Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyring og kunngjeringar

Varsel om oppstart av planar

 

Offentleg ettersyn og høyring av planar

Detaljregulering for Trøym sentrum Bustadfelt (2019010)

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir detaljregulering for Trøym sentrum Bustadfelt lagd ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i Hovudutval for Plan og Ressurs den 23.04.2020, sak 20/20.

Merknader til reguleringsarbeidet må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no  innan 18.09.2020. Eventuelle spørsmål kan rettast til planavdelinga: plan@hemsedal.kommune.no

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2019010 i søkefeltet.

Kommunal planstrategi 2020-2023

I samsvar med plan- og bygningslova § 10-1 blir forslag til kommunal planstrategi for periode 2020-2023 lagd ut til offentleg ettersyn etter behandling i Kommunestyret den 18.06.2020, sak 63/20.

Formålet med planstrategi er å klargjere kva for oppgåver kommunen bør starte opp eller vidareføre for å leggje til rette for ein ynskja utvikling i kommunen dei neste 4 åra.

Saksutskrift sak 63/20

Planstrategi 2020-2023 - Høyringsframlegg

Andre sentrale dokument

Merknader til planstrategi må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no innan 28.08.2020. Eventuelle spørsmål kan rettast til planavdelinga.

Detaljregulering for Hemsedal Hytte- og Feriepark II (2019004)

Hovudutval Plan og Ressurs gjorde i sak 37/20 den 17.06.2020 vedtak om å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for Hemsedal Hytte- og Feriepark II (planID 2019005) ut til offentleg ettersyn og høyring i samsvar med §§ 5-2 og 12-10 i plan- og bygningslova.

Innspel må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no , innan 11. september 2020. Eventuelle spørsmål kan rettast til planavdelinga i kommunen.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2019004 i søkefeltet.

Detaljregulering for Skardberget - Helsinglie (2019006)

Hovudutval Plan og Ressurs gjorde i sak 31/20 den 17.06.2020 vedtak om å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for HSkardberget - Helsinglie (planID 2019006) ut til offentleg ettersyn og høyring i samsvar med §§ 5-2 og 12-10 i plan- og bygningslova.

Innspel må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no , innan 11. september 2020. Eventuelle spørsmål kan rettast til planavdelinga i kommunen.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2019006 i søkefeltet.

Detaljregulering for Strupa-Gravset II (2019005)

Hovudutval Plan og Ressurs gjorde i sak 28/20 den 14.05.2020 vedtak om å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for Strupa-Gravset II (planID 2019005) ut til offentleg ettersyn og høyring i samsvar med §§ 5-2 og 12-10 i plan- og bygningslova.

Innspel må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no , innan 25. august 2020. Eventuelle spørsmål kan rettast til planavdelinga i kommunen.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2019005 i søkefeltet.

Detaljregulering for Nyørk II (2019001)

Hovudutval Plan og Ressurs gjorde i sak 30/20 den 17.06.2020 vedtak om å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for Nyørk II (p

Innspel må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no , innan 7. september 2020. Eventuelle spørsmål kan rettast til planavdelinga i kommunen.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2019001 i søkefeltet.

 

Vedteke planar

Informasjon om klagerett og rettsverknad av reguleringsplan finn du her: INFORMASJONSSKRIV

Kommuneplan - Samfunnsdel 2019-2030

Kommunestyret vedtok i møte den 07.05.2020, sak 52/20 kommuneplanen sin samfunnsdel. Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 11-15. I saker om kommuneplan er det ikkje klageadgang etter vedtak i kommunestyret.

Gå til kommuneplanar for å lese plandokument.

 

Andre kunngjeringar

 Offentleg ettersyn – val av meddommarar og lagrettemedlemmar til  Hallingdal tingrett og Borgarting lagmannsrett 2021 – 2024