Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Rullering av kommuneplan

Planstrategi for valperioden (2016-2019) og Rullering av kommuneplanen sin arealdel (2018-2030)

Kontaktperson
Ola Frogner
ola.frogner@hemsedal.kommune.no

postmottak@hemsedal.kommune.no

Status

Planstrategi og planprogram/oppstart  for rullering av arealdelen er vedtatt i kommuneplannemnda den 06.09.16 for utlegging til off. ettersyn  med frist for merknader og innspel den 25.10.16.

Gjeldande arealdel for Hemsedal blei vedtatt den 08.12.2011.

Planstrategien saman med planprogrammet er grunnlag  for planarbeidet, det vil sei i praksis at programmet er ein  arbeids-, utgreiings- og medverknadsplan for arbeidet med arealdelen.

Kommuneplanen sin  arealdel vert utforma av kommunen og fastlegg dei langsiktige og overordna rammene for arealbruken i kommunen. Den skal i utgangspunktet dekke heile kommunen og kan derfor ikkje vere like detaljert som reguleringsplanar. Kommuneplanen sin arealdel er rettsleg bindande. Det betyr at eventuelle byggetiltak må vere i tråd med arealformålet  og føresegner til kommuneplanen, eller i tråd med reguleringsplan for område.

Denne sida vert oppdatert etter kvart som planprosessen går fram og nye aktuelle dokument vert utarbeida.

Gjeldande kommuneplan for Hemsedal 2011/2013

Planarkivet planid. 2011001

Lovgrunnlag, veiledarar og vedtaksdokument

Plan, og bygningslova

T-1491 kommuneplanens arealdel

Grunnlagsdokument

Planstrategi 2016 - 2020 (Del I) + Planprogram for kommune

Notat av 14.11.2016 - Planstrategi 2016 - 2019 og framlegg til planprogram for kommuneplan- arealdel

Saksframlegg, planstrategi 2016-2019 for Hemsedal kommune (Del I) og fastsetting av planprogram for arealdel (Del II).pdf

Vedtak Kst, 01122016, Sak 118_16, Vedtak av planstrategi 2016-2019 for Hemsedal kommune.pdf

Kommuneplan Samfunnsdel 2009/2021

Folkehelseoversikt Hemsedal kommune 2016

Innspill - private og sentrale mynde - Tabell 26.01.17.pdf

Vedtaksdokument

Saksframlegg for kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplan - K plannemnd 06.09.16

Møteprotokoll frå K- plannemndmøte den 06.09.16