Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hemsedal barne- og ungdomsskule (5-10 trinn)

Besøksadresse:

Hemsedalsvegen 2918
3560 Hemsedal

Hemsedal barne og ungdomsskule har 5.-10.klasse og har i dag 189 elevar og 38 tilsette. Bilde er av vennskapstreet til Hemsedal barne- og ungdomsskule.Her ser de handtrykket til alle elevar og tilsette ved skulen.

Hjemmeundervisning: 

Hvordan logge seg på office 365 hjemmefra:  

O365 hjemme.mp4

Postadresse

Hemsedal kommune
Hemsedal barne og ungdomsskule
Hemsedalsvegen 2889
3560 Hemsedal

Tre med håndavtrykk

Skulerute

Elevskyss

Skysstider 2020-2021

Lykkja - Halbjørhus - Ulsåk - Trøimshallen kl. 07.55
Eikre - Ålrust - Mythevegen - Trøimshallen kl. 08.00
Gol - Hjelmen -  Svøo - Trøimshallen - Skogajordet - Tuv kl. 07.40
Trøimshallen - Skogajordet - Tuv kl. 08.12
Fiskum - Torset - Ulsåk - Trøimshallen - Hulbak - Tuv kl. 07.45
Trøimshallen - Ulsåk kl. 08.10
Grøndalen - Lio - Tuv - Trøimshallen kl. 07.45

 Sjå også www.brakar.no

GENERELT OM BUSSKORT

Alle elevar som har rett på skuleskyss får tildelt eit elektronisk busskort frå skulen. Busskortet er gyldig 17.8.20 – 18.6.21. Busskortet vert deaktivert om sommaren.

Dersom kortet ikkje verker frå skulestart må du gi beskjed til skulen om dette. Ta med busskortet til skulen og du får tildelt midlertidig reisebevis inntil busskortet blir aktivert. Skulekort er gebyrfritt for grunnskoleelevar. Ta godt vare på det!

Kva gjeld når mitt barn har SFO?

Skulefritidsordninga er frivillig, og foreldre/føresette må sjølve bringe og hente barna når ordinær skuleskyss ikkje kan nyttast.

Når du bestiller SFO og kryssar av morgon og ettermiddag, har du ikkje rett på buss desse tidspunkta.

Om ditt barn ikkje skal bruke SFO ein ettermiddag eller ein morgon, har dei ikkje gjeldande busskort denne dagen. Foreldre/føresette må sjølve sørge for at barnet sitt kjem til skulen og/eller heim frå skulen.

Det er viktig at bestillinga av SFO er reell og nøyaktig. Brakar, vår transportleverandør, set opp transport ut frå talet på barn som ikkje er meldt på SFO morgon og ettermiddag. Særleg no med restriksjon i høve pandemien, skal Brakar alltid ha nok kapasitet og skuleeigar skal kjenne til at transporten er forsvarleg.

 

Retten til skuleskyss begrunna i opplæringslova

Det er opplæringslova kapittel 7 som regulerer skuleskyssen i grunnskulen.

•§7-1 slår fast at ”Elevar i 2.-10.klasse som bur meir enn fire kilometer frå skulen har rett til gratis skyss.
•For elevar i 1.klasse/førskulen er skyssgrensa to kilometer
•Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda”

Særlege forhold utløyser rett til skuleskyss

Det må vera særlege forhold som utløyser skyssrett med bakgrunn i trafikkfarleg skuleveg.

I kommentarane til lova blir dette formulert slik:

”Loven krever at elevene utsettes for en fare som er utenom det vanlige. Den risiko skoleelever til vanlig utsettes for når de ferdes i trafikken er derfor ikke tilstrekkelig.”

Andre grunnar som kan utløyse rett til skuleskyss

•Opplæringslova §7-3 seier vidare at ”Elevar som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom heimen og opplæringsstaden.”
•I slike tilfelle må det leggjast fram legeerklæring som også seier noko om kor lenge eleven har behov for skyss.

Opplæringslova kapittel 13 regulerer blant anna fordelinga av kommunens og fylkeskommunens ansvar for opplæringa. Det er fylkeskommunen, eller den instansen fylkeskommunen delegerer dette til, som har ansvaret for organiseringa av skuleskyssen.

Foreldre som meiner at barnet deira har rett på skuleskyss på grunn av trafikkfarleg skuleveg, må søkje Hemsedal kommune om slik skyss.

Ved øvrige spørsmål om skuleskyss, ta kontakt med den enkelte skule.

