Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Lydfiler frå kommunestyret

2020

17.12.2020

Innkalling-cm.L-Kommunestyremøte.mp3

Intro-cm.L-Kommunestyremøte.mp3

Orienteringer-cm.L-Kommunestyremøte.mp3

131_20_Meldinger-cm.L-Kommunestyremøte.mp3

132_20_Søknad om kommunalt tilskot til grøn fleirbrukssti sykkel Utsikten - Hemsedal aktivitetsanlegg.cm.L-MP3.mp3

133_20_Handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024, Budsjett 2021-cm.L-Kommunestyremøte.mp3

135_20_Politisk organisering - Vidare arbeid i strukturutvalet-cm.L-Kommunestyremøte.mp3

137_20_Prioritert handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet 2021-cm.L-Kommunestyremøte.mp3

138_20_Meldingssak - Trafikktryggleiksplan 2020-2023 - status-cm.L-Kommunestyremøte.mp3

139_20_Overføring av unytta investeringsmidlar frå 2020 til 2021-cm.L-Kommunestyremøte.mp3

140_20_Nye omsorgsbustader - Oppstartsløyve-cm.L-Kommunestyremøte.mp3

141_20_tyret for Kyrkjestugu. Godkjenning av ny instruks-cm_1.L-Kommunestyremøte.mp3

142_20_Søknad om permisjon fra politiske verv - Patrick Løkken-cm.L-Kommunestyremøte.mp3

143_20_Val av medlemmer til Hallingdal forliksråd 2021-2025-cm.L-Kommunestyremøte.mp3

144_20_Godkjenning av protokoll frå møte i Kommunestyret 17.12.20-cm.L-Kommunestyremøte.mp3

145_20_Prosjekt Hemsedal med sikkerhet i fokus. Søknad om økonomisk støtte.cm.L-MP3.mp3

Åpenpost-cm.L-Kommunestyremøte.mp3

 03.12.2020

Møteinnkalling-Kommunestyremøte.mp3

Orientering fra Mot-Kommunestyremøte.mp3

Orientering fra Regionrådet-Kommunestyremøte.mp3

Takk til Hans Kristian tannlege-Kommunestyremøte.mp3

119-20_Meldinger-Kommunestyremøte.mp3

120-20_intro_unlatt offentligheten-Kommunestyremøte.mp3

121-20_iDetaljregulering Hemsedal Ferie- og Hyttepark II (F12) - 2.gangs behandling-Kommunestyremøte.mp3

122-20_Burta Åne- handsaming av planinitativ 12-8-Kommunestyremøte.mp3

123-20_Fastsetting av planprogram - Kommunedelpan for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet-Kommunestyremøte.mp3

124-20_Eldrereformen - Leve hele livet-Kommunestyremøte.mp3

125-20_Bosetting av flyktninger 2021-Kommunestyremøte.mp3

126-20_Skoletomt - ekspropriasjonsvedtak-Kommunestyremøte.mp3

127-20_Vardar AS - godkjenning aksjonæravtale-Kommunestyremøte.mp3

128-20_Kontrollutvalet - val av nytt 3. varamedlem-Kommunestyremøte.mp3

129-20_Ungdomsrådet 2019 - 2023 - val av representantar-Kommunestyremøte.mp3

130-20_Godkjenning av protokoll frå møte i Kommunestyret 03.12.2020-Kommunestyremøte.mp3

Åpen post-Kommunestyremøte.mp3

05.11.2020

105/20 Meldingar til kommunestyret.mp3

106/20 Kontrollutvalet Bruøyne bru - saksbehandling og finansiering- oppfølging av vedtak 07.2020.mp3

107/20 Kontrollutvalet val av nytt 3. varamedlem.mp3

108/20 Hemsedal energi as framtidig eigarstrategi.mp3

109/20 Næringsbebyggelse ved Ulsåkstølen handsaming av planinitiativ.mp3

110/20 Områderegulering Tuv sentrum 2. gongs behandling og eigengodkjenning.mp3

111/20 Detaljeregulerig Skardberget HElsinglie- 2. gangs behandling og eigengodkjenning.mp3

112/20 Kommunale boliger husleie til personar med langvarige utfordringer.mp3

113/20 Detaljregulering for Strupa Gravsete II 2. gangs behandling og egengodkjenning.mp3

114/20 Kommunal planstrategi for Hemsedal kommunen 2020-2023.mp3

115/20 Tertialrapport 2-2020.mp3

116/20 Stortingsvalet og sametingsvalet 2021 - valdag.mp3

117/20 Reglement for medverknadsorgan i Hemsedal kommune.mp3

118/20 Godkjenning av protokoll.mp3

Orientering om skuleprosjektet.mp3

Spørsmål frå Jørgen von Tangen.mp3

Spørsmål frå Steinar Bleken (2).mp3

03.09.2020

85-20 Meldinger.mp3

86-20 Kommunal tiltakspakke-corona og eigedomsskatt.mp3

87-20 Handsaming av planførespurnad og planprogram-detaljregulering Langødden.mp3

88-20 Bruksendring frå fritidsbustad til bustad.mp3

89-20 Kontrollutvalet-Årsmelding 2019.mp3

90-20 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020.mp3

91-20 Godkjenning av selskapsavtale 2021-IKA Kongsberg.mp3

93-20 Forliksrådet 2021-2024-val av medlemmer.mp3

94-20 Søknad om fritak frå politiske verv-Ellen M Stabursvik.mp3

95-20 Søknad om permisjon frå verv iklagenemnda for eigedomsskatt-Kristin M Eitrem.mp3

96-20 Fritak styreverv HAS- Andreas Smith-Erichsen.mp3

98-20 Oppløysing av Kommunerevisjon IKS.mp3

99-20 Søknad om permisjon frå politiske verv-Camilla C Underland.mp3

Orientering Hallingdal barnevern.mp3

Orientering HTTL.mp3

18.06.2020

86-20 Kommunal tiltakspakke-corona og eigedomsskatt.mp362.20 Meldingssaker til kommunestyret.mp3

