Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjeringar og sakar/planar til høyring

Kunngjeringar/saker til høyring

 

Vedtak av områderegulering for Trøym sentrum aust

I møte den 06.06.2019, sak 23/19, vedtok Hemsedal Kommunestyre områdereguleringsplan for Trøym sentrum aust (planID: 2017010) med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-4 og 12-12.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2017010 i søkefeltet. 

 

Høyring og offentleg ettersyn - områderegulering for Tuv sentrum

Hovudutval Plan og Ressurs gjorde i sak 50/19, den 20.06.2019, vedtak om å leggje framlegg til områderegulering for Tuv sentrum (PlanID: 2017003) ut på høyring og offentleg ettersyn i samsvar med §§ 5-2 og 12-10 i plan- og bygningslova.

Innspel må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 8.september 2019. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2017003 i søkefeltet.

 

Utbyggingsavtale med Hovtunsenteret AS

Hemsedal kommunestyre har i K-sak 35/19 godkjent framlegg til utbyggingsavtale med Hovtunsenteret AS, og legg i medhald av plan- og bygningslova §17-3 utbyggingsavtala ut til offentleg ettersyn i 30 dagar med frist for merknad innan 15. august 2019.

Merknader kan rettes til postmottak@hemsedal.kommune.no eller Hemsedal kommune v/ Teknisk etat.

Framlegg til utbyggingsavtale Hovtunsenteret AS

 

Utbyggingsavtale med Høgebakken AS

Hemsedal kommunestyre har i K-sak 44/19 godkjent framlegg til utbyggingsavtale med Høgebakken AS, og legg i medhald av plan- og bygningslova §17-3 utbyggingsavtala ut til offentleg ettersyn i 30 dagar med frist for merknad innan 15. august 2019.

Merknader kan rettes til postmottak@hemsedal.kommune.no eller Hemsedal kommune v/ Teknisk etat.

Framlegg til utbyggingsavtale Høgebakken AS 

 

Utbyggingsavtale med HIAS – Hemsedal Infrastrukturselskap AS

Hemsedal kommunestyre har i K-sak 24/19 godkjent framlegg til utbyggingsavtale med HIAS – Hemsedal Infrastrukturselskap AS, og legg i medhald av plan- og bygningslova §17-3 utbyggingsavtala ut til offentleg ettersyn i 30 dagar med frist for merknad innan 15. august 2019.

Merknader kan rettes til postmottak@hemsedal.kommune.no eller Hemsedal kommune v/ Teknisk etat.

Framlegg til utbyggingsavtale HIAS

Vedlegg utbyggingsavtale - spesifikasjon av tiltaka

 

Høyring og offentleg ettersyn - områderegulering for Totteskogen

Hovudutval Plan og Ressurs gjorde i sak 38/19, den 16.05.2019, vedtak om å leggje framlegg til områderegulering for Totteskogen (PlanID: 2017008) ut på høyring og offentleg ettersyn i samsvar med §§ 5-2 og 12-10 i plan- og bygningslova.

Innspel må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 23.august 2019. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2017008 i søkefeltet. 

 

Varsel om oppstart planarbeid BU7 - tilleggsvarsling for utvida planområde

Det vart i møte i Hovudutval for Plan og ressurs 20.6.2019, sak 49/19, vedteken at areal nord for dagens planområde skal inkluderast i planarbeidet som friareal, og det varslast derfor med dette om utviding av planområdet, jfr. pbl. § 12-8.

Frist for å sende merknader er 25.8.2019. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat i kommunen.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2019002 i søkefeltet. 

 

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for F19 Bergastølen II 

Det vert med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for området F19 Bergastølen II, jf. pbl. § 12-8. Området er avsatt til framtidig fritidsbebyggelse (F19) i gjeldande Kommuneplan for Hemsedal.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2019007 i søkefeltet.  

 

Vallister ved kommunestyrevalet i Hemsedal 2019

Hemsedal valstyre har i møte 14.5.19 godkjent følgjande listeforslag som offisielle vallister ved kommunstyrevalet 2019 i Hemsedal kommune:

Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Hemsedal Bygdaliste
Høgre
Kristeleg Folkeparti
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Dei offisielle vallistene er lagt ut til gjennomsyn i tenestetorget i kommunehuset og på nettsiden til kommunen.