Trygg Trafikk sin rettleiar for særleg farleg eller vanskeleg skuleveg

Organisering av skuledagen

Timeinndeling

1. time 08.30 - 09.30 60  
Friminutt 09.30 - 09.40   10
2. time 09.40 - 10.40 60  
Matfri 10.40 - 11.10   30
3. time 11.10 - 12.10 60  
Friminutt 12.10 - 12.20   10
4. time 12.20- 13.20 60  
Friminutt 13.20 - 13.30   10
5. time 13.30- 14.30 60  

Måndag: 5.-7. sluttar etter 4.time.Leksehjelp til 1430.
Tysdag og torsdag: Alle elevane sluttar 1430.
Onsdag og fredag: Alle elevane sluttar etter 4.time, 1320.

Foreldrepålogging - IKT og  Digital læringsplattform.

Foreldre kan logge seg på Skooler og Visma flyt via linkane under.
Bruk ID-porten.
Scooler har også Foresatt-app som kan lastast ned via Appstore.

Skooler Foreldreportal

Visma Flyt Skole

 

Skulemjølk. 

For deg som skal bestille skulemjølk og frukt/grønt:
Mjølk: Gå inn på skolelyst.no for bestilling av skulemjølk.

Vi avventar fruktbestilling då vi ikkje veit korleis smittesituasjon blir til hausten.

 

Søknad om elevpermisjon/skulefri

Du skal nytte dette skjemaet om du skal søkje fri for eleven meir enn ein skuledag. Skjema finn du her: Søknad om fri
Fråvære på ein dag kan du sende på sms via Visma Flyt skole til kontaktlærar. 
Opplæringslova § 2-11 seier følgjande om permisjon frå den pliktige opplæringa;  "Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.  Ved søknad om fri utover 2 veker skal eleven skrivast ut frå skulen".
Det bør i slike tilfelle opprettast ein samarbeidsavtale mellom eleven og skulen. Det er ein føresetnad at denne avtalen ikkje påfører skulen/kommunen eit juridisk eller økonomisk ansvar  Vi minner om opplæringslova §2-11 om permisjon frå undervisninga der det heiter: "Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute." 

Søknad om fråtrekk av fråværesdagar på vitnemålet. Skjema finn du her: Søknad om fråtrekk av fråvær

 

Eksamen og nasjonale prøver

Informasjon om retten til å klage på karakterer.

EKSAMEN 2021:
Onsdag 12.mai:  Kunngjering av fag
Tysdag 18.mai:   Eventuelt Førebuing Norsk
Onsdag 19.mai:  Eventuelt Norsk hovudmål
Torsdag 20.mai: Eventuelt Norsk sidemål
Torsdag 20.mai: Eventuelt Førebuing Engelsk
Fredag 21.mai:   Eventuelt Engelsk
Tysdag 25.mai:   Eventuelt Matematikk 

NASJONALE PRØVER 2020:
Lesing 5.klasse: 31. august - 25.september.
Engelsk 5.klasse: 31.august - 25.september.
Rekning 5.klasse: 31.august - 25.september.
Lesing 8.klasse: 31.august - 25.september.
Engelsk 8.klasse: 31.august - 25.september.
Rekning 8.klasse: 31.august  - 25.september.
Lesing 9.klasse: 31.august  - 25.september.
Rekning 9.klasse: 31.august  - 25.september.

Alle dei nasjonale prøvene skal gjennomførast elektronisk.

Råd og utval

Skulemiljøutval

Skulemiljøutvalet handsamar saker som vedkjem det fysiske og psykososiale miljøet ved skulen, jmf. Opplæringslova §11-1a. Det er partsamansett og elevar og foreldre er i fleirtal.

Leiar:  . 
Nestleiar: . 
Skrivar: Ellen Wang Fredriksen.

Elevar: .   
Foreldre: .
Undervisningspers: Line Sollien og Hilde Halbjørhus.  
Kommunens representant: Janne Merete Brødbo 
Rektor Ellen Wang Fredriksen.

Samarbeidsutval

Samarbeidsutvalet er skulen sitt øverste rådsorgan. Der sit det representantar for ulike brukargrupper ved skulen.

Leiar:  . 
Nestleiar:  .   
Skrivar: Ellen Wang Fredriksen

Elev: . 
Foreldre: .
Undervisningspers.:  Line Sollien og Hilde Halbjørhus. 
Andre tilsette: John Johansen.
Kommunens representant: Janne Merete Brøndbo
Rektor Ellen Wang Fredriksen.

Elevrådet

Slik ser elevrådet ut 2020-2021:

Leiar:  Celine Emilie Lund
Nestleiar:  Eskil Walle.
Skrivar:  Ronja Wølneberg.

Kontaktlærar for elevrådet: Marte Kristin Kjelsvik.