63.20 Kommunal planstrategi 2020-2023 høyring.mp3

64.20 Kommunal tiltakspakke corona og eiedomsskatt.mp3

65.20 Forskrift om godtgjering for folkevalde i Hemsedal kommune.mp3

66.20 tillegg.mp3

66.20 Årsmelding og rekneskap 2019.mp3

67.20 Tertialrapport 1.mp3

68.20 Budsjettrevisjon 1-2020.mp3

70.20 Alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024.mp3

71.20 Politisk behandling av sal- og skjenkeløyver.mp3

72.20 Utbygging av inngangsparti og venterom Helsesenteret.mp3

73.20 Kommunalt mottak for mindreårige.mp3

74.20 Frivilligsentralen 2021.mp3

75.20 Høring - tillatelse til bruk av snøskuter til hytte.mp3

76.20 Klage på vedtak områdeplan for Tuv Sentrum.mp3

77.20 Delegeringsreglement og politisk organisering - oppstart.mp3

78.20 Engasjement og fullmakt som kommunedirektør i enkeltsak.mp3

79.20Hemsedal energi as - val for perioden 2020.2024.mp3

80 og 81.20 Revisjonsløysing og val av revisor.mp3

83.20 Stilling som kommunedirektør i HEmsedal - tilsetting.mp3

Interpellasjon frå Hemsedal krf.mp3

kulturstipend Hemsedal.mp3

07.05.2020

Sak 47/20 Interpellasjon frå Hemsedal KrF 

Sak 48/20 Meldingar

Sak 49/20 Oppsummering av Skogshornstigenprosjektet.mp3

Sak 50/20 Utvidelse av Holdebakken høydebasseng.mp3

Sak 51/20 Tilskot til ymse jord og skogbruksformål. Presisering av vedtekter.mp3

Sak 52/20 Kommuneplan-samfunnsdelen-2 gangsbehandling-egengodkjenning.mp3

Sak 53/20 Skuleareal for neste års 5-trinn, skuleåret 2020-2021.mp3

Sak 54/20 Økonomisjef-finansiering av stilling.mp3

Sak 55/20 Kommunal tiltakspakke i forbindelse med Covid-19-pandemi.mp3

Sak 56/20 Borgarting lagmannsrett-val av meddommarar for perioden 2021-2024.mp3

Sak 57/20 Valg av meddommarar til Tingretten 2021 - 2024.mp3

Sak 58/20 Jordskiftedommere val for perioden 2021 - 2024.mp3

Sak 59/20 Skjønnsmedlemmer innstilling av medlemmer for perioden 2021-2024.mp3

Sak 60/20 Godkjenning av protokoll.mp3

Open post.mp3

02.04.2020

Open post.mp3

Drøftingssak Økonomisk situasjon for HEmsedal kommune i disse krisetider.mp3

Sak 40 Detaljreguleringsplan for BU7 2. gongs handsaming og eigengodkjenning.mp3

Sak 41 Hemsedal som bærekraftig reisemål.mp3

Sak 42 Samarbeid om innkrevjing av kommunale krav - felles innkrevingskontor i Hallingdal.mp3

Sak 43 Konstiuering av kommunedirektør- rådmann - utsetjing av oppstart.mp3

Sak 45 Hemsedal energi as - selskapsmessig skille.mp3

Sak 46 Fritak frå verv som leder for hovedutvalg for livsløp - tidsbegrensa fritak.mp3

 

19.02.2020

Åpen post.mp3

Orientering Hall kraftnett.mp3

Sak 20 Meldinger.mp3

Sak 21 EPC-Energisparing - sluttrapport.mp3

Sak 22 Tilstandsrapport for oppvekstsektoren 2019.mp3

Sak 23 Sentralskulen-godkjenning av konkurransegrunnlag.mp3

Sak 24 Kommunedelplan for friluftsliv-idrett og fysisk aktivitet.mp3

Sal 25 Detaljreguleringsplan Hagenstølen.mp3

Sal 26 Detaljregulering for F7 Lykkja-2 gongs handsaming og eigengodkjenning.mp3

Sak 27 Masterplan terrengsykkel-stadfesting finansiering.mp3

Sak 29 Søknad om fritak i Rådet for Buskerud Museum.mp3

Sak 30 Tilpasning til lovpålagt selskapsmessig skille.mp3

Sak 31 Konstituering av kommunedirektør.mp3

Sak 33 Omsorgsbustader-val av ekstern samarbeidspart.mp3

Sak 34 Omsorgsbustader-godkjenning av rom og funksjonsprogram og kravspesifikasjon.mp3

Sak 35 Sakkyndig nemnd-ny sammensetning og tal på medlemmer.mp3

Sak 36 Fritak frå politiske verv-Sverre Berg Enitch.mp3

Sak 37 Forskrift om godtgjering for folkevalte i Hemsedal kommune.mp3

 

30.01.2020

1.20. Interpellasjon frå Steinar Bleken.mp3

2.20. Meldingar til møte i kommunestyret 20.01.2020.mp3

3.20. Rydningen bustadfelt - detaljreguleringsplan 2. gongs handsaming og eigengodkjenning.mp3

4.20. Fastsetting av planprogram- detaljregulering Nyørk II.mp3

5.20. Fiskumvegen bustadfelt - detaljreguleringsplan - 2. gongs handsaming.mp3

6.20 Omsorgsbustader - Godkjenning av rom og funksjonsprogram og kravsspesifikasjon.mp3

7.20. Dagsenter - demens.mp3

8.20. Trafikktryggleiksplan 2020-2023 etter høyring.mp3

9.20 Plassering av statue Ingrid Wigernes.mp3

10.20. Søknad om vidareføring av dagleg leiarstilling i HEmsedal idrettslag 2020.mp3

11.20 Endring av selskapsavtale for Hallingdal renovasjon IKS - auka låneramme.mp3

12.20. Godtgjerslereglement - revidering.mp3

13.20 Ny kommunelov.mp3

14.20. Ungdomsråd - val av representantar for perioden 2019-2023.mp3

15.20. Hemsedal eldreråd - val for perioden 2019-2023.mp3

16.20 Sparebankstiftelsen Halllingdal - val av medlem og varamedlem til representantskapaet for perioden 2019-2023.mp3

17.20 Godkjenning av protokollen.mp3

18.20 Fritak frå politiske verv søknad frå Tori Snerte.mp3

19.20. Godkjenning av selskapsavtale 2020 - IKA Kongsberg.mp3

 

2019

17.12.2019

Sak 121 Meldinger.mp3

Sak 122 Framlegg til ny vass- og avløpsforskrift.mp3

Sak 123 Felles VA-kontor for spredde avløp og hovedplan for vannområde Hallingdal.mp3

