Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilskot til tilpassing av bolig

Besøksadresse:

Hemsedalsvegen 2889
3560 Hemsedal

Telefon: 31 40 88 00

Har du behov for å tilpasse bustaden din? Tilskot til tilpassing av bustad skal medverke til at eldre og funksjonshemma får ein bustad som over tid fungerar godt i forhold til bevegelsesvanskar eller anna funksjonshemming.

Søknadskjema                Meir info - Husbanken

Tenestetorget har også søknadskjema tilgjengeleg.

Tilskotet vert løyvd til både enkle tiltak og til større ombygningar for å tilretteleggje bustaden i forhold til søkjar si funksjonsnedsetting.

Ordninga er økonomisk behovsprøvd. De økonomiske behovsprøvinga blir gjort etter ei heilskapleg vurdering av husstanden sin økonomiske situasjon på sikt, etter at tilpassingstiltak er gjennomført.

Inntil kr 40 000 kan løyvast i tilskot utan pant i eigedomen. Kommunen administrerar ordninga og søkjer Husbanken om midlar.