Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

NAV Hallingdal

Nettsidene er opne heile døgnet: www.nav.no

Tlf. 55 55 33 33 kl. 08.00 - 15.30

Epost: nav.hallingdal@nav.no 

Arbeidsgivertlf. 55 55 33 36
Haster? Ring vakttlf. 482 76 130 kl. 09 15

********************************************

Statens tenester i NAV-kontoret

NAV har ansvar for et breidt spekter av tenester og virkemidlar til arbeidsgjevar, arbeidstakera og arbeidssøkera. NAV har også ansvar for ei rekke ytelsar, som kompenserar for bortfall av inntekt eller for særskilte utgifter.

Ditt kontaktpunkt i forhold til disse tenestene vil i all hovedsak være NAV Hallingdal. Du kan koma i kontakt med oss på telefon eller ved personlig henvendelse til kontoret. Ynskjer du nærare informasjon om dei ulike tenestene og ytelsar fra NAV, kan du besøke våre nettsider på www.nav.no. Ei rekke søknadsskjema er tilgjengelig for elektronisk utfylling og innsendelse.

utfører oppgaver på vegne av kommunen og staten. Det lokale NAV-kontoret har ansvaret for fylgjande sosiale tenester:

• Økonomisk stønad (økonomisk sosialhjelp)

• Generelle råd og veiledning

• Kvalifiseringsprogrammet

• Midlertidig butilbod (nødsituasjon)

• Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

• Startlån

Startlån

Kan eg får startlån og tilskot ?

Manglar du BankID eller verge? Slik gjer du

Skjema for startlån

 

Økonomisk sosialhjelp

Digital søknad

Her finn du vegvisar for søknad om sosialhjelp

Søknadsskjema 

Vilkår

Ved tilsagn om sosialhjelp kan det vera vilkår som tek sikte på å gjera mottakaren meir sjølvhjelpen.

Til dømes:

•Sosialtenesta stillar vilkår om arbeid og aktivitet for å motta stønad. 
•Du må vera registrert som arbeidssøkjar. Nav Hallingdal kan gje rettleiing om dette. 
•Du må ha sjekka eventuell rett til bustønad frå Husbanken. Informasjon om dette får du ved Nav Hallingdal 
•Stadfesting frå Likningskontoret (skatteetaten):Har du pengar i banken, aksjar, leigeinntekter, kapitalvarer eller annan formue, kan Nav Hallingdal kreve at desse verdiane vert brukt eller selde før det kan ytast sosialhjelp.

Teieplikt

Alle tilsette ved Nav Hallingdal har teieplikt.

Innsynsrett

Du har rett til, med nokon unntak, å sjå dokumenta i di eiga sak. Dette vil du kunne få opplysning om ved å venda deg til Nav Hallingdal. Du har vidare krav på å bli orientert om gjeldande saksbehandlingsreglar.

Klage på vedtak

Du har rett til å klage på vedtaka som Nav Hallingdal. Nav Hallingdal kan hjelpa deg med å setja opp klagen. Dersom vedtaket om avsalg blir ståande, blir saka automatisk oversend til Fylkesmannen. Fylkesmannen har det siste og avgjerande ordet i saka. Alle vedtak er skriftlege og med grunngjeving. Klagefristen er normalt 3 veker frå du har motteke vedtaket.

Klage på sakshandsaminga

Du har rett til å klage om du meinar du får dårleg behandling. Klagen sender du til NAV Hallingdal.

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Målgruppa er personar med store gjeldsbyrder i høve til betalingsevna. NAV gir økonomisk rådgiving til dei som har betalingsproblem eller gjeldsproblem.

Rådgivinga kan vere 
•hjelp til å setje opp eit realistisk budsjett
•omfatte forhandlingar med kreditorar 
•hjelp til å inngå ein gjeldsordningsavtale.

Hvis du ynskjer å snakke med en gjeldsrådgiver kan du ringe 800GJELD (800 45 353) eller chat med oss om økonomi. Denne tjenesten er open mellom 10:00 - 15:00 alle kvardagar.

Du kan lese mer om de øvrige ulike tenestene her.

Opplysning, råd og veiledning

Generelt har alle offentlege kontor plikt til å gje opplysningar, råd og veilledning om sin eiga virksomheit (Jf. forvaltningslova §11). NAV - kontoret har i tillegg ei utvida plikt til å gje opplysningar, råd og veiledning som ikkje berre er begrensa til eiget fagområde (jf. Lov om sosiale tenester i arbeids- og velferdsforvaltninga).

Les meir om opplysning, råd og veiledning her.

Midlertidig butilbud (nødsituasjon)

Les meir om midlertidig butilbud her

Bustønad

Husbanken og NAV samarbeider om bustøtteordninga. Husbanken fattar vedtaka, men det er NAV som behandlar søknadene og har all kontakt med deg som søkjar.

Vilkår og meir informasjon