Eventuell klage med krav om endring av valstyret sitt godkjenningsvedtak må sendast skriftleg til Hemsedal valstyre, Kommunehuset, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal innan 21.5.2019

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for Strupa - Gravset II

Det vert med dette varsla om oppstart av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Strupa - Gravset hyttefelt II i Hemsedal kommune i medhald av plan- og bygningsloven § 12-8. Planframlegg legg opp til fortetting innan eksisterande planområde.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2017005 i søkefeltet.  

 

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for Bergastølen 1 

Det vert med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for området Bergastølen 1 jf. pbl. § 12-8.  Planforslaget er ein revisjon av detaljreguleringsplan for Bergarstølen Hyttegrend, planID:2002022 .

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2019003 i søkefeltet.  

 

Varsel om lokal høyring- Namnesak 2019/76

Kartverket har etter § 5 i Lov om stadnamn oppretta namnesak på fylgjande namn:
Røyrputtmyre
Vipehaugen
Ulsåk
Krosstølane
Storeskar
Tuftenose
Pålhus
Ødegården

Kartverket må gjera endeleg vedtak om skrivemåte for desse.
Eigarar av gardsbruk i områda har fått direkte melding. Dersom andre har innvendingar/ opplysningar om skrivemåte ber vi om attendemelding innan 31. mai til
Hemsedal kommune.

Bruk gjerne denne e-postadressa: postmottak@hemsedal.kommune.no eller ta kontakt med Marit Huso, tlf. 31 40 88 20.

Informasjon om namnesak 2019.pdf
Namneliste 2019-76 namnesak.pdf

 

Varsel om klagesak lokal høyring- Namnesak 2019/73-75, 2019/161-163

Kartverket gjorde den 05.01.2018 vedtak om fylgjande skrivemåte for:
Fetjo
Heggeruste
Markegardsliane
Blomevierane
Skytjumyrane
Vadbakkane

Hemsedal kommune har påklaga desse namna. Dette gjer at Kartverket ber kommunen gjennomføre ei ny lokal høyring.jr §6 i lov om stadnamn.

Kartverket må gjera endeleg vedtak om skrivemåte for desse.
Eigarar/ festar av eigedom i områda har fått direkte melding. Dersom andre har innvendingar/ opplysningar om skrivemåte ber vi om attendemelding innan 31. mai til
Hemsedal kommune.
Merk med «Klage namnesak» til postmottak@hemsedal.kommune.no
eller ta kontakt med Marit Huso 31 40 88 20.

Informasjon Klagesak namnesak.pdf
Klagesak liste stadnamn 2019.pdf

 

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for F12 

Det vert med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for området F12, jf. pbl. § 12-8. Området er avsatt til framtidig fritidsbebyggelse (F12) i gjeldande Kommuneplan for Hemsedal og vert samtidig ein revisjon for detaljreguleringsplan for Hytte- og Feriepark i Hemsedal kommune.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2017004 i søkefeltet.  

 

Vedtak av områderegulering for Tinden H2

I møte den 02.04.2019, sak 14/19, vedtok Hemsedal Kommunestyre områdereguleringsplan for Tinden H2 (plan ID: 2017007) med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-4 og 12-12.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2017007 i søkefeltet.  

 

Vedtak av reguleringsplan for Tinden III og fjellbad

I møte den 7.3.2019 vedtok Hemsedal kommunestyre detaljreguleringsplan for Tinden III og fjellbad (plan ID: 2016006) med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-4 og 12-12.

 Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2016006 i søkefeltet.  

 

Høyring og offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for F7 Lykkja

Hovudutval Plan og Ressurs gjorde i sak 11/19, den 14.02.2019, vedtak om å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for F7 Lykkja (PlanID: 2017006) ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 5-2 og 12-10 i plan- og bygningslova.  

Innspel må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 6.mai 2019. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2017006 i søkefeltet.  

