Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Tilskotsordningar i landbruket

Produksjonstilskot i jordbruket (PT).

Søknadsfrist for PT er 15. mars og 15. oktober

Produksjonstilskot er eit samlebegrep for ei rekke tilskotsordningar som foretak som driv vanleg jordbruksproduksjon kan søke på. Det er kommunen som er handsamar og avgjer søknadar om produksjonstilskot. Sjølve tilskotet vert utbetalt sentralt frå Landbruksdirektoratet ein gong i året, som er i februar året etter søknadsåret.

 • Éin søknadsprosess med to registreringar:
 • Del 1: Telledato 1. mars med søknadsfrist 15. mars
 • Del 2: Telledato 1. oktober med søknadsfrist 15. oktober
 • Du kan endre innsendt søknad i 14 dagar etter søknadsfristen

Enkelte opplysningar kan etterregistrerast etter 15. oktober, men innan 10. januar, dette er:

 • avløysarutgifter for perioden 15. oktober til 31. desember
 • dyr på utmarksbeite som er tekne ned frå beite seinare enn 15. oktober 
 • slaktegris, kylling og kalkun selde som livdyr mellom 15. okt. og 31. des.

Føremålet

Føremålet med produksjonstilskot er "å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp" (jf. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 1). Det er delmål for kvar ordning, og tilskotet vert utrekna med ein sats pr. dyr eller pr. dekar i forhold til areal. Dei ulike tilskotsordningane er definert i jordbruksavtala og omtala i rettleiingsheftet som vert gjeve ut i samband med den enkelte søknadsomgang.

Tilskotsordningar under produksjonstilskot:

Det er mange ulike ordningar som ligg under begrepet produksjonstilskot. Desse ordningane er aktuelle i vårt område:

 • tilskot til bevaringsverdige storferasar
 • tilskot til grønt- og potetproduksjon
 • driftstilskot til mjølkeproduksjon
 • driftstilskot til spesialisert kjøtfeproduksjon
 • tilskot til husdyr
 • tilskot til dyr på beite
 • areal- og kulturlandskapstilskot
 • tilskot til økologisk landbruk
 • tilskot til avløysing ved ferie og fritid

Elektronisk søknad

Det er berre mogleg å søkje om tilskot elektronisk via Altinn på internett. Denne tenesta er tilgjengeleg frå telledatoen, høvesvis 1. mars for del 1 og 1. oktober for del 2. Link til søknadsskjema og rettleiingshefter finn du på nettsida til Landbruksdirektoratet eller ved å ta kontakt med landbruksforvaltninga i kommunen.

 

Tilskot til avløysing ved ferie og fritid

Søknadsfrist er 15 oktober 

Ordninga ligg under produksjonstilskot, og vert søkt på same skjema.

Tilskot til avløysing i landbruket er heimla i Forskrift om tilskot til avløysing.

Avløysing ved ferie og fritid (avløysartilskot) er ei refusjonsordning der føretak med husdyrproduksjon kan få dekka utgifter til avløysing ved ferie og fritid. For å kunne få tilskot må føretaket disponere dyr. Tilskotet kan ikkje overstige foretaket sine faktiske utgifter.

Du finn meir om tilskotsordninga på nettsidene til Landbruksdirektoratet

Avløysing ved sjukdom og fødsel o.l.

Søknadsfrist er fortløpande

Tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel m.m skal bidra til å dekke utgifter til avløysing når bonden ikkje kan delta i gardsdrifta på grunn av sjukdom eller graviditet, fødselspermisjon eller sjukt barn. Attlevande ektefelle, sambuar, forelder eller barn kan få tilskot i etterkant av bondens dødsfall.

Ordninga er heimla i Forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.

Det blir berre gitt tilskot for dokumenterte, faktiske utgifter til avløysing. Det er krav til bondens næringsinntekt frå jordbruk- eller gartneri. Søknad skal sendast til kommunen som handsamar søknadene.

Søknadsskjema og meir om tilskotsordninga finn du på nettsidene til Landbruksdirektoratet

 

Regionalt miljøtilskot (RMP)

Søknadsfrist i Buskerud er den 15. oktober

I år opnar søknadsregistreringen 15. september 2020

Regionale miljøtilskot er produsentretta tilskotsordningar for landbruket som er definert i Regionalt miljøprogram for Buskerud.

