Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommuneplanar, reglement og retningsliner

Kort om kommuneplanar

Kommunen utarbeidar og forvaltar arealplanar i medhald av plan- og bygningslova, og sakshandsamar private planforslag. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgåver.

Planstrategi

Alle kommuner skal ha ein kommunal planstrategi. Planstrategien skal omfatte ei drøfting av kommunen sine strategiske val knytta til samfunnsutviklinga. Den skal innehalde strategier for langsiktig arealbruk, miljøutfordringar, sektorane sin verksemd og ei vurdering av kommunen sitt planbehov i valperioden.

Les vegleder til kommunal planstrategi her

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunen sitt overordna styringsdokument og gjev rammar for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltninga av arealressursane. Kommuneplanen tek utgangspunkt i den kommunale planstrategien. Kommuneplanen har ein arealdel og ein samfunnsdel. Arealdelen består av eit kart med føresegner og retningsliner for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgjevnader i heile kommunen. Arealdelen og føresegnene er rettsleg bindande for alle arbeid og tiltak som omfattast av lova. Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringar, mål og strategier for kommunesamfunnet som heilhet og kommunen som organisasjon.

Les vegleder til kommuneplanen sin arealdel her

Les vegleder til kommunplanen sin samfunnsdel her

Kommunedelplan

Kommunedelplan er ein plan som kan omfatte ein bestemt del av eit geografisk område i kommunen, eller eit avgrensa kommunalt verksemdområde. Kommunedelplanen er ein overordna plan, som kan vere meir detaljert enn kommuneplanen sin arealdel. Ein kommunedelplan kan til eksempel vere ein meir detaljert utdjuping av ein del av kommunen sitt areal, eller ein plan for eit bestemt tema.

 

Kommuneplan - arealdel 2018-2030

I møte den 06.12.2018, sak 93/18 vedtok Hemsedal kommunestyre Kommuneplan for Hemsedal 2018-2030 i samsvar med § 11-15 i plan- og bygningslova.

Planen femnar om heile kommunen med unntak av kommunedelplan for Markegardslia - Lykkja. Arbeidet med planen har vore avgrensa til revisjon av vedteken plan. Det er komme mange innspel til både varsel om planoppstart og ved offentleg ettersyn og høyring. Desse er vurdert i planprosessen.

Nokre av innspela er innarbeida i plan, medan andre innspel ikkje er teke omsyn til. Bakgrunnen for at ikkje alle innspel er innarbeida er basert på overordna politiske prioriteringar og fagleg konsekvensutgreiingar. Hadde du innspel, eller spørsmål om planen – ta kontakt med planavdelinga.   

Når det gjeld verknad av godkjent kommuneplan vert det vist til § 11-6 i plan- og bygningslova. Vedtak om kommuneplan kan ikkje påklagast.

For meir informasjon rundt planprosessen gå til: Planprosess og for oversikt over innspel gå til: Innspel

 

Gå til planarkivet for å lese dokument på sak, skriv inn 2016007 i søkefeltet.

Kommuneplan - samfunnsdel 2019-2030

Kommunestyret vedtok i møte den 07.05.2020, sak 52/20 kommuneplanen sin samfunnsdel.

Kommunen vil takke alle involverte for mange flotte innspel! Mål og strategiar i denne planen gir grunnlag for samarbeid og handling for samfunnsutvikling. Samfunnsdelen vil være eit viktig reiskap for utviklinga i Hemsedal kommune og inneheld kommunen sin visjon og overordna mål fram mot 2030.

Saksutskrift, K-sak 52/20

Kommuneplan - samfunnsdel 2019-2030

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2018-2021

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet vart vedteken i kommunestyresak 92/17 den 14.12.2017.

Planen og vedlegga finn du i lenkene under:

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018 - 2021

2018 Prioritert handlingsprogram

2018 Uprioritert handlingsprogram

Anleggsoversikt 2017

Idrettsplan kart 2017


Energi og klimaplan 2019 - 2022

Kommunestyret vedtok i møte 12.11.2018 Energi- og klimaplan for Hemsedal kommune 2019-2022. Planen får status som kommunedelplan.

Plandokument
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Trafikktryggleiksplan 2020-2023

Trafikktryggleiksplanen, vedteke 30.01.2020 K-sak 8/20, skal leggja grunnlaget for å utvikle systematisk og målretta trafikktryggleiksarbeid i Hemsedal med fokus på skulenære områder.

