Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyring og kunngjeringar

Varsel om oppstart av planar

Detaljregulering - Hovda Panorama (2021008)

Det varsles med dette om oppstart av planarbeid for område F9 på Hovda i Hemsedal kommune. Planområdet omfatter deler av eiendommene gnr./bnr. 79/6, 74/7, 75/1, 7-8, 79/1, 90/1-2, 8 og ligger ved Storeskar, på sørsida av riksveg 52. Område F9 er i kommuneplanens arealdel avsatt til fritidsbebyggelse.
Se planinitiativ for detaljert informasjon.

Foreløpig plangrense omfatter del av F9 og areal til tilkomstvei fra riksveg 52. Plangrensa vil kunne snevres inn i løpet av prosessen.
Asplan Viak er engasjert av Tronn Inge Tuv til å bistå i planarbeidet. Varslingsmaterialet kan sees på Hemsedal kommune sin hjemmeside: www.hemsedal.kommune.no og på www.asplanviak.no.

Det bes om at eventuelle merknader sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 Ål (judith.aakre@asplanviak.no) innen 4.8.2021.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2021008 i søkefeltet.

Detaljregulering for Renovasjonsanlegg Ershovd (2021004)

I samsvar med plan- og bygningslova §12-8 varslast det oppstart av arbeid med detaljregulering for renovasjonsanlegg Ershovd.

Merknader til varsel om oppstart av planarbeidet kan sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no innan 06.09.2021. Eventuelle spørsmål kan rettast til planavdelinga.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2021004 i søkefeltet.

Detaljregulering for Nedre Lykkjaslåttvegen (2021006) 

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av arbeid med detaljregulering for Nedre Lykkjaslåttvegen. Føremål med planarbeidet er regulering av tilkomstveg for tomter i området F10 i Kommunedelplan for Markegardslia-Lykkja. 

Merknader må verte sende skriftleg til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 ÅL (e-post: judith.aakre@asplanviak.no) innan 25.06.2021.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2021006 i søkefeltet.

Detaljregulering for BU6 (2019008)

Det varsles med dette om oppstart av arbeid med reguleringsplan og høring av planprogram for område BU6 i Hemsedal kommune. Formålet med reguleringen er å utvikle et boligområde. Foreløpig planområde omfatter deler av eiendommene gnr./bnr. 66/1, 66/3, 66/15, 65/8, 65/9 og 2233/1 (fylkesveg)., og ligger øst for eksisterende boligområde på Fiskum.

Det bes om at eventuelle merknader sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 Ål (judith.aakre@asplanviak.no) innen 24.10.2021. 

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2019008 i søkefeltet.

Offentleg ettersyn og høyring av planar

Høyring og offentleg ettersyn - detaljregulering for Gravset-Vanneviken

Kommunestyret gjorde i sak 19/21 den 14.04.2021 vedtak om å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for Gravset-Vanneviken (planID 2020014) ut til offentleg ettersyn og høyring i samsvar med §§ 5-2 og 12-10 i plan- og bygningslova. Formålet med planarbeidet å regulere området til fritidsbustader.

Innspel til planen må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 29.august 2021. Eventuelle spørsmål kan rettast til planavdelinga i kommunen.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2020014 i søkefeltet.

Høyring og offentleg ettersyn - detaljregulering for Bergastølen II 

Hovudutval for Plan og Ressurs gjorde i sak 48/2021 i møte den 17.06.2021 vedtak om å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for Bergastølen II (planID 2019007) ut til offentleg ettersyn og høyring i tråd med §§ 5-2 og 12-10 i plan- og bygningsloven.

Innspel til planen må sendast skriftleg til Hemsdal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.noinnan 13 september 2021. Eventuelle spørsmål kan rettast til planavdelinga i kommunen.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2019007 i søkefeltet.

Høyring - Planprogram kommunedelplan for naturmangfold i Hemsedal kommune 2022-2026

VARSEL OM OPPSTART
Kommunedelplan for naturmangfald i Hemsedal kommune

I samsvar med plan- og bygningslova §11-12 varslast det oppstart av arbeid med tematisk kommunedelplan for naturmangfald etter behandling i kommunestyret den 16.06.2021 sak 65/2021.
Samstundes vert framlegg til planprogram lagd ut til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med §§4-1 og 11-13 i plan- og bygningslova.

Formålet med planarbeidet er å få ein samla oversikt og heilskapleg framstilling av viktige og verdifulle naturområder, naturtypar og artar i kommunen.