Sak 124 Handlingsprogram og økonomiplan - Budsjett 2020.mp3

Sak 126 Områderegulering Tuv sentrum-2gangs handsaming og eigengodkjenning.mp3

Sak 127 Stig- og løypeplan -rullering 2020.mp3

Sak 128 Omsorgsbustader-godkjenning av rom og funksjonsprogram og kravspesifikasjon.mp3

Sak 130 Godkjenning av protokoll.mp3

Åpen post 17 des.mp3

 

05.12.2019

113_Overføring av unytta investeringsmidlar frå 2019 til 2020.mp3

114_Budsjettjustering - budsjett 2019.mp3

115_Busetting av flyktningar 2020-2023.mp3

116_Prioritert handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet 2020.mp3

117_Sakkyndig nemnd-val for perioda 2019-2023.mp3

118_Klagenemnd for eigedomsskatt - val for perioda 2019-2023.mp3

119_Godkjenning av protokoll.mp3

 

07.11.2019

73.19 Meldingar til møte 07.11.19.mp3

74.19 Områderegulering Totteskogen. sluttbehandling og eigengodkjenning.mp3

75.19 Trafikktryggleiksplan - rullering av tiltaksdel 2020.mp3

76.19 Hemsedal energi kausjon- nytt vedtak.mp3

77.19 Tertialrapport 2 2019.mp3

78.19. Avvikling av KS opplæringskontor Buskerud og oppretting av KS opplæringskontor VIken.mp3

79-111 Diverse val.mp3

05.09.2019

48.19 Meldingar til møtet 05.09.19.mp3

49.19 Hemsedal kommuneplan - samfunnsdelen høyringsutkast 1. gongs handsaming.mp3

50.19 Bruøyne trebru - finansiering og drift.mp3

51.19 51.3 Golfalpin- vidareutvikling av området F17 hemsedal hyttetomter as.mp3

52.19 BU7 - kommunal boligutvikling.mp3

53.19 Vidareutvikling av Hallinghelse.mp3

54.19 Revidert målbruksplan 2019-2022 Hemsedal kommune.mp3

55.19 Nynorsk og digitale læremiddel.mp3

56.19 Tilstandsrapport juni 2019.mp3

57.19 Godkjenning av protokoll.mp3

58.19 Kunst - statue Ingrid Wigernes.mp3

59.19 Endring i vedtektene for barnehagane i Hemsedal.mp3

60.19 Hemsedal energi kausjon.mp3

 

20.06.2019

37_19 Meldingar

38_19 Søknad om vidareføring av daglig leiar stilling i Hemsedal idrettslag

39_19 Planprogram-Kommunedelplan-kulturminneplan

40_19 Panoramavegen-nedklassifisering av kommunal veg

41_19 Tertialrapport 1

42_19 Søknad om tilskot til Faarlundprosjektet-Nilsetunet

43_19 Fullmakt - krise og beredskap

44_19 Utbyggingsavtale Høgebakken AS - Hemsedal kommune

45_19 Eigarskapsmelding Hemsedal kommune-Hemsedal Energi AS

46_19 Status sak 82-18

Åpen post

06.06.2019

22.19 Meldingar.mp3

23.19 Områderegulering Trøym sentrum aust - sluttbehandling og eigengodkjenning.mp3

24.19 HIAS - Hemsedal infrastrukturselskap as utbyggingsavtale II.mp3

27.19 Sentralskulen - sentrale beslutningspunkt.mp3

28.19 Hemsedal energi KF - Årsmelding og rekneskap 2018.mp3

29.19 Omdanning frå HEmsedal energi KF til Hemsedal energi AS.mp3

30.19 Hemsedal energi AS og Hemsedal kommune - avtale om forvalting av konsesjons- og andelskraft.mp3

31.19 Tilstandsrapport for oppvekstsektoren 2018.mp3

32.19 Årsmelding og årsrekneskap 2018.mp3

35.19 Utbyggingsavtale Hovtunsenteret as - Hemsedal kommune.mp3

02.04.2019

12.19. Meldinger til kommunestyret 02.04.19.mp3

13.19 Utviding av aksjekapital VINN AS Hallingdal.mp3

14.19 Områderegulering Tinden H2 2. gongs handsaming og eigengodkjenning.mp3

15.19 Overordna ROS analyse for Hemsedal kommune.mp3

16.19 Sentralskule og helsebehov. Sentrals beslutningspunkt.mp3

17.19 Kommunale utleigebustadar - leigekostnad.mp3

18.19 Ny modulbarnehage - oppstartsvedtak.mp3

19.19. Logopedtenesta i Hemsedal kommune.mp3

20.19. Tilstandsrapport for oppvekstsektoren 2018.mp3

07.03.2019

7_Fritak frå politiske verv-søknad frå Håvard Venås.mp3

8_Varamedlem til hovedutval for plan og ressurs.mp3

9_Detaljregulering Tinden III og Fjellbad.mp3

10_Masterplan for terrengsykling - søknad om finansiering.mp3

Åpen post.mp3

07.02.2019

1.19. Meldingar til kommunestyret 07.02.2019.mp3

2.19 Stig- og løypeplan 2015-2018 handlingsprogram, rullering 2019 og søknad vedr. prosjekt sommar.mp3

3.19. Norske reiselivfagskole, regional delfinansiering.mp3

4.19. Overorda samarbeidsavtale mellom vestre Viken HF og Hemsedal kommune.mp3

5.19 Plassering av sentralskule og helse og omsorgstenestere - vurdering.mp3

6.19. GOdkjenning av protokoll frå møtet i kommunestyret 07.02.2019.mp3

CWD - orientering (1).mp3

2018

18.12.2018

100_Meldinger.mp3

101_Organisering av NAV Hallingdal.mp3

102_Infrastrukturinvesteringer og destinasjonsutvikling - avklaring roller og ansvar.mp3

103_Handlingsprogram og økonomiplan-Budsjett 2019.mp3

105_Trøym sentrum områdereguleringsplan -2 gongs handsaming og eigengodkjenning.mp3