Det er fastsett eigen forskrift for kvart fylke. Meir informasjon om dei ulike ordningane finn du på nettsida til Fylkesmannen i Oslo og Viken og Landbruksdirektoratet

Søknad/søknadsfrist

Søknad skal sendast til kommunen som handsamar søknadane. Søknadsfrist er 15. oktober. Elektronisk søknad må vera levert før midnatt. Rettleiing og hjelpevideoar finn du på Landbruksdirektoratet sine sider, eller på nettsida til Fylkesmannen.

 

Statleg grøftetilskot

Søknaden skal sendast til Hemsedal kommune. Det ingen søknadsfrist, og søknadar vert behandla fortløpande heile året.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord kom i 2014, og forskrifta vart fastsett av Landbruks- og matdepartementet 25.06.2013.

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Det er også kommunalt tilskot til grøfting av jordbruksareal, sjå tilskotsordninga: Kommunalt tilskot til ymse jord og skogbruksføremål under. 

Tilskotet kan gis til tidlegare grøfta jord, og formålet med forskrifta er å auke kvaliteten på tidlegare grøfta jordbruksjord for å kunne gje auka jordbruksproduksjon på areala, samt redusere fare for erosjon og overflateavrenning av næringstoff til vassdrag.

Du finn søknadskjema og regelverk på landbruksdirektoratet sine nettsida

 

Kommunalt tilskot til ymse jord og skogbruksformål

OBS Ny frist. Søknadsfrist er 1. mars

Midlane er ein årleg sum avsett frå kommunen sine konsesjonsavgiftsinntekter. Den årlege summen er på kr.150 000 

Forskrifta til ordninga vart revidert av Hemsedal kommunestyre i sak 51/20 i møte 07.05.2020

 Det er mogeleg å søke om tilskot til fylgjande tiltak:

- fulldyrking

- grøfting av tidlegare dyrka jord og beite

- fjerning av gamle beitegjerde

- stipend til ungdom, og andre frå Hemsedal til landbruksutdanning

- vasskvalitet på gardsbruk

- ombygging av driftsbygningar til bruk i tilleggsnæring

- foredling av råstoff frå lokalt landbruk

- kommunalt tilskot til investering i samband med stølsdrift

- tilskot til utmarkstilsyn i samband med barmarksesong

- tilskot til vedlikehald av skogsvegar med fokus på auka nedbør og erosjon

- skogplanting og ungskogpleie

- andre viktige tiltak for landbruket

Dei einskilde tiltaka er ikkje sett opp i prioritert rekkefølgje, men tilskot til nydyrking, grøfting og tiltak på stølar med aktiv støling har 1. prioritet før andre søknadar ved tilskotsbeløp utover ramma. Ved behov for ytterlegare prioritering vert søkjarar som søker om produksjonstilskot prioritert.

For meir informasjon om dei ulike tiltaka sjå Reviderte vedtekter.

Skriftleg søknad skal sendast til Hemsedal kommune før fristen. Det er ikkje eige søknadsskjema for ordninga.

 

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Søknadsfrist for SMIL-tilskot er 1. april og 20. august (OBS ny frist i år)

SMIL- midlane er avgrensa til dei som er berettiga produksjonstilskot i landbruket.

SMIL - Spesielle miljøtiltak i jordbruket: regelverk og søknadsskjema

Det er mogleg å søkje tilskot til fylgjande tiltak:

 • ta vare på og fremje biologisk mangfald og halde gamal kulturmark i hevd.
 • ta vare på, og drive skjøtsel på og omkring kulturminne og kulturmiljø.
 • utvendig restaurering av verneverdige bygningar i landbruket
 • Ulike tiltak som kan reduserer forureining frå landbruket
 • legge til rette for ferdsel til fots, og oppleving av landbruket sitt kulturlandskap gjennom friluftsliv og rekreasjon
 • eller andre tiltak som er viktige for kulturlandskapet men som ikkje kjem inn under nokon av punkta over.

Tiltaksstrategien for SMIL- midlar i Hallingdal 2020- 2023

Vedlegg 1. Felles retningslinjer for tiltaksstrategien SMIL-midlar i Hallingdal

Felles prisliste for miljøtiltak i jordbruket for Hallingdal

 

Tilskot til tiltak i beiteområde

Søknadsfrist er den 15. februar

Tilskot til tiltak i beiteområde skal bidra til god beitebruk gjennom infrastruktur i beiteområda.