Planprogram
Samstundes vert framlegg til planprogram lagd ut til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med §§4-1 og 11-13 i plan- og bygningslova.

Planprogrammet skal klarlegge formålet med planarbeidet, gjennomføring av planprosessen, opplegg for medverknad og valte tema i planarbeidet.

Høyringsdokumenta finn du her: Planprogram kommunedelplan for naturmangfald i Hemsedal kommune 2022-2026.pdf

Merknader til varsel om oppstart og forslag til planprogram må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 15.08.2021 Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat/ ved miljøvernrådgjevar.

 

Høyring - Regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion 2022-2027

Regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion 2022-2027, med tilhøyrande tiltaksprogram og handlingsplan, leggjas no ut på høyring. Alle som har interesse for vassforvaltning vert invitert til å bidra med innspel, slik at vi kan få ein enno betre plan for korleis vi skal nå eit godt vassmiljø til glede og nytte for heile samfunnet.

Høyringsdokumenta finn du her: https://www.vannportalen.no/vannregioner/vestland/

Vassforvaltningsplanen set miljømål for vassførekomstane, tiltaksprogrammet skisserer tiltak for å nå miljømåla, og handlingsprogrammet koordinerer prosessen med å nå miljømåla. Kommunar, fylkeskommunar og statlege etatar er gjennom planen plikta til å legge miljømåla til grunn for deira planlegging og verksemd. Planen skal etter vedtak i fylkesting sendast over til Klima- og miljødepartementet for godkjenning.

Vi minner òg om den nasjonale høyringskonferansen som vert arrangert 27. og 28. april.

Høyring av søknad om løyve etter forureiningslova til Trøim reinseanlegg

Statsforvaltaren fekk 06.11.2020 søknad frå Hemsedal kommune om løyve til utslepp av kommunalt avløpsvatn til elva Hemsil frå Trøim reinseanlegg (gbnr 66/8). Det blir søkt om å oppdatere og å endre løyvet slik at det blir dekkande for perioden 2020-2030. 

Søknaden er lagt ut til offentleg gjennomsyn på våre heimesider www.statsforvaltaren.no/ov under Høyringer. 

Innspel kan sendast til Statsforvaltaren på e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvaltaren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss, innan 05.03.2021. Merk innspel med: 2020/37759

Høyring og offentleg ettersyn - detaljregulering for Kjelhovda

Hovudutval for Plan og Ressurs gjorde i sak 69/20 den 10.12.2020 vedtak om å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for Kjelhovda (planID 2019011) ut til offentleg ettersyn og høyring i samsvar med §§ 5-2 og 12-10 i plan- og bygningslova. Formålet med planen er å regulere området til fritidsbustader.

Innspel til planen må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 6.februar 2021. Eventuelle spørsmål kan rettast til planavdelinga i kommunen.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2019011 i søkefeltet.

Vedteke planar

 Orientering om klagerett og utsatt iverksetting.

Detaljregulering for Trøym Sentrum Bustadfelt (2019010)

Kommunestyret vedtok i møte den 16.06.2021, sak 58/2021 reguleringsplan for Trøym Sentrum Bustadfelt.
Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.
Fristen for å klage på vedtaket er sett til 23.08.2021.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2019010 i søkefeltet.

Detaljregulering for Nyørk II (2019001)

Kommunestyret vedtok i møte 16.06 2021, sak 63/2021, reguleringsplan for Nyørk . Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.
Fristen for å klage på vedtaket er satt til 15.09.2021.

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2019001 i søkefeltet.

Andre kunngjeringar

Kommunedelplan for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet - fastsett planprogram

Hemsedal kommunestyret fastsatt i møte 03.12.2020 sak 123/ planprogram for Kommunedelplan for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet. Ein kan ikkje setje fram klage på det fastsette planprogrammet.

I samsvar med forskrift om konsekvensutgreiingar § 6 vart det fastsette planprogrammet sendt til dei som har uttalt seg om forslaget.

Sentrale saksdokument:

Vedteke planprogram
Sakframlegget med vedtak, sak 123/20
  

Fastsetting av planprogram for detaljregulering for Burta Åne 

Hemsedal kommunestyre fastsatte i møte 05.05.2021, sak 37/21, planprogram for detaljregulering for Burta Åne (PlanID: 2020001).

Gå til planarkivet for å lese dokument i saka, skriv inn 2020001 i søkefeltet.