14.30 60  

Måndag: 5.-7. sluttar etter 4.time.Leksehjelp til 1430.
Tysdag og torsdag: Alle elevane sluttar 1430.
Onsdag og fredag: Alle elevane sluttar etter 4.time, 1320.

Foreldrepålogging - IKT og  Digital læringsplattform.

Foreldre kan logge seg på Skooler og Visma flyt via linkane under.
Bruk ID-porten.
Scooler har også Foresatt-app som kan lastast ned via Appstore.

Skooler Foreldreportal

Visma Flyt Skole

 

Skulemjølk. 

For deg som skal bestille skulemjølk og frukt/grønt:
Mjølk: Gå inn på skolelyst.no for bestilling av skulemjølk.

 

Søknad om elevpermisjon/skulefri

Når du skal søkje om fri for elevar skal du no gjere dette via Visma Flyt Skole. Der ligg det søknadskjema om fri under knappen Søknader. Bruk Id-porten for å logge deg inn.
Linken finn du her: Søknad om fri

Fråvære på ein dag kan du sende på sms via Visma Flyt Skole til kontaktlærar. 

Opplæringslova § 2-11 seier følgjande om permisjon frå den pliktige opplæringa;  "Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.  Ved søknad om fri utover 2 veker skal eleven skrivast ut frå skulen".
Det bør i slike tilfelle opprettast ein samarbeidsavtale mellom eleven og skulen. Det er ein føresetnad at denne avtalen ikkje påfører skulen/kommunen eit juridisk eller økonomisk ansvar  Vi minner om opplæringslova §2-11 om permisjon frå undervisninga der det heiter: "Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute." 

Søknad om fråtrekk av fråværesdagar på vitnemålet. Skjema finn du her: Søknad om fråtrekk av fråvær

 

Eksamen og nasjonale prøver

Informasjon om retten til å klage på karakterer.

EKSAMEN 2022:
Skriftlege fag:
12.mai: Kunngjering av trekkfag.
18.mai: Førebuing engelsk eksamen.
19.mai: Eksamen engelsk.
19.mai: Førebuing norsk eksamen.
20.mai: Eksamen norsk hovudmål.
23.mai: Eksamen norsk sidemål.
24.mai: Eksamen matematikk.

Munnleg fag:
.

NASJONALE PRØVER 2021:
Lesing 5.klasse: 6.september - 1.oktober.
Engelsk 5.klasse: 6.september - 1.oktober.
Rekning 5.klasse: 6.september - 1.oktober.
Lesing 8.klasse: 6.september - 1.oktober.
Engelsk 8.klasse: 6.september - 1.oktober.
Rekning 8.klasse: 6.september  - 1.oktober.
Lesing 9.klasse: 6.september - 1.oktober.
Rekning 9.klasse: 6.september  - 1.oktober.

Alle dei nasjonale prøvene skal gjennomførast elektronisk.

Råd og utval

Mal Innkalling / referat møter

Skulemiljøutval - Opplæringslova §11-1a

Ved kvar grunnskule skal det vere eit skulemiljøutval. I skulemiljøutvalet skal elevane, foreldrerådet, dei tilsette, leiinga og kommunen vere representerte. Skulemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal.
Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av lovfesta teieplikt blir behandla i skulemiljøutvalet. Når elevane ikkje er til stades, skal foreldrerepresentantane ha dobbeltstemme tilsvarande elevrepresentantane sine stemmer, eller talet på foreldrerepresentantar aukast tilsvarande.
Skulemiljøutvalet skal medverke til at skulen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skulemiljø. Skulemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulemiljøet, jf kapittel 9a. 

Leiar:  . 
Nestleiar: 
Skrivar: Ellen Wang Fredriksen.

Elevar: Ängla Eid Arvidsson og Tord Albrigtsen.     
Foreldre: Marianne Ødegaard Müller og Stian Rygg.
Undervisningspers: Line Sollien og Ingunn Blom-Hagen.
Andre tilsette: Hilde Halbjørhus  
Kommunens representant: Janne Merete Brødbo 
Rektor Ellen Wang Fredriksen.

Samarbeidsutval  - Opplæringslova §11-1

Ved kvar grunnskule skal det vere eit samarbeidsutval med 2 representantar for undervisningspersonalet, 1 for andre tilsette, 2 for foreldrerådet, 2 for elevane og 2 for kommunen. Den eine representaneten for kommunen skal vere rektor ved skulen.
Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet.
Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.

Årshjul for FAU - SU - SMU

Leiar:  . 
Nestleiar:  .   
Skrivar: Ellen Wang Fredriksen

Elev: Ängla Eid Arvidsson og Tord Albrigtsen. 
Foreldre: Marianne Ødegaard Müller og Stian Rygg.
Undervisningspers.: Line Sollien og Ingunn Blom-Hagen. 
Andre tilsette: Hilde Halbjørhus.
Kommunens representant: Janne Merete Brøndbo
Rektor Ellen Wang Fredriksen.

