Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyring og kunngjeringar

Varsel om oppstart av planar

Detaljregulering for RV52 Storeskard-Galdane (2019018)

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-18 varslast det oppstart av arbeid med detaljregulering for RV52 strekning Storeskard-Galdane.

Merknader til reguleringsarbeidet må sendast skriftleg til Statens vegvesen  innan 16.11.2020. For meir informasjon om prosjektet gå til SVV sin nettside: Storeskard-Galdane

Gå til planarkivet for å lese planinitiativet og referat frå oppstartsmøtet, skriv inn 2019018 i søkefeltet.

Detaljregulering for RV52 Tuv-Venås (2019019)

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-18 varslast det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for RV52 strekning Tuv-Venås.

Merknader til reguleringsarbeidet må sendast skriftleg til Statens vegvesen innan 16.11.2020. For meir informasjn om prosjektet gå til SVV sin nettside: Tuv-Venås

Gå til planarkivet for å lese planinitiativet og referat frå oppstartsmøtet, skriv inn 2019019 i søkefeltet.

Offentleg ettersyn og høyring av planar

Forskrift for avfallsbehandling

Forslag til revidert «Forskrift for avfallsbehandling» for Flå kommune, Gol kommune, Hemsedal kommune, Hol kommune, Nesbyen kommune, Krødsherad kommune og Ål kommune er på vegne av kommunene lagt ut på høring.

Innspill og kommentarer sendes til Hallingdal Renovasjon IKS, Kleivi Næringspark 31, 3570 Ål eller til firmapost@hallingdalrenovasjon.no innen høringsfristen 15. oktober 2020.

 Avfallsforskrift høringsdokument 2020.pdf

Høyring og offentleg ettersyn - detaljregulering for Kjelhovda

Hovudutval for Plan og Ressurs gjorde i sak 69/20 den 10.12.2020 vedtak om å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for Kjelhovda (planID 2019011) ut til offentleg ettersyn og høyring i samsvar med §§ 5-2 og 12-10 i plan- og bygningslova. Formålet med planen er å regulere området til fritidsbustader.

Innspel til planen må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 6.februar 2022. Eventuelle spørsmål kan rettast til planavdelinga i kommunen.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2019011 i søkefeltet.

Vedteke planar

Kommunal planstrategi for Hemsedal 2020-2023

Kommunestyret vedtok i møte den 05.11.2020, sak 114/20 kommunal planstrategi for periode 2020-2023. Planstrategidokumentet og andre sentrale dokument i saka: 

Detaljregulering for Hemsedal Hytte- og Feriepark II (PlanID: 2019004)

Kommunestyret vedtok i møte den 03.12.2020, sak 121/20, reguleringsplan for Hemsedal Hytte- og Feriepark II.

Kommunestyret oppheva samtidig del av førre detaljreguleringsplan for Hemsedal Hytte- og Feriepark (2009001) som ikkje inngår i nyleg vedteke reguleringsplan.

Planvedtak blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2019004 i søkefeltet.

Områderegulering for Tuv sentrum (PlanID: 2017003)

Kommunestyret vedtok i møte den 05.11.2020, sak 110/20, område B9 som ein del av reguleringsplan for Tuv sentrum.

Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2017003 i søkefeltet.

Andre kunngjeringar