Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjeringar og offentleg ettersyn

Varsel om oppstart av planar

Planstrategi for Hemsedal kommune 2020-2023

I samsvar med plan- og bygningslova §10-1-12 varslast det oppstart av arbeid med kommunal planstrategi etter behandling i kommuneplanutvalet den 21.04.2020, sak 8/20.

Planstrategien skal omfatte ei drøfting av kommunen sine strategiske val innan samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk og utbyggingspolitikk samt miljø, sektorverksemd i høve til planbehov og prioritering dei neste 4 åra.

Merknader til varsel om oppstart må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no  innan 28.05.2020. Eventuelle spørsmål kan rettast til planavdelinga.

Tidsline for arbeidet (2020):

  • Februar/april: Administrativt arbeid med evaluering av planstrategi 2016-2019, oppdatering av kunnskapsgrunnlaget samt vurdering av framtidige utfordingar i høve til ynskja utvikling – planbehov
  • Juni: Kommunestyret behandlar framlegg til planstrategi - utleggingsvedtak  
  • Juni/august: Høyringsprosess
  • September: Vedtak i kommunesty
Detaljregulering for Trøym sentrum Bustadfelt

Det vert med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljregulering for Trøym sentrum bustad (2019010), jf. pbl. § 12-8. Opphavleg vart dette varsla 06.08.2019, men i ettertid oppdaga administrasjonen at ikkje alle partane i planområdet fekk varselet slik dei skulle. Dette blir derfor sendt ut no til dei dette gjelder. Merknader/innspel må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller på e-post postmottak@hemsedal.kommune.no innan 08.06.2020.

Ta kontakt med planavdeling dersom det er spørsmål: plan@hemsedal.kommune.no

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2019010 i søkefeltet.

 

Kommunedelplan for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet 2021-2024 (2019017)

I samsvar med plan- og bygningslova §11-12 varslast det oppstart av arbeid med kommunedelplan for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet, etter behandling i kommunestyret den 20.02.2002, sak 24/20.Samstundes vert framlegg til planprogram lagd ut til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med §§4-1 og 11-13 i plan- og bygningslova.

Formålet med planarbeidet er å slå saman gjeldande Stig- og løypeplan med Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Dette for å kunne fremje friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet gjennom ein oppdatert og langsiktig plan. Inn under dette kjem å ha ein plan for utvikling og bygging av idrettsanlegg og anna tilrettelegging for fysisk aktivitet og friluftsliv i Hemsedal kommune. Planen vert òg lagt til grunn ved tildeling av spelemidlar.


Merknader til varsel om oppstart og forslag til planprogram må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 05.05.2020. Eventuelle spørsmål kan rettast til Planavdelinga.

Gå til planarkivet for å lese saksdokumenta, skriv inn 2019017 i søkefeltet. 

 

Detaljregulering for Ålrust/Eikre - planendring

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av planarbeid med endring av detaljregulering for Ålrust/Eikre, i Hemsedal kommune.
Planforslaget omfatter eiendom 52/18 i gjeldende kommuneplan for Hemsedal 2018-2030, godkjent 06.12.2018, planid 2016007. Endringene gjelder eksisterende detaljreguleringsplan for Ålrust/Eikre hyttefelt II med planid 2014001.

Formålet med planarbeidet er å gjøre en fortetting av gjeldende reguleringsplan for Ålrust/Eikre Hyttefelt II, Planid: 2014001, Hemsedal kommune. Arbeidet går ut på å innpasse tre nye tomter for fritidsbebyggelse innenfor planområdet. Omsøkte tomter omfatter deler av Gnr 52 Bnr 18.

Gå til planarkivet for å lese dei andre dokumenta i saka, skriv inn 2019020 i søkefeltet. 

Detaljregulering for Langødden - Helsingvatnet

Det varslast med dette om offentlig ettersyn av planprogram og igangsatt planarbeid for detaljregulering Langødden - Helsingvatnet, jfr. pbl. § 12-8 og § 12-9. Føremål med planarbeidet er å legge til rette for 10 nye tomter for fritidsbebyggelse på eigedom 62/9 innanfor område H5 (spredt fritidsbebyggelse) i kommuneplanen for Hemsedal kommune.

Eventuelle merknader sendast skriftleg til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 ÅL (e-post: rannveig.brattegard@asplanviak.no), innan 03.02.2020.

Under finn du lenke til planintiativ og referat frå oppstartsmøte, då dei ikkje ligg i vårt planarkiv:

Planinitiativ Langødden.pdf

Referat oppstartsmøte Langødden 29.10.19.pdf

Gå til planarkivet for å lese dei andre dokumenta i saka, skriv inn 2019015 i søkefeltet. 

Detaljregulering for Nyørk II

Det varslast med dette om offentlig ettersyn av planprogram og igangsatt planarbeid for detaljregulering Nyørk II, jfr. pbl. § 12-8 og § 12-9. Området er avsatt til framtidig fritidsbebyggelse (F11) i Kommuneplan for Hemsedal.

Reguleringsarbeidet er tidligere blitt varslet igangsatt med brev datert 22.02.2019 og 22.03.2019. Det blir no varsla oppstart på nytt grunna auka omfang av planlagd utbygging, noko som også utløyser behov for planprogram.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2019001 i søkefeltet. 

Detaljregulering for Tinden H2 - mindre planendring

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om at Hemsedal kommune startar arbeid med mindre endring/planendring av områderegulering for Tinden H2 (PlanID: 2017007).

Planen vart vedteke dato 02.04.2019. Det er dessverre oppdaga ein feil i planens føresegner/bestemmingar, og rekkjefølgjekrav som skulle gjelde heile planområdet gjeld berre for delar av det. Føremålet med planendring som no er varsla, er å gjera at rekkefølgjekrava gjeld for alle.

