Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjeringar og sakar/planar til høyring

Kunngjeringar/saker til høyring

 

Vedtak av reguleringsplan for Tinden III og fjellbad

I møte den 7.3.2019 vedtok Hemsedal kommunestyre detaljreguleringsplan for Tinden III og fjellbad (plan ID: 2016006) med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-4 og 12-12.

Jf. plan- og bygningslova si § 1-9, jf. forvaltningslova kap. VI, kan vedtaket påklagast av partar eller andre med rettsleg klageinteresse. Eventuell klage skal framsetjast skriftleg og sendast Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal innan 3 veker frå denne kunngjeringa eller brev er motteke. Klage kan sendast elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2016006 i søkefeltet. 

 

Høyring og offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for F7 Lykkja

Hovudutval Plan og Ressurs gjorde i sak 11/19, den 14.02.2019, vedtak om å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for F7 Lykkja (PlanID: 2017006) ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 5-2 og 12-10 i plan- og bygningslova.  

Innspel må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 6.mai 2019. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2017006 i søkefeltet. 

 

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for BU7

Det vert med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for område BU7, jf. plan- og bygningslova § 12 – 8. Området er avsatt til framtidig bustadbebyggelse i kommuneplanens arealdel (planID 2016007), og ligg nordvest for Trøim sentrum. Føremål med planarbeidet er å regulere til bustadbebyggelse med tilhøyrande infrastruktur.

Det bes om at merknader/innspel sendast skriftleg til Hemsedal Kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal (epost: postmottak@hemsedal.kommune.no).

Frist for å sende merknader er 3.4.2019.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2019002 i søkefeltet. 

 

Varsel om oppstart av kommunedelplan for Kulturminne og kulturmiljø 

Hemsedal kommune varslar med dette oppstart av arbeidet med Kommunedelplanen for Kulturminne og kulturmiljø.
Planen skal innehalde informasjon om landbruk, reiseliv, industri, busetnad, samferdsel, barn og unge, skuler, leikeområde, idrett, anna frivillig aktivitet, kyrkjer, bedehus, stader det knyter seg tru og tradisjonar til.
Planen vert også eit grunnlaget for plan og byggesaksarbeidet.

Vi ynskjer at flest mogleg skal engasjere seg og vi ynskjer mange innspel til planarbeidet.

Vi ber om innspel til planprogrammet.
Høyrigsfrist:10. april 2019
Send til Hemsedal kommune, postmottak@hemsedal.kommune.no

Planprogram_Kulturminne_Høyring.pdf

 

Kommuneplan for Hemsedal 2018-2030 - arealdel

I møte den 06.12.2018, sak 93/18 vedtok Hemsedal kommunestyre Kommuneplan for Hemsedal 2018-2030 i samsvar med § 11-15 i plan- og bygningslova.

Planen femnar om heile kommunen med unntak av kommunedelplan for Markegardslia - Lykkja. Arbeidet med planen har vore avgrensa til revisjon av vedteken plan. Oppbygginga av plankart og områdenummer frå vedteken plan er vidareført.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak og sjå oppdaterte planføresegner, skriv inn 2016007 i søkefeltet. 

 

Områdereguleringsplan Trøym Sentrum Vest

I møte den 18.12.2018, sak 105/18, vedtok Hemsedal kommunestyre deling av områderereguleringsplan Trøym sentrum, og områdereguleringsplan for Trøym Sentrum Vest (PlanID 2017009) med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-2 og 12-12.

Deling av områdereguleringsplan for Trøym sentrum, med påfølgjande vedtak av vestre del, blei gjort grunna utgreiing av plassering av ny sentralskule. Vedtak av austre del vil vente til dette er ferdig utgreia.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak og sjå oppdaterte planføresegner, skriv inn 2017009 i søkefeltet. 

 

Ny vass- og avløpsforskrift på offentleg høyring.

Frist for innsending av uttale er sett til 11.03.2019. For meir informasjon sjå fylgjebrev og forskriftsframlegg.

Fylgjebrev og forskriftsframlegg er også tilgjengeleg i tenestetorget på kommunehuset og på biblioteket.

Svar på høyringa kan sendast til postmottak@hemsedal.kommune.no eller til Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal.

Hemsedal - Følgebrev VA-forskrift

Hemsedal - VA-forskrift

 

Handlingsprogam og økonomiplan

Handlingsprogram og økonomiplan ligg til gjennomsyn på kommunehuset og biblioteket. Innspel må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 18.desember 2019. Eventuelle spørsmål kan rettast til ordførar.

Handlingsplan 2019-2022 - Formannskap

 

Tinden III og Fjellbad

Hovudutval Plan og Ressurs gjorde i sak 75/18 den 18.10.2018 vedtak om å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for Tinden III og Fjellbad (planID 2016006) ut til offentleg ettersyn og høyring i samsvar med §§ 5-2 og 12-10 i plan- og bygningslova.
Formålet med planen er å regulere eit nytt område for næring (fjellbad og overnatting), samt auke i høgder og volum i eksisterande byggeområde.