Som vegeigar har Hemsedal kommune ansvar for trafikktryggleiken langs kommunale vegar, og vidare at det blir jobba for å betre trafikktryggleiken i kommunen også langs fylkes og riksveger (Statens vegvesen sitt ansvar).

Trafikktryggleiksplanen har status som ein temaplan og skal rullerast kvar valperiode. Handlingsplanen med dei ulike tiltaka skal rullerast kvart år.

Trafikktryggleiksplan Hemsedal kommune 2020-2023 K-Sak 08-2020.pdf

Kontaktperson:

Gunn Eliassen

gunn.eliassen@hemsedal.kommune.no

Strategisk Næringsplan 2016-2022

Hemsedal kommunestyret vedtok den 18.06.2015 i sak 27/15 Strategisk næringsplan 2016-2022.

Strategisk næringsplan

Stig- og løypeplan 2015-2018 

Hemsedal kommunestyre vedtok den 09.10.2014 i sak 64/14 Stig- og løypeplan for Hemsedal 2015-2018. Planen får status som kommunal temaplan og vert revidert i 2017-2018.

Planen skal leggjast til grunn for all planlegging, og stigar og løyper skal sikrast med eigen arealkategori i alle arealplanar og forvaltningsoppgåver. Planen er kommunens viktigaste reiskap når det gjeld drift og vedlikehald av stigar og løyper. Handlingsprogrammet med tiltak vert revidert årleg.

Gå til planarkivet for å lese dokument og sjå kart, skriv inn  2013008 i søkefeltet

 Avtaleskjema:

  1. Standard grunneigaravtale
  2. Intensjonsavtale om kommersielle aktivitetar i utmark
  3. Avtale om tilrettelegging for ferdsel med hest
  4. Avtale om tilrettelegging av aktivitetsplassar i utmark

Nyttige lenker finn du her: Friluftsliv

Beitebruksplan 2018-2022

Hemsedal kommunestyre vedtok den 21.6.2018 i sak 40/18 Beitebruksplan.

Beitebruksplan Hemsedal kommune 2018 - 2020 Vedtatt 21.06.2018.pdf

Oversiktskart beitekvalitet med beiteområder.pdf

Oversiktskart beiteområder med kommuneplan.pdf

Oversiktskart beiteområder, dagens beitebruk, installasjonar m.m..pdf

Plan for skilting og skjøtsel av kulturminner i Buskerud 2012-2022

Planrapport

Regional plan for Nordfjella med Raudafjell

Fylkestingene i Buskerud, i Hordaland og i Sogn og Fordane vedtok 11.12.juni 2014 Regional plan for Nordfjella med Raudafjell.

Regionalplan for Nordfjella med Raudafjell

Planrapport

Plankart

Målbruksplan 2019-2022

Vedteken Målbruksplan 2019 - 2022 K-sak 54-19.pdf

Kulturmelding 2011

Kulturmelding Hemsedal kommune vedteke des 2011

Alkoholpolitiske retningsliner

Kommunestyret vedtok i sak 49/16 den 28.06.2016 alkoholpolitiske retningsliner for Hemsedal kommune for perioden 2016- 2020.

Alkoholpolitiske retningsliner Hemsedal 2016- 2020

 

Delegeringsreglement (delegasjonsreglement)

Politisk delegeringsreglement 10.09.2015

Energi og klimaplan for Hallingdal og Valdres

Overordna mål i energi og klimaplanen:

  • Klimagassutsleppa i Hallingdal og Valdres skal pr årsinnbyggjar reduserast med 5 % innan 2010, med 30 % innan 2020 og 50 % innan 2030 i høve til utsleppa i 2006.
  • Det er mål om 15 % reduksjon i energibruk pr. m2 i bygg basert på el og olje, innan 2012. Tilsvarande 20 % reduksjon i 2020.

Energi og klimaplan for Hallingdal og Valdres

Forskrift for avfallsbehandling

Forskrift for avfallsbehandling

Forvaltningsplan for Rjukandefossen friluftsliv- og naturvernområde

Fylkesmannen i Buskerud har godkjent Hemsedal kommune sitt forslag til forvaltningsplan for Rjukandefossen friluftsliv - og naturvernområde.

Planen gjeld i 5 år, fra og med 2013 - 2018, og er naudsynt for kommunen å ha når det skal søkjast om midler for vidare tilretteleggingstiltak. Det er Buskerud fylkeskommune som tildeler midlar til statleg sikra friluftsområder.

Forvaltningsplan for Rjukandefossen friluftsliv- og naturvernområde