106_Innføring av standard abonnementsvilkår for vann og avløp.mp3

06.12.2018

93.18 Kommuneplan samfunnsdel 2019-2031 - arealdelen 2. gangs handsaming.mp3

94.18 Kommuneplan samfunnssdal 2019-2031 Framlegg til planprogram.mp3

95.18 Brannordning - revidert branndokument for Hallingdal brann- og redningsteneste IKS.mp3

96.18. Båstø gard - status og framtidig forvalting.mp3

97.18 Overføring av unytta investeringsmidlar frå 2018 til 2019.mp3

98.18. Prioritert handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet 2019.mp3

99.18 Protokoll frå møtet i kommunestyret 6.12.18.mp3

12.11.2018

82.18 Oppfølging av kommunestyrevedtak 11.17 oktober 2018.mp3

83.18 Tertialrapport 2.mp3

84.18 Energi og klimaplan for Hemsedal kommune, 2. gongs behandling.mp3

85.18 Kommunal representant til konfliktrådets oppnevningsutvald - oppnevning.mp3

86.18 Avtale om tverrkommunalt samarbeid i Vestre Viken helseområde 2019-2022.mp3

88.18 Utbetring av nye lokaler i Hemsedal kommunehus. Prosjektavslutning.mp3

89.18. Trafikktryggleiksplan. rullering av tiltaksdel 2019.mp3

90.18 Godtgjerselreglement - revidering.mp3

01.11.2018

66.18 Meldingar til kommunestyret 01.11..mp3

67.18. Administrativ målform og dialektfremjande tiltak i målbruksplan.mp3

68.18 Status- oppfølging av kommunestyrevedtak 11.17 oktober 2018.mp3

69.18 Stifting av Hemsedal aktivitetsanlegg as organisasjon for utvikling av aktivitetsanlegg i Hemsedal.mp3

70.18. Sentralskulen. Rom og funksjonsprogram og konkurransegrunnlag.mp3

73.18. Hemsedal energi KF val av revisor.mp3

74.18. Omdanning av Hemsedal energi KF til Hemsedal energi as.mp3

25.09.2018

61. og 62.18. Hovudplan for vassforsyning og for avløp og vassmiljø 2018-2030.mp3

63.18. Eigarskapsmelding Hemsedal kommune.mp3

64.18. Godkjenning av protokoll.mp3

65.18. KOmmuneplan planprogram.mp3

 

06.09.2018

Folkets spørjetime.mp3

50.18 Meldingar.mp3

51.18 Sentralskulen. ROm og funksjonsprogram og konkurransegrunnlag.mp3

53.18 Søknad informasjonstenester og vertskapstenester HTTL 2018-2030.mp3

53.18 siste del.mp3

56.18 Farmen detaljreguleringsplan ny 2. gongs handsaming.mp3

57.18 Sal av Skadvinvegen 16 kommunal bustadtomt.mp3

58.18 Selskapsstrategi for KOmmunerevisjonen as.mp3

59.18 Samorganisering av Hallingdal krisesenter og psykisk helse.mp3

 

21.06.2018

39_Meldinger.mp3

40_Hemsedal Energi KF- årsmelding og rekneskap.mp3

41_Tertialrapport.mp3

42_Brannanlegg trygdebustader.mp3

43_Kommunen sitt eigarskap i Vestviken 110.mp3

44_Bruøyne trebru - stønad og eigarskap.mp3

45_Bubakken detaljregulering - eigengodkjenning.mp3

46_Bakkestølane detaljregulering - eigengodkjenning.mp3

47_Temaplan Beitebruksplan.mp3

48_Målform i Hemsedal kommune.mp3

Kulturstipend til Gustav Vøllo.mp3

Ungdata- presentasjon.mp3

12.06.2018

37_Kommuneplan for Hemsedal-arealdelen Høyring-utlegging til off ettersyn.mp3

31.05.2018

29.19 Meldingar til kommunestyret 31.5.18.mp3

30.18 Kommunestyre og fylkestingsval 2019.mp3

31.18 Tilstandsrapport for oppvekstsektoren i Hemsedal 2016-2017.mp3

32.18 Nibbi tilbakeførast til skulelokale - vurdering av alternative løysingar for barnehagedrift.mp3

33.18 Behov og lokalisering av Hemsedal sine helse - og omsorgstenester.mp3

34.18 Årsmelding og årsrekneskap 2017.mp3

36.18 Sentralskulevedtak sak 18.18. Ny vurdering av konkurranseform-gjennomføring av prosjektet.mp3

05.04.2018

17.18. Meldingar til kommunestyret.mp3

18.18. Ny skule - areal og overordna funksjonsprogram.mp3

19.18 Forvaltingsrevisjonsrapport IKT oppfølgingssak.mp3

20.18 Kontrollutvalet Årsmelding 2017.mp3

21.18 Delegeringsreglementet for Hemsedal kommune revidering.mp3

22.18 TIllegg til gebyrregulativ for 2018.mp3

24.18 Arealplanlegging kommunale reguleringsplaner prioritering og finansiering.mp3

25.18 Strategiprosess Hemsedal kommune og Hemsedal turisttrafikklag.mp3

26.18 Skarsnuten detaljreguleringsplan.mp3

27.18 Gangveg Tuv- Holdebakken detaljreguleringsplan.mp3

28.18 Godkjenning av protokoll frå dagens møte.mp3

06.03.2018 Kommunestyret og politisk temadag

Meldinger.mp3

10_ Søknad_auke_festeavgift_Hemsedal_gravplass.mp3

11_Senger_i_næring-Tidsplan_gjennomføring_rettleiing-kontroll.mp3

12_Investeringsprosjekt-prosjektavslutning_2013_2016.mp3

13_Utbedring_nye_kontorer_Hemsedal_kommunehus.mp3

14_Stig-og_løypeplan_2015-2018-Handlingsprogram-rullering.mp3

15_Stisykling_heile_familien-søknad_stønad.mp3

Anders_Buchardt-om_hotellprosjekt.mp3

Ecosign_og_grunneigarar_informerer_planarbeid_Røggelia.mp3

Vegen_vidare_for_Hemsedal.mp3

 

01.02.2018

1_Meldingar.mp3

2_Fritak_frå_politiske_verv_Inger_Lill_Solberg.mp3

3_Hemsedal_Fjellandsby_F1-Slutthandsaming-eigengodkjenning.mp3

4_Hemsedal_fjellandsby2-Slutthandsaming-eigengodkjenning.mp3

5_Status_for_utbygging_innan_helse_og_omsorg.mp3

6_Ny_skule-plassering_av_badeanlegg.mp3

7_Kommunalt_tilsyn_med_stadleg_sal_av_tobakksvarer.mp3

9_Godkjenning_låneopptak-Hemsedal_EnergiKF.mp3

Orientering_frå_rådmannen.mp3

åpen_post.mp3

2017

14.12.2017

Folkets spørjetime.mp3

87_Meldinger.mp3

88_Endring_selskapsavtale-Hallingdal_Brann-og_redningsteneste.mp3

89_Framlegg_økonomiplan_2018-2021.mp3

90_Framdriftsplan_fyrste_byggesteg_innan_skule_og_ombygging_til_barnehage (2).mp3