Innspel
Planframlegget ligg til gjennomsyn på kommunehuset og biblioteket. Innspel må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 13. januar 2019. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak og sjå oppdaterte planføresegner, skriv inn 2016006 i søkefeltet. 

 

Tinden H2 - Høyring og offentleg ettersyn av områderegulering

Hovudutval Plan og Ressurs gjorde i sak 74/18 den 18.oktober 2018 vedtak om leggje planframlegg for områderegulering Tinden H2 (planID 2017007) ut på høyring og offentleg ettersyn. 

Planframlegget ligg til gjennomsyn på kommunehuset og biblioteket.

Merknader/innspel kan sendast skriftleg til Hemsedal kommune, 3560 Hemsedal, eller på e-post til postmottak@hemsedal.kommune.no innan 20.12.2018.

Eventuelle spørsmål rettas til teknisk etat.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak og sjå oppdaterte planføresegner, skriv inn 2017007 i søkefeltet. 

 

LNF-SF8 detaljreguleringsplan - offentleg ettersyn og høyring

Hovudutval Plan og Ressurs gjorde i sak 69/18 den 20.9.2018 vedtak om å leggje Reguleringsplan for LNF-SF8 (PlanID 2016005) ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 12-10 og 12-11 i plan- og bygningslova.

Formålet med planen er å leggje til rette for 8 nye tomtar for fritidsbustader innan område LNF-SF8 i kommunedelplanen for Markegardslia-Lykkja. 

Planframlegget ligg til gjennomsyn på kommunehuset og biblioteket. Innspel må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller postmottak@hemsedal.kommune.no.

Ny og utsatt frist for å sende innspel er 30.desember 2018

Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat eller tenestetorget.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak og sjå oppdaterte planføresegner, skriv inn 2016005 i søkefeltet.

 

Melding om politisk vedtak av "Hovudplan for vassforsyning 2018-2030" og "Hovudplan for avløp og vassmiljø 2018-2030"

Hemsedal kommunestyre godkjenner i samsvar med § 11-5 i plan- og bygningslova «Hovudplan for vassforsyning 2018-2030», og «Hovudplan for avløp og vassmiljø 2018-2030», i Kommunestyret den 25. september 2018, saksnr 61/18 og 62/18.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv 2013005 i søkefeltet.

 

Melding om vedtak av Farmen detaljregulering

I møte den 6.9.2018, sak 56/18 vedtok Hemsedal kommunestyre detaljreguleringsplan for Farmen med heimel i plan og bygningslova si §§ 12-4 og 12-12. Planen blei vedteken med 10 bueiningar og ein utnyttingsgrad på 25% BYA.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak og sjå oppdaterte planføresegner, skriv 2016003 i søkefeltet.

 

Kommuneplanens samfunnsdel - varsel om oppstart av planarbeid og høyring av planprogram 

Hemsedal kommunestyret har i sak 65/18 den 25. september gjort vedtak om å leggje planprogram for kommunen sin samfunnsdel ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 11-2 og 11-13 i plan- og bygningslova.

Planprogram ligg til gjennomsyn på kommunehuset og biblioteket i perioden 1. oktober - 16. november. Saksdokument ligg og i kommunens digitale planarkiv, trykk her for lenke og skriv 2018002 i søkefeltet. Innspel til planprogram kan sendast skriftleg til Hemsedal kommune, 3560 Hemsedal, innan 16. november 2018.

Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat.

Sjå eiga artikkel om kommuneplanens samfunnsdel.

 

Hemsedal Fjellandsby F1 - vedtak av reguleringsplan

I møte den 1.2.2018, sak 3/18 vedtok Hemsedal kommunestyre detaljreguleringsplan for Hemsedal Fjellandsby F1 med heimel i plan- og bygningslova si §§ 12-4 og 12-12.

Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå oppdaterte planføresegner, skriv inn 2016002 i søkefeltet 
 

Hemsedal Fjellandsby II - vedtak av del av reguleringsplan

I møte den 18.10.2018, sak 76/18 vedtok Hemsedal kommunestyre del av detaljreguleringsplan for Hemsedal Fjellandsby II med heimel i plan- og bygningslova si §§ 12-4 og 12-12.

Jf. plan- og bygningslova si § 1-9, jf. forvaltningslova kap. VI, kan vedtaket påklagast av partar eller andre med rettsleg klageinteresse. Eventuell klage skal framsetjast skriftleg og sendast Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal innan 3 veker frå denne kunngjeringa eller brev er motteke. Klage kan sendast elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no.

Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå oppdaterte planføresegner, skriv inn 2016004 i søkefeltet