Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Hemsedal barne- og ungdomsskule (5-10 trinn)

Hemsedal barne og ungdomsskule har 5.-10.klasse og har i dag 195 elevar og 56 tilsette

Postadresse

Hemsedal kommune
Hemsedal barne og ungdomsskule
Hemsedalsvegen 2889
3560 Hemsedal
Organisasjosnummer: 975 284 778

Besøksadresse
Hemsedalsvegen 2918

Organisering av skuledagen

Timeinndeling

1. time 08.30 - 09.30 60  
Friminutt 09.30 - 09.40   10
2. time 09.40 - 10.40 60  
Matfri 10.40 - 11.10   30
3. time 11.10 - 12.10 60  
Friminutt 12.10 - 12.20   10
4. time 12.20- 13.20 60  
Friminutt 13.20 - 13.30   10
5. time 13.30- 14.30 60  

Måndag: 5.-7. sluttar etter 4.time.Leksehjelp til 1430.
Tysdag og torsdag: Alle elevane sluttar 1430.
Onsdag og fredag: Alle elevane sluttar etter 4.time, 1320.

 

Eksamen og nasjonale prøver

Informasjon om retten til å klage på karakterer.

EKSAMEN 2023:
Skriftlege fag:  
12.mai: Kunngjering av trekkfag.
22.mai: Førebuing engelsk eksamen.
22.mai: Eksamen matematikk. 
23.mai: Eksamen engelsk.
23.mai: Førebuing norsk eksamen.
24.mai: Eksamen norsk hovudmål.
25.mai: Eksamen norsk sidemål.

Fellessensur: 19-21.juni.

Munnleg fag: 
13.juni: Offetleggjering fag.
15.juni: Munnleg eksamen.
 

NASJONALE PRØVER 2022:
Lesing 5.klasse: 5. - 30.september.
Engelsk 5.klasse: 5. - 30.september.
Rekning 5.klasse: 5. - 30.september.
Lesing 8.klasse: 5. - 30.september.
Engelsk 8.klasse: 5. - 30.september.
Rekning 8.klasse: 5. - 30.september.
Lesing 9.klasse: 5. - 30.september.
Rekning 9.klasse: 6. - 30.september.

Alle dei nasjonale prøvene skal gjennomførast elektronisk.

Råd og utval

Mal Innkalling / referat møter

Skulemiljøutval - Opplæringslova §11-1a

Ved kvar grunnskule skal det vere eit skulemiljøutval. I skulemiljøutvalet skal elevane, foreldrerådet, dei tilsette, leiinga og kommunen vere representerte. Skulemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal.
Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av lovfesta teieplikt blir behandla i skulemiljøutvalet. Når elevane ikkje er til stades, skal foreldrerepresentantane ha dobbeltstemme tilsvarande elevrepresentantane sine stemmer, eller talet på foreldrerepresentantar aukast tilsvarande.
Skulemiljøutvalet skal medverke til at skulen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skulemiljø. Skulemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulemiljøet, jf kapittel 9a. 

Leiar:   
Nestleiar:   
Skrivar: Ellen Wang Fredriksen.

Elevar:  .     
Foreldre: Marianne Ødegaard Müller og Stian Rygg.
Undervisningspers: Ingunn Holtet og Ingunn Blom-Hagen.
Andre tilsette: Christina Stegmann. 
Kommunens representant: Janne Merete Brødbo 
Rektor Ellen Wang Fredriksen.

Samarbeidsutval  - Opplæringslova §11-1

Ved kvar grunnskule skal det vere eit samarbeidsutval med 2 representantar for undervisningspersonalet, 1 for andre tilsette, 2 for foreldrerådet, 2 for elevane og 2 for kommunen. Den eine representaneten for kommunen skal vere rektor ved skulen.
Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet.
Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.

Årshjul for FAU - SU - SMU

Leiar:  . 
Nestleiar:  .   
Skrivar: Ellen Wang Fredriksen

Elev:  . 
Foreldre: Marianne Ødegaard Müller og Stian Rygg.
Undervisningspers.: Ingunn Holtet og Ingunn Blom-Hagen. 
Andre tilsette: Christina Stegmann.
Kommunens representant: Janne Merete Brøndbo
Rektor Ellen Wang Fredriksen.

Elevrådet - Opplæringslova §11-2

Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 5-7 og 8-10 vere eit elevråd med representantar for elevane.
Elevrådet skal fremja fellesinteressene til elevane på skulen og arbeide for å skape godt lærings- og skulemiljø. Rådet skal også uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane. 