91_Klage_avslag_søknad_fritak_tilknytningsavgift.mp3

92_Kommunedelplan_idrett-fysisk_aktivitet_2018-2021.mp3

93_Ny_forskrift_tømming_avlaupsanlegg_inkl_tette_tanker-gebyr.mp3

94_Organisering_nemnder-eigedomsskatt.mp3

95_Kommunalt_tilsyn_med_stedlig_sal_av_tobakksvarer.mp3

96_Overføring_unytta_investeringsmidlar.mp3

97_IKA_Kongsberg-selskapsavtale_2018.mp3

 

08.11.2017

 77_Interpellasjon_Janne_Brøndbo.mp3

78_Meldinger.mp3

79_Innspel_hovedutval_Livsløp-skuleskyss_vidaregåande_skuler_Hallingdal.mp3

80_Trafikktryggleiksplan-rullering_tiltaksdel_2018.mp3

81_Attjern-detaljreguleringsplan.mp3

82_Panoramavegen-forespurnad_finansiering_vegutbetring.mp3

83_Status-oppfølgjing_kommunestyrevedtak_11-17.mp3

84_Forvaltningsrevisjonsrapport_IKT_Hallingdal.mp3

85_Kommunale_vigslar-retningsliner.mp3

åpen_post.mp3

26.09.2017

62_Meldinger.mp3

63_Økonomisk_rapportering_ja-aug.mp3

64_Innsynsreglement_for_folkevalte.mp3

65_Senger_i_næring-ulovlighetsoppfølging_etter_plan-og_bygningsloven.mp3

66_Utbyggingsavtaler_grunnlag_vidare_reiselivsutvikling_Hemsedal.mp3

67_GolfAlpinIII-detaljreguleringsplan-2_gongs.mp3

68_Utbyggingsavtale_revidert-detaljreguleringsområde_Hemsedal_Golf_Alpin_III.mp3

69_Gang-og_sykkelveg_Holdebakken-Tuv.mp3

70_SvøIII_Endring_detaljreguleringsplan-2_gongs.mp3

71_Søknad_fritak_tilknytningsavgift-hyttefeltet_H2_Holdeskaret.mp3

72_Høyring-Endring_forskrift_nydyrking-forbod_nydyrking_av_myr.mp3

73_Skatteoppkrevjaren-Hallingdal_fordeling_kostnadar.mp3

74_Kommunalt_lån_anleggsutbygging_samband_med_spelemidlar.mp3

75_Vedtekter_sakkyndig_nemnd-klagenemnd-eigedomsskatt.mp3

Orientering - skrantesjuka.mp3

Åpen_post.mp3

22.06.2017

42_Meldinger.mp3

43_Årsrekneskap-årsmelding2016-Hemsedal_Energi_KF.mp3

44_Årsmelding_kontrollutvalet_2016.mp3

45_Hemsedal_kommune-årsmelding_rekneskap2016.mp3

46_Økonomisk_rapportering-januar_mai_2017.mp3

47_Budsjettrevisjon_2017.mp3

48_Eigedomsskatt-moglegheiter-konsekvensar-utviding.mp3

49_Utbygging-plassering_av_sentralskule.mp3

50_Kommunedelplan-idrett_fysisk_aktivitet-2018-2021.mp3

51_Nye_stadnamn.mp3

52_Skogshornstigenprosjektet-auke kommunal_finansgaranti.mp3

53_Skjenketid_Holdebakken_og_sentrum.mp3

54-55_Detaljreguleringsplaner-tatt_ut.mp3

56_Lokal_forskrift_tildeling_langtisopphald_sjukeheim.mp3

57_Organisering_NAV-kontorene_Hallingdal.mp3

58_Godkjenning_Av_protokoll.mp3

 

01.06.2017

35.17 Meldingar til møtet 01.06.17.mp3

36.17. Konstituering av rådmann frå 18.april 2017.mp3

37.17. Lag og organisasjonar. Bruksrettavtaler bruk og utleige av bygga.mp3

38.17. Retningsliner for tildeling av startlån frå Husbanken.mp3

39.17. Høyring- konseptutrerdning om Sivilforsvaret.mp3

40.17. Prinsippsak - frådeling av utleigehytter frå landbrukseigendom.mp3

41.17 Godkjenning av protkollen.mp3

 

04.05.2017

28.17 Meldingar.mp3

29.17. Nye stadnamn- Lykkjagutu.mp3

30.17 Kommunalt lån til anleggsutbygging HEmsedal idrettslag.mp3

31.17. Områdeplan Trøym vest, føringar for vidare planarbeid i området.mp3

32.17 Revidert forskrift avfallsbehandling.mp3

33.17 Prinsippsak - frådeling av utleigehytter frå landbrukseigendom.mp3

34.17 Godkjenning av protokoll 4..5.17.mp3

06.04.2017

13.17. Interpellasjon frå Hemsedal SV.mp3

14.17. Meldingar til kommunestyret.mp3

15.17 Økonomisk rapportering januar - februar.mp3

16.17 Strategisk næringsplan 2016-2022.mp3

17.17 Senger i næring og føringar for framtidige reguleringsplanar.mp3

18.17. Parkeringsløysing for Tuv sentrum - avtale om bruk av grunn.mp3

19.17. Møtereglement for Hemsedal kommune.mp3

20.17. Takst og rabattsystemet for bompengefinansiering av rv 7 Sokna - Ørgenvikaa endringar.mp3

21.17 Søknad om alpin VM Hemsedal - kommunal forankring.mp3

22.17 Retningsliner for klassetur på 10. trinn i regi av skulen.mp3

23-17 Søknad om kommunalt tilskot Totteskogen rulleskiløype.mp3

24.17. Igangsetting av arbeidet med kommundelplan for idrett og fysisk aktivitet.mp3

25.17 Lokal handlingsplan for Hallingdal mot radikalisering og voldelig ekstremisme.mp3

26.12. Brannsamarbeid i Halllingdal.mp3

27.17 Godkjenning av protokoll.mp3

 