Får å kunne søkje på tilskotet må ein være organisert i eit beitelag/sankelag. Søknaden skal sendast til Hemsedal sankelag som samlar søknadane og sender dei til kommunen.

Det kan gis tilskot med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag ved investeringstiltak. Ved innkjøp av elektronisk overvakingsutstyr kan det gis tilskot med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. Dette gjeld for opptil 50 % av dyretalet i beitelaga/besetninga. For planleggings- og tilretteleggings prosjekt kan det gis tilskot med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.

Sjå nettsida til Landbruksdirektoratet med alle tiltak som det kan søkjas om.

 

Retningsliner for forvalting av tilskot til tiltak i beiteområde 2020-2024

 

Innovasjon Norge IBU-midlar for finansiering av bruksutbygging - tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring i landbruket.

Ingen søknadsfrist - søknadane vert behandla fortløpande. 

Det er likevel viktig å søke tidleg på året for å vera sikker på at det er tilskotsmidlar igjen i potten.

Innovasjon Norge tilbyr finansieringshjelp til investeringar i landbruket i form av ulike tilskot og lån. Dei prioriterer prosjekt som gir auka matproduksjon, prosjekt som bidreg til auka dyrevelferd og prosjekt med energi- og klimaeffektive løysingar som for eksempel bruk av bioenergi og tre som byggemateriale. Sjå linken under for prioriteriterte tiltak i Oslo - Viken i 2020.

IBU-midler - prioriterte områder Oslo Viken 2020

Det er viktig at tiltaket ikkje er påbegynt før søknaden er behandla i Innovasjon Norge.

Du kan lese meir om dei ulike tilskuddsordningane på Innovasjon Norge sine sider, der finn du og elektronisk søknadsskjema til dei ulike ordningane. Sjå også vedlagt dokument som syner krav til dokumentasjon for dei ulike søknadane.

Dokumentasjonsguide for ulike søknadar

Det er mogeleg å søke om stønad til investeringar innanfor både tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring. Det er også mogleg å søke etablerarstipend frå bygdeutviklingsmidlane for å starte ny verksemd utanom tradisjonelt landbruk. Sjå Innovasjon Norge sine nettsider i linken under.

Investering i tradisjonelt landbruk

Tilleggsnæring til landbruket og etablererstønad

Ta kontakt med landbruksavdelinga i kommunen viss det er noko du lurar på i forhold til søknadar til Innovasjon Norge.

Kommunen skal gje uttale i alle søknadar til Innovasjon Norge. Derfor er alle søknadar innom kommunen før dei vert sendt Innovasjon Norge. Søknadane vert vurdert i høve til dei fylkesvise retningslinjene som er utarbeida av Innovasjon Norge.

 

Nærings og miljøtilskot i skogbruket

Søknadsfrist er fortløpande

Tildeling av NMSK tilskot til skogbruket er regulert etter forskrift om «Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket» fastsett av Landbruksdepartementet 4.februar. 2004. Dette er midlar til nærings- og miljøtiltak i skogbruket samt til skogbruksplanlegging.

Tilskotet har som formål at det ut frå lokale prioriteringar og tilpassingar vert stimulert til auka verdiskaping i skogbruket.

Hallingskog har utarbeidd tilskotsstrategi for ordninga som er felles for heile Hallingdal, og det kan jamfør ordninga gjevast tilskot til:

• Skogkultur

• Prosjekt for å utvikle skogbruket lokalt/regionalt

• Miljøtiltak i skog

• Vegbygging

• Skogsdrift med taubane og hest

• Utdrift av skogsvirke til bioenergi

Tilskot til vegbygging, skogsdrift med taubane og hest, og utdrift av skogsvirke til bioenergi vert løyvd av Fylkesmannen.

Ny revidert tiltaksstrategi vart utarbeida av Hallingskog og gjeller i planperioden 2016 til 2019. Denne dannar grunnlag for fordeling av tilskotsmidlane. Målgruppe for tilskotet er skogeigarane i Hemsedal kommune.

Tilskot vert utbetalt fortløpande etter innlevert dokumentasjon på at tiltaket er gjennomført.

Tiltaksstrategi for NMSK