 

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for BU7

Det vert med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for område BU7, jf. plan- og bygningslova § 12 – 8. Området er avsatt til framtidig bustadbebyggelse i kommuneplanens arealdel (planID 2016007), og ligg nordvest for Trøim sentrum. Føremål med planarbeidet er å regulere til bustadbebyggelse med tilhøyrande infrastruktur.

Det bes om at merknader/innspel sendast skriftleg til Hemsedal Kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal (epost: postmottak@hemsedal.kommune.no).

Frist for å sende merknader er 3.4.2019.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2019002 i søkefeltet.  

 

Varsel om oppstart av kommunedelplan for Kulturminne og kulturmiljø 

Hemsedal kommune varslar med dette oppstart av arbeidet med Kommunedelplanen for Kulturminne og kulturmiljø.
Planen skal innehalde informasjon om landbruk, reiseliv, industri, busetnad, samferdsel, barn og unge, skuler, leikeområde, idrett, anna frivillig aktivitet, kyrkjer, bedehus, stader det knyter seg tru og tradisjonar til.
Planen vert også eit grunnlaget for plan og byggesaksarbeidet.

Vi ynskjer at flest mogleg skal engasjere seg og vi ynskjer mange innspel til planarbeidet.

Vi ber om innspel til planprogrammet.
Høyrigsfrist:10. april 2019
Send til Hemsedal kommune, postmottak@hemsedal.kommune.no

Planprogram_Kulturminne_Høyring.pdf

 

Kommuneplan for Hemsedal 2018-2030 - arealdel

I møte den 06.12.2018, sak 93/18 vedtok Hemsedal kommunestyre Kommuneplan for Hemsedal 2018-2030 i samsvar med § 11-15 i plan- og bygningslova.

Planen femnar om heile kommunen med unntak av kommunedelplan for Markegardslia - Lykkja. Arbeidet med planen har vore avgrensa til revisjon av vedteken plan. Oppbygginga av plankart og områdenummer frå vedteken plan er vidareført.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2016007 i søkefeltet.  

 

Områdereguleringsplan Trøym Sentrum Vest

I møte den 18.12.2018, sak 105/18, vedtok Hemsedal kommunestyre deling av områderereguleringsplan Trøym sentrum, og områdereguleringsplan for Trøym Sentrum Vest (PlanID 2017009) med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-2 og 12-12.

Deling av områdereguleringsplan for Trøym sentrum, med påfølgjande vedtak av vestre del, blei gjort grunna utgreiing av plassering av ny sentralskule. Vedtak av austre del vil vente til dette er ferdig utgreia.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2017009 i søkefeltet.  

 

Ny vass- og avløpsforskrift på offentleg høyring.

Frist for innsending av uttale er sett til 11.03.2019. For meir informasjon sjå fylgjebrev og forskriftsframlegg.

Fylgjebrev og forskriftsframlegg er også tilgjengeleg i tenestetorget på kommunehuset og på biblioteket.

Svar på høyringa kan sendast til postmottak@hemsedal.kommune.no eller til Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal.

Hemsedal - Følgebrev VA-forskrift

Hemsedal - VA-forskrift

 

Handlingsprogam og økonomiplan

Handlingsprogram og økonomiplan ligg til gjennomsyn på kommunehuset og biblioteket. Innspel må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 18.desember 2019. Eventuelle spørsmål kan rettast til ordførar.

Handlingsplan 2019-2022 - Formannskap

 

Tinden III og Fjellbad

Hovudutval Plan og Ressurs gjorde i sak 75/18 den 18.10.2018 vedtak om å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for Tinden III og Fjellbad (planID 2016006) ut til offentleg ettersyn og høyring i samsvar med §§ 5-2 og 12-10 i plan- og bygningslova.
Formålet med planen er å regulere eit nytt område for næring (fjellbad og overnatting), samt auke i høgder og volum i eksisterande byggeområde.


Innspel
Planframlegget ligg til gjennomsyn på kommunehuset og biblioteket. Innspel må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 13. januar 2019. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2016006 i søkefeltet.  