09.02.2017

1_Interpellasjon_Venstre.mp3

2_Meldinger.mp3

3_Helsesenter-utbygging-ombygging av legekontor og ambulanse.mp3

4_Kommuneplan-arealdel.mp3

5_Prosjekt Skogshønstigen og kommunalt tilskot.mp3

6_Arealplanlegging-prioritering og finansiering av planoppgaver.mp3

7_Kjøp av vegareal.mp3

8_Plan gjenomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2020.mp3

9_Kontrollutvalg_Hemsedal-budsjett 2017.mp3

10_Protokoll.mp3

Grunngitte spørsmål.mp3

 

2016

20.12.2016

130.16 Meldingar til kommunestyret.mp3

131.16 Økonomi- og handlingsplan 2017-2020.mp3

132.16 Barnehage. og skuleutbygging i Hemsedal.mp3

133.16 Finansiering av geovekstprosjekt.mp3

134.16 Søknad om driftstilskott for privatpraktiserande fysioterapeut.mp3

135.16 Trafikktryggleiksplan.mp3

136.16 Senger i næring - prinsippsak.mp3

137.16 Vurdering av innføring av Polentur i regi av skulen.mp3

138.16 Klage på vedtak - avslag på søknad om fritak for betaling av tilknytningsgebyr.mp3

139.16 Panoramavegen. førespurnad om finansiering ac vegutbetring.mp3

140.16 Vestviken 110 IKS - endring av selskapsavtalen.mp3

141.16 Overføring av investeringsmidlar frå 2016 til 2017.mp3

142.16 Kjøp av Bruheim.mp3

01.12.2016

116_Meldinger.mp3

118_Vedtak_planstrategi_2016-2019.mp3

119_Stig-og_løypeplan_2015-2018.mp3

120_Prioritert_handlingsplan_idrett-fysisk_aktivitet_2017.mp3

121_Politireforma-uttale.mp3

122_Hemsedal_Veksthus_EigedomAS-førespurnad_kommunalt_eigarskap.mp3

123_Høyringssvar_statens_vegvesen-KVU_Rv7-Rv52_Gol-Voss.mp3

124_Felles_FIG_lager_Hallingdalskommunane.mp3

125_HovtunsenteretAS-Søknad_nedsetting_vass-kloakkavgift.mp3

126_Eigedomsskatt_kraftanlegg_2017_Kapitalisering_ved_taksering.mp3

127_Endring_åpningstider_NAV_gol-Hemsedal.mp3

128_Utviding_kyrkjegarden-prosjektavslutning.mp3

129_Godkjenning_protokoll.mp3

29.09.2016

66_interpellasjon_Petter_owesen.mp3

67_Meldinger.mp3

68_Markegardslia-Lykkja_endeleg_vedtak.mp3

69_Nye_stadnamn.mp3

70_Senger_næring-prinsippsak.mp3

71_Søknad_fritak_betaling_tilknytningsavgift-hyttefeltH2_Tinden.mp3

72_Stortingsval_2017-fastsetting_valdag.mp3

73_Valstyret.mp3

74_Revidering_vedtekter-tilskot_ymse_jord-skogbruksformål.mp3

75_Høyring-endring_konsesjonslov-jordlov.mp3

76_Vedtektsendring_barnehage.mp3

77_Tillegg_tilstandsrapport_oppvekstsektoren_2015.mp3

78_Økonomireglement_Hemsedal_kommune.mp3

79_Holde_Thorset_legat-val_representant.mp3

80_Endring_lokal_forskrift_hundehald.mp3

81_Planprogram_energi-klimaplan.mp3

82-114_Søknader-sals_og_skjenkeløyver.mp3

 

28.06.2016

40_Meldinger.mp3

41_Tertialrapport_1.mp3

42_Årsmelding-regnskap_2015.mp3

43_Budsjettrevisjon.mp3

44_Hemsedal_EnergiKF-årsrekneskap_årsmelding.mp3

45_Årsmelding-kontrollutvalget.mp3

46_Forvaltningsrapport_vedr_interkommunal_barnevernteneste_Hallingdal.mp3

47_Møtereglement_Hemsedal_kommune-revidering.mp3

48_Fritak_politiske_verv-Marianne_Viljugrein.mp3

49_Alkoholpolitiske_retningsliner.mp3

50_Næringsføremål_turistområder.mp3

51_Paragraf27_samarbeid_akutte_lavterskeltilbod_innan_sosialfaglege_feltet-vedtekter.mp3

52_Revidering_kommunedelplan_energi-klima.mp3

53_Hemsedal_Næringsforening-førespurnad_høyringspart.mp3

54_Skigarden_badeanlegg.mp3

55_Helsesenter-ombygging_utviding.mp3

56_Barnehagane-vurdering_endring_opningstid.mp3

57_Bustader_flyktingar-behovsanalyse.mp3

58_IKA_Kongsberg-endring_selskapsavtale.mp3

59_MurenII_detaljreguleringsplan.mp3

60_LNF-SF8-detaljreguleringsplan.mp3

61_Hemsedal_kyrkje-søknad_ekstraløyving.mp3

62_Planstrategi_2016-19.mp3

63_Takstvedtekter-eiendomsskatt-revidering.mp3

64_Kommunens_opplæringskontor_Buskerud-endring_selskapsavtale.mp3

65_Godkjenning_protokoll.mp3

Info_skulestruktur.mp3

Open_post.mp3

12.05.2016

19_Meldinger.mp3

20_Energimerking_EPC-gjennomføring_kommunale_bygg.mp3

21_Oppgradering_kultursalen_Prosjektavslutning.mp3

22_Strategisk_næringsplan-presisering.mp3

23_Søknad_informasjonstenester-vertskapstenester_Hemsedal_turisttrafikklag.mp3

24_Utbygging_vatn-avløpsnett_Tindenområde.mp3

25_revidert_avfallsplan.mp3

26_Revidert_avfall-slam-Hallingdal_Renovasjon.mp3

27_Næringsføremål_turistområder-oppfølgjing-kontroll.mp3

28_Hemsedal_idrettslag-søknad_tilskott_utvikling-oppretting_stilling.mp3

29_Tiltak_Skogshødnstigen-forslag_prosjektbeskriivelse.mp3

30_Jordskiftedommarar.mp3

31_Borgarting_lagmannsrett-valg.mp3

32_Skjønnsmedlemmer-valg.mp3

33_Tingretten_valg.mp3

34_Forliksrådet.mp3

35_Tilstandsrapport_skule-barnehage_2015.mp3

36_Endring_vedtektene_SFO.mp3

38_Busetting_einslige_mindreårige.mp3

Interpellasjon.mp3

Åpen_post.mp3

 

