Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyring og kunngjeringar

Varsel om oppstart av planar

Detaljregulering for Nedre Lykkjaslåttvegen (2021006) 

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av arbeid med detaljregulering for Nedre Lykkjaslåttvegen. Føremål med planarbeidet er regulering av tilkomstveg for tomter i området F10 i Kommunedelplan for Markegardslia-Lykkja. 

Merknader må verte sende skriftleg til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 ÅL (e-post: judith.aakre@asplanviak.no) innan 25.06.2021.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2021006 i søkefeltet.

Detaljregulering for Krikken vannverk (2021003)

I samsvar med plan- og bygningslova §12-8 varslast det oppstart av arbeid med detaljregulering for Krikken vannverk. 

Merknader til reguleringsarbeidet må sendast skriftleg til Norconsult AS, Pb. 514, 6803 Førde (epost: johannes.henrik.myrmel@norconsult.com) eller til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal (epost: postmottak@hemsedal.kommune.no) innan 14.05.2021.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2021003 i søkefeltet.

Detaljregulering for Returpunkt Lykkjavegen (2020002)

I samsvar med plan- og bygningslova §12-8 varslast det oppstart av arbeid med detaljregulering for Returpunkt Lykkjavegen. 

Formålet er ikkje i samsvar med gjeldande kommuneplan. Samstundes med varsel om oppstart vert derfor framlegg til planprogram lagd ut til høyring i samsvar med §4-1 i plan- og bygningslova.

Merknader til planarbeidet må sendast skriftleg til til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 ÅL (e-post: judith.aakre@asplanviak.no), innan 09.05.2021.

Gå til planarkivet for å lese planinitiativet og referat frå oppstartsmøtet, skriv inn 2020002 i søkefeltet.

Detaljregulering for Ulsåkstølen

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 varslast oppstart av arbeid med detaljregulering for Ulsøkstølen (PlanID: 2020004).

Merknader til planarbeidet må sendast skriftleg til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 ÅL (e-post: judith.aakre@asplanviak.no), innan 09.04.2021.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2020004 i søkefeltet.

 

Offentleg ettersyn og høyring av planar

Høyring - Regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion 2022-2027

Regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion 2022-2027, med tilhøyrande tiltaksprogram og handlingsplan, leggjas no ut på høyring. Alle som har interesse for vassforvaltning vert invitert til å bidra med innspel, slik at vi kan få ein enno betre plan for korleis vi skal nå eit godt vassmiljø til glede og nytte for heile samfunnet.

Høyringsdokumenta finn du her: https://www.vannportalen.no/vannregioner/vestland/

Vassforvaltningsplanen set miljømål for vassførekomstane, tiltaksprogrammet skisserer tiltak for å nå miljømåla, og handlingsprogrammet koordinerer prosessen med å nå miljømåla. Kommunar, fylkeskommunar og statlege etatar er gjennom planen plikta til å legge miljømåla til grunn for deira planlegging og verksemd. Planen skal etter vedtak i fylkesting sendast over til Klima- og miljødepartementet for godkjenning.

Vi minner òg om den nasjonale høyringskonferansen som vert arrangert 27. og 28. april.

Høyring av søknad om løyve etter forureiningslova til Trøim reinseanlegg

Statsforvaltaren fekk 06.11.2020 søknad frå Hemsedal kommune om løyve til utslepp av kommunalt avløpsvatn til elva Hemsil frå Trøim reinseanlegg (gbnr 66/8). Det blir søkt om å oppdatere og å endre løyvet slik at det blir dekkande for perioden 2020-2030. 

Søknaden er lagt ut til offentleg gjennomsyn på våre heimesider www.statsforvaltaren.no/ov under Høyringer. 

Innspel kan sendast til Statsforvaltaren på e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvaltaren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss, innan 05.03.2021. Merk innspel med: 2020/37759

Høyring og offentleg ettersyn - detaljregulering for Kjelhovda

Hovudutval for Plan og Ressurs gjorde i sak 69/20 den 10.12.2020 vedtak om å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for Kjelhovda (planID 2019011) ut til offentleg ettersyn og høyring i samsvar med §§ 5-2 og 12-10 i plan- og bygningslova. Formålet med planen er å regulere området til fritidsbustader.

Innspel til planen må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 6.februar 2021. Eventuelle spørsmål kan rettast til planavdelinga i kommunen.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2019011 i søkefeltet.

Vedteke planar

 

Andre kunngjeringar

Kommunedelplan for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet - fastsett planprogram

Hemsedal kommunestyret fastsatt i møte 03.12.2020 sak 123/ planprogram for Kommunedelplan for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet. Ein kan ikkje setje fram klage på det fastsette planprogrammet.

I samsvar med forskrift om konsekvensutgreiingar § 6 vart det fastsette planprogrammet sendt til dei som har uttalt seg om forslaget.

Sentrale saksdokument:

Vedteke planprogram
Sakframlegget med vedtak, sak 123/20
  

Fastsetting av planprogram for detaljregulering for Burta Åne 

Hemsedal kommunestyre fastsatte i møte 05.05.2021, sak 37/21, planprogram for detaljregulering for Burta Åne (PlanID: 2020001).

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2020001 i søkefeltet.