 

Tinden H2 - Høyring og offentleg ettersyn av områderegulering

Hovudutval Plan og Ressurs gjorde i sak 74/18 den 18.oktober 2018 vedtak om leggje planframlegg for områderegulering Tinden H2 (planID 2017007) ut på høyring og offentleg ettersyn. 

Planframlegget ligg til gjennomsyn på kommunehuset og biblioteket.

Merknader/innspel kan sendast skriftleg til Hemsedal kommune, 3560 Hemsedal, eller på e-post til postmottak@hemsedal.kommune.no innan 20.12.2018.

Eventuelle spørsmål rettas til teknisk etat.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2017007 i søkefeltet.  

 

LNF-SF8 detaljreguleringsplan - offentleg ettersyn og høyring

Hovudutval Plan og Ressurs gjorde i sak 69/18 den 20.9.2018 vedtak om å leggje Reguleringsplan for LNF-SF8 (PlanID 2016005) ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 12-10 og 12-11 i plan- og bygningslova.

Formålet med planen er å leggje til rette for 8 nye tomtar for fritidsbustader innan område LNF-SF8 i kommunedelplanen for Markegardslia-Lykkja. 

Planframlegget ligg til gjennomsyn på kommunehuset og biblioteket. Innspel må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller postmottak@hemsedal.kommune.no.

Ny og utsatt frist for å sende innspel er 30.desember 2018

Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat eller tenestetorget.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2016005 i søkefeltet.  

 

Melding om politisk vedtak av "Hovudplan for vassforsyning 2018-2030" og "Hovudplan for avløp og vassmiljø 2018-2030"

Hemsedal kommunestyre godkjenner i samsvar med § 11-5 i plan- og bygningslova «Hovudplan for vassforsyning 2018-2030», og «Hovudplan for avløp og vassmiljø 2018-2030», i Kommunestyret den 25. september 2018, saksnr 61/18 og 62/18.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2013005 i søkefeltet.  

 

Melding om vedtak av Farmen detaljregulering

I møte den 6.9.2018, sak 56/18 vedtok Hemsedal kommunestyre detaljreguleringsplan for Farmen med heimel i plan og bygningslova si §§ 12-4 og 12-12. Planen blei vedteken med 10 bueiningar og ein utnyttingsgrad på 25% BYA.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2016003 i søkefeltet.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel - varsel om oppstart av planarbeid og høyring av planprogram 

Hemsedal kommunestyret har i sak 65/18 den 25. september gjort vedtak om å leggje planprogram for kommunen sin samfunnsdel ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 11-2 og 11-13 i plan- og bygningslova.

Planprogram ligg til gjennomsyn på kommunehuset og biblioteket i perioden 1. oktober - 16. november. Saksdokument ligg og i kommunens digitale planarkiv, trykk her for lenke og skriv 2018002 i søkefeltet. Innspel til planprogram kan sendast skriftleg til Hemsedal kommune, 3560 Hemsedal, innan 16. november 2018.

Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat.

Sjå eiga artikkel om kommuneplanens samfunnsdel.

 

Hemsedal Fjellandsby F1 - vedtak av reguleringsplan

I møte den 1.2.2018, sak 3/18 vedtok Hemsedal kommunestyre detaljreguleringsplan for Hemsedal Fjellandsby F1 med heimel i plan- og bygningslova si §§ 12-4 og 12-12.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2016002 i søkefeltet. 
 

Hemsedal Fjellandsby II - vedtak av del av reguleringsplan

I møte den 18.10.2018, sak 76/18 vedtok Hemsedal kommunestyre del av detaljreguleringsplan for Hemsedal Fjellandsby II med heimel i plan- og bygningslova si §§ 12-4 og 12-12.

Jf. plan- og bygningslova si § 1-9, jf. forvaltningslova kap. VI, kan vedtaket påklagast av partar eller andre med rettsleg klageinteresse. Eventuell klage skal framsetjast skriftleg og sendast Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal innan 3 veker frå denne kunngjeringa eller brev er motteke. Klage kan sendast elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2016004 i søkefeltet.