10.03.2016

10_Meldinger.mp3

11_Kommunereform-vidare_arbeid.mp3

12_Energimerking_EPC.mp3

13_Konsekvensar-moglegheiter_-privat_barnehagedrift.mp3

14_Heimskar_detaljreguleringsplan.mp3

15_Planførespurnad-detaljregplan_bustafelt_B9_Tuv.mp3

16_Prinsippsak_privat_utvikling_bustadfeltet_B9-Tuv.mp3

17_Eiegngodkjenning_detaljreg_plan_Hestehaugane.mp3

Open_post.mp3

04.02.2016

1_Meldinger.mp3

2_Hemsedal_Energi_KF_Endring_clearingløysing_finansiell_handel_kraft_NASDAQ.mp3

3_Søre_Fekene_førespurnad_detaljplanlegge_hyttefelt.mp3

4_Huso_Fjellgard_Søknad_justering_reguleringsplan-planavklaring.mp3

5_Planforespørsel-endring_detaljreguleringsplan_GolfalpinII.mp3

6_Hemsedal_ungdomsråd_val_kommunal_rep_vararep.mp3

7_Sparebank1_Hallingdal_Valdres_val_medlem_Sparebankstiftelse.mp3

8_Skatteoppkreveren_Hallingdal-val.mp3

9_Veg Øst-Vest, kommunesamanslåing m.m.mp3

2015

17.12.2015

103_Meldinger.mp3

104_Årsbudsjett_2016.mp3

105_Risiko-sårbarsanalyse.mp3

106_Vinn_endring_aksjonæravtale.mp3

107_Busetting_flyktninger.mp3

108_Råd_menneske_nedsatt_funksjonsemne.mp3

109_Namnesak_kartverket.mp3

110_Sikring_Krikken_Vassverk.mp3

111_Miljøprioritert_gjennomføring_RV52.mp3

112_Opparbeiding_gang-sykkelveg_etablering_gangbru-Skogstad_bru.mp3

113_Sti-løypeplan.mp3

114_Vidareføring_prosjektperioden_vassområde_Hallingdal.mp3

115_Unytta_investeringsmidler.mp3

Open_post.mp3

03.12.2015

92_Meldinger.mp3

93_Endring_selskapsavtalen-valgbarhet_representantskapet.mp3

94_Prioritert_handlingsplan_idrett-fysisk_aktivitet_2016.mp3

95_Bosetting_flyktninger-år_2016-2019.mp3

96_Endring_aksjonæravtale_Vinn.mp3

97_Høyring_endring_motorferdsellov-opning_catskiing.mp3

98_Kommunerevisjon_IKS_Valdres-Hallingdal-VAL.mp3

99_Buskerudmuseum_VAL.mp3

100_Vestviken_IKS-VAL.mp3

101_Godtgjerslersreglement.mp3

102_Godkjenning_protokoll.mp3

Open_post.mp3

 

