Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjeringar og sakar/planar til høyring

Kunngjeringar/saker til høyring

Høyring og offentleg ettersyn - detaljregulering av bustadfelt BU7

Hovudutval for plan og ressurs vedtok i møte 20.6.2019, sak 49/19, å leggje detaljreguleringsplan for BU7 (PlanID 2019002) ut på høyring og offentleg ettersyn. Området ligg avsett til framtidig bustadbebyggelse i kommuneplanens arealdel, og ligg på vestsida av eksisterande bustadbebyggelse i Bekkedalen i Trøym sentrum. Føremål med planarbeidet er å regulere til bustadbebyggelse med tilhøyrande infrastruktur.

Innspel må sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller elektronisk til postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 8.11.2019. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat i kommunen.

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2019002 i søkefeltet. 

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av bustadfelt BU6

Det vert med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for område BU6, jf. plan- og bygningslova § 12 – 8. Området ligg avsett til framtidig bustadbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Planområdet ligg på sørsida av Hemsil, aust for Fiskum. Føremål med planarbeidet er å regulere til bustadbebyggelse med tilhøyrande infrastruktur. Planens endelege avgrensing vil bli avklart som del av planarbeidet. 
Det vert bedt om at merknader/innspel sendast skriftleg til Hemsedal Kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller til epost: postmottak@hemsedal.kommune.no. 
Frist for å sende merknader er 30.9.2019. 
Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat i kommunen.
Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2019008 i søkefeltet. 

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av bustadfelt BK2 Trøym Sør

Det vert med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for område BK2, jf. plan- og bygningslova § 12 – 8. Området ligg avsett til framtidig bustadbebyggelse i reguleringsplanen Trøim Sentrum Vest (planID 2017009, i kraft 18.12.18). Planområdet ligg på sørsida av Hemsil, vest for Fiskum, ved innkøyringa til idrettsbanen. Føremål med planarbeidet er å regulere til bustadbebyggelse (fleirmannsbustad/leilegheitsbygg) med tilhøyrande infrastruktur. Planens endelege avgrensing vil bli avklart som del av planarbeidet. 
Det vert bedt om at merknader/innspel sendast skriftleg til Hemsedal Kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal (epost: postmottak@hemsedal.kommune.no).
Frist for å sende merknader er 16.8.2019. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat i kommunen.
Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2019009 i søkefeltet. 

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for F18 - Huso fjellgård II 

Det vert med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for området F18 - Huso fjellgård II, jf. pbl. § 12-8. Området er avsatt til framtidig fritidsbebyggelse (F18) i gjeldande Kommuneplan for Hemsedal. Planområdet omfattar òg gjeldande reguleringsplan for Huso Fjelgård (planID: 1997006).

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2019012 i søkefeltet.