Det bes om at merknader/innspel sendast skriftleg til Hemsedal Kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal (epost: postmottak@hemsedal.kommune.no), innan 22.11.2019. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat i kommunen.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2017007 i søkefeltet. 

Detaljregulering for området F18 - Huso fjellgård II

Det vert med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for området F18 - Huso fjellgård II, jf. pbl. § 12-8. Området er avsatt til framtidig fritidsbebyggelse (F18) i gjeldande Kommuneplan for Hemsedal. Planområdet omfattar òg gjeldande reguleringsplan for Huso Fjelgård (planID: 1997006).

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2019012 i søkefeltet.

 

Offentleg ettersyn og høyring av planar

Offentleg ettersyn – val av meddommarar og lagrettemedlemmar til  Hallingdal tingrett og Borgarting lagmannsrett 2021 – 2024

Vedteke planar

Informasjon om klagerett og rettsverknad av reguleringsplan finn du her: INFORMASJONSSKRIV

Kommuneplan - Samfunnsdel 2019-2030

Kommunestyret vedtok i møte den 07.05.2020, sak 52/20 kommuneplanen sin samfunnsdel. Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 11-15. I saker om kommuneplan er det ikkje klageadgang etter vedtak i kommunestyret.

Gå til kommuneplanar for å lese plandokument.

Detaljregulering for BU7 (2019002)

Kommunestyret vedtok i møte den 02.04.2020, sak 40/20 reguleringsplan for bustadområde BU7. Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Fristen for å klage på vedtaket er sett til 07.05.2020.

Gå til planarkivet for å lese plandokument, skriv inn 2019002 i søkefeltet. 

Detaljregulering for Hagenstølen (2016005)

Kommunestyret vedtok i møte den 20.02.2020, sak 25/20 reguleringsplan for Hagenstølen (tidlegare annonsert som LNF-SF8). Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Fristen for å klage på vedtaket er sett til 14.04.2020.

Gå til planarkivet for å lese plandokument, skriv inn 2016005 i søkefeltet. 

Detaljregulering for Storevatn Hyttefelt (2017006)

Kommunestyret vedtok i møte den 20.02.2020, sak 26/20, reguleringsplan for Storevatn Hyttefelt (tidlegare annonsert som F7 Lykkja). Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Fristen for å klage på vedtaket er sett til 14.04.2020.

Gå til planarkivet for å lese plandokument, skriv inn 2017006 i søkefeltet. 

Trafikktryggleiksplan 2020-2023

Trafikktryggleiksplanen, vedteke 30.01.2020 K-sak 8/20, skal leggja grunnlaget for å utvikle systematisk og målretta trafikktryggleiksarbeid i Hemsedal med fokus på skulenære områder.

Som vegeigar har Hemsedal kommune ansvar for trafikktryggleiken langs kommunale vegar, og vidare at det blir jobba for å betre trafikktryggleiken i kommunen også langs fylkes og riksveger (Statens vegvesen sitt ansvar)

Trafikktryggleiksplanen har status som ein temaplan og skal rullerast kvar valperiode. Handlingsplanen med dei ulike tiltaka skal rullerast kvart år.

Detaljregulering for Rudningen bustadfelt

Hemsedal kommunestyret vedtok 30.01.2020, sak 3/20, detaljreguleringsplan for Rydningen bustadfelt (PlanID: 2012010) med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-4 og 12-12.

Jf. plan- og bygningslova si § 1-9, jf. forvaltningslova kap. VI, kan vedtaket påklagast av partar eller andre med rettsleg klageinteresse. Eventuell klage skal framsetjast skriftleg og sendast Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal innan 3 veker frå denne kunngjeringa eller brev er motteke. Klage kan sendast elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2012010 i søkefeltet. 

Detaljregulering for Fiskumvegen Fleirmannsbustad

Hemsedal kommunestyret vedtok 30.01.2020, sak 5/20, detaljreguleringsplan for Fiskumvegen Fleirmannsbustad (PlanID: 2019009) med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-4 og 12-12.

Jf. plan- og bygningslova si § 1-9, jf. forvaltningslova kap. VI, kan vedtaket påklagast av partar eller andre med rettsleg klageinteresse. Eventuell klage skal framsetjast skriftleg og sendast Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal innan 3 veker frå denne kunngjeringa eller brev er motteke. Klage kan sendast elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2019009 i søkefeltet. 

Områderegulering for Tuv sentrum

Hemsedal Kommunestyre vedtok 17.12.2019, sak 126/19, områderegulering for Tuv sentrum (PlanID: 2017003) med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-4 og 12-12, med unnatak av området til eigedom gnr.81 bnr.2 i B1-feltet. Dette området er unntatt frå rettsverknad.

Jf. plan- og bygningslova si § 1-9, jf. forvaltningslova kap. VI, kan vedtaket påklagast av partar eller andre med rettsleg klageinteresse. Eventuell klage skal framsetjast skriftleg og sendast Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal innan 3 veker frå denne kunngjeringa eller brev er motteke. Klage kan sendast elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2017003 i søkefeltet. 

Områderegulering for Totteskogen

Hemsedal Kommunestyre vedtok 07.11.2019, sak 74/19, områderegulering for Totteskogen (PlanID: 2017008) med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-4 og 12-12.

Jf. plan- og bygningslova si § 1-9, jf. forvaltningslova kap. VI, kan vedtaket påklagast av partar eller andre med rettsleg klageinteresse. Eventuell klage skal framsetjast skriftleg og sendast Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal innan 3 veker frå denne kunngjeringa eller brev er motteke. Klage kan sendast elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2017008 i søkefeltet. 

 

Andre kunngjeringar