Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

BPA - brukerstyrt personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er ei ordning som er særleg tilrettelagt for mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser.

I prinsippet omfatter ordninga dei same tenestene som ordinære helse- og omsorgstenester - som bistand til stell, pleie, måltider, fritidsaktiviteter og alle andre nødvendige hverdagslige gjøremål.

Har du ei funksjonsnedsetting og treng hjelp i kvardagen, kan du søke om brukarstyrt personleg assistanse (BPA).

Kven kan få tilbodet?
  • Du må vere under 67 år og ha eit langvarig (over 2 år) og stort behov (minst 32 timar per veke) for personleg assistanse.
  • Har du eit hjelpebehov mellom 25 og 32 timar per veke kan du ha rett til å få dette organisert som brukarstyrt personleg assistanse dersom kommunen ikkje kan dokumentere at det fører til vesentleg auka kostnader.
Kva får du?

Du får ein assistent som gir deg personleg og praktisk hjelp i kvardagen etter dine behov og ønsker. Du er sjølv arbeidsleiar for din assistent og styrer dermed:

  • kven du vil ha som assistent
  • tilsettingsprosessen
  • arbeidsoppgåver
  • arbeidsstad og arbeidstid
  • Om du ikkje sjølv kan vere arbeidsleiar for assistenten, kan nokon som kjenner deg godt ivareta rolla som arbeidsleiar.

Info om BPA - Helse Norge

Lovverk

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, nr. 6 punkt d

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1 bokstav d