Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

NAV Hemsedal og Gol

Coronainformasjon - NAV-kontoret i Hemsedal / alle NAV-kontor i Hallingdal er stengt inntil vidare.

Nettsidene er opne heile døgnet: www.nav.no

T
lf. 55 55 33 33 kl. 08.00 - 15.30

Arbeidsgivertlf. 55 55 33 36
Haster? Ring vakttlf. 482 76 130 kl. 09 15

********************************************

Statens tjenester i NAV-kontoret

NAV har ansvar for et bredt spekter av tjenester og virkemidler til arbeidsgiver, arbeidstakere og arbeidssøkere. NAV har også ansvar for en rekke ytelser, som kompenserer for bortfall av inntekt eller for særskilte utgifter.

Ditt kontaktpunkt i forhold til disse tjenestene vil i all hovedsak være NAV Gol og Hemsedal. Du kan komme i kontakt med oss på telefon eller ved personlig henvendelse til kontoret. Ønsker du nærmere informasjon om de ulike tjenester og ytelser fra NAV, kan du besøke våre nettsider på www.nav.no. En rekke søknadsskjema er tilgjengelig for elektronisk utfylling og innsendelse

NAV Gol og Hemsedal

utfører oppgaver på vegne av kommunen og staten. Det lokale NAV-kontoret har ansvaret for følgende sosiale tjenestene:

• Økonomisk stønad (økonomisk sosialhjelp)

• Generelle råd og veiledning

• Kvalifiseringsprogrammet

• Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

• Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Kontakt oss

Me svarar på telefon 55 55 33 33 kl. 08:30 - 15:30
Det er også mogleg å bestille timeavtale.

Vakttelefon: 482 76 130  kl. 09:00 - 15.00 (Brukes kun til nødhjelp/krisehjelp.)
 

nav.no har åpent heile døgnet

Flå
måndag og onsdag 10-14

Gol
måndag og fredag 10-14

Hemsedal
onsdag og fredag 10-14
Hemsedalsvegen 2889, kommunehuset

Hol
måndag og onsdag 10-14

Nes
måndag og fredag 10-14

Ål
onsdag og fredag 10-14

Besøks-og postadresse Gol:
Gamlevegen 4, 3550 Gol

 

Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i Hallingdal. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge seg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Comfides.

Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få veiledning over telefon. Hvis du ikke kan eller ønsker å benytte deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan du fortsatt søke på papir. Haster det kan du ringe vakttelefon 482 76 130.

Mer informasjon

På menyen på nav.no under sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp finner du mer informasjon. Veiviser økonomisk sosialhjelp nav.no

 

Vilkår

Ved tilsagn om sosialhjelp kan det vera vilkår som tek sikte på å gjera mottakaren meir sjølvhjelpen.

Til dømes:

•Sosialtenesta stillar vilkår om arbeid og aktivitet for å motta stønad.
•Du må vera registrert som arbeidssøkjar. Nav Gol og Hemsedal kan gje rettleiing om dette.
•Du må ha sjekka eventuell rett til bustønad frå Husbanken. Informasjon om dette får du ved Nav Gol og Hemsedal
•Stadfesting frå Likningskontoret (skatteetaten):Har du pengar i banken, aksjar, leigeinntekter, kapitalvarer eller annan formue, kan Nav Gol og Hemsedal kreve at desse verdiane vert brukt eller selde før det kan ytast sosialhjelp.

Teieplikt

Alle tilsette ved Nav har teieplikt.

Innsynsrett

Du har rett til, med nokon unntak, å sjå dokumenta i di eiga sak. Dette vil du kunne få opplysning om ved å venda deg til Nav Gol og Hemsedal. Du har vidare krav på å bli orientert om gjeldande saksbehandlingsreglar.

Klage på vedtak

Du har rett til å klage på vedtaka som Nav Gol og Hemsedal gjer. Nav Gol og Hemsedal kan hjelpa deg med å setja opp klagen. Dersom vedtaket om avsalg blir ståande, blir saka automatisk oversend til Fylkesmannen. Fylkesmannen har det siste og avgjerande ordet i saka. Alle vedtak er skriftlege og med grunngjeving. Klagefristen er normalt 3 veker frå du har motteke vedtaket.

Klage på saksbehandlinga

Du har rett til å klage om du meinar du får dårleg behandling. Klagen sender du til NAV Gol og Hemsedal

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Målgruppa er personar med store gjeldsbyrder i høve til betalingsevna. Nav gir økonomisk rådgiving til dei som har betalingsproblem eller gjeldsproblem.

Rådgivinga kan vere
•hjelp til å setje opp eit realistisk budsjett
•omfatte forhandlingar med kreditorar
•hjelp til å inngå ein gjeldsordningsavtale.

Hvis du ønsker å snakke med en gjeldsrådgiver kan du ringe 800GJELD (800 45 353) eller chat med oss om økonomi. Denne tjenesten er åpen mellom 10:00 - 15:00 alle hverdager.

Du kan lese mer om de øvrige ulike tjenestene her.

Opplysning, råd og veiledning

Generelt har alle offentlege kontor plikt til å gje opplysningar, råd og veilledning om sin eiga virksomheit (Jf. forvaltningslova §11). NAV - kontoret har i tillegg ei utvida plikt til å gje opplysningar, råd og veilledning som ikkje berre er begrensa til eiget fagområde (jf. Lov om sosiale tenester i arbeids- og velferdsforvaltninga).

Les meir om opplysning, råd og veiledning her.

Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

Les meir om midlertidig botilbud her

Bustønad

Husbanken og NAV samarbeider om bustøtteordninga. Husbanken fattar vedtaka, men det er NAV som behandlar søknadene og har all kontakt med deg som søkjar.

Les meir om bustønad her

Flyktningetenesta

Flyktningstenesta har ansvar for busetting, kvalifisering og integrering av flyktningar. NAV Gol og Hemsedal har vorte tildelt ansvaret for busetting og oppfølging av flyktningar.

Du kan lesa meir om dette på IMDI sine nettsider.