Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Tuv og Ulsåk oppvekstsenter (1 - 4. trinn)

Tuv og Ulsåk oppvekstsentar har både skule, SFO og barnehage. Det er 33 elevar frå første til fjerde klasse på både Tuv og 75 elevar på Ulsåk. Skulane er saman med barnehagane på Tuv og Ulsåk oppvekstsenter. Tuv oppvekstsenter ligg nord i kommunen, og Ulsåk oppvekstsenter ligg lengst sør i kommunen. 

Postadresse

Hemsedal kommune
Tuv/Ulsåk oppvekstsenter
Hemsedalsvegen 2889
3560 Hemsedal

Organisering av skuledagen

1. jobbeøkt 08.30 - 09.30
Fysisk aktivitet 09.30 - 10.00
2. jobbeøkt 10.00 - 10.45
Matpause 10.45 - 11.05
Friminutt 11.05 - 11.35
3. jobbeøkt 11.35 - 12.50 (ty+to)
  11.35 - 13.25 (man + ons + fre)

Tysdag: tilbod om leksetid for 3. og 4. trinn på SFO rett etter undervisningstida

Pedagogisk plattform

Vi har ei erfaren og stabil personalgruppe som set læring i fokus. Dette gjer resultat i form av eit godt miljø både når det gjeld det faglege og det sosiale. Vi jobbar aktivt for at eleven skal få ein solid grunnutdanning i eit mobbefritt miljø.

 • Vi vil skape eit godt og trygt miljø for læring. Både fagleg, sosialt og emosjonelt
 • Alle skal lære samarbeid, omsorg og å ta ansvar for seg sjølv og andre
 • Alle må ha respekt for kvarandre og kvart sitt funksjonsnivå

Døme på undervisningsmetoder

 • Fysisk aktivitet
 • Stasjonsundervisning
 • Begrepsundervisning
 • Lydfargemetoden
 • Strukturert ordlæring 

 

Råd og utval - generell info

Alle foreldre som har born i skula, er medlem av skulas foreldreråd. Foreldrerådet vel eit arbeidsutval (FAU) som er foreldrestemma ovafor skula. FAU skal blant anna sikra reell medverking frå foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representera alle foreldre ved skula og bidra til at samarbeidet mellom heim og skule er godt.

Valordningar

Det er opp til kvar enkelt skule å organsera val av foreldrekontaktar og representantar til FAU. Som regel skjer dette i forbindelse med eit ordinært foreldremøte. Det er viktig at alle foreldre er godt informert om kva det inneheld å vera tillitsvalt, og at det er ein viss kontinuitet i arbeidsutvalet. Retningsliner for valordninga bør vera skriftlege og inngå i vedtektene for FAU.

FAU er heimla i opplæringslova § 11-4.

FAU sine oppgåver

 • Arbeide for eit godt skulemiljø
 • Ta initiativ til sosiale aktivitetar for elevane
 • Informera og høyre alle foreldre om aktuelle saker
 • Arrangere samlingar for foreldre og lærarar
 • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærarar
 • Skapa kontakt mellom skula og lokalsamfunnet

Samarbeidsutval (SU)

Samarbeidsutvalet (SU) er skula sitt øvste rådgjevande organ og her er alle partar i skula representert; elevar, foreldre, undervisningspersonell, andre tilsette og to representantar frå kommunen, kor rektor skal vera den eine. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skula.

SU kan uttale seg om følgjande:

 • Forslag til budsjett
 • Arbeids- og utviklingsplanar for skula
 • Plan for heim-skule-samarbeid
 • Skulevurdering
 • Planer for ombygging og vedlikehald av skuleanlegga
 • Skulas informasjonsarbeid
 • Prinsipp for val av bøker til skulebiblioteket
 • Fritidsaktivitetar
 • Skuleskyss
 • Trafikkforholda og korleis skulevegen kan sikras
 • Ordensreglement
Råd og utval Tuv Oppvekstsenter avd. skule

Foreldrerådets arbeidsutval (FAU)

Leiar: Richard Taraldsen
Nestleiar: 
Skrivar: 

Foreldrekontaktar:

1. klasse:  Trine Pauck Øglund       Vara: Mari Søderholm
2. klasse:  Belinda Angelo Franke   Vara: Sara Amanda Winblad
4. klasse:  Mikael Jönsson              Vara: Richard Taraldsen

Dei øvrige foreldrekontaktane er styremedlemar.

