Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Sorg - og kriseteam

Sorg- og kriseteam

Sorg- og kriseteamet er ein del av kommunen sin beredskap og trer saman ved behov når alvorlege situasjonar oppstår, som for eksempel dødsulykker, sjølvmord, drap, alvorlege truslar eller andre katastrofar som går på menneskelege forhold. 

Kontakt: Teamet vert kontakta via legevakt  tlf. 116 117, Politi / 112/ 02800 eller andre faginstansar.

Målsetting: Alle som bur, eller mellombels oppheld seg i Hemsedal, og som av ulike årsakar kjem i alvorlege livskriser, skal sikrast medmenneskeleg og kompetent kontakt.

Organisering: Teamet vert oppretta av helse- og omsorgsleiaren, som har det overordna administrative og økonomiske ansvaret. Sorg- og kriseteamet består av fagpersonar som har kompeanse innan dette fagområdet.

Leiar for Sorg- og kriseteam: Heidi Grøthe