10.09.2015

42_Meldinger.mp3

43_Oppmoding_busetting_flyktninger.mp3

44_Barnehage-ogskulestrukturen.mp3

45_Politisk_delegasjonsreglement.mp3

46_kommunereforma.mp3

47_Hoyring_eigedomsbeskatning_arbeidsmaskiner_verk-bruk.mp3

48_Fiskum_hyttefelt-Nyork-reguleringsendring.mp3

49_Sore_fekene.mp3

50_Muren_F7_hyttefelt.mp3

18.06.2015

22_Meldinger.mp3

23_Årsmelding-regnskap-2014.mp3

24_Tertialrapport_1-15.mp3

25_Budsjettrevisjon-2015.mp3

26_Årsrekneskap-årsmelding_2014-Hemsedal_Energi_KF.mp3

27_Strategisk_næringsplan_2016-2022.mp3

28_Markegardslia-Lykkja-Kommunedelplan-2_gangs_handsaming.mp3

29_Molla-detaljreguleringsplan_N1-områdeplan_for_Holdebakken.mp3

30_Politisk_organisering.mp3

31_Vidareforing_kulturkoordinator_Hallingdal.mp3

32_Hogestolen-Hemsedal_kildevann-detaljreguleringsplan.mp3

33_Oppmoding_busetting_fleire_flyktningar.mp3

34_Soknad_dispensasjon_rekkefolgekrav_detaljplan_TindenII-Hemsedal_skisenter.mp3

36_Godkjenning_protokoll.mp3

Open _post.mp3

07.05.2015

14.15 Meldingar til motet i kommunstyret 07.05.15.mp3

15.15 Vegsamandet aust - vest - uttale frå Hemsedal kommune.mp3

16.15 Opparbeiding av Fiskum bustadfelt . prosjektavslutning.mp3

17.15 Utviding av kyrkjegarden. Oppstartsloyve.mp3

18.15 Status kommunale utleigebustader.mp3

19.15 Revidering av forvaltingsplan for statlege sikra friluftsområde i Hemsedal.mp3

20.15 Kommunestyre - og fylkestingval 2015 - delegering av mynde.mp3

21.15 Godkjenning av protokoll frå dagens mote.mp3

Open post 7.5.15.mp3

05.03.2015

8_Meldinger.mp3

9_Omraadeplan_Ulsaak.mp3

10_Kommunereforma.mp3

11_Aarsmelding_kontrollutvalg_2014.mp3

12_Tilbud_overta_forvaltningsansvaret_hydalen_landskapsvernområde.mp3

05.02.2015

1_Meldinger.mp3

2_Kommunedelplan_Markegardslia-Lykkja-ny utlegging.mp3

3_Hallingdal_barnevernteneste-endring_samarbeidsavtale.mp3

4_Nye_stadnamn-Fiskumhaugen.mp3

5_Arbeidsgiverstrategi.mp3

6_Kommunal_plan-overgang_barnehage-skule.mp3

Folkets_sporjetime.mp3

 2014

06.02.2015

1_Meldinger.mp3

2_Kommunedelplan_Markegardslia-Lykkja.mp3

3_Områdeplan_Ulsåk.mp3

4_Ekspropiering_alpin_nedfart_Skiheisen-klage_kommunestyrevedtak.mp3

5_Alternativ_gang-sykkelveg_Holdebakken-Tuv_anbefalte_loysningar.mp3

6_Fire_eller_fem_skuledagar-Tuv_ogUlsåk_skuler.mp3

7_Barnehageavdelingane_Skadvin-avvikling.mp3

8_Skulefritidsordninga_Hemsedal-endring_vedtektene.mp3

9_Hallingdal_Museum-Buskerudmuseene-konsolidering.mp3

10_Fritak_fra_politiske_verv-Oyvind_Thorset.mp3

11_VA-anlegg_TroimRA-Fiskum_pumpestasjon-prosjektavslutning.mp3

12_Gangveg_langs_F33-prosjektavslutning.mp3

13_Kjetting-renovasjonsplass_Holdebakken-prosjektavslutning.mp3

14_Fartsdumper_SvoeoII-prosjektavslutning.mp3

15_Asfaltering_bustadfelt_Tuv-prosjetavslutning.mp3

Open_post.mp3

06.03.2014

17_Ekspropiering_alpin_nedfart_Skiheisen-klage_kommunestyrevedtak_65-13.mp3

18_Fastsetjing_planprogram_hovedplan_VA.mp3

19_Faste_barnehageplasser_for_barn_frå_Hemsedal_statlige_mottak.mp3

20_Forsokksordning_snoscooterloyper-vidare_utgreiing-framlegging_forskrift.mp3

21_Retningslinjer_ENoK-fondet-ny revidering.mp3

22_Tildeling_kommunale_bustadtomter-endring_retningslinjer.mp3

Åpen_post.mp3

03.04.2014

23_Meldingar.mp3

24_KLP-ny_avtale.mp3

25_Hemsedal_GolfAlpin-detaljreguleringsplan.mp3

26_Rv_52_Troim-Holde_bru-gangveg-detaljreguleringsplan.mp3

27_Reguleringsplan_Troym_sentrum-aust_Planprogram_omradeplan_utlegging_off_ettersyn.mp3

28_Opparbeiding_bustadfelt_SvooIII-prosjektavslutning.mp3

29_Varmestugu-Gravset-Hemsedal-idrettslag-soknad.mp3

30_Alkoholpolitiske_retningsliner-2012-1016-endring.mp3

31_Hemsedal_golfklubb-Golfstua-Skjenkeloyve.mp3

32_Skjenkeloyve_Hemsedal-Cafe_Stavkroa_Stallen_Big_Horn.mp3

33_Fastsetting_gebyr_adressering.mp3

15.05.2014

34-14 Meldingar til motet 22.05.14.mp3

35-14 Permisjon frå politiske verv - Iren Halbjorhus.mp3

36-14 IKT samarbeid i Hallingdal.mp3

37-14 Utviklingsprogram for byregionar.mp3

38-14 Barnehage og skulestruktur - alternative loysingar.mp3

39-14 78 nye vegnamn - fastsetting av skrivemåte.mp3

40-14 Godkjenning av protokoll frå mote i K styret 22.05.2014.mp3

41-14 Opparbeiding gang og sykkelveg og gangbru.mp3

26.06.2014

42-14 Meldingar.mp3

43-14 Årsmelding og rekneskap 2013 HEmsedal kommune.mp3

44-14 Årsmelding kontrollutvalget 2013.mp3

45-14 Årsmelding og rekneskap HEmsedal energi KF.mp3

46-14 Tertialrapport nr 1 2014.mp3

47-14 Budsjettrevisjon 2014 Hemsedal kommune.mp3

48-14 Delegasjonsreglement revidering.mp3

449-14 IKA Kongsberg endring av selskapsavtale.mp3

50-14 Fastsetting av tomtepris Fiskum tomtefelt.mp3

51-14 Strupa - Gravset hyttefelt detaljregulering eigengodkjenning.mp3

53-14 Hemsedal kyrkje og gravlund detaljreguleringsplan eigengodkjenning.mp3

54-14 Områderegulering for Troym aust godkjenning av planprogram.mp3

55-14 Oppmoding om busetting av fleire flyktningar i 2014 og 15.mp3

56-14 Ny bruksrettavtale Helselagshuset.mp3

57-14 Nytt kjoken mm HElselagshuset prosjektavslutning.mp3

58-14 Fastsetting av gebyr feiing og tilsyn 2014.mp3

59-14 Godkjenning av protokoll for motet 26.6.14.mp3

Open post 26.6.14.mp3

10.10.2014

60_Meldinger.mp3

61_Barnehage-og_skulestrukturen_Hemsedal.mp3

62_KS_medverknad_lokale-regionale_prosessar_kommunereform.mp3

63_Krisefullmakt-endring.mp3

64_Sti-og_loypeplan.mp3

65_Ålrust-Eikre_hyttefelt_endring_detaljreguleringsplan.mp3

66_Delegasjonsreglement-revidering.mp3

67_Molla_detaljreguleringsplan.mp3

68_Invitasjon_samarbeid_mot_mobbing.mp3

69_ROS-analyse_Hemesedal_kommune-oppstart.mp3

70_Forpliktende_felles_samhandlingstiltak-samhandlingsreform-Hall_lokalmed_senter.mp3

71_Mari_Nymoen_eikre-soknad_fritak_politiske_verv.mp3

72_Fritak_politiske_verv-soknad_Helene_Sagabråten.mp3

73_Tilleggsval-ny_4-vara_livslop.mp3

74_Rv_52-stifting_interesseselskap.mp3

75_Godkjenning_dagens_protokoll.mp3

Åpen_post.mp3

04.12.2014

76_Meldinger.mp3

77_Tertialrapport-2.mp3

78_Totteskogen_rulleskiloype.mp3

79_Budsjett-handlingsprogram-okonomiplan.mp3

80_Informasjon_mobbing_i_skulen.mp3

81_Hoyring-forslag_oppheving_konsesjon-boplikten.mp3

82_Fritak_verv-Matilda_Sjogren.mp3

83_Fritak_verv-Sylfest_Laiingen.mp3

84_Energimerking-EPC_gjennomforing-kommunale_bygg.mp3

85_Trafikktryggleiksplan-rullering_tiltaksplan_2015.mp3

86_Forslag_regional_plan-vannforvaltning.mp3

88_Fastsetjing_valgdag_2015.mp3

89_Buskerudmuseet-Hemsedal_bygdetun-leigeavtale.mp3

90_Nye_stadnamn_Fiskum-næringsbygg_Flogo.mp3

91_Utbyggingsavtale-Tinden-endring.mp3