Klasserepresentantar:

5. klasse:    Christian Espelin-Asbjørnsen, Syver Rivedal Hjelmen og Malcolm Lundh-Alman.
6. klasse:    Rakel Nødland Thorset og Syver Hustad. 
7. klasse:    Oscar Dehli Haug og Fenja Money. 
8. klasse:    Eskil Walle og Embla C.Ø. Müller.
9. klasse:    Brayden Yoars og Sofia Jane Erlandsen. 
10. klasse:  Celine Emile Lund og Ronja Wølneberg.

FAU

Vedtekter for FAU vedtatt 23.09.2019

Slik ser FAU for 2020- 2021 ut:

Leiar: Marianne Ødegaard Müller.
Nestleiar: 
Skrivar: 

Dei øvrige foreldrekontaktene er styremedlemar.

Foreldrekontaktar:

5. klasse:   Tormod K. Eitrheim og Stian Rygg.
6. klasse:   Stine Kristiansen og Rita Johnsen.
7. klasse:   
8. klasse:   Kåre Haug og Carina Jorem Olsen.
9. klasse:   Hege Owesen og Fiona Erlandsen. 
10. kasse:  Hanne Ødegård og Gunvor T. Abrahamsen.

Referat frå møter

Referat frå møte i FAU 3.9.20 
Referat frå møte i SUSMU 11.3.2020
Referat frå møte i SUSMU 3.2.2020
Referat frå møte i FAU 27.1.2020
Referat frå møter i elevrådet 16.01.20
Referat frå møte i FAU 13.11.19 
Bekymringsbrev frå FAU, vedlegg til referat 13.11.19
Referat frå møte i elevrådet 03.11.19
Referat frå møte i SUSMU 28.10.19
Referat frå møte i FAU 14.10.19
Referat frå møte i elevrådet 8.10.19
Referat frå møte i FAU 23.9.19
Referat frå årsmøte i FAU 23.9.19
Referat frå møte i elevrådet 19.9.19
Referat frå møte i SUSMU 26.8.19

 

Kontaktinfo

Rektor
Ellen Wang Fredriksen Tlf. 3140 8821 / Mobnr: 930 90 077   E-post: Ellen Wang Fredriksen

Konsulent
Liv Birgit Borge Tlf. 3140 8905 E-post: Liv Birgit Borge 

Inspektør
Ingunn Blom-Hagen Tlf. 3140 8907 / Mobnr: 450 65 068  E-post: Ingunn Blom-Hagen

Rådgjevar
Andreas Møhlenberg Tlf. 3140 8906 E-post: Andreas Møhlenberg

Sosiallærar 
Marte Kristin Kjelsvik Tlf: 3140 8906 / Mobnr: 909 49 948 (berre i ordinær arbeidstid)  Epost: Marte Kristin Kjelsvik

 

Kontaktlærar.

5.klasse:  Katarina Aabrekk og Sigurd Jordet og Ingunn Holtet Turner
6.klasse:   Maria Leganger og  Olga Løken Møllerplass  
7.klasse:   Signe Lise Hovig Jordheim og Line Sollien og Trine Pauck Øglund
8.klasse:   Eva Bodin og Kristian Garnes Lunde  
9.klasse:   Andreas Møhlenberg og Ann Kristin Åsmul og Lene Trøim
10.klasse: Lisbet Langehaug og Gerd Line Røysi  

SMS-nummer til skulen:

Du kan ikkje ringe dette nummer, kun sende sms.

1912 30599 10000

Administrasjon: 
Ellen Wang Fredriksen
Ingunn Blom-Hagen
Liv Birgit Borge  
Marte Kristin Kjelsvik                                                        

1912 30599 10006

5.klasse:
Katarina Aabrekk
Sigurd Jordet
Ingunn Holtet Turner

1912 30599 10007

6.klasse:
Maria Leganger
Olga Løken Møllerplass
Ellen Kure

1912 30599 10001

7.klasse:
Signe Lise Jordheim
Line Sollien
Trine Pauck Øglund

1912 30599 10002

8.klasse:
Eva Bodin
Kristian Garnes Lunde

1912 30599 10003 9.klasse:
Andreas Møhlenberg
Lene Trøim
Ann Kristin Åsmul
 1912 30599 10004 10.klasse:
Lisbet Langehaug 
Gerd Line Røysi

 Planar, lovar og reglar

Ordensreglar Hemsedal barne- og ungdomsskule

Handlingsplan mot mobbingNytt regelverk om skulemiljø

Tilstandsrapport for oppvekstsektoren 2018

Trafikksikker kommune - Plan for skular og barnehagar 2016-2019.pdf