Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjeringar og sakar/planar til høyring

Kunngjeringar/saker til høyring

Varsel om offentleg ettersyn av planprogram og oppstart av planarbeid – Langødden - Helsingvatnet

Det varslast med dette om offentlig ettersyn av planprogram og igangsatt planarbeid for detaljregulering Langødden - Helsingvatnet, jfr. pbl. § 12-8 og § 12-9. Føremål med planarbeidet er å legge til rette for 10 nye tomter for fritidsbebyggelse på eigedom 62/9 innanfor område H5 (spredt fritidsbebyggelse) i kommuneplanen for Hemsedal kommune.

Eventuelle merknader sendast skriftleg til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 ÅL (e-post: rannveig.brattegard@asplanviak.no), innan 03.02.2020.

Under finn du lenke til planintiativ og referat frå oppstartsmøte, då dei ikkje ligg i vårt planarkiv:

Planinitiativ Langødden.pdf

Referat oppstartsmøte Langødden 29.10.19.pdf

Gå til planarkivet for å lese dei andre dokumenta i saka, skriv inn 2019015 i søkefeltet. 

 

Melding om vedtak - områderegulering for Totteskogen

Hemsedal Kommunestyre vedtok 07.11.2019, sak 74/19, områderegulering for Totteskogen (PlanID: 2017008) med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-4 og 12-12.

Jf. plan- og bygningslova si § 1-9, jf. forvaltningslova kap. VI, kan vedtaket påklagast av partar eller andre med rettsleg klageinteresse. Eventuell klage skal framsetjast skriftleg og sendast Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal innan 3 veker frå denne kunngjeringa eller brev er motteke. Klage kan sendast elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2017008 i søkefeltet. 

 

«Trafikktryggleiksplan Hemsedal kommune 202-2023» på høyring

Hovudutval for Plan og Ressurs og Livsløp har i møte 14.11.19 vedteke å legge forslag til «Trafikktryggleiksplan for Hemsedal kommune 2020–2023» ut på høyring.
Kommunen ynskjer at alle høyringspartar kjem med sine innspel og me opp fordrar alle til å gjere seg opp ei meining om den rullerande tiltaksdelen og komme med attendemeldingar om haldningsskapande- og fysiske tiltak.
Lenke til forslag til trafikktryggleiksplanen fins her:
Trafikktryggleiksplan Hemsedal kommune 2020-2023 til høyring.pdf

Forslaget vert også tilgjengeleg for lån i tenestetorget på kommunehuset og på biblioteket.
Informasjon om høyringa vil verte annonsert i kommuneposten og i Hallingdølen.

Frist for innsending av innspel er onsdag 08.01.2020
Alle innspel må anten verte sendt med epost til postmottak@hemsedal.kommune.no, eller per brev til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal.

Har de spørsmål, kan dei rettast til prosessdrivar Gunn Eliassen, tlf. 917 24 982

Varsel om oppstart av planarbeid - Ålrust/Eikre foretting

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av planarbeid med endring av detaljregulering for Ålrust/Eikre, i Hemsedal kommune.
Planforslaget omfatter eiendom 52/18 i gjeldende kommuneplan for Hemsedal 2018-2030, godkjent 06.12.2018, planid 2016007. Endringene gjelder eksisterende detaljreguleringsplan for Ålrust/Eikre hyttefelt II med planid 2014001.
Formålet med planarbeidet er å gjøre en fortetting av gjeldende reguleringsplan for Ålrust/Eikre Hyttefelt II, Planid: 2014001, Hemsedal kommune. Arbeidet går ut på å innpasse tre nye tomter for fritidsbebyggelse innenfor planområdet. Omsøkte tomter omfatter deler av Gnr 52 Bnr 18.
Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2019020 i søkefeltet. 

Varsel om offentleg ettersyn av planprogram og oppstart av planarbeid - Nyørk II

Det varslast med dette om offentlig ettersyn av planprogram og igangsatt planarbeid for detaljregulering Nyørk II, jfr. pbl. § 12-8 og § 12-9. Området er avsatt til framtidig fritidsbebyggelse (F11) i Kommuneplan for Hemsedal.

Reguleringsarbeidet er tidligere blitt varslet igangsatt med brev datert 22.02.2019 og 22.03.2019. Det blir no varsla oppstart på nytt grunna auka omfang av planlagd utbygging, noko som også utløyser behov for planprogram.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2019001 i søkefeltet. 

 

Melding om oppstart endring av reguleringsplan - Tinden H2

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om at Hemsedal kommune startar arbeid med mindre endring/planendring av områderegulering for Tinden H2 (PlanID: 2017007).

Planen vart vedteke dato 02.04.2019. Det er dessverre oppdaga ein feil i planens føresegner/bestemmingar, og rekkjefølgjekrav som skulle gjelde heile planområdet gjeld berre for delar av det. Føremålet med planendring som no er varsla, er å gjera at rekkefølgjekrava gjeld for alle.

Det bes om at merknader/innspel sendast skriftleg til Hemsedal Kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal (epost: postmottak@hemsedal.kommune.no), innan 22.11.2019. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat i kommunen.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2017007 i søkefeltet. 

 

Høyring og offentleg ettersyn - detaljregulering av Fiskumvegen Fleirmannsbustad (BK2) 

Teknisk etat har utarbeida reguleringsplan for område BK2 i områdeplan for Trøym sentrum (planID 2017009). Det er lagt til rette for fleirmannsbustad og leikeplass. Detaljer og vurderingar går fram av planskildringa m/merknader og ROS-analyse.

Innspel må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 16. desember 2019. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2019009 i søkefeltet. 

 

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for F18 - Huso fjellgård II 

Det vert med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for området F18 - Huso fjellgård II, jf. pbl. § 12-8. Området er avsatt til framtidig fritidsbebyggelse (F18) i gjeldande Kommuneplan for Hemsedal. Planområdet omfattar òg gjeldande reguleringsplan for Huso Fjelgård (planID: 1997006).

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2019012 i søkefeltet.