Slik ser elevrådet ut 2022-2023:

Leiar: Embla Cecilie Ø. Müller.
Nestleiar: Hedvig Sæther Halbjørhus.
Skrivar:  Nikolay haug / My underland.
Kasserer: Sosiallærer ved behov.

Kontaktlærar for elevrådet:  Marianne Ødegaard Müller. 

Klasserepresentantar:

5. klasse: Ida Cecilie Markegård og Noah Møllerplass.
6. klasse: Lars Rune Eikre og Mari Rimstad Intelhus.     
7. klasse: Alexander David Yoars og Augusta Oline Ø. Müller.  
8. klasse: Vinther Øglund Døhl og Syver Hustad.    
9. klasse: Hedvig Sæther Halbjørhus og Isaac Moran Kjølstad.     
10. klasse: Nikolay Haug og Emla Cecilie Ø. Müller.

Foreldrerådet  - Opplæringslova §11-4

På kvar grunnskule skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skulen er medlemmer. 
Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skulemilljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skulen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet.
Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel 2 reprensentantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet.
Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av reprentantantane. 

Vedtekter for FAU vedtatt 23.09.2019 

Årshjul for FAU - SU SMU

Slik ser FAU for 2022- 2023 ut:

Leiar:   
Nestleiar: Stian Rygg
Skrivar: Eli-Ann Evensen 

Frå foreldreforeningen: Irene Markegård

Dei øvrige foreldrekontaktene er styremedlemar.

Foreldrekontaktar:

5. klasse: Stian Rygg og Ingrid Undheim Løken.   
6. klasse: Eli-Ann Evensen og Elisabeth Frøyland.
7. klasse: Eva Markegård og Anders Døhl.
8. klasse: Ellen Møllerplass og June Botten.
9. klasse: Eirin Holde og Marianne Kjernaas.  
10. kasse: Monika randar og Elisabeth Halvorsen.

Referat frå møter

Referat frå møte i elevrådet 11.1.23
Referat frå møte i FAU 29.11.22
Referat frå møte i elevrådet 22.11.22
Referat frå møte i elevrådet 27.10.22
Referat frå møtei SU/SMU 26.10.22
Referat frå møte i elevrådet 30.9.22
Referat frå møte i FAU 28.9.22
Referat frå møte i elevrådet 7.9.22
Referat frå møte i Elevrådet 18.5.22
Referat frå møte i SU 27.4.22
Referat frå møte i Elevrådet 8.4.22
Referat frå møte i FAU 30.3.22
Referat frå møte i Elevrådet 16.3.22
Referat frå møte i Elevrådet 20.1.22
Referat frå møte i FAU 25.1.22 
Referat frå møte i FAU 24.11.21  
Referat frå møte i Elevrådet 23.11.21
Referat frå møte i elevrådet 26.10.21  
Referat frå møte i elevrådet 1.10.21    
Referat frå møte i SU 26.10.21  
Referat frå møte i FAU 28.9.21  
Referat frå møte i elevrådet 7.9.21  
Årsplan 21/22 FAU 

 

Kontaktinfo

Rektor
Ellen Wang Fredriksen Tlf. 3140 8821 / Mobnr: 930 90 077   E-post:Ellen Wang Fredriksen

Konsulent
Liv Birgit Borge Tlf. 3140 8905 E-post:Liv Birgit Borge 

Inspektør
Ingunn Blom-Hagen Tlf. 3140 8907 / Mobnr: 450 65 068  E-post:Ingunn Blom-Hagen

Sosiallærar:
Marianne Ødegaard Müller Tlf. 3140 8906 / E-post: Marianne Ødegaard Müller

Rådgjevar
Andreas Møhlenberg Tlf. 3140 8910 E-post:Andreas Møhlenberg

Kontaktlærar:

5.klasse:  Ida Ramton og Rut Rimstad-Intelhus
6.klasse:  Unni Bjørke og Signe Lise Jordheim og Line Sollien
7.klasse:  Katarina Aabrekk og Katti Fritsch og Sigurd Jordet  
8.klasse:  Andreas Møhlenberg og Anne Line Øyen Tveit  
9.klasse:  Vegard Bang Fjeldheim og Lisbet Langehaug og Gerd Line Røysi 
10.klasse:  Eva Bodin og og Ingunn Holtet og Randi Stople

Mobiltelefon til kvar klasse:
Desse telefonane er kun til samtale, skal du sende melding, må du bruk Visma-app.

5.klasse:  909 49 948
6.klasse:  913 60 735
7.klasse:  477 84 373
8.klasse:  913 61 452
9.klasse:  461 97 664
10.klasse: 913 78 539