Styrer: Astrid Nilstad   
Daglig leder: Eva Markegård

Elevrepresentantar frå 4. klasse:   
Foreldre skole:   SFO:  
Foreldre barnehage:  
Kommunens representant: 
Tilsette skole:  
Tilsette barnehage:

Skulemiljøutval (SMU)

Hensikta med skulemiljøutvalet er å sikra at skula har eit systematisk arbeid for eit godt skulemiljø. SMU skal vera eit rådgjevande organ for skula i saker knytt til dette.
Elevane, foreldre, skula, tilsette i skula og ein representant frå kommunen skal vera representert. Foreldre og elevar skal til saman ha fleirtall i SMU. Det er skuleeigars og rektors ansvar at alle rådsorgana vert oppretta og fungerer i samsvar med opplæringslova. 

Referat frå møter

Referat frå møte i FAU 20.10.22
Referat frå møte i FAU 8.12.21 
Referat frå foreldremøte 25.10.21   
Referat frå møte i FAU 6.11.19 
Referat frå møte i SU - Tuv 25. november 2019.pdf  
Møte i SU februar 2020.pdf   
Referat frå møte i SU 18.mai-ref.pdf 

Referat SU, 25. august 2020.pdf

Brakar- buss situasjon.pdf

Referat SU-møte 27. Oktober - revidert.pdf

SU møte 5.5.2021.pdf

 

Råd og utval Ulsåk Oppvekstsenter - avd skule

Foreldrerådets arbeidsutval (FAU)

Leder: Ingunn Holtet

Nestleder: Christina Stegmann

Sekretær: Tuva Øyen

Foreldrekontakter:

1. klasse:  Gunnar Aalrust og Jenny Helena Ande  
2. klasse:  Christina Stegmann og Ingunn Holtet 
3. klasse:  Sissel Stegan og Christine Skaret Lund  
4. klasse:  Gabriella Elin Ringbrant og Tuva Øyen  

Skulemiljøutval (SMU)

Hensikta med skulemiljøutvalet er å sikra at skula har eit systematisk arbeid for eit godt skulemiljø. SMU skal vera eit rådgjevande organ for skula i saker knytt til dette.
Elevane, foreldre, skula, tilsette i skula og ein representant frå kommunen skal vera representert. Foreldre og elevar skal til saman ha fleirtall i SMU. Det er skuleeigars og rektors ansvar at alle rådsorgana vert oppretta og fungerer i samsvar med opplæringslova. 

Styrar: Trude Taaje 
Rektor: Heidi Myrvoll

Foreldre skule:   
Foreldre SFO:
Foreldre barnehage:
Kommunens representant: Turid Ingeborg Hvaale Kvislen
Tilsette barnehage:
Tilsette SFO: Hilde Mythe Helland
Tilsett skule: Gry Carlson

2. elevar frå 4. klasse.

Referat frå møter

Referat frå møte i FAU 11.10.22
Referat frå møte i Samarbeidsutvalet 17.11.21

Referat frå møte i FAU 28.1.21  
Referat frå møte i FAU 25.11.20

Referat frå møte i FAU 13.10.20
Referat frå møte i FAU 26.5.20
Referat frå møte i FAU 17.3.20
Referat frå møte i FAU 19.11.19

 

Kontaktinfo

Daglig leder, Tuv skole:
Eva Markegård
Tlf: 31 40 89 60 /Mobnr: 93 49 51 36

Kontaktlærarar ved Tuv oppvekstsenter:

1.klasse: Inger Marie Hjelle
2.klasse: Emil Ødegården
4.klasse: Malin Wittgren
 
SFO: 962 27 793


Rektor Ulsåk oppvekstsenter:
Heidi Myrvoll

Tlf: 31 40 89 70 / Mobnr: 995 99 172

Lærarar Ulsåk oppvekstsenter:

1.klasse: Gry Carlson og Berit Harviken Hjelseth
2.klasse: Heidi Sæther og Ingunn Haug Markegård
3.klasse: Reidun Aasbø Frogner og Oskar Sunde
4.klasse: Anita Pettersen og Ingunn Elida Wiken

SFO: 971 50 499

Planar, lover og reglar

Skolerapport Tuv skole - veilederkorps 2019

Skolerapport Ulsåk skole - veilederkorps 2019

Tuv oppvekstsenter: Kva kan heimen forvente seg av skulen

Tuv oppvekstsenter: Kva forventer skulen av heimen

Opplæringslova

Ordensregelement - Ulsåk Skule

Ordensregelement - Tuv Skule

Aktivitetsplan Ulsåk skule

Vedtekter for skulefritidsordninga 2016

Kommunal plan: overgang barnehage og skule

Plan som sikrar elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo

Tilstandsrapport for oppvekstsektoren 2018

Trafikksikker kommune - Plan for skular og barnehagar 2016-2019.pdf

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)