Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Helsehjelp i heimen

Helsehjelp i heimen er ei døgnkontinuerleg teneste som ytes til personar som bur heime og har behov for nødvendig helsehjelp.

Det er eit mål å leggje til rette for at brukarar som ynskjer å bu lengst mogleg i heimen skal kunne gjere det.

Kvifor?
 • Brukar vert buande heime med nødvendig helsehjelp og får ivareteke grunnleggjande behov ved kort- eller langvarig funksjonssvikt.
 • Førebyggja behov for heildøgns bustadtilbod ved å leggja til rette for at brukarane kan få bu lengst mogeleg i eigen heim. Brukar vil kunne få rettleiing og opplæring som gjer at vedkommande i størst mogeleg grad vert sjølvhjelpen i forhold til dagliglivet sine ulike gjeremål.
 • Den som mottar tenesta skal klara mest mogeleg sjølv og bli minst mogeleg avhengig av hjelp.
Kriterier for tildeling

Helsetenester i heimen vert tildelt dei som oppheld seg i kommunen og som fyller vilkåra for å få nødvendige helse- og omsorgstenester. Tenesta vert tildelt for å hjelpe den som av fysiske og/eller psykiske orsaker ikkje greier å ivareta eigen livssituasjon eller helse på ein forsvarleg måte. Det vert vurdert om brukar må ha hjelp av helsefagleg personell til:

 • personlig stell og hygiene
 • rørsle og mobilitet
 • oppretthalda ernærings- og væskebalanse
 • nødvendig aktivitet, søvn og kvile
 • respirasjon, sirkulasjon og varmeregulering

Vidare vert det vurdert om ein har behov for

 • hjelpemiddel
 • rehabilitering
 • psykisk helsearbeid
 • miljøarbeid
Tenesta sitt innhald
 • Når søknad er motteken vil tildelingskontor ta kontakt for avtale om heimebesøk eller samtale.
 • Dersom det oppstår akutt behov for nødvendig helsehjelp vil hjelpa verta sett i gang og kartlegging vil verta utført etterpå. Vedtak vert fatta så snart som mogeleg.
 • Brukar får beskjed seinast same dag dersom avtalar må endrast.
 • Tenesteytar vil samarbeida med brukar om utføring av tenesta.
 • Tenesta vert organisert på ein slik måte at det vert freista å ha færrast mogeleg tenesteytarar, det vil sei primærsjukepleie.
 • Alle som mottar helsetenester i heimen ein gang i månaden, i meir enn 3 månader har rett til fri tannbehandling ved offentleg tannklinikk. Personar med rusavhengigheit har rett til tannbehandling ved offentlig tannklinikk.
 • Personalet har ikkje høve til å ta i mot personlege gåver.
Kva må du gjera?
 • Søkja tildelingskontoret om tenesta
 • Gjera seg kjend med innhaldet i vedtaket.
 • Brukar må vera tilstade i heimen for å ta i mot tenesta. Det er ein føresetnad at brukar gir beskjed dersom han/ho ikkje er heime til avtalt tid.
 • Når brukar mottek tenester i heimen vert heimen automatisk tenesteytar sin arbeidsplass. Det vert forventa at brukar bidreg til å skape ein god arbeidsplass for tenesteytar jf. vedtektene i arbeidsmiljølova.
 • Det er brukar sitt ansvar at heimen er utstyrt med nødvendig og tilpassa utstyr for eksempel neglesaks, toalettsaker og temperaturmåler til utføring av arbeidsoppgåvene.
 • Brukar må sørgja for at vegen er framkomeleg og trygg uansett årstid.
 • Det må vera lys utandørs slik at det er lett å finna fram.
 • God hygiene er viktig for både brukar og tenesteytar. Det skal det vera flytande såpe og tørkepapir tilgjengelig.
 • Nødvendig tilrettelegging i bustaden må aksepterast, f.eks. hjelpemidlar og ommøblering.
 • Når det vert søkt om bistand til å administrere medisin må brukar samtykkja til at medikamenthandteringa føregår i samsvar med ”prosedyre for legemiddelhandtering til heimebuande”.
 • Forståing for at akutte situasjonar kan oppstå slik at oppdrag kan verta utsatt.

Oppgåver som IKKJE inngår i tenesta

 • Brukar som treng akutt medisinsk/kirurgisk og psykiatrisk behandling, skal visast til spesialisthelsetenesta.
 • Fylgje til lege og korttidsopphald på sjukeheim.
 • Skyss/ transport i bil.
 • Kommunen forbeholder seg retten til å tilby tjenester på andre måter, så lenge dette er forsvarlig.
Kva kostar det?

Det er ikkje eigenbetaling for helsetenester i heimen.

Eventuell bomavgift faktureres.

Lovgrunnlag

Helsetenester i heimen er heimla i Helse- og omsorgstenesteloven §§ 3-1 og 3-2 punkt 6, bokstav a og omfattar ulike helsetenester som vert ytt i heimen, her under sjukepleie, miljøarbeidarteneste og psykisk helseteneste.

Søknadsskjema - elektronisk

Søknadsskjema - utskrift

Søknaden skal sendast til:

Hemsedal kommune
Pleie og omsorgsavdelinga
Imrevegen 30
3560 Hemsedal

Kontaktinfo

Heimebaserte tenester tlf. 917 24 986

Avdelingsleiar heimebaserte tenester Line Strandberg (epost)

Konsulent Marianne Brenno Nygård (epost)