Elevrådet - Opplæringslova §11-2

Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 5-7 og 8-10 vere eit elevråd med representantar for elevane.
Elevrådet skal fremja fellesinteressene til elevane på skulen og arbeide for å skape godt lærings- og skulemiljø. Rådet skal også uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane. 

Slik ser elevrådet ut 2021-2022:

Leiar: Ängla Eid Arvidsson. 
Nestleiar: Tord Albrigtsen.
Skrivar:  Matilde Skare.

Kontaktlærar for elevrådet: Marte Kristin Kjelsvik.

Klasserepresentantar:

5. klasse:    Maiko Colbro-Bjørn og Markus Ulvestad Juliebø.
6. klasse:    Alexander David Yoars og Hanna Maria Nødland Thorset. 
7. klasse:    Nilas August Botten og Snorre Magnus Aamot. 
8. klasse:    Tord Albrigtsen og Sander Carlson.
9. klasse:    Matilde Skare og Leo Johansen. 
10. klasse:  Noa Elias Gjermundsson Rosendal og Ängla Eid Arvidson.

Foreldrerådet  - Opplæringslova §11-4

På kvar grunnskule skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skulen er medlemmer. 
Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skulemilljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skulen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet.
Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel 2 reprensentantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet.
Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av reprentantantane. 

Vedtekter for FAU vedtatt 23.09.2019 

Årshjul for FAU - SU SMU

Slik ser FAU for 2021- 2022 ut:

Leiar: Marianne Ødegaard Müller.
Nestleiar: Stian Rygg
Skrivar:  

Dei øvrige foreldrekontaktene er styremedlemar.

Foreldrekontaktar:

5. klasse:    
6. klasse:   Stian Rygg og 
7. klasse:   Ellen Marie Medin og Ellen Marie Basberg.
8. klasse:   Stine Money og Sissel Stegan.
9. klasse:   Kåre Haug og Carina Jorem Olsen. 
10. kasse:  Gjermund Rosendal-Svendsen og Gunnar Halbjørhus.

Referat frå møter

Referat frå møte i FAU 28.9.21
Referat frå møte i elevrådet 7.9.21

Årsplan 21/22 FAU 
Referat frå møte i FAU 21.4.21
FAU informasjon om aktivitetspark
Referat frå møte i SUSMU 23.3.21
Referat frå møte i elevrådet 16.2.21
Referat frå møte i FAU 20.1.21
Referat frå møte i SU 25.11.20
Referat frå møte i elevrådet 17.11.2020
Referat frå møte i elevrådet 13.11.2020
Referat frå møte i FAU 2.11.20
Referat frå møte i elevrådet 22.9.2020
Referat frå møte i FAU 3.9.20 

Referat frå møte i SUSMU 11.3.2020
Referat frå møte i SUSMU 3.2.2020
Referat frå møte i FAU 27.1.2020
Referat frå møter i elevrådet 16.01.20
Referat frå møte i FAU 13.11.19 
Bekymringsbrev frå FAU, vedlegg til referat 13.11.19
Referat frå møte i elevrådet 03.11.19
Referat frå møte i SUSMU 28.10.19
Referat frå møte i FAU 14.10.19
Referat frå møte i elevrådet 8.10.19
Referat frå møte i FAU 23.9.19
Referat frå årsmøte i FAU 23.9.19
Referat frå møte i elevrådet 19.9.19
Referat frå møte i SUSMU 26.8.19

 

Kontaktinfo

Rektor
Ellen Wang Fredriksen Tlf. 3140 8821 / Mobnr: 930 90 077   E-post:Ellen Wang Fredriksen

Konsulent
Liv Birgit Borge Tlf. 3140 8905 E-post:Liv Birgit Borge 

Inspektør
Ingunn Blom-Hagen Tlf. 3140 8907 / Mobnr: 450 65 068  E-post:Ingunn Blom-Hagen

Rådgjevar
Andreas Møhlenberg Tlf. 3140 8906 E-post:Andreas Møhlenberg

Sosiallærar 
Marte Kristin Kjelsvik Tlf: 3140 8906 / Mobnr: 909 49 948 (berre i ordinær arbeidstid)  Epost:Marte Kristin Kjelsvik

Kontaktlærar

5.klasse:  Unni Bjørke og Signe Lise Jordheim og Line Sollien
6.klasse:  Katarina Aabrekk og Katti Fritsch og Sigurd Jordet  
7.klasse:   Maria Leganger og Ane Guro Moen   
8.klasse:   Lisbet Langehaug og Sondre Wright Lunde og Gerd Line Røysi 
9.klasse:   Eva Bodin og Kristian Garnes Lunde  og Ingunn Holtet Turner
10.klasse:  Andreas Møhlenberg og Ann Kristin Åsmul og Lene Trøim


 Planar, lovar og reglar

Ordensreglar Hemsedal barne- og ungdomsskule

Handlingsplan mot mobbingNytt regelverk om skulemiljø

Tilstandsrapport for oppvekstsektoren 2018

Trafikksikker kommune - Plan for skular og barnehagar 2016-2019.pdf